Netia płaci za Crowley Data Poland 100 mln zł

Newsy
Żródło: Netia
Opinie: 0

Netia oraz spółki Crowley Data, L.L.C. oraz Crowley Poland, L.L.C. zawarły w dniu 29 września 2011 r. warunkową zobowiązującą umowę sprzedaży 197.862 udziałów spółki Crowley Data Poland Sp. z o.o. stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki.

Zgodnie z Umową cena nabycia Udziałów wyniesie 31.8 miliona USD ustalona, jako Wartość Przedsiębiorstwa ("Enterprise Value") w tym wartość pożyczki na dzień zamknięcia transakcji, udzielonej spółce przez podmiot powiązany ze sprzedającymi, która również będzie przedmiotem spłaty przez Netię. Cena za Udziały zostanie dodatkowo skorygowana o różnicę w bilansie Spółki pomiędzy stanem na dzień 31 grudnia 2010 r. a datą zamknięcia transakcji. Z uwagi na fakt, że strony wcześniej uzgodniły podstawowe elementy pozwalające ustalić cenę nabycia, Netia w dniu 16 września 2011 r. dokonała transakcji zabezpieczającej ryzyko kursowe w USD po kursie 3,14 PLN za 1 USD, więc Netia oczekuje, że zamknie transakcję za łączną kwotę 100 mln PLN (łącznie ze spłatą pożyczki udzielonej Spółce) niezależnie od wahań kursów walut pomiędzy ich obecnym poziomem a poziomem w dacie zamknięcia transakcji.

Zamknięcie transakcji zostało uzależnione od spełnienia się warunku zawieszającego w postaci uzyskania przez Netię zgody organu antymonopolowego na dokonanie koncentracji w terminie sześciu miesięcy od daty zawarcia Umowy, przy czym termin ten może zostać przedłużony do dziewięciu miesięcy od daty zawarcia Umowy.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: