Netia podwyższa kapitał akcyjny spółki

Newsy
Opinie: 0

Zarząd Netii Holdings przedstawił treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Netii Holdings S.A. w dniu 19 lutego 2001 roku. Pierwsza uchwała dotyczyła wynagrodzeń członków rady nadzorczej i tak, Uprawnionemu Członkowi Rady Nadzorczej, który jest Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z definicją zawartą w Statucie Spółki, może zostać przyznane wynagrodzenie w równowartości w PLN kwoty mieszczącej się w przedziale pomiędzy 1.000 USD a 3.000 USD miesięcznie. Pozostałym Uprawnionym Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie w równowartości w PLN kwoty mieszczącej się w przedziale pomiędzy 500 USD a 1.500 USD miesięcznie. Druga znacząca uchwała mówi o podwyższeniu kapitału akcyjnego Spółki do kwoty 190.660.170 zł w drodze emisji 357.523 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 6  złotych każda. Akcje serii H dzielą się na dwie transze: pierwsza transza obejmuje 133.233  akcje spośród akcji serii H i druga transza obejmuje 224.290 akcji spośród akcji serii H. Akcje serii H zostaną zaoferowane inwestorom w drodze subskrypcji publicznej. Oferta nabycia akcji serii H zostanie skierowana do spółki Stoen S.A. oraz do spółki Telia AB.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: