Netia podwyższa prognozy

Newsy
Żródło: Netia
Opinie: 0

Netia poinformowała o podwyższeniu prognozy skorygowanej EBITDA (z wyłączeniem jednorazowych kosztów restrukturyzacji) na rok obrotowy 2009 z kwoty 260 mln PLN do kwoty 290 mln PLN. Powyższa aktualizacja zostaje dokonana w związku z poprawą rentowności spółki w pierwszym kwartale.

W oparciu o intensywne prace przygotowawcze przeprowadzone w ostatnich dwóch kwartałach, Netia rozpoczęła proces wdrażania kompleksowego programu redukcji kosztów, którego celem jest obniżenie bazy kosztów operacyjnych od 2010 roku o 100 mln PLN w skali roku. Przewiduje się, że związane w tym projektem jednorazowe koszty reorganizacji, które zostaną poniesione w 2009 roku, wyniosą do 25 mln PLN. Tym samym, EBITDA za rok obrotowy 2009, po uwzględnieniu kosztów restrukturyzacji, oczekiwana jest na poziomie 265 mln PLN.

Poniższa tabela zawiera zestawienie aktualnej wyceny wszystkich elementów prognozy na rok obrotowy 2009 w porównaniu do wartości opublikowanych poprzednio (por. raport bieżący Spółki nr 8/2009 z dnia 10 lutego 2009 r.):

Poniższa tabela przedstawia podwyższoną prognozę na 2009 r.:

Prognoza na 2009 rok

Poprzednia

Zaktualizowana

Liczba klientów usług szerokopasmowych (bez przejęć sieci ethernetowych)

525,000

525,000

Liczba klientów usług głosowych (we własnej sieci i WLR)

1,150,000

1,150,000

Liczba uwolnionych węzłów LLU

300

300

Przychody (w milionach PLN)

1,520

1,520

Skorygowana EBITDA (w milionach PLN) (bez kosztów restrukturyzacji w kwocie 25 mln PLN)

260

290

EBITDA (w milionach PLN) (z uwzględnieniem kosztów restrukturyzacji w kwocie 25 mln PLN)

260

265

Nakłady inwestycyjne (bez przejęć i akwizycji) (w milionach PLN)

260

260

Prognoza liczby klientów nie uwzględnia dalszych przejęć sieci ethernetowych, które stanowią ważny element strategii Grupy Netia, jednak są trudne do prognozowania w czasie i co do kwot.

Wdrożenie w 2009 roku programu redukcji kosztów zostało uwzględnione we wcześniej publikowanej prognozie średnioterminowej Spółki. Jednak z uwagi na fakt, że zakres obecnie realizowanego projektu jest większy o około 40 mln PLN w skali roku od wstępnie planowanego, Netia podwyższa średnioterminową prognozę marży EBITDA na rok obrotowy 2010 i 2012 o 3 punkty procentowe, tj. odpowiednio do 23% i 28%.

Poniższa tabela zawiera zestawienie aktualnej wyceny wszystkich elementów prognozy średnioterminowej w porównaniu do wartości opublikowanych poprzednio (por. raport bieżący Spółki nr 8/2009 z dnia 10 lutego 2009 r.):

Poniższa tabela przedstawia podwyższoną prognozę średnioterminową:

Prognoza średnioterminowa na lata 2010-2012

Poprzednia

Zaktualizowana

Roczny wzrost przychodów (CAGR)

5% - 10%

5% - 10%

Marża EBITDA w 2010 (%)
Marża EBITDA w 2012 (%)

20%
25%

23%
28%

Zysk netto w roku

2010

2010

Dodatnie przepływy wolnych środków pieniężnych w roku

2010

2010

Spadek relacji nakładów inwestycyjnych do przychodów do 15% w roku

2011

2011

1 milion klientów usług szerokopasmowych w roku

2012

2012

Netia jednocześnie informuje, że będzie kontynuować monitorowanie realizacji prognozowanych wyników kwartał po kwartale. Ocena realizacji prognozowanych wyników oraz ewentualnie ich korekta zostanie dokonana po zakończeniu danego kwartału w danym roku obrotowym w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży, poniesionych nakładów inwestycyjnych, liczby klientów oraz innych kluczowych czynników.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: