Netia przejmuje Dialog!

Newsy
Żródło: Netia
Opinie: 0

Netia oraz KGHM Polska Miedź zawarły w dniu 29 września 2011 r. warunkową zobowiązującą umowę sprzedaży 19.598.000 akcji spółki Telefonia DIALOG stanowiących 100% kapitału zakładowego Dialogu.

Zgodnie z Umową cena sprzedaży akcji wyniesie 944 miliony PLN. Cena sprzedaży Akcji zawiera zapłatę za Wartość Przedsiębiorstwa ("Enterprise Value") w wysokości 890 milionów PLN oraz równowartość salda środków pieniężnych netto w Dialogu w wysokości 54 miliony PLN na dzień 31 maja 2011 r. (data "locked-box").

Bazując na danych za I półrocze 2011 r., skonsolidowany zysk EBITDA Dialogu za cały 2011 rok szacowany jest w wysokości 139 milionów PLN. Cena zostanie skorygowana o wartości określone w umowie w oparciu o mechanizm cenowy "locked-box": (i) pomniejszona o wypłaty dokonane przez Dialog na rzecz KGHM w okresie od dnia 31 maja 2011 r. do daty zamknięcia oraz (ii) powiększona o odsetki naliczane od ceny w wysokości 4,76% rocznie, liczone od dnia 31 maja 2011 r. do dnia zamknięcia transakcji.

Zamknięcie transakcji zostało uzależnione od spełnienia się warunku zawieszającego w postaci uzyskania przez Netię zgody organu antymonopolowego na dokonanie akwizycji. Umowa ulegnie rozwiązaniu w przypadku, gdy do dnia 30 czerwca 2012 r. nie dojdzie do spełnienia się warunku zawieszającego, chyba że strony postanowią inaczej.

Prognoza wyników finansowych i operacyjnych Netii na 2011 rok finansowy pozostaje niezmieniona i nie uwzględnia wpływu ewentualnego zamknięcia przedmiotowej transakcji jeszcze w 2011 roku. Obowiązująca prognoza średnioterminowa Netii pozostaje niezmieniona do momentu zamknięcia przedmiotowej transakcji, po którym przewidywana jest jej aktualizacja.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: