Netia - wyniki za I kw. 2019 r.

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Netia opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kw. 2019 r.

Przychody wyniosły 327 mln zł a zysk EBITDA, liczony zgodnie z MSR 17, osiągnął wartość 83 mln zł. Pomimo presji na wyniki operacyjne w zakresie liczby usług na sieci obcej i usług hurtowych, marża zysku EBITDA w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosła do 25,3 proc.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2019 roku przychody Netii osiągnęły wartość 327 mln zł (-4% kwartał-do-kwartału i -6% rok-do-roku).

Zysk EBITDA, liczony zgodnie z MSR 17, wyniósł 83 mln zł (+1 % k-d-k, -11% r-d-r). Zysk EBITDA, liczony zgodnie z MSSF 16, wyniósł w I kw. br. 107 mln zł.

Marża zysku EBITDA (MSR 17) za I kw. br. wyniosła 25,3%. Wypracowany przez spółkę zysk EBIT osiągnął w tym okresie prawie 13 mln zł (wzrost o blisko 22% k-d-k).

Przychody wygenerowane w obszarze komercyjnym B2B od stycznia do końca marca br. wyniosły 174 mln zł (spadek o 5% k-d-k i r-d-r).

Głównym powodem spadku przychodów jest zmniejszony wolumen niskomarżowego ruchu hurtowego. W głównych kategoriach produktowych Grupa Netia odnotowała relatywnie stabilne trendy pomimo widocznej presji konkurencji, powodującej przeceny niektórych typów usług przy okazji przedłużania kontraktów. Jednocześnie utrzymuje się wzrost wartości projektów sprzedażowych, dotyczących zaawansowanych produktów ICT pod marką NetiaNext.

Przychody przypisane do obszaru komercyjnego B2C w I kw. 2019 r. osiągnęły 149 mln zł (-2% k-d-k oraz -7% r-d-r).

Postępująca modernizacja sieci do standardu światłowodowego umożliwia Spółce efektywną dosprzedaż innowacyjnych usług TV z jednoczesną migracją z tradycyjnych łączy o niskich przepływnościach. W efekcie penetracja usługami dostępu do internetu na własnej sieci wzrosła do 14,8%. W obszarze komercyjnym B2C już 53% usług (wzrost o 3 pp. r-d-r) świadczonych jest na sieci własnej.

Wskaźnik liczby usług na lokalizację kliencką (konsekwentnie) wzrósł do x1.69, a ARPU utrzymało się na stabilnym poziomie ok. 56 zł.

Z 559 tys. świadczonych usług szerokopasmowych (-6 tys. k-d-k), 378 tys. (68%) świadczonych jest na sieciach własnych Grupy Netia. Z kolei liczba stacjonarnych usług głosowych na koniec I kw. 2019 r. wyniosła 484 tys. (-20 tys. k-d-k), w tym 158 tys. na sieciach własnych.

Zdecydowana większość spadku liczby usług głosowych (ok. 70%) pochodziła z sieci obcej. Liczba usług mobilnych na koniec marca br. wyniosła 148 tys. (-1 tys. w stosunku do poprzedniego kwartału).

Netia utrzymuje trend wzrostowy (+13% r-d-r) w zakresie liczby usług TV, których do obszaru B2C na koniec marca br. przypisanych było 217 tys.

Wzrosty w zakresie usług na sieci własnej nie zniwelowały w pełni spadków w kategorii stacjonarnych usług głosowych oraz szerokopasmowych na sieci obcej. Stąd liczba świadczonych usług (RGU) w obszarze B2C wyniosła na koniec marca br. 1,408 mln (spadek o 1% k-d-k i 4 % r-d-r).

Nakłady inwestycyjne w ciągu trzech pierwszych miesięcy 2019 r. wyniosły 65 mln zł. W tym 31 mln zł stanowiły podłączenia i zakup sprzętu na potrzeby świadczenia usług klientom (biznesowym i indywidualnym), a 26 mln zł nakłady na sieciowe projekty technologiczne (w tym 17 mln zł na projekt Sieć XXI w.) oraz IT.

Zobowiązania inwestycyjne nieujęte w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 marca 2019 r. wyniosły 116 mln (na koniec grudnia ub.r. było to 67 mln zł).

Skorygowane wolne przepływy gotówkowe (OpFCF) wyniosły w I kw. br. 20 mln zł (+167% k-d-k oraz-56% r-d-r). Zadłużenie netto na dzień 31 marca 2019 r. wyniosło 212 mln zł (+10% k-d-k oraz-16% r-d-r), co stanowi dźwignię finansową na komfortowym poziomie 0,58x Zysku EBITDA za 2018 rok w kwocie 362 mln zł.

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.

w tys.

EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 

 

 

 

Przychody ze sprzedaży

327 323

346 903

76 161

83 023

Zysk operacyjny

14 125

21 936

3 287

5 250

Zysk przed opodatkowaniem

11 288

20 849

2 626

4 990

Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki

9 124

21 180

2 123

5 069

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

99 705

107 303

23 199

25 680

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(97 022)

(72 419)

(22 575)

(17 332)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(51 457)

(35 261)

(11 973)

(8 439)

Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

2 703 075

2 525 855

628 432

587 408

Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

826 832

658 736

192 228

153 194

Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

481 893

333 749

112 034

77 616

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

344 939

324 987

80 194

75 578

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

1 876 243

1 867 119

436 204

434 214

Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

335 578

335 578

78 018

78 041

Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

335 578 344

335 578 344

335 578 344

335 578 344

Średnia ważona liczba akcji

335 578 344

335 475 898

335 578 344

335 475 898

Rozwodniona liczba akcji

335 592 288

335 582 269

335 592 288

335 582 269

Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

0,03

0,06

0,01

0,01

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

0,03

0,06

0,01

0,01

Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego

 

 

 

 

Przychody ze sprzedaży

298 830

301 335

69 531

72 117

Zysk operacyjny

13 729

8 924

3 194

2 136

Zysk przed opodatkowaniem

11 091

6 420

2 581

1 536

Zysk przypadający na akcjonariuszy Spółki

9 135

5 528

2 126

1 323

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

88 154

62 907

20 511

15 055

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

(87 183)

(60 809)

(20 285)

(14 553)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

(68 846)

1 860

(16 019)

445

Aktywa razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

2 586 998

2 469 020

601 446

574 191

Zobowiązania razem (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

790 533

681 690

183 789

158 533

Zobowiązania długoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

444 138

322 384

103 257

74 973

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

346 395

359 306

80 533

83 560

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

1 796 465

1 787 330

417 656

415 658

Kapitał zakładowy (na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

335 578

335 578

78 018

78 041

Liczba akcji (w szt i na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)

335 578 344

335 578 344

335 578 344

335 578 344

Średnia ważona liczba akcji

335 578 344

335 475 898

335 578 344

335 475 898

Rozwodniona liczba akcji

335 592 288

335 582 269

335 592 288

335 582 269

Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

0,03

0,02

0,01

0,00

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

0,03

0,02

0,01

0,00

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: