NFI MIDAS przejmie Mobyland

Newsy
Żródło: NFI Midas
Opinie: 0

NFI MIDAS 16 grudnia 2010 roku podpisał ze spółką Daycon Trading Limited z siedzibą w Nikozji przedwstępną umowę sprzedaży udziałów Mobyland.

Przedmiotem umowy jest zobowiązanie do zawarcia umowy, na mocy której Sprzedający sprzeda i przeniesie na Fundusz 204.200 udziałów spółki Mobyland stanowiących 100% kapitału zakładowego Mobyland.

Zgodnie z treścią Umowy za kupowane udziały Mobyland Fundusz zobowiązał się zapłacić na rzecz Sprzedającego tytułem ceny kwotę 177.000.000 złotych. Powyższa cena została określona przy założeniu, że dług netto Mobyland nie będzie wyższy niż 38.500.000 złotych. W przypadku, gdy dług netto Spółki będzie wyższy wówczas cena za udziały zostanie zmniejszona o kwotę tej nadwyżki.

Fundusz będzie uprawniony do odstąpienia od Transakcji, gdy:

(a) w wyniku orzeczeń sądowych wydanych w postępowaniach toczących się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie i Naczelnym Sądem Administracyjnym Mobyland utraci rezerwację częstotliwości w pasmach 1.720,1 - 1.729,9 MHz i 1.815,1 - 1.824,9 MHz lub utrata rezerwacji częstotliwości będzie bardzo prawdopodobna.

(b) sąd rejestrowy właściwy dla Funduszu wyda postanowienie o odmowie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Funduszu związanego z emisją akcji.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: