Nokia 3100 w promocji sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 24

Regulamin promocji "ABONAMENT ZA 10 ZŁOTYCH" w sieci Plus GSM:

1. Promocja "ABONAMENT ZA 10 ZŁOTYCH" obejmuje podmioty, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 50,00 zł (61,00 zł brutto).

3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym. 

4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

5. Promocyjna cena w zł aparatów telefonicznych oferowanych w Promocji "ABONAMENT ZA 10 ZŁOTYCH" wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio: 

Lp. Model telefonu Cena netto w zł przy zawarciu Umowy i taryfie Plus 20: Cena brutto w zł przy zawarciu Umowy i taryfie Plus 20:
1 Motorola C333 1,00 1,22
2 Nokia 3310 1,00 1,22
3 Siemens A50 1,00 1,22
4 Nokia 5210 1,00 1,22
5 Sony J7 1,00 1,22
6 Motorola V50L 1,00 1,22
7 Nokia 3410 1,00 1,22
8 Samsung N620 1,00 1,22
9 Nokia 5510 1,00 1,22
10 Siemens C55 1,00 1,22
11 Sagem myX-5m 1,00 1,22
12 Philips Fisio 822 1,00 1,22
13 Siemens SL45i 1,00 1,22
14 Motorola V66i 1,00 1,22
15 Samsung N500 1,00 1,22
16 Samsung C100 49,00 59,78
17 Nokia 3510i 1,00 1,22
18 Panasonic GD67 1,00 1,22
19 Nokia 6510 1,00 1,22
20 Siemens ME45 1,00 1,22
21 Motorola C350 1,00 1,22
22 Sony Ericsson T310+aparat 49,00 59,78
23 Nokia 3100 99,00 120,78
24 Samsung A400 99,00 120,78
25 Motorola T720i 99,00 120,78
26 Motorola T720i+aparat 199,00  242,78
27 Sony Ericsson T68i 199,00 242,78
28 Siemens M55 199,00 242,78
29 Siemens M55+aparat 249,00 303,78
30 Nokia 8310 299,00 364,78
31 Nokia 6610 399,00 486,78
32 Nokia 6100 399,00 486,78
33 Nokia 6310i 399,00 486,78
34 Nokia 5100 599,00 730,78
35 Siemens S55+aparat 699,00 852,78
36 Siemens SL55 999,00 1 218,78
37 Samsung T100 899,00 1 096,78
38 Nokia 3650 899,00 1 096,78
39 Nokia 7210 699,00 852,78
40 Panasonic GD87 999,00 1 218,78
41 Samsung S100 1 099,00 1 340,78
42 Nokia 7650 1 199,00 1 462,78
43 Nokia 7250 1 099,00 1 340,78
44 Nokia 6800 1 199,00 1 462,78
45 Nokia 7250i 1 199,00 1 462,78
46 Samsung V200 1 199,00 1 462,78
47 Nokia 8910i 1 999,00 2 438,78
48 Nokia 9210i 1 999,00  2 438,78 

6. Promocja "ABONAMENT ZA 10 ZŁOTYCH" trwa od 09.09.2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 15.10.2003 roku.

7. Do wzięcia udziału w Promocji "ABONAMENT ZA 10 ZŁOTYCH" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "ABONAMENT ZA 10 ZŁOTYCH": 
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

9. Klient nabywający Zestaw w Promocji "ABONAMENT ZA 10 ZŁOTYCH" może wybrać taryfę Plus 20, zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów, określonych w pkt. 5. Regulaminu Promocji "ABONAMENT ZA 10 ZŁOTYCH".

10. W Promocji "ABONAMENT ZA 10 ZŁOTYCH" oferowany jest rabat pomniejszający wysokość opłaty abonamentowej, określonej w Cenniku usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM ( zwany dalej Rabatem ).

11. Rabat, o którym mowa w pkt.10 Regulaminu Promocji, udzielany będzie Klientowi przez 6 miesięcy od dnia aktywacji karty SIM.

12. Wysokość Rabatu, o którym mowa w pkt. 10 kształtuje się odpowiednio:

Taryfa  Sumaryczna wysokość Rabatu od daty aktywacji karty SIM (wartość w zł) Miesięczna wysokość Rabatu (wartość w zł) Miesięczna wysokość opłaty abonamentowej w okresie udzielania Rabatu od daty aktywacji karty SIM (wartość w zł)
Plus 20 90,00 (109,80 brutto) 15,00 (18,30 brutto)  10,00 (12,20 brutto)

13. Klient, który zakupił Zestaw w Promocji "ABONAMENT ZA 10 ZŁOTYCH" nie może w ciągu 6 miesięcy od daty aktywacji karty SIM zmienić taryfy.

14. Dokonanie aktywacji / deaktywacji usług: "Oferta Taniej Poza Szczytem" i "Usługi naliczania opłat" w okresie 6 miesięcy od dnia aktywacji karty SIM w Promocji "ABONAMENT ZA 10 ZŁOTYCH" powoduje zaprzestanie naliczania Rabatu, o którym mowa w pkt. 10 - 12.

15. W okresie w którym udzielany jest Rabat, o którym mowa w pkt. 10-12, w miesięczną opłatę abonamentową w wysokości 10 zł (12,20 zł brutto), nie są wliczone darmowe minuty, ani SMS-y.

16. W okresie rozliczeniowym, w którym upłynie 6 miesięcy od dnia aktywacji karty SIM, opłaty abonamentowe w okresie promocyjnym i po okresie promocyjnym naliczane są oddzielnie, proporcjonalnie do liczby dni danego okresu.

17. W Promocji "ABONAMENT ZA 10 ZŁOTYCH", oferowane są karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów oraz karty standardowe umożliwiające bezpłatny wybór dostępnego dla danej karty SIM numeru telefonu. W przypadku, gdy klient wyrazi chęć zmiany numeru przydzielonego do karty wstępnie aktywowanej na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata wynosi 50,00 zł (61,00 zł brutto). Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

18. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach Promocji "ABONAMENT ZA 10 ZŁOTYCH", przed upływem 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy, Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

19. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł (61,00 zł brutto). 

20. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 19, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 21 Regulaminu Promocji "ABONAMENT ZA 10 ZŁOTYCH".

21. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 850,00 PLN. 

22. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 21 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

23. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

24. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. 

25. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 zł (610,00 zł brutto).

26. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 24 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji, rękojmi lub uprawnień z tytułu niezgodności z umową. 

27. Klient biorący udział w Promocji "ABONAMENT ZA 10 ZŁOTYCH" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

28. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "ABONAMENT ZA 10 ZŁOTYCH" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

29. Cena wymienionych w pkt. 5 aparatów telefonicznych, oferowanych na warunkach ogólnych wynosi odpowiednio:

Lp. Model telefonu Cena netto w zł  Cena brutto w zł
1 Motorola C333 799,00  974,78
2 Nokia 3310 699,00  852,78
3 Siemens A50 699,00  852,78
4 Nokia 5210 949,00  1157,78
5 Sony J7 699,00  852,78
6 Motorola V50L 1199,00  1462,78
7 Nokia 3410 899,00  1096,78
8 Samsung N620 999,00  1218,78
9 Nokia 5510 899,00  1096,78
10 Siemens C55 999,00  1218,78
11 Sagem myX-5m 699,00  852,78
12 Philips Fisio 822 699,00  852,78
13 Siemens SL45i 999,00  1218,78
14 Motorola V66i 1199,00  1462,78
15 Samsung N500 949,00  1157,78
16 Samsung C100 899,00  1096,78
17 Nokia 3510i 999,00  1218,78
18 Panasonic GD67 999,00  1218,78
19 Nokia 6510 1499,00  1828,78
20 Siemens ME45 1199,00  1462,78
21 Motorola C350 899,00  1096,78
22 Sony Ericsson T310+aparat 899,00  1096,78
23 Nokia 3100 1099,00  1340,78
24 Samsung A400 1399,00  1706,78
25 Motorola T720i 1099,00  1340,78
26 Motorola T720i+aparat 1199,00  1462,78
27 Sony Ericsson T68i 1899,00  2316,78
28 Siemens M55 999,00  1218,78
29 Siemens M55+aparat 1199,00  1462,78
30 Nokia 8310 1949,00  2377,78
31 Nokia 6610 1849,00  2255,78
32 Nokia 6100 1999,00  2438,78
33 Nokia 6310i 1549,00  1889,78
34 Nokia 5100 1699,00  2072,78
35 Siemens S55+aparat 1649,00  2011,78
36 Siemens SL55 1849,00  2255,78
37 Samsung T100 1849,00  2255,78
38 Nokia 3650 2049,00  2499,78
39 Nokia 7210 1899,00  2316,78
40 Panasonic GD87 2299,00  2804,78
41 Samsung S100 1899,00  2316,78
42 Nokia 7650 2699,00  3292,78
43 Nokia 7250 2099,00  2560,78
44 Nokia 6800 2099,00  2560,78
45 Nokia 7250i 2199,00  2682,78
46 Samsung V200 2099,00  2560,78
47 Nokia 8910i 3499,00  4268,78
48 Nokia 9210i 3299,00  4024,78

30. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł (122,00 zł brutto).
31. Promocja "ABONAMENT ZA 10 ZŁOTYCH" w czasie jej trwania nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A.

32. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub też central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

33. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Private Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzną w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji, z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

34. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

35. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. -32-34, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 21.

Opinie:

Opinie archiwalne (24):

Komentuj

Komentarze / 24

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  blobi pisze: 2003-09-09 13:37
  Ładny rabat tylko czemu do diaska tylko do najnizszej taryfy???Ehhh :/
  0
 • Users Avatars Mini
  blobi pisze: 2003-09-09 13:41
  No jednak ten telefonik trafił na nasz rynek...A miał być gdzieś w Afryce sprzedawany ;D
  0
 • Users Avatars Mini
  treeby pisze: 2003-09-09 13:42
  Nigdy nie kupie telefonu w taryfie Plusa ze wzgledu na niewymienialnosc minut na smsy i odwrotnie.
  0
 • Users Avatars Mini
  ICEWIND pisze: 2003-09-09 13:47
  15. W okresie w którym udzielany jest Rabat, o którym mowa w pkt. 10-12, w miesięczną opłatę abonamentową w wysokości 10 zł (12,20 zł brutto), nie są wliczone darmowe minuty, ani SMS-y. ps Czyli telefon na raty haha ;-/
  0
 • Users Avatars Mini
  titq pisze: 2003-09-09 13:48
  znow marudzicie, nie mozna miec wszystkiego, aczkolwiek lepsza jest przedluzona promocja Abonament na Plus, lub 5x5, tam sa faktycznie wymierne kozysci, bo tutaj co z tego ze abonament kosztuje 10zl skoro niema w nim darmowych minut, no chyba, ze ktos tylko sesemesuje, ale wtedy co za roznica czy kupi 6610 czy 3310, pisze sie tak samo i wysyla tez:)
  0
 • Users Avatars Mini
  titq pisze: 2003-09-09 13:52
  hmm, fakt, nie zauwazylem braku smsow... czyli jak ktos jednak te 10/10 wykozystuje to w tej promocji zaplaci 10min x 1,68 + 10sms x 0,24 + 10zl ab = 29,2 netto a gdyby nie bral tej promocji to 25 netto miesiecznie 4,2 do tylu x 6mies = 25,2 fajnie..
  0
 • Users Avatars Mini
  titq pisze: 2003-09-09 13:58
  hmmm, z drugiej strony jesli ktos tylko smsuje, to doliczajac 10zl za pakiet 50sms mam 20zl ab za 50sms, a tak mialbym 25 za 60sms, kosztowo w pierwszym wariancie zyskuje 7,6 netto miesiecznie, czyli nie jest tak zle, bo te 7,6 to kolejnych 36smsow
  0
 • Users Avatars Mini
  Wicherek pisze: 2003-09-09 13:59
  Mnie najbardziej śmieszą te ceny telefonów poza promocją, np. Motorola C333 to prawie tysiąc złotych, a w simplusie kosztuje ona trzy setki (bez lojalki). Śmiech na sali!
  0
 • Users Avatars Mini
  titq pisze: 2003-09-09 14:06
  Wicherek: masz racje, tez uwazam ze w simplusie sa za tanie te sluchawki, ale moze to dlatego, ze z simlockiem?
  0
 • Users Avatars Mini
  Gonzales pisze: 2003-09-09 14:15
  Cóż, promocja jest ewidentnie dla ludzi, którzy chcą odbierać telefon a dzwonić do Kapitana Żbika.
  0
 • Users Avatars Mini
  titq pisze: 2003-09-09 14:18
  Gonzales, nie to promocja dla stukaczy smsow, gdyby wzieli tradycyjny wariant 25+10 mieliby w tym 60sms, a w tej promocji za 35zl mozna wyslac ok 112 sms
  0
 • Users Avatars Mini
  xlaska pisze: 2003-09-09 15:07
  Brak darmowych minut przez 6 miesięcy.... Super promocja! Plus jest jak polski rząd - niby obniża, a płacić trzeba 2x więcej
  0
 • Users Avatars Mini
  CrazyIwan pisze: 2003-09-09 15:11
  Nie dzwonić - tylko odbierać - może lepszy będzie Simplus???
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-09-09 15:18
  xlaska***: to zobacz sobie obecnie obowiązujacą promocję Ery dla biznesu: "MIS 2003/2004", gdzie wg jednego z punktów: "od dnia aktywacji do dnia 4 stycznia 2004 roku (włącznie) abonament miesięczny w cenie 1 zł netto (1,22 zł z VAT), jednocześnie w okresie tym abonament nie będzie zawierał bezpłatnych minut; od dnia 5 stycznia 2004 roku do 5 kwietnia 2004 roku (włącznie) opłata za abonament miesięczny będzie obniżona o 50%, jednocześnie w okresie tym w abonamencie o 50% zmniejszona będzie ilość bezpłatnych minut." Jak dla mnie to głupie - to tak, jakby powiedzieć w reklamie - cena za opakowanie proszku X bedzie obniżona o 50%, jednocześnie opakowanie zawierać bedzie o 50 % proszku mniej albo cena pasty zawiera w sobie jedynie koszt opakowania, jednocześnie w tubce nie bedzie w ogóle pasty. LOL :))) No i Plus zastosował to samo... Nieładny chwyt, na który pewnie 95% podpisujących umowę w ogóle nie zwróci uwagi...
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-09-09 15:28
  7650 droższa niż 7250... Tego dawno już nie było. No i dołączyli także 7250i po cenie takiej samej, jaką trzeba zapłacić w Erze za 7210 w taryfach 40 i 80 Medium... BTW***: swoją drogą fajne zestawienie - Nokia 8910i za 2 438,78 + abonament za dychę... :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  berr pisze: 2003-09-09 17:08
  Tak niektóre telefony w połączeniu z abo za 10 zł są naprawde ciekawe. No ale maruderzy nie moga powiedzieć że co to za promo w której nie ma np takiej Nokii 8910i czy innych fonów z wyższej półki.
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-09-09 17:22
  Jezu!ALe cana tego padelka 3100....kto to kupi za tyle??!Samsung C100 ma o niebo wiecej a jest o 50% tanszy!
  0
 • Users Avatars Mini
  Minister pisze: 2003-09-09 17:25
  Hmm jakaś promocja to jest ... ale ja z niej nie skorzystam
  0
 • Users Avatars Mini
  Robert542 pisze: 2003-09-09 18:51
  Przeciez Nokia 3100 nie jest zla i 120,78 zl to napewno niska xcena.Tylko szkoda, ze nie ma darmowych minut........
  0
 • Users Avatars Mini
  Irek24 pisze: 2003-09-09 19:13
  Robert532: Coś za coś. Nie można mieć wszystkiego a już napewno nie u operatorów GSM.
  0
 • Users Avatars Mini
  MARCIN EMPUNKT pisze: 2003-09-09 21:08
  ODPOWIEDŹ PLUSA NA PROMOCJĘ ERY NA ABO ZA 9PLN BEZ FONA, TAK SAMO BEZNADZIEJNA JAK W KONKURENCJI. PARANOJA MOŻE ABO ZA 2,50 ALBO 99GR. A MINUTA ZA 3,20???
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-09-09 21:52
  MARCIN EMPUNKT - niestety jacy klienci takie oferty...
  0
 • Users Avatars Mini
  rgumkowski1 pisze: 2003-09-10 00:03
  No! to coś w stylu taryfy BONUS z`97, tyle tylko, że prez 6msc. abonament wynosi 10zł, dalej normalnie, pewnym minusem jest brak darowych minut i SMSów, przez ten okres, oraz ceny niektórych aparatów, ale nie ma się co dziwić, przy najtańszym abonamencie. :)
  0
 • Users Avatars Mini
  barnie pisze: 2003-09-10 09:55
  Jedno słowo: porażka. Moze ktoś się skusi (ktos,kto nie będzie w ogóle dzwonić). A le wtedy chyba lepiej sim+.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: