Nokia 3300 w sieci Era

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 32

Warunki Oferty Promocyjnej "Możesz więcej" w sieci Era:

I. Opis oferty 

 1. W okresie od 01.10.2003 r. do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą promocją, jednakże nie dłużej niż do 16.11.2003 r. (włącznie), PTC, operator sieci Era oferuje: 

  PROMOCYJNE ZESTAWY 

  Lp. Model telefonu CENA* NETTO
  dla taryf: Moja 140 VIP, Moja 240 VIP, Moja 500 VIP, TAKAjakTY L
  CENA* NETTO
  dla taryf: Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, TAKAjakTY M
  CENA* NETTO 
  dla taryf: Moja 25 Start, TAKAjakTY S
  1 Sagem my X-5/ X-5m 1 1 1
  2 Alcatel OT 535 1 1 1
  3 Ericsson T65 1 1 1
  4 Nokia 3410 1 1 1
  5 Siemens MT50 1 1 1
  6 Mitsubishi Trium Eclipse XL 1 1 1
  7 Sagem MY 3036 1 1 1
  8 Motorola V50/V50l 1 1 1
  9 Alcatel OT 715 1 1 1
  10 Philips Fisio 620 + odtwarzacz CD Philips model:AX 1100 1 1 1
  11 Samsung SGH-N620 1 1 1
  12 Siemens ME45 1 1 1
  13 Siemens A50 1 1 1
  14 Samsung SGH-C100 1 1 19
  15 Nokia 3510i 1 1 19
  16 Sony Ericsson T68i/T68 1 1 49
  17 Sony Ericsson T300 + aparat cyfrowy MCA-20/MCA-25   1 49
  18 Sony Ericsson T310 + aparat cyfrowy MCA-25 1 19 49
  19 Samsung SGH - A300 1 49 149
  20 Motorola T722i 1 49 299
  21 Siemens S55 1 49 299
  22 Sagem my X-6 49 99 499
  23 Sony Ericsson T68i/T68 + aparat cyfrowy MCA-20/MCA-25 49 199 399
  24 Motorola 722i + aparat cyfrowy VCM 8000 49 199 399
  25 Siemens ST55 79 177 299 
  26 Motorola V70 99 199 499
  27 Nokia 8310 99 299 499
  28 Nokia 7650 149 349 699
  29 Nokia 6310/6310i 149 399 499
  30 Siemens S55 + aparat cyfrowy IPQ-500 199  299  399 
  31 Nokia 6610 199  299  599 
  32 Nokia 6100 199  299  699 
  33 Nokia 6610 + aparat cyfrowy HS1C 299  499  699 
  34 Nokia 3650 499  699  999 
  35 Nokia 3300 499  799  999 
  36 Samsung SGH - V200 699  1 499 1 599
  37 Nokia 7210 899  1 199 1 499
  38 Era MDA 1 499 1 699 1 899

  * Opłata za zestawy podana jest w złotych. Podana cena zestawu nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata za przyłączenie, w niniejszej promocji wynosi 99 zł (120,78 zł brutto) dla taryfy Moja 25 Start oraz 50 zł (61,00 zł brutto) dla wszystkich pozostałych taryf. Opłata ta jest doliczana do pierwszego rachunku. 

  TARYFY 

  W promocji dostępne są taryfy:
  Nowa Era Moja: Moja 25 Start, Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Moja 140 VIP, Moja 240 VIP, Moja 500 VIP. TAKAjakTY: TAKAjakTY S, TAKAjakTY M, TAKAjakTY L. 

  W promocji nie jest możliwa zmiana taryfy na taryfę z niższym abonamentem zgodnie z Cennikiem usług lub na taryfę inną niż te oferowane w niniejszej promocji w ciągu 24 miesięcy.

  PROMOCYJNA TARYFA TAKAjakTY S 

  1. Promocyjna taryfa może być aktywowana tylko w momencie podpisywania Umowy (w salonach i sklepach firmowych sieci Era, autoryzowanych punktach sprzedaży). 

  2. Klient może korzystać z promocyjnej taryfy w czasie całego okresu obowiązywania Umowy, z wyjątkiem przypadku opisanego w ppkt c. 

  3. W wypadku zmiany promocyjnej taryfy na inną taryfę oferowaną przez PTC, Abonent traci bezpowrotnie możliwość ponownego posiadania taryfy promocyjnej. 

  4. Cesja nie powoduje utraty prawa do promocyjnej taryfy. 

  PROMOCYJNE TARYFY NOWA ERA MOJA: 

     Moja 25 Start Moja 40 Medium Moja 80 Medium Moja 140 VIP Moja 240 VIP Moja 500 VIP
  Pakiet bezpłatnych minut (wliczonych w Abonament) 25  40  80   140  240  500
     lub  lub  lub  lub  lub  lub 
  Pakiet bezpłatnych SMS-ów (wliczonych w Abonament) 100  160  320  560  960  2000
  Abonament promocyjny 15 zł
  (18,30 zł z VAT) 
  20 zł
  (24,40 zł z VAT)
  40 zł
  (48,80 zł z VAT)
  70 zł
  (85,40 zł z VAT)
  120 zł
  (146,40 zł z VAT)
  250 zł
  (305,00 zł z VAT)
  1. Podpisując Umowę w ramach niniejszej promocji, Klienci, którzy wybiorą taryfę Moja 25 Start otrzymają w specjalnej promocyjnej cenie abonament przez okres 6 pierwszych, pełnych Cykli rozliczeniowych. (patrz tabela powyżej). 

  2. Podpisując Umowę w ramach niniejszej promocji, Klienci, którzy wybiorą jedną z taryf Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Moja 140 VIP, Moja 240 VIP, Moja 500 VIP otrzymają w specjalnej promocyjnej cenie abonament przez okres 12 pierwszych, pełnych Cykli rozliczeniowych. (patrz tabela powyżej). 

  3. Po okresie promocyjnym opłata za abonament będzie naliczana zgodnie z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych PTC. 

  4. Zmiana taryfy na inną powoduje utratę promocyjnej ceny abonamentu. 

  5. Zawieszenie karty SIM powoduje utratę prawa do promocyjnego upustu. 

  6. Klient nie może zawiesić świadczenia usług na własne życzenie w trakcie trwania Umowy. 

  7. Cesja nie powoduje utraty promocyjnego upustu. 

  Z oferty może skorzystać każdy, kto jednocześnie z nabyciem aparatu telefonicznego wraz z przyłączeniem do sieci Era (aktywacją), w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era, w salonie lub sklepie firmowym sieci Era:

  • przedstawi dwa dokumenty ze zdjęciem stwierdzające tożsamość i dokument potwierdzający wiarygodność płatniczą, taki jak np. zaświadczenie o zatrudnieniu, karta kredytowa, dokumenty poświadczające fakt otrzymywania emerytury lub renty itp. (szczegółowy wykaz honorowanych dokumentów dostępny jest w punktach sprzedaży i obsługi sieci Era, a także na stronach internetowych www.era.pl 

  • oraz zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 pełnych Cykli rozliczeniowych. 

II. Postanowienia ogólne 

 1. PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawą nabycia aparatów telefonicznych objętych niniejszą promocją w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą korzystającą z promocji a autoryzowanym punktem sprzedaży sieci Era. 

 2. PTC, operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z kartą SIM sieci Era. 

 3. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony. Cena przyłączenia do sieci w sytuacjach nieobjętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99 zł netto (120,78 zł brutto). 

 4. PTC, operator sieci Era informuje, iż autoryzowane punkty sprzedaży sieci Era nie mają prawa do pobierania żadnych opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą. 

 5. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach lub sklepach firmowych sieci Era. 

 6. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, iż usługa poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji. 

 7. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość limitu kredytowego w czterech pierwszych Cyklach rozliczeniowych na 200 zł. W pozostałych Cyklach rozliczeniowych wysokość limitu kredytowego wynosi 500 zł. 

 8. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych, prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości, w zakresie określonym przez Operatora. 

 9. W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami zawartymi w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora z postanowieniami niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej, pierwszeństwo będą miały postanowienia Warunków Oferty Promocyjnej. 

III. Czas trwania Umowy 

 1. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji, zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem pisemne oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy. 

 2. Abonent przyjmuje na siebie: 

  2.1 zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych; 
  2.2 zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z Cennikiem. 

   

 3. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt III ppkt 2.1, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej. Kara umowna dla klienta, który zakupił w niniejszej promocji aparat telefoniczny oraz aktywację wynosi 900 zł dla wszystkich taryf. Kara umowna będzie pomniejszana w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Jeżeli naruszenie zobowiązania nastąpi do 12 miesiąca od daty aktywacji Abonent zapłaci 100% kary umownej. Jeżeli naruszenie zobowiązania nastąpi pomiędzy początkiem 13 a końcem 18 miesiąca od daty aktywacji abonent zostanie obciążony kwotą w wysokości 80 % kary umownej. Jeżeli naruszenie zobowiązania nastąpi pomiędzy początkiem 19 miesiąca a końcem okresu obowiązywania umowy abonent zostanie obciążony kwotą w wysokości 60% kary umownej. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt III ppkt 1 i celu Umowy, która na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu telefonu i usług. 

 4. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn: 

  • złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem okresu jej obowiązywania 

  • rozwiązania przez PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w § 17 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową 

  • utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w pkt III ppkt 5 i ppkt 5.1. 

 5. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 pełnych Cykli rozliczeniowych od dnia aktywacji karty, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

  5.1 Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

Opinie:

Opinie archiwalne (32):

Komentuj

Komentarze / 32

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  ojciec.dyrektor pisze: 2003-10-01 15:18
  Za przeproszeniem chyba ich pan Bóg opuścił jeśli myślą, że zapłacę tyle szmalu za N3300!
  0
 • Users Avatars Mini
  janex pisze: 2003-10-01 15:24
  toche za drogo ale niezla promocja na abo. szkoda ze zmieniac mozna tylko na wyzsze
  0
 • Users Avatars Mini
  LaMiAn pisze: 2003-10-01 15:55
  "Opłata za przyłączenie, w niniejszej promocji wynosi 99 zł (120,78 zł brutto) dla taryfy Moja 25 Start oraz 50 zł (61,00 zł brutto) dla wszystkich pozostałych taryf" .... czemu ERA podwyzszyla te opłaty?? :( .... poza tym promo spoko.... w MOJA 40 abo przez rok za 24,40zl....
  0
 • Users Avatars Mini
  mihau pisze: 2003-10-01 16:06
  Faktycznie abonament taniocha!!!! I to przez rok-super! A telefony też całkiem OK-jak na taki abonament to ceny są dość niskie...
  0
 • Users Avatars Mini
  mihau pisze: 2003-10-01 16:09
  Aaaaaa no tak za aktywację trzeba słono zapłacić, ale to i tak się opłaca IMHO
  0
 • Users Avatars Mini
  Bartplus pisze: 2003-10-01 16:13
  Mamy teraz "sezon" na obniżanie opłat za abonament :)
  0
 • Users Avatars Mini
  bupalus pisze: 2003-10-01 16:43
  fajna sprawa,cyro sie kończy moze w to wejde
  0
 • Users Avatars Mini
  NOKTO pisze: 2003-10-01 17:07
  ja mysle że za dużo młodych klientów sie nie znajdzie na ten telefon (bo o takich ten telefon jest adresowany) raczej już będzie za 1300-1400zł na wolnym rynku. pożyjemy zobaczymy. pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  Heinrich pisze: 2003-10-01 17:35
  999 zł to ja mogę dać za TEN TELEFON na kartę, a abonament :| NA abonament to 50 zł góra. A jeśli ktoś uważa, że 1000 zł to mało to niech mi go kupi :| Wystarczy,że napisze list na mój e-mail a napewno się z nim skontaktuje w celu odebrania prezentu :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Heinrich pisze: 2003-10-01 17:36
  999 zł to ja mogę dać za TEN TELEFON na kartę, a nie abonament :| NA abonament to 50 zł góra. A jeśli ktoś uważa, że 1000 zł to mało to niech mi go kupi :| Wystarczy,że napisze list na mój e-mail a napewno się z nim skontaktuje w celu odebrania prezentu :)
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-10-01 17:43
  Dokladnie!Przeciez na allegro jest to juz za 1000!Kur.. u nas nie daja wiecej w komisach niz 700!Era jest chora i to nie tylko co do 3300...
  0
 • Users Avatars Mini
  ojciec.dyrektor pisze: 2003-10-01 17:48
  ***Heinrich - to moim zdaniem jesteś rozrzutny facet ;-) bo ja za ten aparat dałbym 5-6 stówek na kartę, zaś w abo 50 PLN to właściwa cena dla tego telefonu.
  0
 • Users Avatars Mini
  ojciec.dyrektor pisze: 2003-10-01 17:50
  A zatem podsumowując: ERA ZDZIERA ;-)))
  0
 • Users Avatars Mini
  adzik pisze: 2003-10-01 17:52
  Trochę zbyt droga 3300, jak na swoje możliwości. Ja na pewno nie dał bym za nią tyle.
  0
 • Users Avatars Mini
  M pisze: 2003-10-01 17:55
  Każdy wie ze najczęściej bierze sie najtańszy abonament bo to jest abonament dla polaków to czemu era podwyższa aktywacje na ten abo.??
  0
 • Users Avatars Mini
  Domely pisze: 2003-10-01 18:10
  ALE KICHA!!!!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Domely pisze: 2003-10-01 18:11
  ALE KICHA!!!!!!!!! PORÓWNAJCIE TO DO AKTUALNEJ PROMOCJI PLUSA - abonament za 10 zł - ŚMIECHU WARTE......
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-10-01 18:18
  No ładnie... my-x6 zdrożał, to samo z ST55. T610 i 7250i obecnych w ofercie dla biznesu nie wprowadzono w ogóle, a 7210 nadal ma iście kosmiczną cenę... Ceny aktywacji nawet nie ma co komentować. Niedługo powrócimy do poziomu cen za aktywację z roku 1998... Ciekawie rozwiazano za to wysokość kary umownej w zależności od momentu zerwania umowy (pkt. III.3 Regulaminu). Za to zmiana taryfy na wyższą powoduje zaprzestanie naliczania rabatu na abonament. Widzę, że chłopaki z Ery "pozazdrościli" podobnego zapisu Plusowi. No to sobie ponarzekałem...;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-10-01 18:21
  A 3300 faktycznie nie warta swojej ceny w tej promocji. Lepiej poczekać na N-Gage, która bije na głowę tą 3300.
  0
 • Users Avatars Mini
  Robert542 pisze: 2003-10-01 18:25
  Ceny telefonow nie bardzo tanie, najlepsze w Erze ceny telefonow byly chyba w czerwcowym UPUST 25% i UPUST 15 ZL. Super rabaty na abonament, ale poza tym nic ciekawego. I dlaczego ktos za inna obudowe (Nokia 7210) musi placic 900 zl wiecej niz Nokia 6610 w Moja 25 Start???
  0
 • Users Avatars Mini
  Robert542 pisze: 2003-10-01 18:28
  Ale Siemens ST55 w Nowa Era Moja 25 Start po 299 zl???????????????? GSManiac: a wczesniej po ile byl ten Siemens? Napewno zdrozal?? czy stanial????
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-10-01 18:37
  Robert542***: Mea culpa! Sprawdziłem. Miałeś rację, przedtem kosztował 477 w Nowa Era Moja 25 Start, a więc staniał. Sorrki za błąd. Nobody's perfect :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Robert542 pisze: 2003-10-01 18:52
  GSManiac: no coz, bledy kazdemu sie zdarzaja.
  0
 • Users Avatars Mini
  trojkat pisze: 2003-10-01 19:14
  ceny aparatow poszly lekko w gore i utrzymuja sie na poziomie ok 200 zl w srednim abo za przyzwoity telefon-zarowno w idei jak i w erze-wiec teraz czekamy na zmiany w cennikach:) ogolnie terazniejsze ceny sa ok-dostosowane do poziomu telefonow-moze oprocz n3300 ...
  0
 • Users Avatars Mini
  leh pisze: 2003-10-01 19:37
  Domely *** tylko o ile dobrze pamiętam w + w abonamencie za 10 zł nie ma minut a tutaj za 24,40 brutto masz 40 to chyba raczej nie ma czego porównywac, a cena n3300 to jakaś porazka, pewnie jest dostępny tylko na papierze.
  0
 • Users Avatars Mini
  leh pisze: 2003-10-01 19:47
  a cena aktywacji to w ogóle dzwina sprawa w erze, pomijam już tę promo ale w czasach kiedy w zasadzie powinno się zabiegac o klienta i kusić go niskim cenami i to nie telefonów tylko usług to cena 99 czy 50 to trzochę przesada. rozumiem erę że chce sprzedać jak najmniej taryf 25Start, ale 50 zl to dużo
  0
 • Users Avatars Mini
  sagemik pisze: 2003-10-01 19:59
  O jacie! Sagem my x-6 w Moja40 za 120zl! Kurrrde :D ... Nie uwazacie, ze to dosc tanio??? I mam pytanie, bo jeszcze nigdy nie mialem telefonu i nie znam sie na taryfach itd.. Skoro abonament w pierwszym roku bedzie 24zl brutto, to o jaka sume moze sie zwiekszyc w drugim roku?
  0
 • Users Avatars Mini
  sagemik pisze: 2003-10-01 21:01
  ehh.. juz chyba wiem.. 57zl??? no to juz nie go nie bede mial :((( ...
  0
 • Users Avatars Mini
  popint pisze: 2003-10-01 21:34
  Wszyscy narzekacie, że beznadziejna oferta, że ceny wysokie, tylko nikt nie patrzy, że niektóre telefony potaniały (aktywacja w górę - to swoją drogą), ale abonament 50% taniej przez cały rok!!! Ja musiałem skorzystać ze specjalnej promocji dla abonentów inych sieci żeby dostać taki upust. Załapałem się jeszcze na lepsze warunki dotyczące kary umownej, po roku zamierzam zerwać umowę i będzie mnie to kosztować tylko 300 PLN. Tutaj wybulił bym o wiele więcej. POZDR.
  0
 • Users Avatars Mini
  bakx pisze: 2003-10-01 23:04
  albo tani fon albo w miare przystepne taryfy... nie ma takigo co by kazdemu dogodził....
  0
 • Users Avatars Mini
  Heinrich pisze: 2003-10-03 00:05
  Macie rację, że ERA nie ma mózgu, gdyż na Allegro można sobie kupić już za niecały 1000 zł.
  0
 • Users Avatars Mini
  yanek pisze: 2004-10-19 23:46
  ghfghd
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: