Nokia 5100 w promocji sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: www.plus.gsm.g.pl
Opinie: 29

Regulamin promocji "STREFA KONTAKTU" w sieci Plus GSM:

1. Promocja "STREFA KONTAKTU" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi:

a) 50,00 zł + 22% VAT w przypadku zawarcia Umowy i wyboru taryfy Czasami 10, Czasami 30, Często 15, Non Stop 15,
b) 15,00 zł + 22% VAT w przypadku zawarcia Umowy i wyboru jednej taryf: Czasami 150, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300.

3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym. 

4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

5. Promocyjna cena netto w zł aparatów telefonicznych oferowanych w Promocji "STREFA KONTAKTU" wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio: 

Zestaw  Model aparatu telefonicznego Cena w zł przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf: Czasami 10 Cena w zł przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf: Czasami 30,Często 15, Non Stop 15 Cena w zł przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf: Czasami 150, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300
Zestaw 1 Motorola C333 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 2 Nokia 3310 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 3 Siemens A50 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 4 Nokia 5210 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 5 Sony J7 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 6 Motorola V50L 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 7 Nokia 3410  1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 8 Samsung N620 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 9 Nokia 5510 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 10 Siemens C55 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 11 Panasonic GD 67 49,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 12 Nokia 6510 49,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 13 Siemens ME45 49,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 14 Siemens SL45i 49,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 15 Motorola V66i 49,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 16 Nokia 3510i 99,00+ 22% VAT 29,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 17 Samsung A400 99,00+ 22% VAT 99,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 18 Sony Ericsson T68i 199,00+ 22% VAT 199,00+ 22% VAT 99,00+ 22% VAT
Zestaw 19 Nokia 8310 299,00+ 22% VAT 299,00+ 22% VAT 199,00+ 22% VAT
Zestaw 20 Nokia 6310i 599,00+ 22% VAT 599,00+ 22% VAT 399,00+ 22% VAT
Zestaw 21 Nokia 5100 599,00+ 22% VAT 599,00+ 22% VAT 399,00+ 22% VAT
Zestaw 22 Siemens S55 699,00+ 22% VAT 699,00+ 22% VAT 499,00+ 22% VAT
Zestaw 23 Nokia 6610 899,00+ 22% VAT  899,00+ 22% VAT 699,00+ 22% VAT
Zestaw 24 Nokia 7210 999,00+ 22% VAT 999,00+ 22% VAT  799,00+ 22% VAT
Zestaw 25 Nokia 7650 1199,00+ 22% VAT 1199,00+ 22% VAT 999,00+ 22% VAT
Zestaw 26 Nokia 6100 1199,00+ 22% VAT 1199,00+ 22% VAT 999,00+ 22% VAT
Zestaw 27 Nokia 8910 1399,00+ 22% VAT 1399,00+ 22% VAT 1199,00+ 22% VAT
Zestaw 28 Nokia 9210i 1999,00+ 22% VAT 1999,00+ 22% VAT 1799,00+ 22% VAT

6. Promocja "STREFA KONTAKTU" trwa od 1 kwietnia 2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 31 maja 2003 roku.

7. Do wzięcia udziału w Promocji "STREFA KONTAKTU" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "STREFA KONTAKTU": 
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

9. Klient nabywający Zestaw w Promocji "STREFA KONTAKTU" może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często, Non Stop.

10. Klient który kupił Zestaw w Promocji "STREFA KONTAKTU" nie może w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania Umowy zmienić taryfy na taryfę o niższej opłacie abonamentowej.

11. W okresie trwania Promocji "STREFA KONTAKTU" Klient może bezpłatnie aktywować usługę Plusnet wybierając jeden z profili skrzynki poczty elektronicznej w domenie plusnet.pl - Zielony lub Srebrny. 

12. W ramach Profilu Zielonego w usłudze Plusnet Klient ma do dyspozycji skrzynkę poczty elektronicznej o pojemności 10 MB. Natomiast w ramach Profilu Srebrnego Klient ma do dyspozycji skrzynkę poczty elektronicznej o pojemności 50 MB oraz dodatkowo możliwość zdefiniowania dwóch odrębnych nazw do tego samego konta (tzw. aliasów). W obu profilach Klient otrzymuje SMS-em informację o nadejściu nowej poczty oraz ma możliwość korzystania z poczty elektronicznej za pomocą Dostępu Głosowego. Więcej informacji na temat usługi Plusnet można znaleźć na stronie internetowej: www.plusnet.pl. 

13. W przypadku Profilu Srebrnego Klient ponosi koszty miesięcznego abonamentu za usługę Plusnet w wysokości 5,00 zł + 22% VAT. W przypadku wyboru Profilu Zielonego Klient nie ponosi opłat abonamentowych za usługę Plusnet.

14. Jeżeli Klient dokona aktywacji w taryfie wybranej z planów taryfowych Czasami, Często lub Non Stop, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut, a w przypadku planów taryfowych Czasami także SMS, wliczonych w abonament w danym planie taryfowym, zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. 

15. W Promocji "STREFA KONTAKTU" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + 22% VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

16. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach Promocji "STREFA KONTAKTU", przed upływem 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy, Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

17. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + 22% VAT. 

18. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 17, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 19 Regulaminu Promocji "STREFA KONTAKTU".

19. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.

20. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 19 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

21. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

22. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. 

23. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych + 22% VAT.

24. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 22 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

25. Promocja "STREFA KONTAKTU" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

26. Klient biorący udział w Promocji "STREFA KONTAKTU" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

27. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "STREFA KONTAKTU" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

28. Cena wymienionych w pkt. 5 aparatów telefonicznych, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio: 

Model aparatu telefonicznego Cena w zł aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych 
Motorola C333 799,00+ 22% VAT
Nokia 3310 699,00+ 22% VAT
Siemens A50 699,00+ 22% VAT
Nokia 5210 959,00+ 22% VAT
Sony J7 699,00+ 22% VAT
Motorola V50L 1199,00+ 22% VAT
Nokia 3410  899,00+ 22% VAT
Samsung N620 999,00+ 22% VAT
Nokia 5510 899,00+ 22% VAT
Siemens C55 999,00+ 22% VAT
Panasonic GD 67 999,00+ 22% VAT
Nokia 6510 1499,00+ 22% VAT
Siemens ME45 1199,00+ 22% VAT
Siemens SL45i 999,00+ 22% VAT
Motorola V66i 1199,00+ 22% VAT
Nokia 3510i 999,00+ 22% VAT
Samsung A400 1399,00+ 22% VAT
Sony Ericsson T68i 1899,00+ 22% VAT
Nokia 8310 1949,00+ 22% VAT
Nokia 6310i 1549,00+ 22% VAT
Nokia 5100 1699,00+ 22% VAT
Siemens S55 1649,00+ 22% VAT
Nokia 6610 1849,00+ 22% VAT
Nokia 7210 1899,00+ 22% VAT
Nokia 7650 2699,00+ 22% VAT
Nokia 6100 1999,00+ 22% VAT
Nokia 8910 3199,00+ 22% VAT
Nokia 9210i 3299,00+ 22% VAT

29. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + 22% VAT.

30. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixeed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

31. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Private Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji, z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

32. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

33. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 30-32, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 19.

Opinie:

Opinie archiwalne (29):

Komentuj

Komentarze / 29

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Andriej pisze: 2003-04-01 16:03
  Mi sie nawet nie chce komentowac promocji plusa :( Pzdr Andriej www.kombinatoryka.prv.pl
  0
 • Users Avatars Mini
  Andriej pisze: 2003-04-01 16:04
  Mi sie nawet nie chce komentowac promocji plusa :( Pzdr Andriej www.kombinatoryka.prv.pl
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-04-01 16:10
  Nie tylko Nokia 5100 !!! Jest także jeszcze przecież Nokia 6100 i 8910 oraz - po raz pierwszy dla "bezregonowców w Plusie - S55 i 6610... Wprawdzie bonusów żadnych (bo "oszczędności" rzędu 6,10 brutto za aktywację Plusnetu nie liczę) ale za to ceny aparatów, w porównaniu z konkurencją, całkiem niezłe. Dla przykładu cena 6100 niemała, ale w porównaniu z 1399/1599 za 7210 w erze, to już o wiele lepsza oferta (tyle, że tam z bonusami). S55 także w rozsądnej cenie, jak na start, tylko że bez aparatu. Chyba stanie się to powoli regułą (to tak jak było kiedyś z kabelkiem do modeli S/ME 45). 5100 za 599/399... Hmmm, podobno w Erze miała być za 199. Ano zobaczymy. W tej cenie wolałbym Siemensa M55, gdyby oczywiście był już na rynku. Obniżka ceny Motki v66i, ME45, 8310(wreszcie!!!) oraz Samsunga A400 również pozytywne. Ogólnie - jedna z lepszych promo tej sieci w ostatnim czasie. Gdyby tak jeszcze jakieś bonusy...
  0
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-04-01 16:41
  Super fony tylko ceny nie super, a szczególnie nie spodziewałem się takiej ceny za 5100.
  0
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-04-01 16:48
  Era wprowadza 5100 od 4 kwietnia i cena na pewno będzie o dużo niższa niż w Plusie.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-04-01 16:53
  I właśnie widać, o co wszystkim Wam chodzi... Przestańcie więc pieprzyć o ty, że operatorzy mają wysokie taryfy, bo to jest dla Was najmniej ważne... I tak kupujecie w najtańszych taryfach, więc płacicie najwięcej za minutę... Jak to Andriej powiedziałeś? Mi sie nawet nie chce komentowac... świetnych komentarzy :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Athlon pisze: 2003-04-01 17:33
  Ale na GOL'u opisuje się Plusa - ostatnich 6 newsów dotyczacych operatorów komórkowych dotyczy Plusa - czy to przypadkowa kumulacja widomości od tego operatora, nic sie nie dzieje u innych (Era, Idea), czy celowe działanie GOL'u ? No i znowu sążnisty tekst - po co zamieszczać takie rozdmuchane teksty ?
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-04-01 17:42
  Athlon***: wierz mi, że to "przypadkowa kumulacja". Po prostu prawie wszystkie promocje w Plusie kończyły się 31 marca. A historia GOL-a (nie tak znów odległa) pamieta tzw. "dni" Ery, Idei, czy np. Nokii.
  0
 • Users Avatars Mini
  nr124 pisze: 2003-04-01 17:56
  telefony są super ale mnie na nie niestać.MOże jak stajnieją to ktow wie
  0
 • Users Avatars Mini
  9876 pisze: 2003-04-01 17:57
  szkoda że plus nie obiżył znacząco ceny s55 w najwyższych taryfach, a do tego brak mu kamerki, wiec to żadna atrakcja bo z kamerką mozna już wyczaić na allegro za 1000pln i nie wiązać się umowami
  0
 • Users Avatars Mini
  szymon_ pisze: 2003-04-01 18:13
  troche wysoka cena 5100.......:((ale napewno z czasem spadnie jak wszystko:D
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-04-01 18:25
  No cena 6100 jest jeszcze w miare jak za taki sprzet,ale 5100 ciut jednak przy droga...
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-04-01 18:43
  A tak na marginesie, to Plusik znowu pierwszy jesli chodzi o nowe modele słuchawek w ofercie (5100, 6100), i to od razu w ofercie nie dla biznesu! Z tym że jest to wątpliwe pocieszenie, bo 99% tutaj komentujących zapewne wolalaby nowe, lepiej skonstrułowane taryfy, o których tyle się ostatnio mówiło. No cóż, wypada czekać, tyle, że powoli kończy się cierpliwość... BTW - ciekawe czy kiedyś Idea zaskoczy nas wprowadzeniem jakiejś słuchawki jako pierwsza (nie liczę np. Panasia GD96, bo on nie pojawił się w ogóle w innych sieciach - na tej zasadzie był np. S40 tylko w Plusie, czy Siemens MT50 w Erze).
  0
 • Users Avatars Mini
  Hipo pisze: 2003-04-01 19:45
  GSManiac: Moim zdaniem na taki krok Idei przyjdzie nam dlugo poczekac ale to z jednego wzgledu - taka polityke ma Idea. Zobacz ze wszystkie nowosci najpierw pojawiaja sie u konkurencji, jesli sie przyjma to Idea tez to wprowadza tylko zazwyczaj w lepszej cenie bo przeciez trzeba jakos skusic na to klientow :-) Co sie tyczy taryf, jakis czas temu pisalem, bedzie kapital minut jak w liderze (za ok 1-2 miesiace), zas na nowe taryfy owszem beda ale jeszcze nie szybko (bynajmniej w tym roku zdaza :-) i nie nalezy spodziewac sie rewelacji, po prostu kosmetyka. Nie moge powiedziec wiecej, ale nie traktujcie tego jak wyssane z palca. Po prostu wiem ze tak bedzie i niech tak zostanie. Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  Pepe pisze: 2003-04-01 21:52
  Luuuuuuuuuuuuudzieeeeee!!!!! Czy nie wiecie, że dziś jest 1 kwietnia?Pomyślcie o tym i zacznijcie dopiero cokolwiek komentować :)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-04-01 22:15
  Wiesz Pepe - mój młodszy syn już kilka razy próbował mnie dzisiaj nabrać - nie udało mu się... Ty jak widzę naiwny jesteś, że nie użyję słowa na "g" jak jego (9-latka) rówieśnicy :-) Zajrzyj do źródła i się przekonasz, czy ten news to żart :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  sowapl pisze: 2003-04-01 22:41
  co sie dziwic ze takie ceny-jak wszyscy kupuja najtansze abonenty to co sie dziwic ze siec sie zabezpiecza finansowo.ale rzeczywisce-cena 5100 troooche szokuje
  0
 • Users Avatars Mini
  Pepe pisze: 2003-04-01 22:52
  Widac, ze czasem ludziom brakuje luuuuuuuzuuuu (mam na mysli "wlo"). Czyzbys byl juz takim starym wapniakiem, ze wszystko traktujesz na serio?Wspolczuje...A co do promocji Plusa to ich ostatnie poczynania mozna uznac za co najmniej dziwne.Ciekawe w jakich cenach beda te telefony u pozostalych operatorow...
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-04-01 23:20
  No to moze jak ktos ze znajomych kupi fona to wreszcie bede mial okazje sie nim pobawic!I wyrobic sobei zdanie!
  0
 • Users Avatars Mini
  titq pisze: 2003-04-02 01:24
  hmm, o ile pamietam cennik nokii, to 5100 przy czasami 10, kosztuje gdzies ok 50% rynkowej ceny tej sluchawki, wiec jak na taryfe ktora podejrzewam wystarczy na wystawienie bilingu, druk magazynu plusa i moze jeszcze ze 2zl na prad zostanie, to jest bardzo dobra cena:) pozdrawiam malkontentow :P
  0
 • Users Avatars Mini
  m.j pisze: 2003-04-02 01:39
  Jestem tylko ciekaw ceny N5100 i N6100 przy Pwa. Widząc ostatnie poczynania + ceny pewnie zaczną się na poziomie 999+vat
  0
 • Users Avatars Mini
  paweln pisze: 2003-04-02 03:00
  Siostrze już nie długo się kończy umowa, może jej dam nokię 5210, a ona mi 5100 ??? ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  Leopold pisze: 2003-04-02 09:25
  niewątpliwie cena 6310i powala
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2003-04-02 11:54
  paweln : powinieneś się o to zapytać siorki a nie na forum
  0
 • Users Avatars Mini
  Michał pisze: 2003-04-02 13:19
  Titq: uroda taryf czasami jest taka, że oferują pewne korzyści nieosiagalne w innych taryfach. Wierz mi, można przy taryfie czasami 10 generować całkiem dla opa interesujace rachunki - np weekendowa taryfa PLus-Plus, sensowne ceny poza szczytem w tygodniu -dużo gadasz nieduzo płacisz. Co do nowych taryf plusa -poprosze cięcie w dól o 20-25% i nic mi wiecej specjalnie nie potrzeba jezeli chodzi o połaczenia głosowe.. oczywiscie tańszy net i ryczałt na WAP over GPRS -ale to już koncert życzeń.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-04-02 13:43
  Michał - ryczałt (i to na dziś najkorzystniejszy) Plus ma - w promocji co prawda, ale ma :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  WITOLD pisze: 2003-04-02 19:38
  cool musze mieć 5100 za 2 dni kończy mi się umowa super
  0
 • Users Avatars Mini
  macky pisze: 2003-04-02 21:02
  Do 9876: kamerka do S55 jest w zestawie czyli jednym pudełku razem z fonem!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Jaro pisze: 2003-04-03 18:12
  Plus znów dał ciała. Ma 5100 w ofercie, ale nie można kupić u nich tego aparatu, bo nie mają jeszcze w magazynach. Nie wiedzą kiedy będzie ;) Może Era będzie jednak pierwsza 4 kwietnia?
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: