Nowa edycja promocji "Upust 25%" w sieci Era

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 26

Regulamin promocji "UPUST 25%" w sieci Era:

I. Opis oferty

1.W okresie od 01.07.2003 r. do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą promocją, jednakże nie dłużej niż do 31.07.2003 r. (włącznie), PTC, operator sieci Era oferuje:

 • PROMOCYJNE ZESTAWY

  Numer zestawu promocyjnego Model telefonu dla taryfy TAKAjakTY L dla taryfy TAKAjakTY M  dla taryfy TAKAjakTY S
  1 Ericsson T65 1 1 1
  2 Siemens A50 1 1 1
  3 Nokia 3410 1 1 1
  4 Siemens MT50 1 1 1
  5 Mitsubishi Trium Eclipse XL 1 1 1
  6 Sagem MY 3036 1 1 1
  7 Philips Fisio 620 +odtwarzacz CD Philips model:AX 1100 1 1 1
  8 Siemens ME45 1 1 1
  9 Alcatel OT 715 1 1 1
  10 Motorola v50/v50l 1 1 1
  11 Alcatel OT320 1 1 1
  12 Sagem MY X-5/X-5m 1 1 99
  13 Nokia 3510i 1 39 149
  14 Samsung SGH-N620 49 49 149
  15 Sony Ericsson T300 +aparat cyfrowy MCA-20/MCA-25 1 69 149 
  16 Sony Ericsson T68i/T68 49 99 249
  17 Motorola T722i 49 99 249
  18 Motorola T720/T720i 49 99 249
  19 Siemens S55 69 149 249
  20 Sony Ericsson T68i/T68 +aparat cyfrowy MCA-20/MCA-25 79 199 399
  21 Siemens S55 +aparat cyfrowy IQP-500 199 349 399
  22 Motorola T722i +aparat cyfrowy VCM8000 199 299 399
  23 Nokia 6610 149 259 499
  24 Nokia 6310/6310i   149 399 499
  25  Nokia 6610 +aparat cyfrowy HS1C 299 499 599
  26 Sagem my X-6 (dostępny od 07.07.2003) 99 199 699
  27 Nokia 7650 199 399 699
  28 Samsung SGH-A300 199 399 699
  29 Nokia 8310 299 499 699
  30 Motorola V70 499 699 999
  31 Nokia 5100 599 899 1299
  32 Samsung SGH-v200 699 1499 1599
  33 Nokia 7210 999 1499 1699
  34 Era MDA 1499 1699  1899

  Ceny*netto

  *Oplata za zestawy podana jest w złotych. Podana cena zestawu nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata za przyłączenie, w niniejszej promocji wynosi dla wszystkich taryf 50 zł netto (61 zł brutto). Opłata ta jest doliczana do pierwszego rachunku.

 • TARYFY
  W promocji dostępne są nowe taryfy TAKAjakTY: TAKAjakTY S, TAKAjakTY M, TAKAjakTY L.
  W promocji nie jest możliwa zmiana taryfy na taryfę z niższym abonamentem lub na taryfę inną niż te oferowane w niniejszej promocji w ciągu 24 miesięcy.

 • PROMOCYJNA TARYFA TAKAjakTY S
  a) Promocyjna taryfa może być aktywowana tylko w momencie podpisywania Umowy (w salonach i sklepach firmowych sieci Era, autoryzowanych punktach sprzedaży).
  b) Klient może korzystać z promocyjnej taryfy w czasie całego okresu obowiązywania Umowy, z wyjątkiem przypadku opisanego w ppkt c.
  c) W wypadku zmiany promocyjnej taryfy na inna taryfę oferowana przez PTC, Abonent traci bezpowrotnie możliwość ponownego posiadania taryfy promocyjnej.
  d) Cesja nie powoduje utraty prawa do promocyjnej taryfy.
  e) PTC zastrzega sobie prawo do zmiany taryfy promocyjnej na taryfę obowiązującą w Cenniku Usług Telekomunikacyjnych po upływie 24 pełnych Cykli rozliczeniowych.

 • PROMOCYJNY UPUST NA ABONAMENT
  a) Abonent, który podpisując Umowę w ramach niniejszej promocji wybierze taryfę TAKAjakTY L, otrzyma 25%zniżki na abonament przez 12 pierwszych pełnych Cykli rozliczeniowych.
  b) Abonent, który podpisując Umowę w ramach niniejszej promocji wybierze taryfę TAKAjakTY M, otrzyma 25%zniżki na abonament przez 9 pierwszych pełnych Cykli rozliczeniowych.
  c) Abonent, który podpisując Umowę w ramach niniejszej promocji wybierze taryfę TAKAjakTY S otrzyma 25%zniżki na abonament przez 6 pierwszych pełnych Cykli rozliczeniowych.
  d) Zmiana taryfy na taryfę z wyższym abonamentem nie powoduje wydłużenia obowiązywania upustu promocyjnego.
  e) Po okresie promocyjnym opłata abonamentowa będzie naliczana zgodnie z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych PTC.
  f) Zawieszenie karty SIM powoduje utratę prawa do promocyjnego upustu.
  g) Klient nie może zawiesić karty SIM na własne życzenie w trakcie trwania Umowy.
  h) Cesja nie powoduje utraty promocyjnego upustu.

Z oferty może skorzystać każdy, kto jednocześnie z nabyciem aparatu telefonicznego wraz z przyłączeniem do sieci Era (aktywacja), w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era, w salonie lub sklepie firmowym sieci Era zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 pełnych Cykli rozliczeniowych.
Z oferty promocyjnej można skorzystać w salonach, sklepach firmowych, a także w autoryzowanych punktach sprzedaży sieci Era.

II. Postanowienia ogólne

 1. PTC,operator sieci Era informuje, iż podstawa nabycia aparatów telefonicznych objętych niniejsza promocja w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osoba korzystająca z promocji a autoryzowanym punktem sprzedaży sieci Era.

 2. PTC,operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z karta SIM sieci Era.

 3. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony. Cena przyłączenia do sieci w sytuacjach nieobjętych niniejsza oferta promocyjna wynosi 99 zł netto (120,78 zł brutto).

 4. PTC,operator sieci Era informuje, iż autoryzowane punkty sprzedaży sieci Era nie maja prawa do pobierania żadnych opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, która PTC prześle poczta.

 5. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach lub sklepach firmowych sieci Era.

 6. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacja) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych a aktywacja karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, iż usługa poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji.

 7. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość limitu kredytowego w czterech pierwszych Cyklach rozliczeniowych na 200 zł. W pozostałych Cyklach rozliczeniowych wysokość limitu kredytowego wynosi 500 zł.

 8. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych, prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości, w zakresie określonym przez Operatora.

III. Czas trwania Umowy

 1. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji, zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwa. o co najmniej przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem pisemne oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy.

 2. Abonent przyjmuje na siebie:
  2.1.zobowiazanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych;
  2.2.zobowiazanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z Cennikiem.

 3. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt III ppkt 2.1,Abonent będzie zobowiązany na pisemne zadanie PTC do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej. Kara umowna dla klienta, który zakupi. w niniejszej promocji aparat telefoniczny oraz aktywację wynosi 720 zł. Dla telefonu Nokia 7650, niezależnie od wybranej taryfy, kara umowna wynosi 2088 zł. Kara umowna będzie pomniejszana w stosunku miesięcznym w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt III ppkt 1 i celu Umowy, która na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu telefonu i usług.

 4. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczy. również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn:

  • złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem okresu jej obowiązywania

  • rozwiązania przez PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w §17 ust.3,4,5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polska Telefonię Cyfrowa

  • utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w pkt III ppkt 5 i ppkt 5.1.

 5. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 pełnych Cykli rozliczeniowych od dnia aktywacji karty, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
  5.1 Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

Opinie:

Opinie archiwalne (26):

Komentuj

Komentarze / 26

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Uuuuu pisze: 2003-07-01 13:42
  Uuuuuuu, ceny ostro w gore. Ciekawostka.
  0
 • Users Avatars Mini
  Eddie pisze: 2003-07-01 13:59
  Buahahahaha ale patologia!!! Ceny słuchawek poszły ostro w góre, skrócili okres upustu na abonament do 6-ciu miesięcy! Nokia 6610 kosztuje 499 netto a w Plusie 149 netto!! A nokia 6310i też 499 netto!!!!!!!!!!!! To podwyżka o 200%!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2003-07-01 14:02
  No fakt, cena Sagema powala... ciekawe jak bedzie z dostepnoscia.
  0
 • Users Avatars Mini
  ZERO pisze: 2003-07-01 14:17
  POJEBAŁO ICH Z TYMI PODWYRZKAMI,GDYBY MIELI TAKIE SAME CENY I WIECEJ FONÓW(A NIE TRZEBA CZEKAC W SALONACH)TO SPRZEDAZ WZROSŁA BY DUZO.JEDNYM SŁOWEM BOSOWIE W ERZE SA POJEBANI!!!=)SAGEM ICH TROCHE RATUJE,ALE WOLE NOKIE 76
  0
 • Users Avatars Mini
  trojkat pisze: 2003-07-01 14:36
  ale zestaw nokii 6610 +hsc jest calkiem przyjemny,a wyzsze ceny swoja droga
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-07-01 14:40
  widocznie za dużo sprzedali SEt69i oraz Nokii 7650 i teraz muszą sobie odbić straty... ciekawe na jakim saldzie zakończą ten rok....
  0
 • Users Avatars Mini
  piokuk pisze: 2003-07-01 17:22
  Misio pysio - w Krakowie skierowałbym Cię do Kobierzyna...
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-07-01 15:58
  Eddie: skup sie na swojej sieci (polkomtel operator sieci plus gsm), w ktorej CLIP kosztuje 6.10zl :)) Pozdrawiam!!! !! !
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-07-01 16:04
  Eddie: a okres upustu skrocili z 12 do 9 mscy i to tylko w taryfie TAKAjakTY M, zeby zachecic do wyzszej taryfy, bo wczsniej w sredniej taryfie byla taka sama znizka jak w najwyzszej :)) Pozdrawiam!!! !! !
  0
 • Users Avatars Mini
  misio pysio pisze: 2003-07-01 16:49
  CZY WY NAPRAWDĘ JESTEŚCIE INNI ??? PRZECIEŻ ERA I PLUS NIE SĄ TAK DOBRE, TO IDEA GÓRĄ I DZIWIĄ MNIE WYPOWIEDZI, ŻE IDEA JEST NA SZARYM KOŃCÓ WŚRÓD OPÓW, PROSZĘ PAŃSTWA, ZALEŻY, CO BIERZE SIĘ POD UWAGĘ, JEŻELI LICZBĘ ABONENTÓW, TO IDEA JEST NA 2 MIEJSCU, A NIE NA 3, JEŻELI PROCENT ZADOWOLONYCH ABONENTÓW, TO IDEA- MIEJSCE 1, SPONSORING- IDEA 1, TYLKO W WASZYCH UMYSŁACH JEST NA 3, TAK SOBIE UWAŻACIE I KONIEC, PORÓWNAJCIE SOBIE CENY ABONAMENTÓW, NAJLEPIEJ WYPADA IDEA I ERA, A PLUS, NO COMMENT, IDEA NIE WPROWADZA CO 2 DNI NOWYCH TELEFONÓW( PLUS GSM), KTÓRE KOSZTUJĄ 1200, BO WIEDZĄ, ŻE MAŁO KTO JE KUPI, PO PROSTU IDEALNE ROZWIĄZANIE I ZASIĘG TEŻ NAJLEPSZY (ERA MA NAJLEPSZY ZASIĘG TYLKO NA MAPKACH) POZDRAWIAM IDEALNYCH, PO PROSTU IDEA
  0
 • Users Avatars Mini
  misio pysio pisze: 2003-07-01 16:50
  CZY WY NAPRAWDĘ JESTEŚCIE INNI ??? PRZECIEŻ ERA I PLUS NIE SĄ TAK DOBRE, TO IDEA GÓRĄ I DZIWIĄ MNIE WYPOWIEDZI, ŻE IDEA JEST NA SZARYM KOŃCÓ WŚRÓD OPÓW, PROSZĘ PAŃSTWA, ZALEŻY, CO BIERZE SIĘ POD UWAGĘ, JEŻELI LICZBĘ ABONENTÓW, TO IDEA JEST NA 2 MIEJSCU, A NIE NA 3, JEŻELI PROCENT ZADOWOLONYCH ABONENTÓW, TO IDEA- MIEJSCE 1, SPONSORING- IDEA 1, TYLKO W WASZYCH UMYSŁACH JEST NA 3, TAK SOBIE UWAŻACIE I KONIEC, PORÓWNAJCIE SOBIE CENY ABONAMENTÓW, NAJLEPIEJ WYPADA IDEA I ERA, A PLUS, NO COMMENT, IDEA NIE WPROWADZA CO 2 DNI NOWYCH TELEFONÓW( PLUS GSM), KTÓRE KOSZTUJĄ 1200, BO WIEDZĄ, ŻE MAŁO KTO JE KUPI, PO PROSTU IDEALNE ROZWIĄZANIE I ZASIĘG TEŻ NAJLEPSZY (ERA MA NAJLEPSZY ZASIĘG TYLKO NA MAPKACH) POZDRAWIAM IDEALNYCH, PO PROSTU IDEA
  0
 • Users Avatars Mini
  mushroom pisze: 2003-07-01 18:07
  pokopało ich w erze.Z najtanszych i najlepszych słuchawek stali sie najdrozsi.To bez sensu.Trza sie zastanowic nad zmiana operatora..
  0
 • Users Avatars Mini
  aligatorek pisze: 2003-07-01 19:35
  Idea- to wybór jasny, jak słońce. Nie wiem dlaczego, ale wielu z was usytuawia IDEĘ na miejscu 3 wśród operatorów, dlaczego? JEŻELI CHODZI O LICZBĘ ABONENTÓW- IDEA MA 2 MIEJSCE. JEŻELI CHODZI O OPINIĘ ABONENTÓW ZAJMUJE 1 MIEJSCE. W SPONSORINGU ZAJMUJE 1 MIEJSCE. OCENA WIDZÓW, JEŻELI CHODZI O REKLAMY-2MIEJSCE. WEDŁUG WAS DOBRY OPERATOR, TO TAKI, KTÓRY DAJE CO 3 DNI NOWY TELEFON, NA KTÓRY TAK MAŁO KOGO STAĆ, NIE LICZY SIĘ W WASZYCH OCZACH JAKOŚĆ USŁUG, KTÓRA W IDEI JEST ŚWIETNA. POWYŻSZE DANIA SĄ OBIEKTYWNE, POSIADAŁEM TELEFON W ERZE(NIE BYŁO ZASIĘGU, TYLKO NA MAPKACH HEST ŚWIETNY),PLUSIE(TARYFY SKONSTRUOWANE TAK, ŻEBY ŚCIĄGAĆ JAK NAJWIĘCEJ PIENIĘDZY,IDEI(TARYFY INTELIGENTNIE STWORZONE),
  0
 • Users Avatars Mini
  aligatorek pisze: 2003-07-01 19:39
  PRZEPRASZAM BARDZO, PO KIEGO GRZYBA MI TELEFON Z APARATEM CYFROWYM(OD ROBIENIA ZDJĘĆ JEST APARAT CYFROWY, NIERAZ MNIEJSZY NIŻ TELEFON Z NIM SAMYM WBUDOWANYM), PO CO MI MMS-Y, JAK NIE MAM ICH KOMU PRZESYŁAĆ, PO CO MI MOŻLIWOŚĆ POWIEDZENIA, ŻE JESTEM W SIECI PLUS GSM, JAK MUSZE ZA TO SŁONO PŁACIĆ. CHOCIAŻ NAPISAŁEM TAKIE OTO ZDANIA, TO POSIADAM TELEFON Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM, OBSŁUGĄ MMS-ÓW I INNYMI BAJERAMI, OCZYWIŚCIE TELEFON MAM W SIECI IDEA, PO PROSTU NIE WYOBRAŻAM SOBIE ABYM MIAŁ W INNEJ(PRZEZ 2 LATA MIAŁEM W PLUSIE, ERZE I IDEI KILKA DNI TEMU SKOŃCZYŁY MI SIĘ UMOWY) WYBRAŁEM IDEĘ I CHOĆ TWIERDZICIE, ŻE JEST NA SZARYM KOŃCU WŚRÓD OPERATORÓW, TO POMYŚLCIE, ŻE JA TAK SAMO MOGĘ OCZERNIĆ WASZYCH OP-ÓW, BO ERA ZAJMUJE 3 MIEJSCE W SPONSORINGU, A PLUS W JESZCZE CZYMŚ INNYM, WIDZIELIŚCIE, JAKI JEST ODSETEK NIEZADOWOLONYCH I OBOJĘTNYCH KLIENTÓW W SIECI ERA, PYTANIE, DLACZEGO LUDZIE Z NIEJ KORZYSTAJĄ, ODPOWIEDŹ JEST PROSTA -Z PRZYZWYCZAJENIA.
  0
 • Users Avatars Mini
  aligatorek pisze: 2003-07-01 19:42
  TAK TO JUŻ JEST W KAŻDYM PRZ4EDSIĘWZIĘCIU IDEI WĘSZYCIE JAKIŚ PODSTĘP, A GDY NIE MA NEWSÓW ERO-WYCH, TO NABIJACIE SIĘ Z INNYCH SIECI, NA KONIEC NASUWA MI SIĘ JEDNO ZDANIE- NIE DAJCIE SIĘ ZWARIOWAĆ, NIECH KAŻDY WYBIERA TO, CO CHCE, A NIE ULEGA PRESJI, BY MIEĆ TELEFON W TAKIEJ SAMEJ SIECI, JAK CIOCIA, BABCIA, CZY KOLEŻANKA, PO CO MACIE TWORZYĆ ODSETEK NIEZADOWOLONYCH KLIENTÓW, KTÓRYCH W IDEI JEST NAJMNIEJ !!!!! POZDROWIENIA DLA IDEA-LNYCH, PLUSOWCOM I EROWCOM TEŻ POWODZENIA W WYTRWAŁOŚCI I TYM, ŻE JESTEŚCIE LOJALNI NAWET W SYTUACJACH BEZNADZIEJNYCH, GDY OPERATOR WYMYŚLA BZDURY, A WY JE ZACHWALACIE(NOWE TARYFY PLUSA) DZIĘKUJĘ, POZDRAWIAM, NIE OBRAŻAJCIE SIĘ, MOJA OPINIA ZOSTAŁA POTWIERDZONA PRZEZ KILKANAŚCIE OSÓB, KTÓRE KORZYSTAŁY PRZYNAJMNIEJ Z 2 OPERATORÓW WYBIERAJĄC IDEĘ
  0
 • Users Avatars Mini
  aligatorek pisze: 2003-07-01 19:46
  i popieram misia- pysia, IDEA jest najlepszym rozwiązaniem, a od dzisiaj tańsze telefony, a nie droższe(ERA)
  0
 • Users Avatars Mini
  aligatorek pisze: 2003-07-01 19:48
  misio pysio, odezwij się, bo widzę, że obaj jesteśmy z okolic Zielonej góry (host ip)
  0
 • Users Avatars Mini
  tomek pisze: 2003-07-01 20:15
  idea nie ma zasięgu
  0
 • Users Avatars Mini
  +artur pisze: 2003-07-01 20:50
  mysio pysio* twiją wypowiedź zostawie bez komentarza,bo już kiedyś o takich jak ty napisałem tu długi komentarz
  0
 • Users Avatars Mini
  +artur pisze: 2003-07-01 20:52
  A co do zasięgu o którym piszesz to chyba mieszkasz pod nadjnikiem,bo ja mógłbym się z tobą kłócić godzinami o jego zasięg
  0
 • Users Avatars Mini
  +artur pisze: 2003-07-01 20:53
  Przykład u mojej dziewczyny w tej chwili jest taki zasięg jaki ja miałem w Plusie 3 lata temu czyli 1 kreska,a taki zasięg ma tam teraz idea,a Plus prawie full
  0
 • Users Avatars Mini
  pepe pisze: 2003-07-01 22:08
  aligatorek - chyba nie rozumiesz ze jak ktos jest numero 1 w sponsoringu to jakos sobie to musi odbic. a jak? na abonentach! to juz chyba lepiej jak zyskasz na dobrym telefonie a potem i tak placisz tyle samo niezaleznie od operatora. poza tym nienawidze tepsy, wiec dlaczego mam wybrac idee?!
  0
 • Users Avatars Mini
  aligatorek pisze: 2003-07-01 22:18
  PUNKT WIDZENIA ZALEŻY OD PUNKTU PATRZENIA, ale żeby na głównej drodze Poznań- Zielona Góra na odcinku ok. 15 km. nie było zasięgu ERY, to już przemilczę, IDEI I PLUSA jest, a więc...
  0
 • Users Avatars Mini
  aligatorek pisze: 2003-07-01 22:21
  *pepe* no właśnie, jak w ERZE są tanie telefony, to odbijają sobie, a w IDEI telefony drogie, ale gdy dłużej użytkujesz, to opłaca się JA TEŻ NIENAWIDZE TP SA i co z tego, to tak samo, jakbyś nie oglądał, np programów na CYFRZE+, bo ona należy do kogoś, czy to ma sens?
  0
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-07-02 21:25
  chciałbym skromnie powiedzieć, że misio-pysio i aligatorek to sa te same osoby.
  0
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-07-02 21:27
  A co do promocji, to stawiam ocenę 1 za duża podwyżkę cen (już chciałem kupić 7650).
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: