Nowa promocja "Bądźmy w kontakcie" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 76

Regulamin promocji "Bądźmy w kontakcie" w sieci Plus GSM:

1. Promocja "BĄDŹMY W KONTAKCIE" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi:

a) 50,00 zł + 22% VAT w przypadku zawarcia Umowy i wyboru taryfy Czasami 10, Czasami 30, Często 15, Non Stop 15,
b) 15,00 zł + 22% VAT w przypadku zawarcia Umowy i wyboru jednej taryf: Czasami 150, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300.

3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym. 

4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

5. Promocyjna cena netto w zł aparatów telefonicznych oferowanych w Promocji "BĄDŹMY W KONTAKCIE" wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio: 

Zestaw  Model aparatu telefonicznego Cena w zł przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf: Czasami 10, Czasami 30, Często 15, Non Stop 15 Cena w zł przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf: Czasami 150, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300
Zestaw 1 Motorola C333 1,00+ 22% VAT  1,00+ 22% VAT
Zestaw 2 Nokia 5210 1,00+ 22% VAT  1,00+ 22% VAT
Zestaw 3 Siemens SL45i 49,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 4 Panasonic GD 67 49,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 5 Motorola V66i  49,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 6 Nokia 6510 49,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 7 Samsung N620 99,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT

6. Promocja "BĄDŹMY W KONTAKCIE" trwa od 17 lutego 2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 31 marca 2003 roku.

7. Do wzięcia udziału w Promocji "BĄDŹMY W KONTAKCIE" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "BĄDŹMY W KONTAKCIE": 
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

9. Klient nabywający Zestaw w Promocji "BĄDŹMY W KONTAKCIE" może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często, Non Stop.

10. Klient który kupił Zestaw w Promocji "BĄDŹMY W KONTAKCIE" nie może w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania Umowy zmienić taryfy na taryfę o niższej opłacie abonamentowej.

11. W okresie trwania Promocji "BĄDŹMY W KONTAKCIE" Klient może bezpłatnie aktywować usługę Plusnet wybierając jeden z profili skrzynki poczty elektronicznej w domenie plusnet.pl - Zielony lub Srebrny. 

12. W ramach Profilu Zielonego w usłudze Plusnet Klient ma do dyspozycji skrzynkę poczty elektronicznej o pojemności 10 MB. Natomiast w ramach Profilu Srebrnego Klient ma do dyspozycji skrzynkę poczty elektronicznej o pojemności 50 MB oraz dodatkowo możliwość zdefiniowania dwóch odrębnych nazw do tego samego konta (tzw. aliasów). W obu profilach Klient otrzymuje SMS-em informację o nadejściu nowej poczty oraz ma możliwość korzystania z poczty elektronicznej za pomocą Dostępu Głosowego. Więcej informacji na temat usługi Plusnet można znaleźć na stronie internetowej: www.plusnet.pl. 

13. W przypadku Profilu Srebrnego Klient ponosi koszty miesięcznego abonamentu za usługę Plusnet w wysokości 5,00 zł + 22% VAT. W przypadku wyboru Profilu Zielonego Klient nie ponosi opłat abonamentowych za usługę Plusnet.

14. Jeżeli Klient dokona aktywacji w taryfie wybranej z planów taryfowych Czasami, Często lub Non Stop, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut, a w przypadku planów taryfowych Czasami także SMS, wliczonych w abonament w danym planie taryfowym, zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. 

15. W Promocji "BĄDŹMY W KONTAKCIE" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + 22% VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

16. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach Promocji "BĄDŹMY W KONTAKCIE", przed upływem 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy, Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

17. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + 22% VAT. 

18. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 17, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 19 Regulaminu Promocji "BĄDŹMY W KONTAKCIE".

19. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.

20. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 19 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

21. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

22. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. 

23. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych + 22% VAT.

24. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 22 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

25. Promocja "BĄDŹMY W KONTAKCIE" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

26. Klient biorący udział w Promocji "BĄDŹMY W KONTAKCIE" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

27. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "BĄDŹMY W KONTAKCIE" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

28. Cena wymienionych w pkt. 5 aparatów telefonicznych, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio: 

Model aparatu telefonicznego Cena w zł aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych 
Motorola C333  799,00+ 22% VAT
Nokia 5210  999,00+ 22% VAT
Siemens SL45i  999,00+ 22% VAT
Panasonic GD 67  999,00+ 22% VAT
Motorola V66i  1199,00+ 22% VAT
Nokia 6510  1499,00+ 22% VAT
Samsung N620  999,00+ 22% VAT

29. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + 22% VAT.

30. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixeed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

31. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Private Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji, z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

32. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

33. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 30-32, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 19.

Opinie:

Opinie archiwalne (76):

Komentuj

Komentarze / 76

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  cooval pisze: 2003-02-17 13:36
  Super promocja. Niezle fonki za rozsądną cenę no i bezbłędna poczta PLUSNET za darmochę. Rewelka
  0
 • Users Avatars Mini
  krzysiekn pisze: 2003-02-17 13:36
  nawet niezła promka, przydałoby się więcej nowszych telefonów
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2003-02-17 13:37
  Jeśli chodzi o promocje to luty bez wątpienia należy do Plusa
  0
 • Users Avatars Mini
  Sumik pisze: 2003-02-17 13:38
  ????
  0
 • Users Avatars Mini
  spawik pisze: 2003-02-17 13:39
  wow super ;) wreszcie nowe motorolki ;) chyba polece po druga aktywacje bo i promocja dobra ;))
  0
 • Users Avatars Mini
  ekstro pisze: 2003-02-17 13:42
  Hmm ... a co takiego w tej promocji dobrego ... ja uwazam, ze jest wrecz przeciwnie : maly wybor telefonow i warunki tez niezbyt ciekawe. Ciezko uznac darmowa aktywacje PLUSNET (bardzo dobra usluga nawiasem mowiac) ktora normalnie kosztuje chyba 5 zl netto za szczegolne dobrodziejstwo operatora.
  0
 • Users Avatars Mini
  Gonzales pisze: 2003-02-17 13:44
  To mi się podoba. Samsung 620 droższy od Siemensa SL 45.
  0
 • Users Avatars Mini
  ekstro pisze: 2003-02-17 13:45
  Aha, mam jeszcze pytanie - niezabardzo rozumiem w tych promocjach punkty 30 i 31. Z jakiego powodu operator chce to wiedziec ?
  0
 • Users Avatars Mini
  krzysiekn pisze: 2003-02-17 13:45
  no ale Nokia 6510 49,00+ 22% VAT to już jest jakiś mały krok
  0
 • Users Avatars Mini
  kriss pisze: 2003-02-17 13:52
  Ale marudzicie,w koncu obnizka 6510 (z 699 na 49(1)zl!!!) i innych fonow,a w tym lub przyszlym tygodniu na 100% pojawia sie 6610,3510i,s55,i ponoc 6100,ale to ostatnie nie potwierdzone.Info na 100%,mam znajomego w BOK.Pozdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  cooval pisze: 2003-02-17 13:59
  kriss: moze podasz jeszcze jakies szczegoly, np kiedy dokladnie wchodza nowe ceny? Ja nic takiego nie slyszalem, a w boku jak u lekarza - za kazdym razem podaja inne informacje. pozdro
  0
 • Users Avatars Mini
  cooval pisze: 2003-02-17 14:02
  kris: a moze wiesz wiecej nt. fonow w PWA? Beda w tej samej cenie co w promocji regularnej czy nadal wyzsze o 50 zeta? Pozdr
  0
 • Users Avatars Mini
  titq pisze: 2003-02-17 14:12
  kriss: nie afiszuj sie informacja, ze masz znajomego w bok, bo jeszcze chlopak prace straci jak sie dokopia skad sa przecieki a poza tym, to na dzis tylko 5210 jest dostepna w plusie, 6510, 333, 67 brak, chcialbym sie mylic, ale uwazam, ze ceny dlatego spadly, ze tych aparatow niema fizycznie wiec op nic nie traci (no moze poza opinia:P)
  0
 • Users Avatars Mini
  SSi pisze: 2003-02-17 14:17
  Plus musial w koncu jakos zareagowac na promocje Ery - oby kriss mial racje bo wtedy bedzie mozna porownac ceny z Era. Dziwie sie czemu nagle znikl T300 z cennika plusa czyzby bal sie kompromitacji w starciu z Era?
  0
 • Users Avatars Mini
  k.kosinski pisze: 2003-02-17 14:39
  moze i idea sie ruszy? lubie jej uslugi, ale z fonami ostatnio slabiutko....
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-02-17 14:49
  Takich telefonów i to w Plusie sie nie spodziewałem. Dobrze, że C333 i GD67 od razu wchodzą po "normalnych" cenach, a nie np. za 99, jak było na początku chociażby z C55. Konkurencja nie śpi, wiec nie czas na pozorowane ruchy ;) GD67 zapewne ma być odpowiedzią na 3510i i Sagema MY X-5 w Erze. O ile co do Sagema bym sie zastanawiał (zwłaszcza wersja z "e" na końcu z MMS-ami jest IMHO b. ciekawa), o tyle Panasonic na pewno bije na głowę 3510i. Jedynie ilość kolorów jest lepsza w Nokii, ale przy rodzielczości 96x65... Motka V66i to także premiera (nieco spóźniona niestety) u polskich opów. v60i, owszem, już była, ale v66i - nie. 5210 za 1 zł - to może być także kusząca oferta, zwłaszcza dla aktywnie żyjacych, choć nastepca - 5100 z kolorowym wyswietlaczem i latarką ;) już niebawem ma uderzyć...
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-02-17 14:50
  ...Obawiam się jednak, że potencjalnym nowym abonentom, przyzwyczajonym do Samych Swoich za 5 gr przez 6/12 mies. oraz obnizki na abo przez 12 mies. bonus w postaci bezpłatnej aktywacji Plusnetu (czyli oszczędność rzędu 6,10 zł) oraz kilka interesujących aparatów z dobrym stosunkiem ceny do jakości może nie wystarczyć. Gdyby połączyć te oferty, to i owszem... titq***: zważ, że GD67 i Motka C333 to nowe aparaty w tej sieci, a normalnym jest, że na nowe aparaty zwykle czeka sie jakiś czas od ich wejścia do promocji (vide: S55 w Erze). Natomiast 6510 też nie było dostępne, bo kto przy zdrowych zmysłach brał tą słuchawkę za 699, skoro w Idei lub Erze mógł mieć ją za 49 zeta.
  0
 • Users Avatars Mini
  issa pisze: 2003-02-17 15:13
  świetna promocja.sam jestem w idei,ale muszę przyznać ,że plus zrobił świetny ruch i coraz bardzej zdecydowanie promuje pocztę elektroniczną plusnet,która działa świetnie.10 punktów.
  0
 • Users Avatars Mini
  kriss pisze: 2003-02-17 15:21
  Co do ceny 3510i i 6610 maja sie wachac miedzy 1-49(3510i-zalezne od taryf),w czasami 10 niedostepna lub cena na poziomie 149,6610 w cenie zblizonej do 7210,6100 jezeli sie pojawi w lutym za 999netto.Zmiany maja byc tez w taryfach od 1 kwietnia,ale tu wszyscy milcza i nikt nie chce pary puscic,zmiany dotycza tez S+...Pozdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-02-17 15:32
  kriss***: jeśli to prawda co piszesz, to Plus będzie miał najtańszą ofertę dla klientów indywidualnych fonów z najwyższej półki. 6100 za 999 jest ofertą bez porównania atrakcyjniejszą, niż np. 7210 w Erze za 1599/1399 netto. Na tej samen zasadzie mniemam ,że S55 z kamerką też będzie o jakieś 100-200 zł tańszy w Plusie, niż w Erze. Ciekawe czy będą do tego jakieś bonusy - gdyby tak dali te słuchawki w takich cenach, co piszesz w ramach promo "Godziny Miłości", gdzie jak wiadomo jest obniżka na abo + SS za 5 gr/12 mies, to byłaby to hitowa oferta. Ale nie sądzę, żeby tak się stało - wniosek taki wyprowadzam po konfrontacji cen poszczególnych słuchawek w promocji "GM".
  0
 • Users Avatars Mini
  mackor pisze: 2003-02-17 15:42
  Brawo, nareszcie w pełni konkurencyjna oferta Plusa.Brawo!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawcio pisze: 2003-02-17 15:51
  no slicznie..tylko ze wiekszosc ludzi czeka na lepsze taryfy..telefon to nie wszystko
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-02-17 16:00
  no to super, coś czułem że ta motka i panasonic wejdą bo po co mieli robić testy tych telefonów w Magazynie Plusa ??? A co do Strefy Domowej to jestem naprawdę zadowolony ;)) Usługa zajebista, polecam wszystkim w małych miasteczkach ;) Jak aktywowałem 10 min po północy to już 15 po mogłem usłyszeć pikanie przed połaczeniem ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2003-02-17 16:09
  Czyzby plus zaczal myslec odpowiednimi czesciami i wreszcie zaczelo cos sie ruszac!??? Promocja ciekawa, a przede wszystkim ceny aparatow sa przystepne!
  0
 • Users Avatars Mini
  PZ pisze: 2003-02-17 16:14
  telefony OK, ale mnie "rozwesela" ta darmowa aktywacja PlusNet'u ... hi, hi ale bonus ... Pozdrawiam ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-02-17 16:24
  Oprocz V66i oraz 6510-badziew!
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-02-17 16:26
  Tylko proszę nie wpadać w hurraoptymizm, że za 1 zł w najniższej taryfie można mieć kolorowy wyświetlacz... Ta Motorola C333 wyświetla jedynie 4 odcienie szarości.
  0
 • Users Avatars Mini
  louis pisze: 2003-02-17 16:26
  ceny aparatow na plus:-) Tylko jeszcze te archaiczne abonamenty dostosowac do konkurencji przydaloby sie...bo plusowicze chyba przede wszystkim czekaja wreszcie na nowy cennik....jestem na szczescie bylym abonentem(czyt.ofiara) Plusa i czekac nie musze. Ale mam nadzieje ze Plus zacznie dzialac w dobrym kierunku.
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-02-17 16:48
  louis, jak się ceny nie podobają to się włacza Home Zone ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-17 16:50
  Na to czekaliście - są tanie telefony... Czy może już nie chcecie 6510 za 1 złoty bo pewnie z tej "uszkodzonej" partii? Ale nie... Teraz telefony to nie wszystko... Oj, jak Wam dogodzić??? Tak louis, ja bardzo czekam na nowe taryfy... Powiem Ci nawet, że zaczyna mnie wkurzać, że ich nie ma tak długo :-) Jednak, jak wiesz, ie opłaca mi się rezygnować z usług tej sieci... za dużo bym stracił - to sam musisz przyznać.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-17 16:54
  dev, zależy jaką ma się taryfę - ja nie włączę Home Zone niestety... Jednak większość moich połączeń to połączenia na komórki (60 % w Plusie - reszta do pozostałych), do tego większość z nich wykonywałbym spoza strefy. Nie - jeśli nawet byłaby to oszczędnośc to niewielka (abonament za "Strefę" to mniej niż 5 % moich rachunków dla "jasności").
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-02-17 17:05
  wlo, no wiem, że jeżeli ktoś taki jak ty jest cały dzień pod telefonem i w dodatku w ruchu to ma wyższą taryfę, ale nie wszyscy... a Home Zone jest dobr dla kogoś kto tylko jest w drofze miedzy szkołą a domem lub wyjście do knajpy ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-17 17:43
  dev - już o tym pisałem - masz całkowitą rację...
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-02-17 18:04
  he he - właśnie do takie grupy ja się zaliczam ;))
  0
 • Users Avatars Mini
  sysop2 pisze: 2003-02-17 18:21
  rewelacja..jako plusowiec bardzo się ciesze 6510 w dobrej cenie.a i motka cieszy
  0
 • Users Avatars Mini
  iaqbec pisze: 2003-02-17 18:35
  Dosc ciekawa ta promocja , chociaz ceny niektorych phonow urwaly sie chyba z zeszlorocznej choinki :P
  0
 • Users Avatars Mini
  americano pisze: 2003-02-17 18:43
  promocja jest beznadziejna, a Era nadal ma bezkonkurencyjną ofertę
  0
 • Users Avatars Mini
  SatH^Raa pisze: 2003-02-17 18:52
  americano: Era bezkonkurencyjna? To co ci wszyscy ludzie robią w Salonach Plusa i Plusa? Co do tematu to jest po prostu inna promocja w stosunku do poprzednich Plusa. Tym razem telefony (przy okazji promocja SP) a nie jak wczesniej obnizka abonamentu. Jak Plus a tym wyjdzie? Pozyjemy, zobaczymy.
  0
 • Users Avatars Mini
  SatH^Raa pisze: 2003-02-17 18:55
  Oczywiście, miało być w salonach Plusa i Idei :)
  0
 • Users Avatars Mini
  JAGODA pisze: 2003-02-17 19:21
  Panasoniciem GD 67 i Motorola C333 rynku nie zawojują. Szału nie ma
  0
 • Users Avatars Mini
  siwy_256 pisze: 2003-02-18 01:43
  Najważniejsze to to że pojawił się Panasonic. A druga sprawa że w powoli w plusie zaczynają pojawiać się dobre telefony w rozsądnych cenach.
  0
 • Users Avatars Mini
  Sylver pisze: 2003-02-17 23:59
  ghostdog skąd masz takie informacje?? To by nie było głupie jak by wprowadzili jakieś zmiany ale wydaje mi się że to tylko plotki!! :-/ A promocyjka nawet fajna!! Wkońcu staniały fony!! Teraz dopiero dzieciaki będą szpanowały!! ;))) POZDRAWIAM!!
  0
 • Users Avatars Mini
  siwy_256 pisze: 2003-02-17 23:23
  ciekaw: jakie 100zł?? Przecież wyrażnie napisane że najwyżej 50zł
  0
 • Users Avatars Mini
  krychu100 pisze: 2003-02-17 20:40
  W PLUSIE CHOCIAŻ SZAŁU NIE MA, A W IDEI JUŻ NIC NIE MA!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Bruce pisze: 2003-02-17 20:40
  Americano : WSNR!
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-02-17 20:54
  W takich promocjach telefony jak zwykle niezbyt rewelacyjne ale po niskich cenach.No ale przeciez glownie chodzi zeby byc z kims w kontakcie!
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-02-17 20:58
  louis** Ostatnio gdzies slyszalem wypowiedz kogos z PLusa ze zamierzaja nowe taryfy wrpowadzic!
  0
 • Users Avatars Mini
  myrcha pisze: 2003-02-17 22:53
  2 razy dzwonilem i mowili ze jest, wiec wierze im. :) zadziwil mnie plusik dzisiaj.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-17 22:50
  myrcha, to pewne? jutro rano dzwonię... dziecko mi już żyć nie daje... a ile punktów w programie 5Plus? bez umowy oczywiście :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  jedrzej pisze: 2003-02-17 21:23
  telefony nie sa takie zle no i wreszcie szerzej dostepne-chcialoby sie rzec-ale i brak dodatkowych korzysci w stylu sami swoi,mniejsze abo itp.-cos do czego plus juz uzytkownikow przyzwyczail-ale lepsze to niz nic bo cos z tym plusem kiepskawo.....
  0
 • Users Avatars Mini
  ciekaw pisze: 2003-02-17 21:24
  Fajna cena Siemensa SL45i, ale z aktywacją (100 zł) przegieli niestety!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-17 22:48
  oprócz handlarzy, których tu pełno widzę...
  0
 • Users Avatars Mini
  jedrzej pisze: 2003-02-17 21:27
  a co z tymi nowymi taryfami o ktorych tutaj glosno?Ktos moze cos wie? Szczerze mowiac wolalbym drozsze telefony a nawet drogie-byleby dzwonienie z nich w plusie bylo tansze....i chyba z tego ostatniego wszyscy by byli zadowoleni.....
  0
 • Users Avatars Mini
  myrcha pisze: 2003-02-17 22:44
  3510i jest juz w wymianie aparatow dostepna. Cena wyjsciowa 99 zlotych.
  0
 • Users Avatars Mini
  zajcol pisze: 2003-02-18 01:56
  A ja dzisiaj wzialem w niej 6510, bo stary telefon wyzional ducha i potrzebowalem nowego. Na poczatku kwietnia wchodza nowe warunki w PWA i wtedy moze przedluze umowe i wezme jeszcze jakas sluchawke.
  0
 • Users Avatars Mini
  Wicherek pisze: 2003-02-18 08:24
  zajcol: A jakie warunki, może wiesz coś więcej, bo właśnie w kwietniu kończy mi się cyro.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-18 09:18
  Wicherek... W PWA, tak jak w każdej promocji (bo to przecież także promocja) obowiązują regulaminy, również terminy obowiązywania tych regulaminów :-) A że nie są podawane do publicznej wiadomości... Nie są to przecież powszechne promocje, tylko dla niektórych, którzy nabyli prawo.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-18 10:34
  myrcha, miałeś rację... niestety w 5Plus będzie najszybciej w przyszłym tygodniu - nie znają nawet wartości punktowej. Poczekam, mi się nie spieszy, a dziecko nauczy się cierpliwości :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-02-18 13:01
  siwy_256***: userce ciekaw chodziło chyba o punkt 29 regulaminu, ale to jest standardowa cena aktywacji na tzw. "zasadach ogólnych" (w Erze tyle samo kosztuje), czyli bez podpisywania cyrografu i płacąc za telefon kwotę podaną w tabeli w pkt. 28 BTW***: ciekawe, czy w ślad za GD67 Plus, lub jakaś inna sieć, zdecyduje się wprowadzić GD87, bądź inną "V-kę" z wbudowanym aparatem, np. Sharpa GX-10 lub Samsunga V-200.
  0
 • Users Avatars Mini
  BARTEK17 pisze: 2003-02-18 14:46
  Wcale nie polecam sieci plus nie ma tam dogodnych warunków Era ,oraz Idea preferują lepszymi taryfami
  0
 • Users Avatars Mini
  klops pisze: 2003-02-18 15:20
  wlasnie wydebilem od konsultanta z + warunki promocji dla tych co chca przejsc z innej sieci: nazywa sie kokosy i przy cyrografie na 24 mies. daja znizke na abonament z grupy non stop o 40% przez 12 mies. cennik telefonow nie powala,ale znizka na abo przez rok to juz cos. szkoda ze tylkio taryfy non stop (czy chodzi o podobienstwo do taryf ery i idei z ktorych sie przeciez przychodz?) pisze bo nie widzialem nigdy newsa na ten temat. gdyby nie drogie m&m-sy w taryfach non stop (pierwsze 20 za 50gr netto) to byloby super (IMHO). pozdrawiam, piotrek
  0
 • Users Avatars Mini
  spawik pisze: 2003-02-18 15:35
  kokosy? heh kto im te nazwy wymysla... ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  BARTEK17 pisze: 2003-02-18 16:29
  Plus musiał jakoś zareagować na ofertę ERY widać konkuręcję :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2003-02-18 16:36
  Plus reaguje, a mozna by to nazwac padaczka lub chwytanie sie brzytwy jako tonacy!
  0
 • Users Avatars Mini
  klops pisze: 2003-02-18 18:26
  mozecie sobie gadac o padaczkach i brzytwach ale jakby tak spytac ktorego opa chcielibyscie miec akcje... (dla ulatwienia podam ze polkomtel, czyli + planuje jako jedyny wyplate dywidendy) . pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  Pułkownik pisze: 2003-02-19 01:15
  Bardzo uboga ta promocja, telefony mało atrakcyjne, a 5 zł zaoszczędzone na aktywacji Plusnetu to naprawdę niewiele.
  0
 • Users Avatars Mini
  irzi pisze: 2003-02-19 01:15
  No a kiedy jakieś nowe fony w Idei? Co oni śpią ! Era wprowadza coś nowego, teraz Plus a w Idei coś cicho? Ktoś coś wie?
  0
 • Users Avatars Mini
  irzi pisze: 2003-02-19 01:21
  aha jeszcze jedno ! Kiedy ( obojetnie u jakiego operatora ) pokaże się Samsung S100 lub S300 ? To są dopiero telefony !
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-02-19 01:43
  irzi***: ja tam znam lepsze Samsungi, ale S100 powinien wejść lada moment, bo reklamy "chodzą" już od 3 miesięcy.
  0
 • Users Avatars Mini
  bluebird pisze: 2003-02-19 12:18
  Te same fony w promo abonamentowa III. Niestety droższe ale np. abo czasami150 ze zniżką plus v66i lub 6510 za 99zł to chyba dobra oferta.
  0
 • Users Avatars Mini
  ja pisze: 2003-02-19 13:48
  weź pod uwagę, że nokia 6510 nie jest obecnie dostępna, więc promocja ta jesli chodzi o fony jest niczym
  0
 • Users Avatars Mini
  siwy_256 pisze: 2003-02-19 19:41
  Myślę że jako nowość zasługuje w tej promocji na uwagę Panasonic. Ciekawe kiedy pojawią się jakieś jego testy. Jestem bardzo ciekaw oceny tego aparatu.
  0
 • Users Avatars Mini
  be3 pisze: 2003-02-22 16:45
  qde.. a ja namowilem znajomych zeby sie zapisywali do Plusnet bo promocja... ale tam (w Plusnecie) nic nie pisze ze to promocja laczona... Jak ja sie teraz wycofam? =:)
  0
 • Users Avatars Mini
  bomber pisze: 2003-02-24 20:38
  Oferta calkiem fajna, ale czekam na jeszcze lepszą to moze sie zdecyduje.
  0
 • Users Avatars Mini
  Mattle pisze: 2003-02-24 21:45
  Kiedy wprowadzą coś porzdniejszego do tego Plusa.. nap jakąś 6100 lub 6610 za rozsądną cene?
  0
 • Users Avatars Mini
  todi_men pisze: 2003-03-02 16:17
  plus ma chyba najdrosze fony :((((
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: