Nowa promocja biznesowa w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 24

Regulamin promocji "Podwójny zysk" w sieci Plus GSM:

 1. Promocja "Podwójny zysk" obejmuje osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które w czasie trwania Promocji zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej wraz z aktywacją. 

 2. Aparaty telefoniczne oferowane po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji. 

 3. Promocyjna cena netto w złotych aparatów telefonicznych wraz z aktywacją wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio: 
   

  Zestaw Model Cena aktywacji Cena w taryfie Non Stop
  NS15 NS50 NS100 NS150 NS300
  1 Ericsson T65 15 zł 149 zł 49 zł 49 zł 1 zł 1 zł
  2 Ericsson T68i 15 zł 999 zł 599 zł 499 zł 449 zł 399 zł
  3 Ericsson T68i + kamera MC A20 15 zł 1 398 zł 998 zł 898 zł 848 zł 798 zł
  4 Motorola Acompli 15 zł 999 zł 799 zł 699 zł 599 zł 499 zł
  5 Motorola V66 15 zł 699 zł 499 zł 399 zł 299 zł 99 zł
  6 Nokia 3310 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
  7 Nokia 3410 15 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
  8 Nokia 5510 15 zł 399 zł 99 zł 1 zł 1 zł 1 zł
  9 Nokia 6250 15 zł 449 zł 149 zł 99 zł 49 zł 49 zł
  10 Nokia 6310i 15 zł 599 zł 299 zł 249 zł 199 zł 199 zł
  11 Nokia 6510 15 zł 699 zł 499 zł 449 zł 399 zł 299 zł
  12 Nokia 8210 15 zł 49 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
  13 Nokia 8310 15 zł 699 zł 499 zł 449 zł 399 zł 299 zł
  14 Nokia 9210 15 zł 1 999 zł 1 799 zł 1 699 zł 1 499 zł 999 zł
  15 Samsung A300 15 zł 599 zł 199 zł 49 zł 49 zł 1 zł
  16 Samsung A400 15 zł 399 zł 149 zł 149 zł 99 zł 49 zł
  17 Siemens C45 15 zł 99 zł 1 zł  1 zł  1 zł  1 zł 
  18 Siemens ME45 15 zł 399 zł 149 zł 49 zł 49 zł 1 zł
  19 Siemens S40 15 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
  20 Siemens S45 15 zł 399 zł 149 zł 49 zł 49 zł 1 zł
  21 Siemens SL45 15 zł 799 zł 549 zł 499 zł 249 zł 99 zł

      

 4. Promocyjna opłata aktywacyjna, określona w pkt. 3 Regulaminu Promocji płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym. 

 5. Promocja "Podwójny zysk" trwa od 8 lipca 2002 roku i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 31 sierpnia 2002 roku

 6. Do wzięcia udziału w Promocji "Podwójny zysk" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1. 

 7. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Podwójny zysk": 
  a. w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
  b. Klient nie może zawiesić świadczenia usługi, 
  c. Klient nie może rozwiązać Umowy. 

 8. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać wyłącznie jedną z taryf dostępnych w planie taryfowym Non Stop, zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów określoną w pkt.3 Regulaminu Promocji "Podwójny zysk".

 9. Klient, który kupił Zestaw w ramach Promocji "Podwójny zysk", w ciągu 12 miesięcy od daty przeprowadzenia aktywacji może zmienić wybraną zgodnie z pkt. 3 taryfę tylko na wyższą w opłacie abonamentowej i wyłącznie na taryfę należącą do planu taryfowego Non Stop, dostępną w niniejszej promocji, tj.: Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150 lub Non Stop 300.

 10. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w wybranym planie taryfowym zgodnie z pkt. 8, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut wliczonych w abonament w danej taryfie, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. 

 11. Do każdej aktywacji w Promocji "Podwójny zysk" dodawana jest specjalna bonifikata na wykonywane połączenia. 

 12. Wysokość bonifikaty miesięcznej równa jest iloczynowi wymienionej w pkt 14 liczby minut dla jednego okresu rozliczeniowego oraz wysokości opłaty za jedną minutę rozmowy w momencie realizacji połączenia. 

 13. Bonifikata, o której mowa w pkt. 11 i 12, pomniejszająca rachunek telefoniczny, udzielana będzie przez pełne 6 okresów rozliczeniowych, z tym że pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od dnia aktywacji karty SIM do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. Bonifikata nie wykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie jest przenoszona do następnego okresu rozliczeniowego, ani też nie jest zwracana. 

 14. Liczba minut stanowiących podstawę do obliczenia wysokości bonifikaty w Promocji "Podwójny zysk" wynosi: 
  a. dla taryfy Non Stop 15 - 90 minut (15 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy;
  b. dla taryfy Non Stop 50 - 300 minut (50 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy; 
  c. dla taryf Non Stop 100 - 600 minut (100 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy; 
  d. dla taryf Non Stop 150 - 900 minut (150 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy; 
  e. dla taryf Non Stop 300 - 1800 minut (300 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy; 

 15. Udzielona bonifikata dotyczy pierwszych płatnych krajowych połączeń głosowych wykonanych po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie, oprócz połączeń w ramach usługi System Plus. Udzielona bonifikata nie dotyczy połączeń międzynarodowych, a także połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usługi Numer Ulgowy, połączeń z numerami typu 0700XXXXXX. 

 16. Dodatkowo, Klientom uruchamiającym po raz pierwszy usługę System Plus na swoim koncie zostanie obniżona opłata miesięczna do 1 zł + VAT przez okres 6 miesięcy od daty uruchomienia usługi. 

 17. Usługa System Plus z obniżoną opłatą miesięczną do 1 PLN może zostać udostępniona wyłącznie Klientowi, który w Promocji  "Podwójny zysk" zakupił co najmniej jeden z Zestawów wymienionych w pkt.3. i złożył wniosek o jej uruchomienie w okresie trwania Promocji wymienionym w pkt.5. 

 18. Usługa System Plus może być uruchomiona wyłącznie Klientowi posiadającemu na koncie co najmniej 5 aktywnych kart SIM. 

 19. W okresie promocyjnym o którym mowa w punkcie 13, opłaty za połączenia w ruchu krajowym do sieci stacjonarnych wykonane po wykorzystaniu pakietów minut zawartych w abonamencie i udzielonej bonifikacie, będą naliczane według obowiązującego cennika usług Polkomtel S.A. w wysokości oferowanej dla połączeń w ramach sieci Plus GSM. 

 20. Po okresie promocyjnym, o którym mowa w punkcie 13 opłaty za połączenia w ruchu krajowym do sieci stacjonarnych będą naliczane według obowiązującego cennika usług Polkomtel S.A. w wysokości oferowanej dla połączeń do innych operatorów krajowych. 

 21. W Promocji "Podwójny zysk" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne. 

 22. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

 23. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT. 

 24. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 23, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 25 niniejszego Regulaminu. 

 25. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 7 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 1000,00 zł 

 26. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 25 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi. 

 27. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM. 

 28. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. 

 29. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT. 

 30. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 28 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji. 

 31. Promocja "Podwójny zysk" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji. 

 32. Klient biorący udział w Promocji "Podwójny zysk" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi. 

 33. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Podwójny zysk" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

Opinie:

Opinie archiwalne (24):

Komentuj

Komentarze / 24

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: