Nowa promocja dla biznesu w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: www.plus.gsm.g.pl
Opinie: 18

Regulamin promocji "ZACHĘTA" w sieci Plus GSM:

1. Promocja "ZACHĘTA" obejmuje osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, które już korzystają z usług GSM i na warunkach niniejszej Promocji "ZACHĘTA" zawrą z Polkomtel S.A. jednocześnie co najmniej pięć umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwanych "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." oraz kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

2. Opłata aktywacyjna płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

3. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM oferowane po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

4. Promocyjna cena Zestawów wynosi odpowiednio:

LP Model telefonu Cena aktywacji Plus Lider
15  50  100  150  300
1 Motorola Accompli  1 zł 249 zł  199 zł  149 zł  99 zł  49 zł
2 Motorola V66i 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
3 Nokia 3410 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
4 Nokia 3510i 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
5 Nokia 5100 1 zł 449 zł  399 zł  349 zł  299 zł  249 zł
6 Nokia 5210 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
7 Nokia 6100 1 zł 949 zł  849 zł  749 zł  699 zł  649 zł
8 Nokia 6310i 1 zł 49 zł  29 zł  1 zł  1 zł  1 zł
9 Nokia 6510 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
10 Nokia 6610 1 zł 549 zł  349 zł  249 zł  99 zł  1 zł
11 Nokia 7210 1 zł 799 zł  699 zł  599 zł  499 zł  449 zł
12 Nokia 7650 1 zł 949 zł  849 zł  649 zł  549 zł  499 zł
13 Nokia 8310 1 zł 199 zł  149 zł  99 zł  49 zł  29 zł
14 Nokia 8910 1 zł 899 zł  699 zł  499 zł  399 zł  299 zł
15 Nokia 9210i 1 zł 1 099 zł  999 zł  899 zł  799 zł  599 zł
16 Samsung A400 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
17 Samsung N500 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
18 Samsung N620 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
19 Samsung T100 1 zł 649 zł  599 zł  549 zł  399 zł  299 zł
20 Siemens C55 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
21 Siemens M50 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
22 Siemens ME45 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
23 Siemens S55 +kam 1 zł 499 zł  399 zł  349 zł  249 zł  49 zł
24 Siemens SL45i 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
25 Ericsson R380 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
26 Sony Ericsson T68i Bond 1 zł 499 zł  449 zł  399 zł  349 zł  299 zł

5. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać wyłącznie jedną z taryf dostępnych w planie taryfowym Plus Lider (Plus Lider 15, Plus Lider 50, Plus Lider 100, Plus Lider 150, Plus Lider 300). 

6. Klient, który zakupił Zestaw w ramach Promocji "ZACHĘTA", w ciągu 12 miesięcy od daty aktywacji kart SIM może zmienić wybraną zgodnie z pkt. 4 taryfę wyłącznie na wyższą w opłacie abonamentowej i wyłącznie na taryfę należącą do planu taryfowego Plus Lider, dostępną w niniejszej promocji, tj.: Plus Lider 50, Plus Lider 100, Plus Lider 150, Plus Lider 300.

7. Promocja "ZACHĘTA" trwa od 2 maja 2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 30 czerwca 2003 roku.

8. Z uwagi na szczególne warunki Promocji "ZACHĘTA" do wzięcia udziału w Promocji konieczne jest, poza działaniami określonymi w pkt. 1, uzyskanie przez Klienta indywidualnej zgody Polkomtel S.A. na udział w Promocji "ZACHĘTA".

9. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "ZACHĘTA": 
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usługi, 
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

10. Klienci, którzy skorzystają z Promocji "ZACHĘTA" otrzymają przez 12 miesięcy po podpisaniu umowy następujące warunki specjalne:

a) We wszystkich planach taryfowych dostępnych w Promocji "ZACHĘTA" w podanym okresie na opłatę abonamentową udzielony zostanie 50% rabat.
b) Opłaty abonamentowe w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy wyglądają następująco:

  Plus Lider
15  50  100  150  300
Opłata abonamentowa 35,00 zł  65,00 zł  100,00 zł  145,00 zł  215,00 zł
50% zniżki 17,50 zł  32,50 zł  50,00 zł  72,50 zł  107,50 zł
Promocyjna opłata abonamentowa 17,50 zł  32,50 zł  50,00 zł  72,50 zł  107,50 zł

11. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

a) Klient ma prawo wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + 22% VAT. 
b) W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 11a, działania klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 12 niniejszego Regulaminu.

12. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 9 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zawieszenia świadczenia usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 1500,00 zł.

13. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 12 niniejszego Regulaminu rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług Polkomtel S.A. skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

14. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

15. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. 

16. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych + 22% VAT.

17. W przypadku usunięcia blokady telefonu z pominięciem zasad określonych w pkt. 15 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

18. Promocja "ZACHĘTA" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

19. Klient biorący udział w Promocji "ZACHĘTA" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu lub usługi.

20. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "ZACHĘTA" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

21. Cena wymienionych w pkt. 4 aparatów telefonicznych wraz z aktywacją, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:

Zestaw Model Cena netto aktywacji na zasadach ogólnych Cena netto aparatu na zasadach ogólnych
1 Motorola Accompli  100 zł 1 799,00 zł
2 Motorola V66i 100 zł 1 199,00 zł
3 Nokia 3410 100 zł 899,00 zł
4 Nokia 3510i 100 zł 999,00 zł
5 Nokia 5100 100 zł 1 699,00 zł 
6 Nokia 5210 100 zł 999,00 zł
7 Nokia 6100 100 zł 1 849,00 zł
8 Nokia 6310i 100 zł 1 549,00 zł 
9 Nokia 6510 100 zł 1 499,00 zł
10 Nokia 6610 100 zł 1 849,00 zł
11 Nokia 7210 100 zł 1 899,00 zł
12 Nokia 7650 100 zł 2 699,00 zł
13 Nokia 8310 100 zł 1 899,00 zł
14 Nokia 8910 100 zł 3 199,00 zł
15 Nokia 9210i 100 zł 3 299,00 zł
16 Samsung A400 100 zł 1 399,00 zł
17 Samsung N500 100 zł 949,00 zł
18 Samsung N620 100 zł 999,00 zł
19 Samsung T100 100 zł 1 849,00 zł
20 Siemens C55 100 zł 999,00 zł
21 Siemens M50 100 zł 849,00 zł
22 Siemens ME45 100 zł 1 199,00 zł
23 Siemens S55 +kam 100 zł 1 649,00 zł
24 Siemens SL45i 100 zł 999,00 zł
25 Ericsson R380 100 zł 999,00 zł
26 Sony Ericsson T68i Bond 100 zł 2 249,00 zł

22. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń realizujących funkcje zakończenia sieci stałej (Fixed Cellular Terminal, zwane dalej "Urządzenia FCT") lub działających na podobnej zasadzie, w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

23. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z sieci innych operatorów, czerpiąc z tego tytułu korzyści majątkowe.

24. W urządzeniach FCT lub działających na podobnej zasadzie Klient może używać wyłącznie kart SIM aktywowanych w taryfach specjalnych przeznaczonych dla urządzeń FCT.

25. Klient nie ma prawa bez zgody Polkomtel S.A. udostępniać innym podmiotom usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel S.A., czerpiąc z tego tytułu korzyści majątkowe.

26. Polkomtel S.A ma prawo do wypowiedzenia wszystkich zawartych z Klientem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w ust. 22-25 co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 27.

27. W przypadku nie wywiązania się Klienta z któregokolwiek ze zobowiązań określonych w ust. 22-25 powyżej, Klient zobowiązuje się do zwrotu kwoty stanowiącej wartość wszystkich uzyskanych od Polkomtel S.A. upustów dotyczących zakupu aparatu telefonicznego, aktywacji w sieci Plus GSM, czasu antenowego i usług dodatkowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury korygującej wystawionej przez Polkomtel S.A., co nie ogranicza uprawnienia Polkomtel S.A. do żądania odszkodowania za poniesione szkody."

Opinie:

Opinie archiwalne (18):

Komentuj

Komentarze / 18

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  tomek_00 pisze: 2003-05-07 12:02
  Ceny telefonów to mogliby troche obniżyć straszna drożyzna www.ideagsm.w.pl
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-05-07 12:29
  Zniżka 50% na abonament b. korzystna, no ale te nieszczęsne 5 aktywacji...
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-05-07 12:36
  kurde, gdyby nie 5 aktywacji, to bym pogadał z księgowością ;))) ale oferta extra, zwłaszcza 50% zniżki na abo........
  0
 • Users Avatars Mini
  Athlon pisze: 2003-05-07 12:41
  Fajna promocja ale niestety - jak w powyzszych komentarzach - odstrasza te 5 aktywacji, a jednocześnie potwierdza to tendencje PLUSA na wieksze zaangażowanie sie na rynku biznesowym niz indywidualnym.
  0
 • Users Avatars Mini
  DuDuS pisze: 2003-05-07 13:06
  Super promocja. Ale bedzie gadania !!! ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  SSi pisze: 2003-05-07 14:05
  Drogie telefony??? A gdzie dostaje S55 z kamera za 49zl i to przy 50% znizce na abo! Jezeli chodzi o Biznes to plus umie walczyc.
  0
 • Users Avatars Mini
  paweln pisze: 2003-05-07 14:13
  Bardzo dobra promocja, szkod tylko, że trzeba podpisać 5 umów...;) Telefony w rozsądnych cenach, S55 + kam za 49 + VAT i 7650 za 499 + VAT to na prawdę bardzo dobre ceny, a jeszcze 50% rabat na abonament przez 12 miesięcy to wielki + dla +!
  0
 • Users Avatars Mini
  marek995 pisze: 2003-05-07 15:51
  Można się pogubić w tych promocjach. Wszystkie do siebie podobne.
  0
 • Users Avatars Mini
  artjaw pisze: 2003-05-07 16:46
  biznes is biznes
  0
 • Users Avatars Mini
  Tyski Boss pisze: 2003-05-07 18:19
  no własnie biznes a dla szarego czlowieka to malo co;p;p
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2003-05-07 18:22
  nie ma sie co dziwić-biznes is biznes. Rachunki po pare tysięcy.
  0
 • Users Avatars Mini
  Drizzt pisze: 2003-05-07 18:30
  a dla szarego człowiek jest przecież Wasza idea i era, he he he
  0
 • Users Avatars Mini
  tomekf pisze: 2003-05-07 18:34
  W końcu jakaś sensowna promocja. Brawa dla Plusa
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2003-05-07 18:48
  nie narzekajcie ceny słuchawek sa przyzwoite, a rabat na abonament jest ok...
  0
 • Users Avatars Mini
  okazja pisze: 2003-05-08 00:20
  WITAM, PROMOCJE TAKIE ISTNIEJĄ W PLUSIE JUŻ OD DAWNA, TYLKO SĄ TO PROMOCJE PRZEJĘCIOWE (POPATRZCIE W PUNKCIE PIERWSZYM) DLA ABONENTOW ERY I IDEI. KLIENT KONKURENCJI, KTÓRY CHCE SKORZYSTAĆ Z TEJ PROMOCJI MUSI PRZEDSTAWIĆ 3 OSTATNIE RACHUNKI ZA USŁUGI W ERZE LUB IDEI, GDZIE PO PRZELICZENIU MUSI WYJŚĆ ARPU NA JEDNA KARTĘ SIM POWYŻEJ 110,00 ZŁ BRUTTO. WTEDY MOŻE KUPIĆ MINIMUM 5 AKTYWACJI, LUB 1 I WIĘCEJ, JEŻELI POSIADA JUŻ NP. 6 W PLUSIE, A CHCE SIĘ POZBYĆ JEDNEJ, KTÓRĄ MA JESZCZE W IDEI CZY ERZE. CENY TELEFONÓW SĄ DO NEGOCJACJI, WIEM O TYM. PRAWDA JEST TAKA, ŻE TO NAPRAWDĘ DOBRA PROMOCJA...DUŻY PLUS
  0
 • Users Avatars Mini
  Jawor pisze: 2003-05-08 00:48
  "które już korzystają z usług GSM" nie znaczy, ze w IDEI czy ERZE - przynajmniej nie ma w regulaminie, ze innego operatora... wiec moze zmienie dotychczasowe abo na czasami 10 :) (6 sztuk) i podpisze szesc nowych umow :))) Jutro dzwonie do "aniola stroza" jakiego + przydzielil i dzialam ! :)
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-05-24 23:06
  Plus jesli chce sie wyrwac z dolka to powinien natychmiast racjonalnie zmienic polityke bo z taka to daleko niezajdzie!
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-05-24 23:07
  CiepliX w porownaniu do innych opow to ceny wcale nei sa przyzwoite.!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: