Nowa promocja "Kawiarenka3" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 29

Regulamin promocji "Kawiarenka3" w sieci Plus GSM.

 1. Promocja "Kawiarenka3" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania odwiedza kawiarenki internetowe na terenie miast: Starogard, Chojnice, Sopot, Olsztym, Elbląg, Darłowo, Szczecinek, Drawsko Pomorskie, Police, Gryfino, Szczecin, Koszalin, Czaplinek otrzymają bon oznaczony stemplem kawiarenki oraz zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." albo zawrą z Polkomtel S.A. Umowę i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

 2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 15,00 zł + VAT.

 3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym. 

 4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

 5. Promocyjna cena w zł aparatów telefonicznych wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio: 
   

  Zestaw Model aparatu telefonicznego Cena netto w zł 
  Zestaw 1 Nokia 3330 1,00+ VAT
  Zestaw 2 Samsung SGH R210 1,00+VAT
  Zestaw 3 Siemens S40 1,00+VAT
  Zestaw 4 Nokia 3310 1,00+ VAT
  Zestaw 5 Sony J7  1,00+VAT

   

 6. Promocja "Kawiarenka3" trwa od 03 lipca 2002 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 30 lipca 2002 roku.

 7.  Do wzięcia udziału w Promocji "Kawiarenka3" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

 8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Kawiarenka3": 
  a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
  b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
  c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

 9. Klient nabywający Zestaw promocyjny albo zawierający jedynie Umowę może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często, Non Stop.

 10. Klient otrzymuje pakiet 120 wiadomości tekstowych (SMS) do wykorzystania w okresie 6 miesięcy od daty podpisania Umowy. Wiadomości SMS w usłudze SMS Premium nie dotyczącą SMS wliczonych w abonament. Opłata pobierana w ramach usługi SMS Premium dotyczy wyłącznie usług dostępnych w ramach podanego w cenniku zakresu numerów. Opłata za wysłanie jednej wiadomości tekstowej SMS jest jednakowa i niezależna od używanego planu taryfowego

 11. Klient, który skorzysta z promocji "Kawiarenka3" otrzymuje zniżkę na usługę WAP , za którą opłata będzie wynosiła 1 grosz za 1 minutę połączenia, przez sześć miesięcy od daty aktywacji karty SIM, po upływie wskazanego okresu będzie obowiązywała opłata wynikająca z cennika usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.

 12. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w wybranym planie taryfowym, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut wliczonych w abonament w danym planie taryfowym, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. 

 13. W Promocji "Kawiarenka3" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

 14. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 miesięcy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

 15. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT. 

 16. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 15, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 17 niniejszego Regulaminu.

 17. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł 

 18. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 17 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

 19. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

 20. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. 

 21. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT.

 22. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 20 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

 23. Promocja "Kawiarenka3" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

 24. Klient biorący udział w Promocji "Kawiarenka3" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

 25. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Kawiarenka3" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

Opinie:

Opinie archiwalne (29):

Komentuj

Komentarze / 29

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: