Nowa promocja "Partia" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 108

Regulamin promocji "Partia" w sieci Plus GSM:

 1. Promocja "Partia" obejmuje Członków Partii Politycznych, którzy przedstawią zaświadczenie o przynależności do partii na terenie zachodniopomorskiego lub członków Związków Zawodowych, którzy przedstawią zaświadczenie o przynależności do ZZ na terenie zachodniopomorskiego oraz w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

 2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 15,00 zł + VAT.

 3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.3 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym. 

 4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

 5. Promocyjna cena netto w zł aparatów telefonicznych wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio: 

  Zestaw Model aparatu telefonicznego Cena netto w zł
  Zestaw 1 Siemens s40 1,00+ VAT
  Zestaw 2 Nokia 3310 1,00+ VAT
  Zestaw 3 Samsung SGH R210 1,00+ VAT
  Zestaw 4 Sony J7 1,00+ VAT
  Zestaw 5 Nokia 5510 49,00+ VAT
  Zestaw 6 Nokia 6310 499,00+ VAT

   
  Telefony Nokia 5510 i Nokia 6310 dostępne są tylko w taryfach Czasami 150, Często 50, Non Stop 50, Czasami 100, Non Stop 100, Często 150, Non Stop 150, Non Stop 300.

 6. Promocja "Partia" trwa od 5 lipca 2002 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 31 lipca 2002 roku.

 7. Do wzięcia udziału w Promocji "Partia" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

 8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Partia": 
  a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
  b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
  c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

 9. Klient nabywający Zestaw promocyjny albo zawierający jedynie Umowę może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często, Non Stop.

 10. Klient otrzymuje pakiet 300 wiadomości tekstowych (SMS) do wykorzystania w okresie 6 miesięcy od daty podpisania Umowy w taryfach Często 50, Non Stop 50, Często 100, Non Stop 100, Często 150, Non Stop 150, Non Stop 300. Wiadomości SMS w usłudze SMS Premium nie dotyczącą SMS wliczonych w abonament. Opłata pobierana w ramach usługi SMS Premium dotyczy wyłącznie usług dostępnych w ramach podanego w cenniku zakresu numerów. Opłata za wysłanie jednej wiadomości tekstowej SMS jest jednakowa i niezależna od używanego planu taryfowego

 11. Abonenci, którzy wybiorą aktywację w wybranej taryfie spośród planów taryfowych Czasami i Często, mogą uruchomić dodatkowo usługę "Sami Swoi za 5gr" z obniżonymi opłatami za połączenia z wybranymi (co najwyżej 3) numerami w sieci Plus GSM. Niezależnie od daty uruchomienie usługi "Sami Swoi za 5gr", opłaty po obniżonych, promocyjnych stawkach naliczane będą przez okres 6 miesięcy od daty aktywacji karty SIM.
  Opłata miesięczna za jeden numer w usłudze "Sami Swoi za 5gr" wynosi 2,00 zł + VAT.

 12. Poza usługą "Sami Swoi za 5 gr." Abonenci mogą aktywować również usługę "Sami Swoi" (możliwość wyboru numerów krajowych operatów sieci stałych). Łączna liczba wybranych numerów w usługach "Sami Swoi za 5 gr." i "Sami Swoi" nie może być większa niż trzy. Opłaty za połączenia z wybranymi numerami w usłudze "Sami Swoi" pobierane będą zgodnie z cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.

 13. Chęć aktywacji usługi "Sami Swoi za 5gr" bądź usługi "Sami Swoi" klienci powinni zgłaszać w Dziale Obsługi Klienta, oraz poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (znajdujące się w Internecie pod adresem http://www.plusgsm.pl).

 14. Opłaty promocyjne w usłudze "Sami Swoi za 5gr", naliczane są, z zastrzeżeniem pkt 15 i pkt. 16, po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie i dotyczą krajowych połączeń z wybranymi (co najwyżej 3) numerami w sieci Plus GSM (z wyjątkiem połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy, połączeń z poczta głosową i połączeń przekazywanych) i wynoszą 5gr + VAT za minutę.

 15. Opłaty promocyjne w usłudze "Sami Swoi za 5 groszy'' w aktywowanej taryfie, wybranej spośród planu taryfowego Czasami obejmują połączenia wykonywane poza godzinami szczytu, w weekendy i w nocy.

 16. Opłaty promocyjne w usłudze "Sami Swoi za 5 groszy'' w aktywowanej taryfie, wybranej spośród planu taryfowego Często obejmują połączenia wykonywane w godzinach szczytu oraz poza godzinami szczytu i w nocy.

 17. Bez względu na liczbę wybranych numerów, pierwszy wybór numerów do listy w usłudze "Sami Swoi za 5gr" bądź "Sami Swoi" jest bezpłatny. Za każdą modyfikację listy numerów wybranych w usłudze "Sami Swoi za 5gr" pobierana jest opłata w wysokości 5,00 zł + VAT. Przez modyfikację listy należy rozumieć: dodanie numeru, usunięcie numeru bądź zmianę któregokolwiek numeru z listy. 

 18. Klient może zrezygnować z korzystania z usługi "Sami Swoi za 5gr". 

 19. Po okresie promocyjnym wybrane przez Klienta numery w ramach usługi "Sami Swoi za 5 gr." stają się numerami w usłudze "Sami Swoi". Opłaty za usługę "Sami Swoi" będą naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM. Po okresie promocyjnym usługa "Sami Swoi" może być deaktywowana na życzenie Klienta, zgodnie z cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM. Deaktywacja usługi "Sami Swoi" odbywa się poprzez Dział Obsługi Klienta, oraz poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (znajdujące się w Internecie pod adresem http://www.plusgsm.pl).

 20. W przypadku skorzystania z usługi "Sami Swoi za 5gr" zmiana taryfy w okresie 6 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w Promocji "Partia" powoduje zaprzestanie naliczania opłat wg zasad tej usługi. 

 21. Jeżeli Klient dokona aktywacji w wybranej taryfie jednej z planów taryfowych Czasami lub Często, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut wliczonych w abonament w danym planie taryfowym, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. W ostatnim miesiącu promocji minuty wliczone w abonament w okresie promocyjnym i po okresie promocyjnym są naliczane osobno, proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu, w którym kończy się okres promocyjny. Oznacza to, że niewykorzystane minuty za część miesiąca, w której trwała promocja nie przechodzą na okres po promocji

 22. W Promocji "Partia" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

 23. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 miesięcy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

 24. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT. 

 25. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 24, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 26 niniejszego Regulaminu.

 26. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł 

 27. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 26 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

 28. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

 29. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. 

 30. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT.

 31. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 29 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

 32. Promocja "Partia" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

 33. Klient biorący udział w Promocji "Partia" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

 34. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Partia" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

Opinie:

Opinie archiwalne (108):

Komentuj

Komentarze / 108

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-07-10 12:48
  no nie dla kogo jeszcze w plusie nie bylo promocji, bo chyba tylko dla prezydenta RP
  0
 • Users Avatars Mini
  Em pisze: 2002-07-10 12:49
  No tak to teraz po tel. zobaczymy kto jest w \"Partii\"
  0
 • Users Avatars Mini
  adit pisze: 2002-07-10 12:54
  totalny kretynizm !!! promocja godna plusa ...
  0
 • Users Avatars Mini
  kania pisze: 2002-07-10 12:59
  Tym razem chyba Plus przeszedl sam siebie... Bylo dla rolnikow, bylo dla prawnikow teraz dla "partyjnych". Kto nastepny ? Moze zrobic promocje dla korzystajacych z promocji ? ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  KMNSK_return pisze: 2002-07-10 12:59
  Buhaha, dobre to !! Teraz Lepper bedzie biegal po sejmie z 5510 i sluchal w radyjku jak tam blokady......:) . Ta promocja to juz .....no coment..... . P.S. daliby jedna porzadna promocje, a nie 10, z ktorych i tak nic nie wynika / KMNSK
  0
 • Users Avatars Mini
  SZ3RYF pisze: 2002-07-10 13:01
  no i dobrze, teraz jeszcze bardziej czekam na promocje specjalnie dla mnie ;P
  0
 • Users Avatars Mini
  voight pisze: 2002-07-10 13:07
  Na 22 lipca zrobia pewnie promocje dla bylych czlonkow PZPR.
  0
 • Users Avatars Mini
  AA_PP pisze: 2002-07-10 13:08
  Zle sie dzieje w Plusie. Niedlugo dadza promocje specjalnie dla wedkarzy (za okazaniem karty wedkarskiej i oplaconych skladkach za ostatnie 2 lata) a nastepnie promocja np. dla magazynierow, krawcow, sprzedawcow jagod itp :-((((
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-07-10 13:08
  "totalny kretynizm !!! promocja godna plusa ..." -------- zgadzam sie w całej rozciągłości :P
  0
 • Users Avatars Mini
  WojtekX pisze: 2002-07-10 13:10
  No nie to już przebija nawet te głupoty z TV MARKETU!
  0
 • Users Avatars Mini
  Em pisze: 2002-07-10 13:10
  A może by tak promocja \"GANG\" dla chłopaków z byczymi karkami. Wiadomo że dużo dzwonią - jedyny problem to podanie danych osobowych. Ale pewnie sobie poradzą, fałszywy dowód i zaśw. to dla nich pikuś. A jaki to by był dla nich prestiż!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  KMNSK_return pisze: 2002-07-10 13:12
  A bedzie promocja "DLA BEZROBOTNYCH" , mysle ze duzo osob by sie skusilo :PPP / KMNSK
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-07-10 13:12
  o co Wam chodzi?! to dobrze, ze daja takie promocje. Dla kazdego cos milego, a Wy znow tylko narzekacie. Sama promocja nie jest zla, a partyjnych jest dosc duzo i biedni nie sa, wiec mogliby generowac niezle zyski... Przyczepiacie sie do wszystkiego a im wiekszy wybor tym lepiej.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-07-10 13:12
  Tym razem chyba Plus troche przesadził,a tak nawiasem od ilu członków Plus uważa Partie za godną swej promocji,kanapowych nie brak,a do tych co zawsze tak bronią Plusa,chyba tym razem się nie pogniewają na lekkie drwiny z takiej promocji:)))
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2002-07-10 13:13
  ROLNICY WOPROWCY TERAZ PARTYJNIACY!!!! upadli na glowe :P nie podpadam pod zadna poprzednia prome:P o co im chodzi z tymi target groups to nie wiem?
  0
 • Users Avatars Mini
  regan pisze: 2002-07-10 13:15
  a na czerwona legitke da rade? bo moze wujka posle. HE HE buahhahah jezu ale nie nie da rady wujek nie jest z zachodnio pomorskiego. nie dosc ze dla partyjnych to jeszcze z achodnio pomorskiego. Proponuje promocje dla uczestnikow teleturnieju MILIONERZY z terenów byłego województwa łomżyńskiego nie staszych niż 30lat będacych w wolnym stanie.
  0
 • Users Avatars Mini
  regan pisze: 2002-07-10 13:17
  a moze w plusie nie maja klimy i dostali udaru od tego upału? jak widzialem temat newsa to sobie pomyslalem ze przeciez to nie mozliwe ze + moze tak upaść a tu jednak to sie nadaje do filmu Bareji.
  0
 • Users Avatars Mini
  regan pisze: 2002-07-10 13:20
  nepomucen: jaki wybór? przecież to jest zawężanie oferty do bardzo konkretnej liczby potencjalnych nabywców. i to jeszcze z zach-pom.
  0
 • Users Avatars Mini
  emfuz pisze: 2002-07-10 13:20
  Jutro zaczyna się dziś :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  daz pisze: 2002-07-10 13:24
  Ja caly czas czekam na promocje dla gejow i lesbijek!:) DaS
  0
 • Users Avatars Mini
  Mand pisze: 2002-07-10 13:25
  Totalna przesada!!! Jedna wielka parodia, czy Plus ma tak mało nowych klientów że wymyśla tak idiotyczne promocje???!!! Niedługo zrobią promocje dla kosiarzy trawy...bieda
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-07-10 13:27
  regan: taki wybor, ze Plus ma kilka promocji i jak podchodzisz pod konkretna grupe to sie zastanawiasz czy skorzystac z tej, czy z innej i niech sie partyjniacy ciesza, ze ktos robi cos specjalnie dla nich.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kennny pisze: 2002-07-10 13:28
  Hej, trzeba być jeszcze partyjnym z zachodniopomorskiego - chyba zminie miejsce zamieszkania hehehe
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-07-10 13:29
  ***nepomucen*** "a partyjnych jest dosc duzo i biedni nie sa, wiec mogliby generowac niezle zyski..." tylko pomyśl z czyjej kieszeni to sobie opłacą. Pomyśl troszkę nim napiszesz POZDRO :P
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-07-10 13:29
  Dla zwyklych szarakow Plus ma chyba 2 lub 3 promocje, wiec jak Ci cos w jednej nie pasuje, sprawdzasz druga i moze cos dla siebie znajdziesz i to jest wybor. Niech sobie robia promocje i dla dozorcow, wcale nie swiadczy to o ich glupocie, a moze wrecz przeciwnie... Daja takim ludziom wiekszy wybor, a chyba to lubimy...... (?)
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-07-10 13:31
  _CISCO_: pomyslalem...... zanim napisalem...... i co z tego? to, ze nie skorzystaja z tej promocji spowoduje, ze wezma mniejsze diety.......? nie sadze..... pomysl zanim napiszesz..
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-07-10 13:32
  _CISCO_: poza tym partie maja sponsorow, anonimowych wielbicieli, ktorzy im przysylaja kase.... itp itd. Wiec pieniadze z naszych kieszeni nie sa jedynym zrodlem dochodu takiej instytucji..
  0
 • Users Avatars Mini
  Elvis pisze: 2002-07-10 13:34
  Komus kto siedzi w rządzie dawac promocje :( Oni i tak zarabiają 10 razy tyle co zwykły człowiek i jeszcze promocja , dajcie jakąs nową promocje ogólno dostepną !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-07-10 13:37
  Elvis: przeciez wprowadzili (wybor na Plus i jakies tam jeszcze).
  0
 • Users Avatars Mini
  p pisze: 2002-07-10 13:41
  HAAAAAAAAAaaaaaaaaa ale Plus wymysla :-) dlatego rezygnuje z Plusa na rzecz ERY
  0
 • Users Avatars Mini
  tomcio44 pisze: 2002-07-10 13:42
  Zastanawia mnie jedno, że większość tych "pseudopromocji" dotyczy woj. zachodniopomorskiego?? Co najmniej zastanawiające
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-07-10 13:42
  Ale oni sobie jaja robią z tymi promocjami. Ale nie można powiedzieć że dział marketingu Plusa jest sztywniacki... ;-
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-07-10 13:43
  p: Jesteś wolnym człowiekiem, rób co chcesz, ale Twoja argumentacja zmiany operatora zakrawa na kpinę lub całkowitą niedojrzałość...
  0
 • Users Avatars Mini
  artjaw pisze: 2002-07-10 13:44
  ale jajca! takiego obrotu sprawy nigdy bym się nie spodziewał {:-
  0
 • Users Avatars Mini
  regan pisze: 2002-07-10 13:45
  nepomucen: jasne, anonimowi wielbiciele partii oplacaja rachunki w +, ciekawe, bardzo ciekawe... chyba ze + liczy na to ze jako jedyny op nie udostepnial danych swoich abonentow ( afera KG Policji ktora chciala odebrac koncesje + ), i moze teraz kolesie z zach-pom, chcą skroić jakąś grubszą aferę to wezma phony w + zeby ich nikt nie mógł namierzyć. chyba tylko dlatego wymyslili taka promo. pozdr. ;]
  0
 • Users Avatars Mini
  sun pisze: 2002-07-10 13:49
  Moze by tak promocja dla Pan Pracujacych??? Mogly by odbierac zlecenia od klientow i sluchac sobie mp3 z noki 5510 czekajac na chetnych. no i na przyklad (w ramach organiczen geograficznych) tylko dla tych, ktore pracuja na ulicach w promieniu 1km od siedziby Plusa??? (wymagane zaswiadczenie z Policji???)
  0
 • Users Avatars Mini
  regan pisze: 2002-07-10 13:51
  i dla wyznawców Hare kryszna wym zaswiadczenie od samego Harego.... hehehe
  0
 • Users Avatars Mini
  regan pisze: 2002-07-10 13:51
  a sekty maja kase wiec userzy z nich byli by niezli i na dodatek troche w roamingu by plusowi skapnelo....
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-07-10 14:10
  regan: to jest ogolnie wiadome, ze na konta partii wplywaja pieniadze od darczyncow... niewazne czy sa oni anonimowi czy nie i czy robia to z przekonania, czy maja w tym interes, ale tak bylo, jest i bedzie. Niedawno nawet w tv mowili cos o finansowaniu kampanii chyba Kwasniewskiego (chociaz za dobrze nie pamietam kogo) i to wlasnie jakis prywatny "biznesmen" mu dal czesc kasy...
  0
 • Users Avatars Mini
  l_s pisze: 2002-07-10 14:55
  to już jest żenada - może zrobią promocje dla byłych funkcjonariuszy ZOMO, albo dla dresó co pokażą swoje 3 paski - oj upały niedobrze im robią
  0
 • Users Avatars Mini
  196906 pisze: 2002-07-10 14:58
  Teraz pora na "TELEFON DLA PIELĘGNIARKI" niech mają a co:)))
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawel pisze: 2002-07-10 16:19
  Ale kur.... macie problem!!!!!!! Teraz tak kazda pała na forum bedzie podawac grupe dla ktorej plus ma stworzyc promocje???????? Moze tam w Plusie kieruja sie innymi kategoriami tworzac promocje dla pewnych grup. Moze juz przez te 5 lat sa w stanie przewidziec ze jak takie pajace jak zdecydowana wiekszosc na forum kupi w + telefon to beda generowac rachunki rzedu 50 zł i dla nich nie oplaca sie tworzyc promocji i dodotowac telefonów. Pomyslcie troche tymi szarymi komorkami a pozniej sie wypowiadajcie. A w sumie to sprawa Polkomtelu jakie promocje tworza-jesli sie komus nie podoba to zapraszam po taryfe extra bedz zarabista promocje w idei z kapitałem minut przechodzacych do pazdziernika-rewelacja,,,,
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawel pisze: 2002-07-10 16:26
  KUPCIE SOBIE CB-RADIO!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-07-10 16:43
  nie rozumiem Waszych przeciw, nie jest to jedyna promocja, sa to promocje dodatkowe ukierownkowane na okreslona grupe ludzi, widocznie jest takie zapotrzebowanie, taka koncepcje ma dzial marketingu. I nie pieprzcie ze jest do dupy bo 90% chcialoby tam pracowac.
  0
 • Users Avatars Mini
  Eryk pisze: 2002-07-10 16:43
  Poglupieli... Skoro jest promocja dla czlonkow... Proponuje nastepna - dla panienek z agencji lub tych na telefon. One zapewne duzo odbieraja telefonow wiec + zarobi na rozmowach. Nazwa promocji: "GORACA PROMOCJA" ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Elvis pisze: 2002-07-10 16:47
  No w idei minuty sobie w wakacje mają przejsc a raczej nic tych minut wczasie wakacji nie zostanie bo teraz sie najczescie phona uzywa a tym z parti robic promocie ok spoko Jutro i tak PLUS bedzie miał nową promocje dla kazdego i do wyboru 20 minut lub 30 sms :)
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-07-10 16:54
  A może to jest robiona promocja pod najwyższe czynniki państwowe? ZTCW Kwachu jest z zachodniopomorskiego... No tak ale on jest oficjalnie bezpartyjny... A tak swoją drogą, oprócz tego że aparaty dość kijowe, to ss za 5 groszy są GIT, a jak jeszcze dodamy te smsy w czesto 50 i nokie paraper za 50 zł+VAT to ta promocja bynajmniej do złych nie należy. Ale i tak się do jakiejkolwiek partii ani na Słupszczanina ( z całym szacuneczkiem:) nie piszę...
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawel pisze: 2002-07-10 17:04
  Elvi-100% racji to samo chciałem napisac. Byłes szybszy :)
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-07-10 17:10
  Giewont : a pewnie że chcę tam pracować, tzn. brać kasę i głupoty wymyslać ZŁA POSADA ??
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-07-10 18:09
  _cisco_ mysle ze nie sa to glupoty, plus rozpoczal promocje skierownae do okreslonej grupy, widocznie jest to oplacalne. I wasza ocena jest bezsnesu bo nie macie pojecia czy to sie oplaca czy nie
  0
 • Users Avatars Mini
  BTS pisze: 2002-07-10 18:14
  Na terenia Zachodniopomorskiego... Hehe. Tam właśnie plusiak ma najgorszy zasięg ze wszystkich operatorów (patrz www.ufo2001.republika.pl/). Nawet w Szczecinie są miejsca, gdzie nie ma zasięgu.
  0
 • Users Avatars Mini
  regan pisze: 2002-07-10 18:52
  bts: no to sie kolesie z parti uciesza jak im w czasie rozmowy o "bardzo waznych rzadowych problemach" zasieg ucieknie. hehe. + rulez ale w pomyslach na wykrecanie klienta.
  0
 • Users Avatars Mini
  regan pisze: 2002-07-10 18:56
  nepomucen: jasne tylko ze tobie pewnie chodzi o Krzaklewskiego i sponsoring przez kghm i orlen...( btw. kolesi od plusa rowniez) ten zarzad + to tez niezla szajka, co jakis czas kogos zamykają, połowa od kaczmarka itd, itp... i Ty sie dziwisz ze + nie ma iso9002 za zarzadzanie tak jak PTC. A teraz chlopaki zrobili promocje dla kolesi po fachu... a ty to nazywasz "rozszerzaniem oferty", no comments.
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawel pisze: 2002-07-10 18:57
  Regan.............. bez komentarza
  0
 • Users Avatars Mini
  regan pisze: 2002-07-10 19:12
  pawel: szkoda bo moze masz cos ciekawego do dodania!
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-07-10 19:25
  a ja slyszallem ze PLUS od jutra wprowadza nowa promocje....jest ona kierowana do osob ktore mieszkaja na ulicy Krzywoustego w Szczecinie:))))pp
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawel pisze: 2002-07-10 19:42
  A ja slyszałem ze era ma promocje tylko dla klientow pracujacych w kluczowych firmach-bez sensu........ Regan, martom dlaczego nie dla wszystkich???????
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-07-10 19:43
  Pawel, Giewont : popieram Wasze komentarze. Niedobrze sie robi jak sie czyta niektore komentarze...
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-07-10 19:46
  regan: ja sie wcale nie dziwie, ze nie maja jakiegos tam iso, bo mnie to g... obchodzi. Zadnych korzysci z tego tytulu miec nie bede wiec mi to wisi, a skoro Ty sie podniecasz, ze Era ma, to gratuluje. Nie wazne o kogo mi chodzilo czy Krzaklewskiego czy kogokolwiek. Wazne, ze takie rzeczy mialy miejsce. Jest to rozszerzenie oferty, bo kolejna promocja daje kolejny wybor, a to, ze Ci sie nie podoba to Twoj problem, nawet jak by Ci sie podobalo i tak bys pewnie nie skorzystal wiec po co ta dyskusja?
  0
 • Users Avatars Mini
  regan pisze: 2002-07-10 20:28
  nepomucen: ty moze sobie pisz najpierw na kartce to co chcesz przekazac bo z twojej paplaniny nic sie nieda zrozumiec. cytuje : "ja sie wcale nie dziwie, ze nie maja jakiegos tam iso, bo mnie to g.... obchodzi" zdanie bez sensu. ",a to ze Ci sie nie podoba to Twoj problem." jasne ze moj a czy to nie jest wortal zeby sie dzielic swoimi problemami?, "nawet jakby Ci sie spodobalo i tak bys pewnie nie skorzystal" no JASNE ze bym nie skorzystał bo nie mogę!!! ta promocja nie rozszerza oferty plusa bo jest skierowana do zamknietej grupy osób do której nie należe ja ani podejrzewam żaden GOLOWICZÓW!!! ale w kazdym razie raczej jest ciekawostka ta promocja niz czyms praktycznym. pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  elmo11 pisze: 2002-07-10 20:32
  Kolejny kretyński pomysł plusa
  0
 • Users Avatars Mini
  Barti pisze: 2002-07-10 20:34
  a ja proponuje na tej stronie wymyslic konkurs na najlepsza nazwe dla promocji w plusie, moze PRowcy z plusa to czytaja i w nagrode zrobia taka promocje ;) ja proponuje promocje dla uzytkownikow pradu w we wsi Pcim Dolny ;) kto ma lepszy pomysl?
  0
 • Users Avatars Mini
  wojtekdz pisze: 2002-07-10 20:45
  witam,niektorzy smieja sie z plusa ze ma takie dziwne promocje... a czy ukochana siec co niektorych (moja era) nie ma tez smiesznych promocji typu telefon jakis tam + dmuchany materac (szkoda ze nie lala z sex shopu-poszlo by wiecej fonow) tel + komplet narzedzi ogrodniczych. pozdro
  0
 • Users Avatars Mini
  wojtekdz pisze: 2002-07-10 20:50
  plus ma sowja polityke marketingowa i jej sie trzyma, a ze nie jest na pierwszym miejscu pod wzgledem ilisci abonentow to jest malo wazne... 500% normy to bylo dawno temu i nikomu to na dobre nie wyszlo pozdro
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-07-10 21:21
  regan: masz problem ze zrozumieniem czytanego tekstu... Zdanie nie jest bez sensu, tylko jest odpowiedzia na Twoje "stwierdzenie", ze ja sie dziwie, iz Plus nie ma iso.. Jest to promocja dla zamknietej grupy, ale nie znaczy, ze przez to jest zla!!! a to, ze nie skorzystalby z niej, bo nie nalezysz do tej grupy powoduje, ze dyskusja jest bez sensu.
  0
 • Users Avatars Mini
  regan pisze: 2002-07-10 21:37
  wojtekdz: dmuchany materac (he he) daje siemens a nie era... tak jak suszarke philips, alcatel kasete video i takie tam pierdoly. a to sie ma nijak jak promocja plusa... bo te organizuje op... ale + celuje w dziwnych grupach spolecznych i o to cala wrzawa chyba.
  0
 • Users Avatars Mini
  regan pisze: 2002-07-10 21:43
  nepomucen: a ja mialem nadziej ze Ty choc troche rozumiesz co piszesz! i to co czytasz. albo moze chociaz ze czasami myslisz. ale szkoda. widac upal Cie zmeczył. dobrze ze chociaz zauwazyles ze nawet jakby mi sie podobalo to sobie nie wezme. szkoda ze kleisz dopiero po tym jak cos napiszessz..
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-07-10 21:51
  regan: wiesz co.....? z Toba jest naprawde bardzo kiepsko..... Zastanow sie nad soba zanim bedziesz znow pisal, ze ktos nie mysli. Ty naprawde kiepsko wszystko rozumiesz, nie trafia to do Ciebie nawet po czasie. Nie bardzo mi sie chce dyskutowac z kims do kogo sie mowi jak grochem o sciane...
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-07-10 22:11
  Tyle tu dyskusji nic nie wnoszacych,sprawa Plusa dla kogo robi promocje sprawa userow trochę pozartować sobie z tego,Panowie na piwko i po legitymacje.A do obrońców Plusa wybaczcie,ale samo skierowanie oferty do takiej grupy musiało się spotkać z uśmieszkiem pzdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  regan pisze: 2002-07-10 22:51
  nepomucen: dobra..hehe Kan ma racje...piwko i usmiech... w ten upal...pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  waldus pisze: 2002-07-10 23:48
  zle mi sie kojazy to slowo partia
  0
 • Users Avatars Mini
  regan pisze: 2002-07-11 00:57
  waldus: trafne spostrzezenie! nazwa promocji powinna zachecac a nie odstraszać!
  0
 • Users Avatars Mini
  cisCOoo pisze: 2002-07-11 01:49
  Weźcie się za łby !!
  0
 • Users Avatars Mini
  Pluszak pisze: 2002-07-11 01:51
  Moze trafi sie jakas trefna PARTIA? Nokii?
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-07-11 02:53
  mam propozycje - zapisujmy sie do SAMOOBRONY, kupujemy pareset n6310i i ...... tyle nas i telefony widzieli ;-) Andrzej L. za wszystko zaplaci !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  p7778 pisze: 2002-07-11 09:27
  rany!!! tak debilnej promocji to plus jeszcze nie wymyslił, ale ale "nie chwalmy dnia przed...". swoją droga ciekawe jak daleko w tej pseudo innowacyjności plus się posunie, może strajkujące pielęgniarki, Lepper i spółka, a może przedszkolaki i kasjerki w supermaketach, amoże właściciele starych "Syrenek BOSTO" bedą mieli szansę... paranoja!
  0
 • Users Avatars Mini
  timeport pisze: 2002-07-11 10:57
  no to pojechali po biednych partyjnych a to takie fajne chłopaki : )))))) toa promocja to pseudo rewelacja jak można było to tak opisać powinna być promocja dla lewicy i prawicy jeszcze i w zależności od czasu spędzonym na debatach sejmowych powinny sostać przyznawane zniszki : ))))) o rany ale się dzieje : )))) tzw. MAX !!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  wojtekdz pisze: 2002-07-11 12:10
  regan:czytalem regulaminy promocji ery i wynikalo z nich ze to nie siemens tylko era doddaje takie smieszne rzeczy do telefonow.... poprostu chodzi mi o o porownanie i pokazanie ze inni operzatorzy a nie tylko plus robia rozne dziwne rzeczy... pozdro
  0
 • Users Avatars Mini
  byku pisze: 2002-07-11 12:28
  Oczywiście ze to już przesada jakiś idiota chyba wymyśla podobne żeczy
  0
 • Users Avatars Mini
  regan pisze: 2002-07-11 13:00
  wojtekdz: nie chce sie spierac ale jak np wytlumaczysz ze do alcatela judea tez dodawala kasete z filmem "Czego pragną kobiety"?, tak materace w ksztalcie siemensa m35 z LOGO siemensa, produkowane przez siemensa dodawal Siemens a era ich po drodze nie kradla tylko dawala klientom. tak jak suszarki philipsa dodawal philips. Zreszta gdybyb to Era dodawala materace to sadze ze raczej byloby na nich logo Ery a nie smnsa. No i ostatnie czy gratisy to wg ciebie "dziwne rzeczy"?? Fakt ze zima to wygladalo smiesznie ale przeciez "darowanemu koniowi w zeby sie nie patrzy". a teraz Era dawala koszulki polskiej reprezentacji do telefonów i w sumie wyszlo tez smiesznie, koles powiedzial ze jak odwroci ja na lewą stronę to będzie prawie wyglądać jak koreańska... :] pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-07-11 13:22
  Ajeszcze nie tak dawno Platforma Obywatelska odżegnywała się od nazwy "Partia",mają szczęście,że dopiero teraz,ta promocja,bo musiała by się odbyć debata sejmowa na temat krzywdzenia członków tej organizacji w promocjach telefoni komórkowej,taki sobie zarcik:P
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-07-11 14:06
  mi sie wydaje, ze to Siemens dawal materace :) Erze nic do tego nie bylo. Chyba... Chociaz koszulki to juz chyba oni dawali a nie Puma ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawel pisze: 2002-07-11 14:31
  Regan-dlaczego nie moge kupic w erze telefonu w promocji dla osob pracujacych w kluczowych firmach. Firma mojego szefa to sie nie liczy-zatrudnia 10 osob. Dlaczego regan dlaczego. Dlaczego ta glupia era wymysla takie promocje -czym sie regan Twoja siec kieruje jak myslisz? No jak w koncu pomyslisz i załapiesz to odpowiesz sobie na
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawel pisze: 2002-07-11 14:32
  Twoje glupie i beznadziejne komentarze dlaczego Plus skierował oferte tylko dla partyjniaków, rolników, komendantów itp. Twoje i reszty tych baranów szare komorki nie sa w satnie załapac ze to sie po prostu operatorowi sie opłaca. Opłaca im sie dac jakis bonus komendantowi i miec pewnosc ze te rachunki bedzie placił. Nie wiesz jaka jest sytacja a naszym kraju, jakie jest bezrobocie, nie wiesz ze ludzie kasy nie maja i na kazdym kroku kombinuja jak ty fona opieprzyc na lewo i rachunków nie placic? Orientujesz sie jakie straty przyniosł firmom pierwszy kwartała tego roku na lewych klientach? Jak w koncy pomyslisz to bedziesz wiedział. I skonczcie juz p.i.e.r.d.o.l.i.c!!
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-07-11 15:19
  **CiepliX** pomysł nawet dobry ale.. ja nie chcę się przemeldowywać. Mi w Mazowieckim jest dobrze :P
  0
 • Users Avatars Mini
  PZ pisze: 2002-07-11 15:19
  Zakładając, że ktoś jest zainteresowany tą promocją dodam tylko, że jest to oferta skierowana do "zamkniętej inaczej" grupy odbiorców ... , czyli po polsku !!! Wymagane jest zaświadczenie ... czy ktoś z obecnych uważa, że partie w RP nie robią przekrętów ??? Takie sobie głupie zaświadczenie ... śmiać się chce ... legaliści mogą się nawet formalnie zapisać do związków lub partii (zależy gdzie taniej) by nie łamać prawa. Jak wspomniałem gdy ktoś chce 300 SMS na 6 mieś. ... bo pewnie lepiej kupić Simplusa i skorzystać z "konwersji" - umowa na 12 mieś. i masz 365 SMS na rok lub po sprzedaniu zestawu startowego skorzystać z "Karta" i bez cyro masz 30 SMS na mieś. przez rok (360 SMS). Jak trochę "partyjniaków" się połaszczy na szpanerskie aparaty to + raczej na nich zarobi ... wyjątkiem będą zapewne Ci co Sami się Bronią przed płaceniem ;-) w ogóle (to ich zawód). Pozdrawiam ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-07-11 15:28
  PZ: Sami sie Bronia :) dobre :) moze chociaz unikniemy wysypywania swiezych dostaw importowanych telefonow na tory ;))))))) i tym sie wlasnie kierowali w Plusie tworzac te promocje :) Trzeba tego uniknac, wiec dali promocje :)
  0
 • Users Avatars Mini
  regan pisze: 2002-07-11 15:41
  pawel: dobra niech Ci bedzie twoja argumentacja z wiarygodnościa klienta CZŁONKA (partii* *niepotrzebne skreślić) bo w końcu to partia i ona wałki robi na grubą kasę a nie na rachunki w + , tylko DLACZEGO W ZACH-POMORSKIM???????? jak ja bym był partyjny a nie mieszkam w z-p to juz sobie w + nie kupie! i tu jest cała komedia z tą promocją... a co do \"kluczowych firm\" tam warunki są podyktowane wielkością firmy a nie jej lokalizacją albo branżą ty GENIUSZU!
  0
 • Users Avatars Mini
  regan pisze: 2002-07-11 15:41
  pawel: Co innego gdyby era (nie moja a propo) robila promo w ktorej mogą skorzystać firmy np zatrudniające pow 500osób ale tylko zarejstrowane na Mokotowie a te z Żoliborza wypad! Taka róznica. A pozatym powtórzę się nazwa promocji budzi ZŁE skojarzenia a powinna DOBRE, a to chyba błąd marketingowy! dlatego się większość golowiczów śmieje z tego, jak nie rozumiesz to przeczytaj sobie te 88 komentarzy i policz ile z tego nie było ironią! A do tego ile opowie mają strat to jak to napisał nepomucen \"... g..... mnie obchodzi, żadnych korzyści z tego miał nie będe więc mi to wisi...\" pozdrawiam!
  0
 • Users Avatars Mini
  Regan pisze: 2002-07-11 16:27
  Pomysl co piszesz-sam sobie zaprzeczasz. To samo znaczenie ma dla mnie przyszłego klienta rodzaj, wielkośc firmy jak dla Ciebie przynależnośc do partii. Czyli ja w erze a Ty w plusie nie mozemy kupic fona- i widzisz nie myslisz chłopie co piszesz :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawel pisze: 2002-07-11 16:28
  Sorry zle wpisałem nicka
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawel pisze: 2002-07-11 16:30
  Wytlumacz mi tylko dlaczego nie moge kupic telefonu w erze w tej wlasnie promocji. Prosze o argumenty
  0
 • Users Avatars Mini
  regan pisze: 2002-07-11 18:45
  pawel: moge tylko podejrzewac bo nie znam sytuacji ze Twoja firma jest za mała. tu chodzi o kluczowe firmy musza zatrudniac pona 500 osob chyba. czyli banki,poczty,duze fabryki itp. itd. bo takie nie padaja szybko i malo zwalniają bo działają w nich pewnie związki zawodowe, a jak Ciebie ktos wywali to Co? Gdzie sie poskarzysz? A moze czyms innym sie sugerowali jak wybierali takie kryteria? Nie wiem. Natomiast wychodzi na to ze Twój pracodawca nie robi nic "kluczowego" w kraju i dlatego...chociaz moge sie mylic. Ale ilosci potencjalnych klientow nie obniza tu ani miesjce zameldowania, ani branża, ani nawet chroniona pewnie jakąś ustawą (ochr. dan. osob.) zamiłowania polityczne i to UDOKUMENTOWANE!! stąd ta parodia "PARTIA" - partia rządzi, partia radzi, partia nigdy Cie nie zdradzi. itp...hehe i daj spokój bo ta promocja jest po prostu Smieszna i tyle. A wnosi do oferty na rynku gsm, mniej niz sim+ do prepaida.
  0
 • Users Avatars Mini
  ARTUR70 pisze: 2002-07-11 18:57
  Ja nie chcę do żadnej partii !!!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  cisCOoo pisze: 2002-07-11 19:03
  Jestem B.E.Z.P.A.R.T.Y.J.N.Y hehe. Komuno wróć :P
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawel pisze: 2002-07-11 19:27
  Regan -to samo napisałem Ci wczesniej. Zrozum jedno mnie tak samo jak tobie w plusie tak mi w erze wisi zakup telefonu w tej promocji. Darze tylko do tego zebys w koncu załapał ze maje te promocje identyczny sens. era i plus bronia sie przed lewusami a jak nazywaja promocje to mi wisi i dla kogo sa tez. Jesli beda promocje ciekwawe w Plusie dla ludzi powyzej 2metrów to sie załapia na taka promocje i moze skorzystam a jesli nie bede mogl to na pewno bede trzymał pysk na wodzy i nie wykrzykiwał ze cos jest bez sensu co Ty i reszta tych pajaców korych nigdy nie bedzie stac na rachunki wyzsze niz 40 zł powinna zrobic. Amen.
  0
 • Users Avatars Mini
  KOMM pisze: 2002-07-11 19:32
  No nie, to po prostu \"rozwala\". Niedawno \"odwalili\" nową stronę WWW, która jest totalną katastrofą w porównaniu do starej witryny Plusa. Reklamy w stylu \"Motylku vel robaczku\". Dawniejsze promocje np. dla rolników i innych grup zawodowych. Rozpaczliwe ratowanie sektora bankowości elektronicznej Inteligo poprzez absurdalną promocję. Ceny połączeń w abonamentach. Ceny Simplusa i oferowane z nim aparaty ( najgorsza oferta na rynku ! ). No i teraz ta \"perełka\" - po prostu kwintesencja dotychczasowych najnowszych poczynań Plusa. Ludzie z Polkomtela!!! Kogo Wy u siebie zatrudniacie ?! Trzymajcie tak dalej, a masową migrację do konkurencji macie jak w banku ! Pozdrawiam - dotychczasowy zagorzały zwolennik PlusGSM - teraz niestety już NIE !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-07-12 03:26
  KOMM: gorszej strony niz byla poprzednio nie da sie stworzyc. Tam bylo wstyd wchodzic. Nawet na Ukrainie telekomy maja ladniejsze strony niz dawna strona Plusa. Teraz na szczescie jest lepiej graficznie, a funkcjonalnosc zachowano taka, jaka byla do tej pory. Reklama motylku vel robaczku osiagnela bardzo duzy sukces. Promocje dla konkretnych grup zawodowych tez pewnie przyciagnely nowych klientow. Inteligo nie trzeba ratowac a sama promocja jest super a byla jeszcze lepsza jak tylko wchodzila na rynek (6210 za 1zl pol roku temu) niestety mnie Inteligo nie interesuje. Ceny polaczen w abonamentach odpowiadaja bardzo wielu osobom. Simplus to nieco inna bajka... tu mozna tylko miec nadzieje na poprawe, albo pocieszac sie cena polaczen poza szczytem. To, co napisalem na poczatku tego komentarza wyraza to, ze moim zdaniem oni wiedza co robia...
  0
 • Users Avatars Mini
  regan pisze: 2002-07-12 05:31
  pawel: szkoda ze twoje komentarze sa na poziomie twojego slownictwa. czyli nadają się do MDM na PAJACYKI... poza tym ja nigdy nie napisalem ze ta promocja jest bez sensu . pisalem ze jest żałosna i ze ma źle kojarzącą się nazwe. A Ty koles zważ na język bo obrażasz mnie i golowiczów, a poza tym skąd Ty mozesz wiedziec jakie ja mam rachunki? kaszpirowski jesteś czy z uopu? a moze z ub?
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-07-12 09:14
  Paranoja, Glupota - Caly PLUS! Brawo dla najwiekszych logistykow w polsce! Plus gora, ale gdzie!?????
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-07-12 14:00
  nepomucen: IMHO stara strona plusa nie była za ładna, ale była megafunkcjonalna, pełna wiadomości. A teraz to nawet pełnego cennika plusa (np. z opłatami za gprs i innym badziejstwem) nie można znaleźć (czyżby nie było?). Czyli poprawili estetykę, kosztem merytoryki. Qba: A coś ty jest taki wielki krytyk polkomtela? Podaj racjonalne argumenty a nie obrzucaj epitetami, pliz. A ja Ci pomogę: telefony w tej promocji mało, połowa terminali jest kiepska (trzy pierwsze, IMHO) i te 24 miesiące. Poza tym 5 groszy bardzo fajne, smsy też... Paranoja, głupota tego nie dostrzegać.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-07-12 17:44
  Znów zachodniopomorskie? Plus walczy o ten region bardzo!!! :)
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-07-12 18:08
  Qba: cos o Idei ostatnio malo slychac i chyba dlatego rzadziej zagladasz... ale wiem, ze jak tylko sie pojawi jakas informacja na jej temat, to trysniesz radoscia, ze az ekran pobrudzisz ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  wojtekdz pisze: 2002-07-12 23:50
  regan:zgadza sie, darowanemu koniowi...ale sa to smieszne rzeczy (materace itp...) chodzi mi o pkazanie ze kazda sieci robi jakies glupoty pozdro...
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-07-15 09:38
  Chodzi mi o to, ze plus nie ma juz co zaoferowac i stara sie za wszelka cene pozyskac klientow, a jego sposoby robia sie coraz to bardziej wymyslne, ale nie zawsze wygladaja one dobrze, a najczesciej wywoluja smiech na sama nazwe promocji, a zaraz za nazwa leci wielka oferta aparatow, jak zwyle kilka sztuk po cena naprawde niekonkurencyjnych w porownaniu z innymi, ale to jest promocja! Przyznam, jednak czasami ze plus potrafi wypuscic ciekawa promocje, lecz narazie okolo 80% tego co wyplodzi plus, jest do bani!
  0
 • Users Avatars Mini
  dwx pisze: 2002-07-24 17:15
  pozostaje jeszcze zrobić promocje dla bezpartyjnych! Dołączyć zaświadczenie o nieprzynależności do partii tylko nie wiem skąd! Może od proboszcza. nastepny krok promocja dla wierzących i niewierzacych dla leniwych i pracowitych, blondynów i łysych A NA KOŃCU DLA INTELIGENTNYCH INACZEJ :))))
  0
 • Users Avatars Mini
  dwx pisze: 2002-07-24 17:17
  PS dlaczego Ci nasi wspaniali operatorzy nie potrafia zrozumieć że ludzie na hasło PROMOCJA zaczynaja sie uodparniać, natomiast polacy świetnie liczą. Trzeba po prostu zaproponować rozsądne warunki a abonenci SAMI PRZYJDĄ. Kto sie ze mną zgadza niech mrugnie dwa razy!!
  0
 • Users Avatars Mini
  adminek pisze: 2002-07-25 00:58
  Jednym słowem - kit
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: