Nowa promocja "Taniej plus więcej" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 158

Regulamin promocji "Taniej plus więcej" w sieci Plus GSM:

1. Promocja "TANIEJ PLUS WIĘCEJ" obejmuje osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, które w czasie trwania Promocji zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej wraz z aktywacją.

2. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM oferowane po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

3. Promocyjna cena aparatów telefonicznych wraz z aktywacją wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio:

Model telefonu

aktywacja 

Cena w taryfie

Często 15

Często 50

Często 100

Często 150

Non Stop 15

Non Stop 50

Non Stop 100

Non Stop 150

Non Stop 300

Nokia 3410 

 15zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

Nokia 5210

15zł +22%VAT

29zł +22%VAT

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

29zł +22%VAT

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

Nokia 6310i

15zł +22%VAT

199zł +22%VAT

149zł +22%VAT

99zł +22%VAT

49zł +22%VAT

199zł +22%VAT

149zł +22%VAT

99zł +22%VAT

49zł +22%VAT

1zł +22%VAT

Nokia 6510

15zł +22%VAT

249zł +22%VAT

199zł +22%VAT

149zł +22%VAT

99zł +22%VAT

249zł +22%VAT

199zł +22%VAT

149zł +22%VAT

99zł +22%VAT

1zł +22%VAT

Nokia 7650

15zł +22%VAT

1199zł +22%VAT

949zł +22%VAT

849zł +22%VAT 

749zł +22%VAT

1199zł +22%VAT

949zł +22%VAT

849zł +22%VAT

749zł +22%VAT

699zł +22%VAT

Nokia 8310

15zł +22%VAT

799zł +22%VAT

699zł +22%VAT

599zł +22%VAT

449zł +22%VAT

799zł +22%VAT

699zł +22%VAT

599zł +22%VAT

449zł +22%VAT 

299zł +22%VAT 

Nokia 8910

15zł +22%VAT

1599zł +22%VAT

1449zł +22%VAT

1399zł +22%VAT

1349zł +22%VAT

1599zł +22%VAT

1449zł +22%VAT

1399zł +22%VAT

1349zł +22%VAT

1299zł +22%VAT

Samsung N500

15zł +22%VAT

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

Samsung N620

15zł +22%VAT

29zł +22%VAT

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

29zł +22%VAT

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

Samsung T100

15zł +22%VAT

999zł +22%VAT

899zł +22%VAT

749zł +22%VAT

549zł +22%VAT

999zł +22%VAT

899zł +22%VAT

749zł +22%VAT

549zł +22%VAT

399zł +22%VAT 

Siemens C55

15zł +22%VAT

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

Siemens S55 + aparat fotograficzny Quick Pic 

15zł +22%VAT

999zł +22%VAT

799zł +22%VAT

699zł +22%VAT

599zł +22%VAT

999zł +22%VAT

799zł +22%VAT

699zł +22%VAT

599zł +22%VAT

499zł +22%VAT 

Siemens SL 45i

15zł +22%VAT

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

Sony Ericsson T68i

15zł +22%VAT

599zł +22%VAT

499zł +22%VAT

399zł +22%VAT

249zł +22%VAT

599zł +22%VAT

499zł +22%VAT

399zł +22%VAT

249zł +22%VAT

99zł +22%VAT 

Sony J7

15zł +22%VAT

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

1zł +22%VAT 

4. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.3 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym. 

5. Promocja "TANIEJ PLUS WIĘCEJ" trwa od 1 lutego 2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 31 marca 2003 roku.

6. Do wzięcia udziału w Promocji "TANIEJ PLUS WIĘCEJ" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

7. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "TANIEJ PLUS WIĘCEJ": 
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usługi,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

8. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać wyłącznie jedną z taryf dostępnych w planie taryfowym Często lub Non Stop zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów określoną w pkt. 3 Regulaminu Promocji "TANIEJ PLUS WIĘCEJ".

9. Klient, który kupił Zestaw w ramach Promocji "TANIEJ PLUS WIĘCEJ", w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania Umowy może zmienić wybraną zgodnie z pkt. 3 taryfę wyłącznie na taryfę o wyższej opłacie abonamentowej i należącą do planu taryfowego Często lub Non Stop. Zmiana taryfy na taryfę o niższej lub równej opłacie abonamentowej w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy powoduje zaprzestanie naliczania Rabatu, o którym mowa w pkt. 10 - 13 oraz Bonifikaty, o której mowa w pkt. 15 - 19 niniejszego Regulaminu.

10. Klient nabywający Zestaw promocyjny otrzymuje rabat w wysokości 50% opłaty netto na wykonywane połączenia, o których mowa w pkt. 12 (zwany dalej Rabatem).

11. Rabat pomniejszający rachunek telefoniczny będzie udzielany przez 12 miesięcy od daty aktywacji karty SIM.

12. Rabat udzielany będzie po 30 sekundach połączenia i dotyczy połączeń głosowych do dowolnej krajowej sieci stacjonarnej lub wewnątrz sieci Plus GSM po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie. Rabat nie dotyczy połączeń wykonywanych poza granicami kraju (w roamingu), połączeń międzynarodowych, połączeń do innych sieci komórkowych, a także połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy, Sami Swoi, połączeń z numerami typu 0700XXXXXX, połączeń z pocztą głosową, połączeń przekazywanych.

13. Rabat dotyczy połączeń w godzinach szczytu oraz poza godzinami szczytu i w nocy, niezależnie od dnia tygodnia.

14. Po 12 okresach rozliczeniowych od daty aktywacji karty SIM opłaty za połączenia naliczane będą zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM. 

15. Do każdej aktywacji w Promocji "TANIEJ PLUS WIĘCEJ" dodawana jest specjalna bonifikata na wykonywane połączenia (zwana dalej Bonifikatą).

16. Wysokość Bonifikaty miesięcznej równa jest iloczynowi wymienionej w pkt. 18 liczby minut dla jednego okresu rozliczeniowego oraz wysokości opłaty za jedną minutę rozmowy w momencie realizacji połączenia.

17. Bonifikata, o której mowa w pkt. 16 - 19 pomniejszająca rachunek telefoniczny, udzielana będzie przez pełne 12 okresów rozliczeniowych, z tym że pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od dnia aktywacji karty SIM do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. Bonifikata nie wykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie jest przenoszona do następnego okresu rozliczeniowego, ani też nie jest zwracana.

18. Liczba minut stanowiących podstawę do obliczenia wysokości Bonifikaty w Promocji "TANIEJ PLUS WIĘCEJ" wynosi dla taryf: Często 15, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 15, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150 i Non Stop 300 - 600 minut (50 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy.

19. Udzielona Bonifikata dotyczy pierwszych płatnych krajowych połączeń głosowych wykonanych po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie. Udzielona Bonifikata nie dotyczy połączeń wykonywanych poza granicami kraju (w roamingu), połączeń międzynarodowych, połączeń do innych sieci komórkowych, a także połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy, Sami Swoi, połączeń z numerami typu 0700XXXXXX, połączeń z pocztą głosową, połączeń przekazywanych.

20. W Promocji "TANIEJ PLUS WIĘCEJ" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku, gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne. 

21. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej Promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 
a) Klient ma prawo wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT. 
b) W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 21a, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 22 niniejszego Regulaminu.

22. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 7 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zawieszenia świadczenia usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 1000,00 zł.

23. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 22 niniejszego Regulaminu rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług Polkomtel S.A. skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

24. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

25. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z aparatem telefonicznym, który ma zostać odblokowany. 

26. W przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT.

27. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 25 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

28. Promocja "TANIEJ PLUS WIĘCEJ" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

29. Klient biorący udział w Promocji "TANIEJ PLUS WIĘCEJ" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

30. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "TANIEJ PLUS WIĘCEJ" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

31. Klient w przypadku zawierania Umowy na odległość, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy. 

32. Cena aparatów telefonicznych wraz z aktywacją wymienionych w punkcie 3, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:

Model telefonu

aktywacja 

Cena netto w zł aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych 

Nokia 3410

100zł +22%VAT

899zł +22%VAT

Nokia 5210

100zł +22%VAT 

999zł +22%VAT

Nokia 6310i

100zł +22%VAT 

1499zł +22%VAT

Nokia 6510 

100zł +22%VAT 

1499zł +22%VAT

Nokia 7650

100zł +22%VAT 

2699zł +22%VAT

Nokia 8310

100zł +22%VAT 

1899zł +22%VAT

Nokia 8910

100zł +22%VAT 

3199zł +22%VAT

Samsung N500

100zł +22%VAT 

949zł +22%VAT

Samsung N620

100zł +22%VAT 

999zł +22%VAT

Samsung T100

100zł +22%VAT 

1849zł +22%VAT

Siemens C55

100zł +22%VAT 

999zł +22%VAT

Siemens S55 + aparat fotograficzny Quick Pic 

100zł +22%VAT 

1649zł +22%VAT

Siemens SL 45i

100zł +22%VAT 

999zł +22%VAT

Sony Ericsson T68i

100zł +22%VAT 

1899zł +22%VAT 

Sony J7 

100zł +22%VAT 

699zł +22%VAT

33. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

34. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Privet Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci), wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

35. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania kart SIM, działających w sieci Plus GSM, wyłącznie w celu realizacji połączeń zainicjowanych z tych kart. 

36. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM, ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

37. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 33-36, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 22 niniejszego Regulaminu.

Opinie:

Opinie archiwalne (158):

Komentuj

Komentarze / 158

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  dj_nokia pisze: 2003-02-01 11:42
  Super jest Siemens S55 z kamerką!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ale czad !!!!!!!! Szkoda tylko, że nie ma 6610 ;(((( Ale i tak looooozer ;)) Pozdrawiam dj_nokia!!
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-02-01 11:45
  bardzo ciekawa promocja, 600 min + 50% obniżki po 30 sekundach, extra :)))
  0
 • Users Avatars Mini
  robek pisze: 2003-02-01 11:46
  coś rozszalał się ten plus ,darmowe minuty ,rabat na połączenia nie jest tak źle
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-01 11:47
  biznes moze więcej w tym wypadku ta prawda jest oczywista.
  0
 • Users Avatars Mini
  POP pisze: 2003-02-01 11:52
  Wszystko fajnie,ale drogie aparaty-nawet bardzo.Poza tym jest ograniczenie na połączenia z rabatem-tylko Plus GSM i stacjonarne.I po roku wraca sie do stałych cen.Poza tym promocja jest bez zarzutu.
  0
 • Users Avatars Mini
  KazeK pisze: 2003-02-01 12:07
  telefony stanowczo za drogie! a za 12 miesiecy piekny sen prysnie jak banka mydlana :)
  0
 • Users Avatars Mini
  dj_nokia pisze: 2003-02-01 12:07
  Kan: ale uważam, że ten S55 powinnien być trochę tańszy ;))) Pozdrawiam @ll dj_nokia ;))
  0
 • Users Avatars Mini
  nitek pisze: 2003-02-01 12:09
  ciekawa promocja widac ze plus probuje chociaz gonic ere .Telefony drogie to fakt chociaz SIEMENS s55 wcale nie tak bardzo
  0
 • Users Avatars Mini
  diverse pisze: 2003-02-01 12:10
  No nareszcie daja siemensa S55 z aparatem, szkoda ze za 999zl (n) ale jest spox jeszcze by mogli go dac do 5plus moze za 3tygodnioe bede juz go mial i niech nie kosztuje 15tys punktów:(
  0
 • Users Avatars Mini
  tomik pisze: 2003-02-01 12:12
  promocja promocja ....ale fony nie bardzo atrakcyjne..żadnych colorowych lCD..a ceny z reszta rowniez....
  0
 • Users Avatars Mini
  olen pisze: 2003-02-01 12:12
  popieram : telefony są za drogie i w sumie do 150 zł nic ciekawego z nich nie wybiorę .
  0
 • Users Avatars Mini
  KazeK pisze: 2003-02-01 12:12
  s55 z aparatem to zenada 256 kolorow to stanowczo za molo a za 999zl to przesada
  0
 • Users Avatars Mini
  spacetur pisze: 2003-02-01 12:13
  "POP" Drogie i to nawet bardzo aparaty?? Coś Ci się chyba pomieszało. Nie sądzisz chyba że będą telefony które kosztują normalnie znacznie ponad 1000Netto rozdawać darmowo;-) Jak sam widzisz prawie wszystkie do 1000Netto są właściwie z małymi wyjątkami po 1zł. Pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  KazeK pisze: 2003-02-01 12:15
  a tak wogole to chyba plus zapomnial ze oprocz noki jeszcze kila firm robi fony... co to za wybor 15 telefonow????!!!! a gdzie zniknol se t300 ????
  0
 • Users Avatars Mini
  Paweł pisze: 2003-02-01 12:16
  KazeK-a w jakiej sieci sen nie pryska?????????? Chyba nie ma takiej co? :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Paweł pisze: 2003-02-01 12:19
  KazeK*** nie osmieszaj sie z tym T300 bo wiekszego padła na rynku to nie ma. Jaki powazny gosc kupi sobie taka mydelniczkę?????
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-01 12:36
  Wszystko dobrze, tylko ja dalej czekam na cos dla wszyskich abonentow i nie mowie tu o HZ. Mysle o ogolnej znizce cen polaczen, mozliwosci wyboru sms czy rozmowy, tak jak jest to w IDEI no i zeby CLIP byl wliczony w abonament, a nie platny 5zl + VAT co miesiac.
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawcio pisze: 2003-02-01 13:01
  clip jest platny w niektorych tylko taryfach.Co nie zmienia faktu ze to idiotyczny pomysl;)
  0
 • Users Avatars Mini
  spacetur pisze: 2003-02-01 13:12
  "pshemek" za CLIP płacimy tylko w niskich taryfach. Za to mam możliwość kiedy tylko zapragnę "zakrywania lub odkrywania" numeru z poziomu aparatu więc nie muszę wydzwaniać i prosić się w BOA o to. A przekierowania, ceny zobacz sam:-) no i rachunek szczegółowy darmowo, to chyba podstawa. Pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  140777 pisze: 2003-02-01 13:23
  brawo plusgsm, w koncu bedzie mozna cos ciekawego kupic i to w rozsadnej cenie , szkoda tylko ze nie ma nowych nokii z kolorowymi wyswietlaczami np 6100.
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-01 13:34
  Pawcio, spacetur: Ja to wszystko wiem. Jednak nie ulega watpliwosci, ze placenie za CLIP-a w nizszych taryfach to absurd, w Simplusie jest za darmo. Nie trzeba placic za CLIP-a w abonamentach wyzszych badz rownych 70zl, co mnie wcale nie pociesza jako studenta. I tak ze wszystkich operatorow najbardziej lubie Plusa, choc jako jego uzytkownik wytykam niektore wady.
  0
 • Users Avatars Mini
  spacetur pisze: 2003-02-01 13:55
  Fakt, pobieranie opłat za CLIP nie jest szczęśliwym pomysłem. Ja z Plusem żyję od wielu lat simplusem a od 3 w abo również, było dobrze. Zmieniłem tel na Nokie 7650 i od tamtej pory krew mnie zalewa, mam problem z dostarczaniem MMSów, tel jest Oki ale coś mają chyba z serverem, na bilingu mam naliczone opłaty za MMSy ale one nie dotarły na miejsce. To skandal i co gorsze nikt nie potrafi mi tego wyjaśnić. To usługa komercyjna za którą płacę i działa swoim życiem kiedy chce a raczej kiedy nie chce:-( Złożyłem reklamację, ciekawe co tym razem odpowiedzą, bo przez tel nikt nie umiał udzielić mi komkretnej odpowiedzi:-( Wielki (-) dla + :-( Może ktoś z Was też ma taki problem?? Pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-01 13:59
  Hmm pociesz sie, ze pomoc techniczna przez e-mail jest dosyc dobra i co by nie mowic zaskakujaco szybka. ja sie milo zaskoczylem, chociaz mam pare zarzutow.
  0
 • Users Avatars Mini
  Gadek pisze: 2003-02-01 14:04
  ja jestem w plusie od zawsze i bardzo sie ciesze ze operator ten nie malpuje idiotycznych pomyslow typu wymiana minut na sms (szczegolnie z takim przelicznikiem), czy na sile promowanie tylko plaskich taryf. pshemek: jezeli jestes w najnizyszych abo to wez olowek do reki i policz ile bys tracil na zamianie minut na sms. (to bylyby chyba jedne z drozszych sms) a jak ich tak potrzebujesz to odpal sobie pakiet 125 i juz masz luzik.
  0
 • Users Avatars Mini
  Gadek pisze: 2003-02-01 14:08
  Patrzac na caloksztal polityki widac ze jest ona jakas caloscia. podzial wprowadzony na rozmowy sieciowe, preferowanie polaczen stacjonarnych w sami swoi, czy promocja obnizownych abonamentow to przygotowywanie gruntu pod home zone. i ci ktorzy wybrali plusa teraz to docenia. A swoja droga to wiele osob kupuje telefon komorkowy bo nie maja alternatywy (np. brak stacjonarnego) i dla nich liczy sie aby bylo najtaniej. CLIP dla nich nie jest najwaznieszy (a daje oszczednosc 60netto rocznie) czyli maja ponad 2 abo za to. a jak komus zalezy to dorzuca 6,10 i juz ma. albo kupuje sim+ i tez ma CLIP'a
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-01 14:09
  Gadek: jak pisalem, nie narzekam tylko mowie co moznaby bylo poprawic. Juz mysle o zamianie abonamentu na wyzszy, wzialem najnizszy bo nie wiedzialem jak na tym wyjde, pozniej nie chcialem zmieniac na wyzszy bo stracilbym promocje Na Gwiazdke, ktora byla jedna z lepszych w Plusie. Ale za 5 miesiecy dostane dodatkowy pakiet darmowych minut i zmienie na wyzszy abonament. Tak wiec za niecale 50zl z watem bede mial 40 minut w abonamencie. Pomysl ok.
  0
 • Users Avatars Mini
  siwy_256 pisze: 2003-02-01 14:10
  Widze ze nadal nie ma w ofercie Nokii 7210
  0
 • Users Avatars Mini
  dj_nokia pisze: 2003-02-01 14:11
  pshemek: a jaką masz taryfke jeśli wolno wiedzieć?? Ja wcalę za usługę CLIP płacić nie muszem!! Tylko, że fona w plusie mam już ponad 2,5 roku !! ;)) Pozdrawiam dj_nokia ;))
  0
 • Users Avatars Mini
  kruki pisze: 2003-02-01 14:12
  Wreszcie w Plusie tanieja telefony!! widze postep
  0
 • Users Avatars Mini
  dj_nokia pisze: 2003-02-01 14:12
  siwy_256: w ofercie jest nokia 7210 ale jest w innej promocji!! Niestety nie pamiętam nazwy!! Wejdz na stronę plusa i sprawdź!! Jest w każdym bądź razie dla looodo i biznesu ;)) Pozdrawiam dj_nokia ;))
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-01 14:20
  dj_nokia: Jak juz pisalem najnizsza, czyli Czasami 10. Niedlugo (sic!) zmieniam na wyzsza. Nie dziwie sie jesli nie placisz za CLIP-a, pewnie za abonament placisz od 70zl wzwyz?
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2003-02-01 14:21
  Tylko dla biznesu. Niech idą w pi.z.du :(
  0
 • Users Avatars Mini
  kokoszka pisze: 2003-02-01 14:28
  Dla bzinesu, po wyczerpaniu bezpłatnych minut z pakietu tylko do sieci PLUS i stacjonarki :) he he rzecz można idealnie :)
  0
 • Users Avatars Mini
  SSi pisze: 2003-02-01 14:37
  Ceny telefonow troche spadly - promocja jest niezla. Choc po zapowiedziach plusa odnosnie walki o male przedsiebiorstwa mozna bylo sie spodziewac jakiejs turbo promocji ,ale nie jest zle . Czekajmy na oferte inwidualna i przedewszystkim HZ
  0
 • Users Avatars Mini
  PiotrekB pisze: 2003-02-01 14:42
  Ja jestem w Plusie- i bardzo żałuje. Oni oszukują ludzi!!!! LUDZIE NIE KUPUJCIE PLUSA _ TO OSZUSTY!!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-01 14:46
  PiotrekB: no co ty? Oni wszyscy oszukuja ludzi! Nie tylko Plus. Era i IDEA nie sa lepsze. Spojrz na TAK TAK-a w Erze - zdzieraja podwojny vat, jak nigdzie indziej. W IDEI 1-sekundowe naliczanie to zart, zreszta nie lepiej jest w Erze. Trzeba sie z tym pogodzic. Polscy operatorzy oszukuja!
  0
 • Users Avatars Mini
  sowa pisze: 2003-02-01 14:46
  W KONCU W PLUSIE s55 i to z kamera w komplecie.......ciekawe czy jeszcze stanieje ....albo kiedy bedzie dostepny w wymianie za rozsadna kwote.....poczekamy zobaczymy....jak na razie wszystko zmierza w dobrym kierunku!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  spawik pisze: 2003-02-01 14:47
  blee prawie same nokje i simensy... bez sensu jak dla mnie... choc pomijajac telefony to promo nawet nawet...
  0
 • Users Avatars Mini
  spacetur pisze: 2003-02-01 14:48
  "PiotrekB" a może jednak OSZUŚCI?;-))
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-01 14:51
  No prosze, mamy tu tez ziomka z Belgii. Co ty tam robisz spacetur? Zaloguj sie na GOL-a zawsze to jakas nowa krew, hehe.
  0
 • Users Avatars Mini
  spacetur pisze: 2003-02-01 14:58
  Że jest napisane Belgium to nie znaczy że tam jestem:-))) A jestem naprawdę hehehe znacznie bliżej, nawet w polsce:-))) Pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-01 15:00
  Hmmm... to tez dobrze, nie tyle Belgium, co .be mnie zmylilo.
  0
 • Users Avatars Mini
  spacetur pisze: 2003-02-01 15:07
  No "be" mówi że belgijskie IP to prawda:-)) Dobrze że przez kanadę nie muszę się łączyć;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  9876 pisze: 2003-02-01 15:07
  piewsza rzecz to tylko dla biznesu wiec to już pierwsze ogarnicznie, a po za tym zadnych nowośći plus nie wymyślił raczej wzorowanie sie na erze
  0
 • Users Avatars Mini
  jakub007 pisze: 2003-02-01 15:08
  Promocja, jak promocja. Tylko, zeby w pluskwie oplaty w szczycie w iskich abonamentach poza siecia byly nizsze... Idea na tym polu wygrywa!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Grzegorz Z. pisze: 2003-02-01 15:21
  ad. POP 01-02-2003 10:52 - CZY WIDZIALES KIEDYS U KOGOS RABAT NA POLACZENIA Z KONKURENCYJNA SIECIA KOMORKOWA?
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-01 15:55
  golem***a właściwie co by Cię skusiło problem w tym,że operator też nie chce zbankrutować by wszystkich zadowolić,a po drugie załóż firmę weż regon i bedziesz miał oferty a może przedstawiciel jeszcze sam do Ciebie zawita z jeszcze lepszymi ofertami.
  0
 • Users Avatars Mini
  ams pisze: 2003-02-01 16:23
  ktory aparat brac do odsprzedazy w najnizszej taryfie, policzyl ktos?
  0
 • Users Avatars Mini
  ams pisze: 2003-02-01 16:31
  czy nie uwazacie ze punkt 9 regulaminu przeczy samemu sobie? 1. w ciagu 12 miesiecy mozemy zmienic abonament tylko na wyzszy. 2. jesli w ciagu 12 miesiecy zmienimy abo na nizszy lub rowny to tracimy bonifikate! gdzie tu logika!?!?
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-01 16:40
  ams**dlatego masz promocje,cos za coś jezeli cos dostajesz po danej cenie musisz przyjąć warunki,a właściwie zwrócić cene tej słuchawki jaka Ci operator zasponsorował.
  0
 • Users Avatars Mini
  bluetooth pisze: 2003-02-01 16:59
  Duża oferta, ale ceny kiepskie..
  0
 • Users Avatars Mini
  bluetooth pisze: 2003-02-01 17:02
  ...bez umowy oczywiście
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-01 17:11
  Dla mnie placenie nowego dodatkowego abonamentu tylko po to zeby miec nowy, lepszy telefon jest conajmniej niefortunne. Po co? Nie lepiej poczekac i skorzystac z programu wymiany aparatow. Przez pare miesiecy wszystko moze sie zmienic i jakis inny aparat moze stac sie przedmiotem pozadania, co mnie tez dziwi - to tylko komorka, narzedzie jak kazde inne.
  0
 • Users Avatars Mini
  mack pisze: 2003-02-01 17:20
  Plus jak zawsze ma wysoki ceny telefonow, a sama promocja taka sobie bo poroku nie duzo zostaje a placic trzeba :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Tribal pisze: 2003-02-01 18:04
  juz dawno nie slyszalem by w plusie sie cos dzialo! nigdy mnie nie przekonywal!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  rodrzer_przemysl pisze: 2003-02-01 18:05
  Chodzby niewiem jaka dawali promocje to i tak nie skorzystam
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-01 18:06
  pshemk**ale tak robi 95%klientów,to tylko na forum jest takie przechwalanie sie jakimi to słuchawkami się nie obraca,a w życiu jest tak jak podają opy najniżesz taryfy i słuchawki za słownie 1zł.
  0
 • Users Avatars Mini
  rodrzer_przemysl pisze: 2003-02-01 18:06
  Tak pozatym to ceny nie sa rewelacyjne, ale ilosc darmowych minut moze byc
  0
 • Users Avatars Mini
  efen pisze: 2003-02-01 18:16
  no kurde wreszcie jakies konkretne ceny na telefony brawo to dobrz wiadomosc
  0
 • Users Avatars Mini
  ams pisze: 2003-02-01 18:18
  kan: ja rozumiem ze nie moge zmienic - tylko stwierdzam ze idotycznie napisali ten punkt regulaminu bo sam sobie przeczy!
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-01 18:28
  ams***nie bardzo rozumię gdzie masz tę sprzeczność,jezeli płacisz abonament w pewnej wysokości jaką zawarłeś w umowie i nie zmieniasz go na niższy to nalezy Ci się ta bonifikata.Ten sam punkt regulaminu mówi,że możesz sobie zwiększyć na wyzszy zresztą to zysk dla operatora,więc zezwala.Po 12 miesiacach juz twoja sprawa jaki bedziesz płacił cyro.Takie zastrzeżenia masz u wszystkich opów jednak najczęściej wynoszą 6 miesięcy od podpisania umowy.
  0
 • Users Avatars Mini
  sloniczek pisze: 2003-02-01 18:29
  wszystko Ok tylko żeby te promocje były z podpisaniem umowy na 12mieś a nie na dwa lata paktu z diabłem!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  szyszka pisze: 2003-02-01 18:30
  Fajna promocja, a jak komuś się nie podoba to niech kupi sobie popa czy tak-taka. Zawsze uważam , że + GSM jest ok.(to jest moje zdanie ).
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-01 18:52
  Promocja "TANIEJ PLUS WIĘCEJ" obejmuje osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą.Nie dla indywidualnego klienta.to zdanie powinno starczyć by zmienić sposób myślenia o tej promocji.
  0
 • Users Avatars Mini
  gostern pisze: 2003-02-01 18:53
  fajnie tylko czemu znowu dla firm...
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-01 19:24
  Nikt nie zabrania wam kupowac telefonow z 12 miesiecznym kontraktem, ale wtedy zaplacicie o polowe wiecej za telefon. Wybor nalezy do was.
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 19:31
  ceny sluchawek malo konkurencyjne, a rabat 50% i bonifikata 600min dotyczy tylko polaczen do plusa i na stacjonarki, jak dla mnie malo oplacalne, co nie znaczy ze komus nie bedzie sie to kalkulowalo :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2003-02-01 19:37
  bardzo ciekawa promocja, duzo dodatkowch minut, no i rabat też niczego sobie. Szkoda tylko że S55 nie jest dla fizycznych w + dostępny jeszcze.
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 19:38
  tomik: nokia 7650 i samusng t100 maja 4096 kolorow, a siemiens s55 i SE T68i po 256kol, wiec nie wiem o czym piszesz, wiec moze ja czegos nie rozumiem :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2003-02-01 19:40
  ale się ta stronka powoli otwiera, dramat
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 19:40
  Paweł: buahahahahehehe ostro jedziesz na t300, ale po czesci moge sie z Toba zgodzic :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 19:42
  spacetur: w optimie tez jest sterowanie wyswietlaniem/ukrywaniem nr tel. z poziomu aparatu :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  spinacz pisze: 2003-02-01 19:46
  promocja jest super. w poniedzialek podpisuje umowe. zastanawiam sie tylko nad aparatem.
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 19:47
  Gadek: mi tez wymiana minut na smsy w takich proporcjach nie przypadla do gustu, ale wiadomo chodzi o to zeby ladnie to wygladalo, a op zarobil wiecej, szczegolnie teraz musza sie prezyc zeby przezyc umts, chociaz np w idei wyslanie smsa na nr 333 czyli sprawdzanie ilosci dostepnych darmowych minut nie jest zaliczane do pakietu darmowych minut/smsow :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  spinacz pisze: 2003-02-01 19:48
  moze Wy mi doradzicie ktory aparat wziac zeby sprzedac z jak najwiekszym zyskiem ? a moze ktorys z Was bedzie chcial odemnie kupic telefonik ? czekam na jakies propozycje
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2003-02-01 19:51
  spinacz: 7650 jest modne, S55 też, a ztańszych 6310i.
  0
 • Users Avatars Mini
  dlugi.pl pisze: 2003-02-01 19:55
  Faktycznie, Plus ma troche drogie telefony,ale np. nokia 6310i poprzednio kosztowala (dla firm) ok 600 zl, a teraz przy najtanszym abonamencie 199 +vat. A poza tym podniesli darmowe minuty przez rok z 30 do 50, chyba plus chce znou byc na pierwszym miejscu, ciekawe czy to mu sie uda
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 19:58
  dj_nokia: masz moze stara taryfe w plusie?? jak tak to mozesz mi napisac, jak tam bylo z oplata za clip?? :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  dlugi.pl pisze: 2003-02-01 19:59
  spinacz: kup sl45i, kosztuje 1zl, a na allegro idzie po jakies 600 zl
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 20:01
  pshemek: moze dj_nokia ma nie tyle co wyzsza taryfe, ale w starym planie taryfowym gdzie byc moze nie bylo oplaty za clip, ale dokladnie nie wiem :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 20:04
  Grzegorz Z.: np w niedawnej promocji plusa dla biznesu "Zysk...", bylo 360 darmowych minut do wykorzystania do dowolnej sieci na terenie kraju :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 20:06
  ams: dla mnie najbardziej oplacaloby sie wziasc na odsprzedaz SL45i :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 20:11
  krzysiek22: ja wzialbym n8310, gdzie do kompletu daja szybka i wydajna ladowarke, oraz sluchawki stereo, a do tego jest telefonem wyzszej klasy, bardziej prestizowym i mniej popularnym, ale patrzac na ogromna roznice w cenie bardziej oplacalna jest n6510, juz SE T68i jest tanszy od n8310 a s55 z camerka niewiele drozszy :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 20:13
  GRZENIU1: n9310 byla zapowiadana i miala zostac zaprezentowana, ale do tego nie doszlo, wiec nie wiadomo, przynajmniej ja nie wiem :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 20:17
  pshemek: "to tylko komorka, narzedzie jak kazde inne" to znaczy ze masz zdrowe podejscie do telefonikow, ale sa np tacy jak ja, ktorzy podchodza z uczuciem to nich, moze to i dziwne, ale nie bronie sie przed tym :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 20:18
  Tribal: do wyboru do koloru, kazda siec ma swoje + i - :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 20:20
  rodrzer_przemysl: dziwne podejscie do tematu, ale w koncu jest demokracja :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 20:22
  wek: widzialem wieksze przekrety w promo, ta jest calkiem do przelkniecia, jak czegos nie wiesz to pytaj, moze bede w stanie wyjasnic :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 20:23
  sloniczek: nie ma tak dobrze :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-01 20:30
  dlugi.pl: podniesli darmowe minuty przez rok z 30 do 50, ale wtedy byly do wykorzystania do wszystkich krajowych sieci a teraz jedynie to plusa i na stacjonarki :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2003-02-01 20:53
  sapero: mylisz się minuty są na wszystkie połączenia krajowe, a rabat 50% jest tylko na Plusa i stacjonarki.
  0
 • Users Avatars Mini
  dj_nokia pisze: 2003-02-01 21:30
  ALE SIĘ WSZYSCY ROZPISALIŚCIE!! OJEJKU!! DZIWNE JAK NIE BYŁO KONKURSU NA GOLU NIKT TAK CHĘTNIE NIE SIEDZIAŁ I NIE PISAŁ NA GOLU!! KURCZE NO WIDZĘ, ŻE CZĘŚCIEJ MUSZĄ BYĆ TAKIE KONKURSY NORMALNIE!! HMMM ... CIEKAWE CIEKAWE ... JESTEM CIEKAW TEŻ ILE OSÓB WYLECI Z GOLA ZA BEZSENSOWNE KLIKANIE!! ALE POWIEM TYLE: JA SIĘ W TO NIE BAWIĘ!! NARA !!
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-01 21:54
  dj_nokia***takie są reguły konkursu na GOl-u,to jest cena zaplaty za wygranie wyścigu,cisz,która tu była w godzinach dopołudniowych wróci być moze w marcu o ile nie będzie wyścigu.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-01 22:13
  9310 nie będzie! będzie nowy communicator, ale nie będzie to 9310 :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-01 22:15
  Heh, ja moge siedziec caly dzien, ale jak mam wolne. Jak jestem we Wrocku na uniwerku to czasami i przez 2 tygonie nie siedze na necie, choc chcialbym zajrzec na GOL-a, bo tutaj informacje ze swiata komorkek znajde najszybciej i sa one w miare uporzadkowane. sapero: wcale nie uwazam, ze jestem lepszy bo mam zdrowe podejscie. Ja tez chcialbym miec super komorke itd., ale po pierwsze moja mi wystarcza, po drugie nie mam kasy zeby zmieniac telefon co chwile, po trzecie z braku laku nie podniecam sie tym wszystkim zbytnio bo bym chyba w szpitalu psychiatrycznym skonczyl podniecajac sie komorkami, choc nie stac mnie na ich kupno, po czwarte "plakalem" jak mi moja stara komorke ukradli bo musialem zaoszczedzone srodki przeznaczyc na jej zakup. Jak bede mogl skorzystac z programu wymiany aparatow, to skorzystam. Dla mnie bardziej sie liczy jak by tu najpelniej wykorzystac operatora i zaplacic jak najmniej. Pozdrawiam!
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-01 22:17
  O moj Boze. WLO zyje, hurrraaaa!!!! Co slychac bracie z Plus Dzizmu?
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2003-02-01 22:23
  pshemek:popieram w całej rozciągłości, wszyscy tak komentują, za drogie fony, za drogie usługi, za długie umowy, tak jakby chcieli zmieniać telefony co tydzień a jak tak popatrzeć po tym czego używają to za dużo nowości nie widać. Ja używam mój telefon już 3 lata i jestem zadowolony, jakby się chciało gonić za nowinkami to by trzeba co miesiąc telefon zmieniać.
  0
 • Users Avatars Mini
  SSi pisze: 2003-02-01 22:23
  Dj_nokia , Kan : moze i komentarzy wiecej ale jakosc mniesza IMO Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  titq pisze: 2003-02-02 01:25
  GRZENIU: jak ja nokia wyprodukuje:)
  0
 • Users Avatars Mini
  titq pisze: 2003-02-02 01:14
  o rany jak mnie wkurza to narzekanie na ceny sluchawek, to nie wina operatora ze was nie stac na nie, opy to nie instytucje charytatywne, zeby rozdawnictwo uprawiac, uwazam ze promocja jest jedna z najlepszych jakie pamietam dla firm, przez rok przy nawet 35zl abonamnecie 65 minut rozmow gratis, pozniej jeszcze 50% rabatu na polaczenia, a ze wysokie ceny niektorych sluchawek sa? i bardzo dobrze, dzieki temu wieksza szansa ze takie rozne ams-y nie beda wyciagaly ich na handel.
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2003-02-02 08:03
  krzysiek22 - z 3 ostatnich (na 100%)
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2003-02-02 08:09
  Krzysiek22-jeszcze jedna sprawa. Jesli masz (np tak jak ja) kilka aktywacji to wtedy przy korzystaniu z PWA jesli z danego num. nie ma 80 zł mies. to biorą pod uwagę całe konto abonenckie i dzielą sume faktury na ilość aktywacji. Ja np. mam numer weekendowy (btw, kupiony w ramach podobnej prom. jak ta - 1.5 roku za 50%, umowa na ROK [!] ) i mimo ze duuuzo z niego gadam w weekendy (ale głównie do Plusa - 12 gr za minute!) to nie przekraczam 60 zł a co tu dopiero 80. Ale, całokształt mojego konta abonenckiego powoduje ze srednia 3 rachunków podzielona przez 3 aktywacje jakie mam daje ciut podan 80 zł - wiec problemu z wymianą nie ma żadnego. Pozdrawiam!
  0
 • Users Avatars Mini
  mirpyp pisze: 2003-02-02 10:39
  Plus jest najlepszy dla ludzi z regonem i duzych firm. Niskie oplaty, super telefony.
  0
 • Users Avatars Mini
  teleinfo pisze: 2003-02-02 11:02
  plusie!!!co ty wyprawiasz ,wprowadz nowe taryfy i naliczanie sekundowe a nie jakies bzdurne promocje z kturych i tak malo osub skozysta!zreszta zobaczymy 10 lutego ta plusawska strefe domowa
  0
 • Users Avatars Mini
  eliop pisze: 2003-02-02 11:44
  cieplix : moja mama ma abo z czasami 10 i nie wykracza poza darmowe wiec placi miesiecznie 25 netto. Powiedz mi czy jak 3 ostatnie miechy przed koncem umowy nabije jej rachunki po 80 PLN to bedzie mogla wymienic aparacik mimo ze przez ponad 1,5 roku placila 25 netto ?
  0
 • Users Avatars Mini
  sloniczek pisze: 2003-02-02 12:54
  je też tak myśle że pluś jest bardziej nastawiony na firmy a nie na zwykłych ludzi!!! za to idea jest nastawiona na zwykłych l;udzi i jak goni plusa przeciezrz 80% tel w mojej ksiązce tel to nr.do idei i to wszyscy są moi znajomi w wieku do 25 lat a z plusa to mam tylko nr ojca (firmowy) i brejdaka (też firmowy)!!!!!! SIM+
  0
 • Users Avatars Mini
  Syncio pisze: 2003-02-02 13:00
  Szkoda, że nie ma tu N6610 :(
  0
 • Users Avatars Mini
  battlecry pisze: 2003-02-02 13:39
  promocjaa spoko- dobrze, ze sie wstrzymałem: więcej darmowych minut i w końcy n6310i po przystępnej cenie
  0
 • Users Avatars Mini
  battlecry pisze: 2003-02-02 13:44
  krzysiek22: jesli twoja srednia z 3 ostatnich m-cy jest trochę niższa od 80zł, w salonie mogą naoisać interwencję i raczej dostaniesz nowy fon
  0
 • Users Avatars Mini
  SSi pisze: 2003-02-02 16:13
  Cieplix : Sorry za naiwne pytanie ale jestes pewny tej sredniej konta ? Czy ta zasada obowiazuje takze klientow instytucjonalnych czy tylko inwidualnych? Mam tez 3 telefony na koncie - rachunki odpowiednio :42 , 42 , 320 zl miesiecznie
  0
 • Users Avatars Mini
  slawek35 pisze: 2003-02-02 16:57
  Chyba najlepsza promocja(narazie) w Plusie. Telefony bardzo tanie w mojej taryfie no i ten rabat poprostu super !!
  0
 • Users Avatars Mini
  rashka pisze: 2003-02-02 17:12
  1119 za 7650, nawet atrakcyjnie, ale plusa nigdy nie polubie, chyba ze mi da 7650 za 100 zł :D
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-02 17:28
  pshemek - już mam dosyć czytania o niczym. Nawet nie kogoś, komu można by odpowiedzieć na pytanie, czy podyskutować. A jestem w takim wieku, że jeszcze mam nadzieję pożyję... No i dzieci trzeba wychować... Chłopaki niedługo dziewczyny zaczną przyprowadzać... ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-02 18:50
  eliop: tak, twoja mama wtedy dostanie nowy aparat, nawet nie musisz przez 3 miesiace jej nabijac po 80zl, wystarczy, ze w ostatnim miesiacu nadzwonisz tyle, ze srednia z 3 ostatnich bedzie i tak rowna badz wieksza od 80zl. wlo: no tak, ale nie musisz czytac komentarzy jesli sa baznadziejne, przynajmniej newsy mozesz sprawdzic. Ja tak robie, dopiero kiedy cos ciekawego sie dzieje, to zabieram glos, pozdrawiam!
  0
 • Users Avatars Mini
  miken pisze: 2003-02-02 19:35
  hmm... daliby jakas motorole z kolorowym wyswietlaczem w super cenie to promocja od razu nabralaby kolorow... Plus jakos nie ma ochoty chyba przyciagnac nowych abonentow... takie ceny nowych telefoow raczej mnie nie zachecaja...
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-02 20:34
  pshemek - to robię codziennie :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-02-02 21:18
  To zawsze cos nowego,ale Era ma lepiej z ta promo ,,po 3-ciej min FREE!"
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-02 21:27
  wlo: ale udzielaj sie jakos czesciej, bo jak fan + Dzizmu czuje sie jakis osamotniony, hehe. A tak w ogole to ogladam telewizor a glownie reklamy, pora juz na jakas Walentynkowa promocje od Plusa, nie sadzisz?
  0
 • Users Avatars Mini
  agsusi21 pisze: 2003-02-02 21:48
  Umowa jest O.K.
  0
 • Users Avatars Mini
  agsusi21 pisze: 2003-02-02 21:49
  Chyba skorzystam z tej promocji. Naprawdę jest atrakcyjną ofertą.
  0
 • Users Avatars Mini
  cheester pisze: 2003-02-02 22:54
  Gitarra.........promocja.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-02 23:00
  Promocje mnie prawdę mówiąc nie interesują a reklamy, jeśli ogladam to tylko, żeby oceniać ich jakość i możliwość oddziaływania (takie moje kolejne hobby). O promocjach pomyślę, kiedy zdecyduję się (będzie mi potrzebna) na kolejną aktywację, lub kiedy ktoś ze znajomych zamierzających kupić telefon poprosi mnie o opinię.
  0
 • Users Avatars Mini
  kevcio pisze: 2003-02-02 23:16
  fajna promocja no i w koncu 6510 potanialo... + per +
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-02 23:32
  wlo: ja tutaj mysle bardziej o promocjach dla starych uzytkownikow, nie tylko dla nowych. Moze cos potanieje, moze cos dodadza, moze cos wykombinuja. A zreklamy dowiem sie chyba szybciej niz ze strony Plusa.
  0
 • Users Avatars Mini
  Plocu pisze: 2003-02-03 00:32
  Niezła ta promocja. Szkoda, że dla nowych i biznasowych klientów:(
  0
 • Users Avatars Mini
  kon_you pisze: 2003-02-03 01:40
  Kurcze podoba mi się Sony Ericsson ,ale i tak te 599 zł netto plus aktywacja to dla mnie za dużo...a taki fajny telefonik:)))Ale ogólnie to promocja niezła dałem jej 5 punktów
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-03 02:00
  RAFALS: Przeczytaj sobie punkt 19, ktory wyraznie mowi: (...) Udzielona Bonifikata nie dotyczy (...) połączeń do innych sieci komórkowych (...) :)) Pzdr!!
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2003-02-03 02:33
  ssi - tak, na pewno - dowiadywalem sie jak to ma miejce u mnie - z jednego num generuje rachunki na 90-100 zł, z innego na 60 a z ostatniego na 70 i to wystarcza na PWA na KAZDY numer w ramach konta abonenta, bez wzgledu na to czy z jednego num. wykreciles 40 zł, a z innego 120....
  0
 • Users Avatars Mini
  poor pisze: 2003-02-03 10:17
  No fajnie bo i PLUS ma już Siemensa S55, tylko troszeczke drożej niż ERA
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawcio pisze: 2003-02-03 10:33
  jezu ale niektórzy sa załośni.szczególnie mowie o pshemkuBoze czlowieku ty sie lecz-ja rozumiem że konkurs i te sprawy ale nie rob z siebie takiego idioty.TO samo tyczy sapero.Jak sie nagle obudzili i wykazali zainteresowanie '' telefonia gsm'' Buhahaha Ludzie z takich młotków jak oni można sie tylko smiac.Jeszcze tu tylko Bosnokii brakuje
  0
 • Users Avatars Mini
  wislan pisze: 2003-02-03 12:50
  co mi to za promocja skoro rabat jest naliczany po wykorzystaniu darmowych minut i po 30 sec. rozmowy!! ceny fonów wcale nie takie małe ale przynajmniej próbują
  0
 • Users Avatars Mini
  GAGA pisze: 2003-02-03 14:22
  Siemens S55 + aparat fotograficzny Quick Pic troszke jeszcze drogi. Zna ktoś może jakieś dane tego aparatu fotograficznego.
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-02-03 15:12
  krzysiek22***: czytam sobie te komentarze speców od telekomunikacji i programu PWA i dziwię się, że nikt Ci nie napisał rzeczy oczywistej: skoro jest to już druga wymiana aparatu (a więc po 48 miesiącach), to rygor średniej z ostatnich 3 rachunków w wysokości 80 zł Cię po prostu NIE DOTYCZY!!! A zatem nie musisz się tym martwić - możesz mieć rachunki chociażby i po 20 zł. _____eliop***: tak, możesz nabić sobie trzy ostatnie rachunki powyżej 80 zł i sprawa zalatwiona (najlepiej sprawdzić przez frikowy SMS o treści "K*****", gdzie gwiazdki to 5-cyfrowy numer pluskodu, wysłany na nr 2580 ile już masz nabite w danym okresie rozliczeniowym i jaka jest faktura za ostatni mies.).
  0
 • Users Avatars Mini
  jola0042 pisze: 2003-02-03 15:26
  Krzysiek 22**** Można również pisać apelację też .Uwzględnią !
  0
 • Users Avatars Mini
  ds pisze: 2003-02-03 16:00
  Uwaga: Sprawdźcie u siebie czy wysyłka w + sms-a na numer 2580 jest darmowa. Zrobiłem testy z tą usługą u siebie i rzeczywiście mnie obciąża za każdy wysłany sms. Konsultantka twierdzi że jest to usługa bezpłatna. Reklamacja złożona, czekam na rozwój wypadków. Zastanawiam sie czy to ja mam pecha czy może jest to błąd ich systemu bilingowego. Pozdrawiam!
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-02-03 16:14
  BTW: Nie uważacie, że to co najmniej dziwne, ze cena S55 z kamerką "na zasadach ogólnych" (tzn. nie w promocji) jest niższa, niż np. T68i (bez aparatu), 8310, czy T100 ?
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawcio pisze: 2003-02-03 17:30
  ds mnie nie obciazaja.Zwlaszcza ze oprocz tych na ten numer prawie nie wysyłam innych , napewno bym zauwazyl
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-02-03 18:00
  Bez rewelacjii ale i tak lepiej niz poprzednia tego typu promocja!
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-02-03 18:02
  Mogli by jeszcze obnizyc S55 i T68i i wtedy bylo by lepiej!
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-03 21:05
  Potwierdzam co mówi GSManiac - tylko przy pierwszej wymianie wymagana jest minimalna średnia z trzech ostatnich rachunków 80 zł brutto.
  0
 • Users Avatars Mini
  sapero pisze: 2003-02-04 02:23
  Pawcio: beju jeden zanim wyslesz kogos na leczenie, sam sie przebadaj i uscislij na co kto ma sie leczyc, ale niestety ty wolisz rzucac we mnie piaskiem w piaskownicy, a tak na koniec sam powiedz, chcialbys byc kiedys chociaz mlotkiem, ale w twoim przypadku to niemoziwe...
  0
 • Users Avatars Mini
  ZGADNIJ pisze: 2003-02-04 09:22
  ------KRZYSIEK22-------Przykro mi ale GSManiac sie myli.Jak korzystałes z PWA po 24 m. to teraz po 48 też musisz mieć srednia powyżej 80 pln..ona nie jest wymagana tylko wtedy gdy mija ci okres 36 m. od podpisania poprzedniej umowy.A co do cesji to nie będzie żadnych problemów,wszelkie warunki i zobowiązania przeszły teraz na twojego ojca Pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  misiek117 pisze: 2003-02-04 13:02
  promocja jak promocja ;))))
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-04 15:07
  ZGADNIJ - wymieniałem telefon już trzy razy na swoją aktywację (ale akurat płacę więcej niż 80 zł), dwa razy na żony (rachunki znacznie poniżej 80 zł) i po raz wtóry nie pytano się jakie mam rachunki (zaznaczam, że oba telefony są na jednym koncie). Sytuacje podobną miał mój przyjaciel - w zeszłym miesiącu po raz drugi wymieniał telefon i nie ważna była wysokość rachunków - ma tylko jeden telefon i płaci poniżej 80 zł. Jesteś u źródła - może lepiej sprawdź jak jest dokładnie? Być może każdy klient jest indywidualnie traktowany? Jednak przez takie różnice zdań klienci właśnie tracą zaufanie do operatorów :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  battlecry pisze: 2003-02-04 16:12
  Powtarzam: można wymienić fon przy niższej średniej z 3 ostatnich rachunków, tylko trzeba nakłonić sprzedawcę do wysłania interwencji w tej sprawie. Warto zagrozić przejściem do innej sieci. Po interwencji (ok. 3 dni) przeważnie przyznają nowy telefon, chyba że ktoś ma naprawdę niskie rachunki
  0
 • Users Avatars Mini
  ZGADNIJ pisze: 2003-02-04 21:31
  WLO-coż jest to naturalnie kwestia sporna,ale napisałem tak jak jest na dzień dzisiejszy.Normalny śmiertelnik zgłaszajac się do punktu ze średnią ponizej 80 pln,niestety nie dostanie PWA.Inna kwestia to oczywiscie indywidualne podejscie do klienta,ale tak jest przecież u wszystkich operatorow.Z tym że obecnie nie jest juz tak łatwo jak było kiedys.Co do wypowiedzi battlecry to nakłonienie sprzedawcy do wysłania interwencji w takiej sprawie prawie nigdy nie odniesie skutku chociaż może czasami się udać ale raczej trzeba mieć wówczs troche szczęścia.pzdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  miken pisze: 2003-02-05 10:03
  mnie osobiscie ta promocja odstrasza... powinna sie nazywac "Taniej Plus Drozej"
  0
 • Users Avatars Mini
  battlecry pisze: 2003-02-05 11:15
  miken: co masz na myśli?
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-05 22:28
  ZGADNIJ, co do "pierwszej razy" to masz rację, nie słyszałem, żeby nawet przez BOK udało się dostać telefon przy niższych rachunkach (chociaż mi się udało, ale to z powodu posiadania kilku aktywacji na koncie i dużo wyższych średnich niż 80 zł na wszystkich oprócz tej jednej właśnie). Natomiast przy drugiej i kolejnych wymianach i ja (na Echo z "gołym" abonamentem) i moi znajomi nie mieli żadnych problemów z minimalną średnią - nawet nie pytali o tę sprawę tylko upewnili się, że to np. druga wymiana. Nie wiem jak jest u dilerów - być może system nie pozwala na takie ruchy. Przez BOK żadnych problemów.
  0
 • Users Avatars Mini
  sowa pisze: 2003-02-07 17:13
  krzysiek.....w plusie co 36 m-cy mozesz wymienia ci aparat bez lustrowania rachunku....tak przynajmniej sie chwala!! pozdrawiam!!
  0
 • Users Avatars Mini
  efen pisze: 2003-02-08 00:30
  czyli po 48 miesiacach nie oplaca sie wumieniac fona lepiej nowy cyro podpisac a stary rozwiazac bo przy nowej promocji sa o wiele lepsze warunki no i fony sa w lepszych cenach niz przy wymianie chyba ze masz rachunkipo klikaset PLN :( :D
  0
 • Users Avatars Mini
  efen pisze: 2003-02-08 00:34
  a chcialem jeszcze dodac ze to nie fer ze strony plusa mam telefon od 4 lat w + i teraz zatanawiam sie czy dalej przy nich zostac czy nie zmienic operatora poniewaz nie mam rachunkow powyzej 80 pln i pomimo to ze nigdy nawet nie spuznlem sie z platnoscia rachunku to pewnie nie bede mugl skorzystac z wymiany telefonu. 4 lata z + i co i nawet dzieki pnie efen moze pan dostac telefon po tanszej cenie ??? I co wy o tym myslicie podpisywac cyro na kolejne 2 lata ???
  0
 • Users Avatars Mini
  lm pisze: 2003-02-08 00:54
  nie widze nic fajnego w tej promocji
  0
 • Users Avatars Mini
  samanta pisze: 2003-02-08 01:33
  promocja ciekawa nawet dla małych firm.Ale latem będzie jeszcze ciekawsza bo walka o klienta dopiero zaczyna się na dobre. :)
  0
 • Users Avatars Mini
  sowa pisze: 2003-02-08 23:05
  musisz walczyc......:) ja teraz tez sie chce zalapac na wymiane po 24 /ostrze zabki na s55/....i musze wydzwaniac prawie o 100% wiecej niz do tej pory:) ...bol ogromny ale mam nadzieje ze mi sie oplaci:) ...pozdrawiam!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sowa pisze: 2003-02-10 13:46
  ...a to miłe:) ....z tym 5+ tez nie jest tak kolorowo jak sie chwala.....dwa miesiace temu zglosilam 2 osoby.....i cisza.....kamien w wode:) ...nic nie jest idealne!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  leszko pisze: 2003-02-13 01:45
  żadna nowość jakiś operator musi wyskoczyć z promocją typu 2h za darmo tak jak era i to jej się chyba opłaciło
  0
 • Users Avatars Mini
  kwiatuszek_ pisze: 2003-02-13 03:38
  Czym wiecej promocji, tym lepiej dla nas :-)) oby tak dalej... :)
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: