Nowa promocja "Taryfy TAKAjakTY" w sieci Era

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 24

Regulamin promocji "Taryfy TAKAjakTY" w sieci Era:

I. Opis oferty 

1. W okresie od 06.05.2003 r. do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą promocją, jednakże nie dłużej niż do 30.06.2003 r. (włącznie), PTC, operator sieci Era oferuje: 

PROMOCYJNE ZESTAWY 

Numer
zestawu 
Model telefonu CENA*
NETTO
dla taryfy: TakajakTy L
CENA*
BRUTTO
dla taryfy: TakajakTy L
CENA*
NETTO
dla taryfy: TakajakTy M
CENA*
BRUTTO
dla taryfy: TakajakTy M
CENA*
NETTO 
dla taryfy: TakajakTy S
CENA*
BRUTTO 
dla taryfy: TakajakTy S
1 Ericsson T65 1,22 1,22 1,22
2 Nokia 3330 1,22 1,22 1,22
3 Nokia 3410 1,22 1,22 1,22
4 Siemens MT50 1,22 1,22 1,22
5 Mitsubishi Trium Eclipse XL
Era Omnix
1,22 1,22 1,22
6 Sagem MY 3036 1,22 1,22 1,22
7 Motorola v50/v50l 1,22 1,22 1,22
8 Nokia 3510 1,22 1,22 1,22
9 Alcatel OT 715 1,22 1,22 29  35,38
10 Sagem MY X-5/X-5m
Era Omnix
1,22 1,22 29  35,38
11 Philips Fisio 620 + odtwarzacz CD Philips model: AX 1100 1,22 1,22 29  35,38
12 Nokia 3510i**
Era Omnix
1,22 1,22 29  35,38
13 Sony Ericsson T300 + aparat cyfrowy MCA-20/25
Era Omnix
1,22 1,22 29  35,38
14 Siemens ME45 1,22 1,22 19  23,18
15 Siemens S45/S45i 19  23,18  19  23,18  19  23,18 
16 Nokia 6510
Era Omnix
49  59,78  49   59,78  99  120,78
17 Motorola T720/T720i
Era Omnix
49  59,78  49   59,78  99  120,78
18 Philips Fisio 820 + suszarka 49  59,78  49  59,78  149  181,78
19 Motorola T722i
Era Omnix
49  59,78  49   59,78  99  120,78
20 Motorola T722i + aparat cyfrowy VCM8000
Era Omnix
50  61,00  78  95,16  198  241,56
21 Samsung N620 99  120,78  99  120,78  99  120,78
22 Sony Ericsson T68i/T68
Era Omnix
49  59,78   69  84,18  149  181,78
23 Sony Ericsson T68i/T68 + aparat cyfrowy MCA-20/25
Era Omnix
118  143,96  118  143,96  248  302,56
24 Nokia 6310/6310i 149   181,78  149  181,78  249  303,78
25 Samsung A300 199  242,78  199  242,78  299  364,78
26 Nokia 8310 399  486,78   499  608,78  699  852,78
27 Motorola v70 199  242,78  299  364,78  599  730,78
28 Nokia 6610
Era Omnix
149  181,78  299  364,78  499  608,78
29 Siemens S55
Era Omnix
599   730,78  799  974,78  899  1096,78
30 Nokia 5100
Era Omnix
599   730,78  799  974,78  999  1218,78
31 Samsung v200 (dostępny od 09.05.2003) 699  852,78  1299  1584,78   1499  1828,78
32 Siemens S55 + aparat cyfrowy IPQ-500
Era Omnix
899  1096,78  899  1096,78  1099  1340,78
33 Nokia 7210
Era Omnix
899  1096,78  1099  1340,78   1299  1584,78
34 Nokia 7650
Era Omnix
999  1218,78  1299  1584,78  1499  1828,78

* Oplata za zestawy podana jest w złotych. Podana cena zestawu nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata za przyłączenie, w niniejszej promocji wynosi dla wszystkich taryf 50 zł netto (61 zł brutto). Opłata ta jest doliczana do pierwszego rachunku.

** Cena telefonu zawiera 2 promocyjne gry Java, szczegóły w regulaminie oferty "Kolorowe gry Java na telefon Nokia 3510i". 

TARYFY 

W promocji dostępne są taryfy: 

 • W promocji dostępne są nowe taryfy TAKAjakTY: TAKAjakTY S, TAKAjakTY M, TAKAjakTY L. 

Przez 15 pierwszych miesięcy nie jest możliwa zmiana taryfy na taryfę z niższym abonamentem. 

PROMOCYJNA TARYFA TAKAjakTY S 

 1. Promocyjna taryfa może być aktywowana tylko w momencie podpisywania Umowy (w salonach i sklepach firmowych sieci Era oraz autoryzowanych punktach sprzedaży). 

 2. Klient może korzystać z promocyjnej taryfy w czasie całego okresu obowiązywania Umowy, z wyjątkiem przypadku opisanego w ppkt c. 

 3. W wypadku zmiany promocyjnej taryfy na inną taryfę oferowaną przez PTC, Abonent traci bezpowrotnie możliwość ponownego posiadania taryfy promocyjnej. 

 4. Cesja nie powoduje utraty prawa do promocyjnej taryfy. 

 5. PTC zastrzega sobie prawo do zmiany taryfy promocyjnej na taryfę obowiązującą w Cenniku Usług Telekomunikacyjnych po upływie 24 pełnych Cykli rozliczeniowych.

ZNIŻKA NA ABONAMENT DLA TARYF TAKAjakTY M I TAKAjakTY L: 

 • Abonent, który podpisując Umowę w ramach niniejszej promocji wybierze taryfę: TAKAjakTY M, lub TAKAjakTY L, otrzyma 50 % zniżki na abonament przez 3 pierwsze Cykle rozliczeniowe. 

Z oferty może skorzystać każdy, kto jednocześnie z nabyciem aparatu telefonicznego wraz z przyłączeniem do sieci Era (aktywacją), w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era, w salonie lub sklepie firmowym sieci Era zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 pełnych Cykli rozliczeniowych. 

II. Postanowienia ogólne

 1. PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawą nabycia aparatów telefonicznych objętych niniejszą promocją w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą korzystającą z promocji a autoryzowanym punktem sprzedaży sieci Era. 

 2. PTC, operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z kartą SIM sieci Era. 

 3. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony. Cena przyłączenia do sieci w sytuacjach nieobjętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99 zł netto (120,78 zł brutto). 

 4. PTC, operator sieci Era informuje, iż autoryzowane punkty sprzedaży sieci Era nie mają prawa do pobierania żadnych opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą. 

 5. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach lub sklepach firmowych sieci Era. 

 6. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, iż usługa poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji. 

 7. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość limitu kredytowego w czterech pierwszych Cyklach rozliczeniowych na 200 zł. W pozostałych Cyklach rozliczeniowych wysokość limitu kredytowego wynosi 500 zł. 

 8. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych, prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości, w zakresie określonym przez Operatora. 

III. Czas trwania Umowy 

 1. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji, zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem pisemne oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy. 

 2. Abonent przyjmuje na siebie: 

  2.1 zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych 
  2.2 zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z Cennikiem. 

   

 3. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt III ppkt 2.1, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej. Kara umowna dla klienta, który zakupił w niniejszej promocji aparat telefoniczny oraz aktywację wynosi 650 zł. Kara umowna będzie pomniejszana w stosunku miesięcznym w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt III ppkt 1 i celu Umowy, która na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu telefonu i usług. 

 4. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn: 

  • złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem okresu jej obowiązywania 

  • rozwiązania przez PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w § 17 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową 

  • utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w pkt III ppkt 5 i ppkt 5.1. 

 5. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 pełnych Cykli rozliczeniowych od dnia aktywacji karty, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

  5.1 Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

Opinie:

Opinie archiwalne (24):

Komentuj

Komentarze / 24

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2003-05-06 14:39
  jak zwykle dużo kija a mało marchewki
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2003-05-06 14:42
  najatrakcyjniejsza taryfa "S" dostępna tylko dla nowych abonentów ci którzy by chcieli na nią przejść przy okazji wymiany aparatu i przedłuzania umowy - mogą o niej zapomnieć. A w pozostałych specjalnych atrakcji nie widzę - kupę kasy za nic - to trochę ptrzesada ze strony Ery
  0
 • Users Avatars Mini
  marek995 pisze: 2003-05-06 14:52
  Dalej nie ma 6100???!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  szymon_ pisze: 2003-05-06 14:52
  pozycja 16 nokia 6510, chyba nie da sie z niej wejsc na era omnix..;)ale w ofercie telenow nic sie chyba nie zmienilo...
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-05-06 15:36
  Czyli ceny i telefony dokładnie te same, jak w promocji z "normalnymi" taryfami. Tyle, że tam jest bonus w postaci podwójnego pakietu minut przez pierwsze 3 okr. rozlicz. a tutaj? Chyba Era mogła jednak zaproponować odpowiednio niższe ceny dla poszczególnych telefonów. byłby to niewątpliwie jakiś wabik dla zdezorientowanych potencjalnych abonentów "z ulicy". Chociaż patrząc na sprawę inaczej - w taryfie "Taka jak Ty" L można mieć V200 za 699 zł netto płacąc abonament rzędu 85,39 brutto, a w taryfach Moja 699 zł kosztuje dopiero od taryfy Moja 140 VIP (158,59 brutto). No ale oczywiscie w tej ostatniej jest o 140 minut wiecej :) niż w TjT L, gdzie za te same minuty trzebaby dopłacić 110,30 zł brutto (zakładajac, że nie będzie w tym nocnych rozmów wewnątrz sieci), więc w sumie daje to 110,30 + abo 85,39 = 195,69 brutto, czyli jednak drożej. Jedynie naliczanie 60/1 za friko w TjT no i 1/1 także tańsze. Ufff
  0
 • Users Avatars Mini
  laura pisze: 2003-05-06 17:08
  taryfy tansze a telefony w tej samej cenie, to mi sie podoba. W tej promocji nie chodziło o wprowadzenie nowych telefonów tylko nowych taryf za które chwała ERZE! GSManiak - "tam" masz podwójny pakiet minut przez pierwsze 3 miechy a "tu" masz 50% tańszy abonament.
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-05-06 17:46
  peter:Co Ty gadasz?!?!Jaki pre-paid?!?
  0
 • Users Avatars Mini
  Tyski Boss pisze: 2003-05-06 18:32
  To juz chyba kiedys było czy sie myle??
  0
 • Users Avatars Mini
  Dzabar pisze: 2003-05-06 19:18
  Troche to naciągane :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Dzabar pisze: 2003-05-06 19:18
  Troche to naciągane :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Athlon pisze: 2003-05-06 19:35
  Hm widzę że jednak Nokia 6310i była w cenie 99 netto jedynie w promocji "upust 20 zł" dobrze że na nią się wtedy zdecydowałem bo teraz już jest ciut drozej.
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-05-06 19:41
  laura***: dzięki, przeoczyłem to.
  0
 • Users Avatars Mini
  looc pisze: 2003-05-06 20:41
  bodopl: dzieki za pierwszy komentarz :) trafia w sedno.
  0
 • Users Avatars Mini
  9876 pisze: 2003-05-06 20:54
  te nowe taryfy są jakims rozwiązeniem i pewnie niektórym niezadowolonym (czyt. niezdecydowanym któraś podpasuje) a nie oczekujcie że ceny słuchawek nagle poleca ostro w dół
  0
 • Users Avatars Mini
  AQQ pisze: 2003-05-06 21:53
  bylo juz w biznesie abo. za pol ceny bez minut w abo. porownujac te obecne taryfy to jest za drogo przynajmnie j o 12 zł netto dla najnizszej taryfy.
  0
 • Users Avatars Mini
  aion1 pisze: 2003-05-07 02:33
  Na moj gust to taryfa S to dawna Halo chyba era pozalowala swoich dawnych klientow co zmnienili taryfe a pozniej odeszli.Tylko tak namotali w samoj umowie ze chyba tylko desperaci sie na nie zdecyduja a pozniej plac i placz:))Tez jestem w erze ale wybralem najoptymalniej dla siebie i nie moge narzekac.
  0
 • Users Avatars Mini
  adi76 pisze: 2003-05-07 23:34
  a ja uważam że te nowe taryfy to DRAMAT ! dla przykładu : Moja 40 Medium - 40 minut / 46,99 zł (bez VAT) w TAKAjakTy M - 0 minut / 39,99 zł (bez VAT) różnica 7 zł (bez VAT) Gdybym miał wygadać 40 minut do ERY w nowej taryfie TAKAjakTY M - zapłacił bym - 40 * 0,75 = 30 zł (bez VAT) !!!! Różnica - 23 zł (bez VAT) !!!! Nie będę się rozpisywał więcej - ale jeżeli ktoś widzi jakikolwiek sens w nowych taryfach - ten jest niezły :-), bo ja naprawdę musiałbym duuużo wypić żeby zobaczyć w nich choć odrobinę sensu. Reasumując - nowe taryfy to KANAŁ. ps. a tak w ogole to mam wrażenie, że ERA wymyśla coraz gorsze taryfy.... ciekawe co wymyślą po aktualnym "niewypale".
  0
 • Users Avatars Mini
  toughluck pisze: 2003-05-08 10:46
  adi76. Przelicz teraz jeszcze raz, może jednak na trzeźwo, taryfę 40 Medium z usługą Między Nami i naliczaniem 1/1. Taka sama taryfa TjT M. 40 Medium kosztowałaby 64,74 TjT M - 52,74 Przegadanie 40 minut do osoby w MN kosztuje 40x0,39=15,60 zł, czyli 3 złote więcej niż różnica, ale za to są dużo tańsze połączenia. Po przekroczeniu 30 minut 40 Medium się nie opłaca. Mam nadzieję, że TERAZ sens widzisz :)
  0
 • Users Avatars Mini
  adi76 pisze: 2003-05-08 21:21
  toughluck: powiem krótko nie wiem co miałeś / masz z matematyki - ale Twoje wytłumaczenie jest wysoce bez sensu, a kwoty którymi operujesz to chyba w pamięci wyliczałeś (np. 64,74 ????!!!!???? chłopie - skąd Ty wziąłeś taką kwotę przy 40 medium z naliczaniem 1/1) powiem tyle - jeżeli Ty widzisz sens w tym co napisałeś - to chyba masz IQ=200 Jak możesz to rozpisz mi to jak "krowie na granicy" - gdzie tu się opłacają te nowe taryfy, bo ja ciągle obstaję przy swoim że są bez sensu. Czekam na odpowiedź ......
  0
 • Users Avatars Mini
  cKasia pisze: 2003-05-10 17:06
  są tam jakieś darmowe minuty w tych nowych taryfach TAKAjakTY ?
  0
 • Users Avatars Mini
  cKasia pisze: 2003-05-10 17:08
  nie ma...
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-05-18 20:18
  Wcale nei ma rewelacji w tym jakze dlugo zapowiadanym projekcie ery.Poprostu to samo tylko w innej oprawie.Bez zadnych powaznych zmian tylko kosmetyczne zabiegi i szansa dla marketingowcow aby cos zarobic!
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-05-18 20:22
  laura naiwna jestes.Dalas sie opetac erze.Trzeba dokonac inkwizycji!
  0
 • Users Avatars Mini
  Kenner pisze: 2003-06-04 11:34
  Ja tam wole zostac przy staryc taryfa "moja". Mam medium 40 i jestem calkowicie z niej zadowolony. Zaspokaja wszelkie moje potrzeby i rachunki mam niskie :)
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: