Nowa promocja w sieci Plus GSM

Newsy
Opinie: 71
Opinie: 71

REGULAMIN PROMOCJI "JUBILEUSZOWA II"

1. Promocja "Jubileuszowa II" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." albo zawrą z Polkomtel S.A. Umowę i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

2. W Promocji "Jubileuszowa II" istnieje możliwość zawarcia Umowy bez konieczności zakupu aparatu telefonicznego.

3. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi

a) 30,00 zł + VAT - dla taryf Czasami 10, Czasami 30, Często 15 i Non Stop 15
b) 15,00 zł + VAT - dla taryf Czasami 150, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150 i Non Stop 300.

4. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.3 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

5. Aparaty telefoniczne lub aparaty telefoniczne wraz z zestawami słuchawkowymi oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

6. Promocyjna cena aparatów telefonicznych wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio:

Zestaw 1:
Aparat telefoniczny Ericsson R310s w cenie 4,00 zł + VAT
Zestaw słuchawkowy w cenie 1,00 zł + VAT

Zestaw 2:
Aparat telefoniczny Siemens C35i w cenie 19,00 zł + VAT

Zestaw 3
Aparat telefoniczny Nokia 3310 w cenie 49,00 zł + VAT

Zestaw 4:
Aparat telefoniczny Siemens M35i w cenie 49,00 zł + VAT

Zestaw 5:
Aparat telefoniczny Samsung R210 w cenie 99,00 zł + VAT

Zestaw 6:
Aparat telefoniczny Motorola T192 w cenie 99,00 zł + VAT

Zestaw 7:
Aparat telefoniczny Samsung N100 w cenie 199,00 zł + VAT

Zestaw 8:
Aparat telefoniczny Nokia 3330 w cenie 199,00 zł + VAT

Zestaw 9:
Aparat telefoniczny Nokia 8210 w cenie 499,00 zł + VAT

Zestaw 10:
Aparat telefoniczny Samsung A300 w cenie 499,00 zł + VAT

Zestaw 11:
Aparat telefoniczny Motorola T260 w cenie 599,00 zł + VAT

Zestaw 12:
Aparat telefoniczny Nokia 6210 w cenie 599,00 zł + VAT

Zestaw 13:
Aparat telefoniczny Siemens S40 w cenie 649,00 zł + VAT

Zestaw 14:
Aparat telefoniczny Nokia 6250 w cenie 699,00 zł + VAT

Zestaw 15:
Aparat telefoniczny Motorola V50 w cenie 799,00 zł + VAT

Zestaw 16:
Aparat telefoniczny Siemens SL45 w cenie 999,00 zł + VAT

7. Klient nabywający Zestaw promocyjny albo zawierający jedynie Umowę może wybrać jedną z dostępnych taryf: Czasami, Często, Non Stop.

8. Promocja "Jubileuszowa II" trwa od 22 października 2001 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 18 listopada 2001 roku.

9. Do wzięcia udziału w Promocji "Jubileuszowa II" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

10. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Jubileuszowa II":
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
b) Klient nie może zaprzestać korzystania ze świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

11. Do każdej aktywacji w Promocji "Jubileuszowa II" dodawana jest specjalna bonifikata na wykonywane połączenia.

12. Wysokość bonifikaty równa jest iloczynowi wymienionej w pkt. 14 liczby minut oraz wysokości opłaty za jedną minutę rozmowy w momencie realizacji połączenia.

13. Bonifikata, o której mowa w pkt. 11 i 12, pomniejszająca rachunek telefoniczny, udzielana będzie przez pełne 24 okresy rozliczeniowe, z tym że pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od dnia aktywacji karty SIM do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. Bonifikata nie wykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie jest przenoszona do następnego okresu rozliczeniowego, ani też nie jest zwracana.

14. Ilość minut stanowiących podstawę do obliczenia wysokości bonifikaty w Promocji "Jubileuszowa II" wynosi:

a) dla taryfy Czasami 10 - 361 minut (15 minut w jednym okresie rozliczeniowym + 1 minuta w pierwszym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania poza godzinami szczytu, w weekendy i w nocy;
b) dla taryf Czasami 30 i Czasami 150 - 241 minut (10 minut w jednym okresie rozliczeniowym + 1 minuta w pierwszym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania poza godzinami szczytu, w weekendy i w nocy;
c) dla taryf Często i Non Stop - 241 minut (10 minut w jednym okresie rozliczeniowym + 1 minuta w pierwszym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy;

15. Udzielona bonifikata dotyczy pierwszych płatnych krajowych połączeń głosowych wykonanych po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie.

16. Zmiana taryfy w okresie 24 miesięcy od daty aktywacji w Promocji "Jubileuszowa II" powoduje zaprzestanie naliczania opłat promocyjnych, określonych w pkt.14.

17. W Promocji "Jubileuszowa II" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

18. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

19. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT.

20. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 19, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 21 niniejszego Regulaminu.

21. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 10 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł (w przypadku zakupu Zestawu) albo w wysokości 450,00 zł (w przypadku zawarcia Umowy zgodnie z pkt. 2 niniejszego Regulaminu).

22. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 21 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

23. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

24. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

25. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 12 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT.

26. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 24 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

27. Promocja "Jubileuszowa II" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

28. Klient biorący udział w Promocji "Jubileuszowa II" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

29. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Jubileuszowa II" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

30. Cena wymienionych w pkt. 6 aparatów telefonicznych, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:

Zestaw 1:
Aparat telefoniczny Ericsson R310s w cenie 699,00 zł + VAT

Zestaw 2:
Aparat telefoniczny Siemens C35i w cenie 699,00 zł + VAT

Zestaw 3
Aparat telefoniczny Nokia 3310 w cenie 799,00 zł + VAT

Zestaw 4:
Aparat telefoniczny Siemens M35i w cenie 799,00 zł + VAT

Zestaw 5:
Aparat telefoniczny Samsung R210 w cenie 799,00 zł + VAT

Zestaw 6:
Aparat telefoniczny Motorola T192 w cenie 799,00 zł + VAT

Zestaw 7:
Aparat telefoniczny Samsung N100 w cenie 1099,00 zł + VAT

Zestaw 8:
Aparat telefoniczny Nokia 3330 w cenie 899,00 zł + VAT

Zestaw 9:
Aparat telefoniczny Nokia 8210 w cenie 1199,00 zł + VAT

Zestaw 10:
Aparat telefoniczny Samsung A300 w cenie 1099,00 zł + VAT

Zestaw 11:
Aparat telefoniczny Motorola T260 w cenie 1499,00 zł + VAT

Zestaw 12:
Aparat telefoniczny Nokia 6210 w cenie 1299,00 zł + VAT

Zestaw 13:
Aparat telefoniczny Siemens S40 w cenie 1299,00 zł + VAT

Zestaw 14:
Aparat telefoniczny Nokia 6250 w cenie 1299,00 zł + VAT

Zestaw 15:
Aparat telefoniczny Motorola V50 w cenie 1299,00 zł + VAT

Zestaw 16:
Aparat telefoniczny Siemens SL45 w cenie 1999,00 zł + VAT

31. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + VAT.

Opinie:

Opinie archiwalne (71):

Komentuj

Komentarze / 71

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  eljocik pisze: 2001-10-20 02:41
  Na pierwszy rzut oka nie widze zmian, ale moze to przez moje dzisiejsze zmeczenie...
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2001-10-20 02:42
  hmm widze r210 ale zeby jakies inne roznice to nie bardzo.moze ktos mi naswietli ? bo przymierzam sie wlasnie do tej promocji chyba ze ktos wie o zblizajacej sie lepszej
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2001-10-20 02:42
  a co do ceny r210 to fajna fajna
  0
 • Users Avatars Mini
  KorniK^_^ pisze: 2001-10-20 02:49
  czemu 6210 i 6259 sa w takiej samiej cenie?= jak 3310 i 3310 sa w roznej ?
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2001-10-20 03:04
  jakbys kurniku umial czytac to bys zauwazyl ze nie w tej samej . przeczytal koncowke i swieci .roznia sie o 100zlnetto. pozatym 6250 (do innych bym sie nie czepial ale do ciebie tak)
  0
 • Users Avatars Mini
  phan pisze: 2001-10-20 03:23
  Widzieliscie T192 ???
  0
 • Users Avatars Mini
  anja pisze: 2001-10-20 03:26
  Cóż, oprócz dodania dwóch nowych aparatów nie widzę żadnych zmian. Myślę, że promocja byłaby ciekawsza, gdyby staniały np. takie telefony jak 8210 czy 6210....
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2001-10-20 03:29
  T192 to taka motka pierwsza bez anteny z wymiennymi obudowami,animowanymi screensaverami,gramii td.
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2001-10-20 03:30
  noi ta T192 jest z gprs
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2001-10-20 03:32
  a ta cena V50 to juz lekka przesada!!!!!! mogliby optaniec !!!!!!!!skoro na zachodzie sprzedaja juz w promocji V66 no i weszla juz do sprzedazy tez V60
  0
 • Users Avatars Mini
  Jansmen pisze: 2001-10-20 04:07
  niezbyt ciekawe żadnych rewelacji ale na poziomie
  0
 • Users Avatars Mini
  Raf pisze: 2001-10-20 04:18
  T 192 z gprs-em za 99 jest OK
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-10-20 06:25
  Promocja może nie powala na kolana, jednak dobrze, że wchodzą nowe telefony, zwłaszcza tania motorola z GPRSem! :))
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-10-20 06:59
  Jednak promocja ery jest bardziej nowatorska :)
  0
 • Users Avatars Mini
  bob_gr pisze: 2001-10-20 11:16
  Pojawiaja sie nowe aparaty - to dobrze.
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-10-20 13:43
  z tego co widze, to warunki promocji nie ulegly zmianie. to juz pewnie ostatnio promocja przed swiateczna. umowa nadal na 12 miesiecy. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  piasek pisze: 2001-10-20 13:47
  T 192 nogła by być w erze do tego abonamet 10 zeta i wap prwie za darmoche
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2001-10-20 14:07
  co by nie mówił to promocja ERY bardziej mi się podoba no i te ceny tam jakby nirzsze no ale każdy ma prawo wyboru
  0
 • Users Avatars Mini
  mackor pisze: 2001-10-20 14:35
  Dwa nowe modele: Motka z GPRSem i nowy "Nokiowski"- wyposażony w Smart Messaging - Samsung.No i te ceny - po 99 zeta + VAT, oczywiście, o 12 miesięcznej umowie nie wspominając...Miód malina.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-10-20 14:49
  Marcinek, ta promocja nie jest do kitu, co Ci się w niej nie podoba? Telefony są jakie są, ale nie jest chyba aż tak źle - 2 modele z GPRS
  0
 • Users Avatars Mini
  $implu$ pisze: 2001-10-20 15:14
  mogliby coś jeszcze dodać w tej promocji np. comiesięczny pakiet sms-ów gratis
  0
 • Users Avatars Mini
  czarek pisze: 2001-10-20 15:15
  cos sie chyba ruszylo na rynku, zaczela dzialac konkurencja :-)) nowe fony tez fajnie tylko niech wprowadza nowe fony ale te z wyzszej polki!
  0
 • Users Avatars Mini
  Mgielka7 pisze: 2001-10-20 15:23
  w porownaniu do konkurencji ceny telefonow sa nadal najwyzsze. Jedyna zaleta jest umowa na okres 12 miesiecy i nic poza tym.
  0
 • Users Avatars Mini
  Puma pisze: 2001-10-20 15:25
  Może mi ktoś podać gdzie znajde informację na temat tej Motoroli T192 i jakies zdjęcie jestem ciekaw jak to wygląda i co to ma. Dzieki
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2001-10-20 15:56
  ta motka T192 wiem ze ma animowane wygaszacze ktore tez mozna scigac z wapu , dzownki mozna wysylac smsem lub pobierac je z wapu , jest SMS Chat kompatybilny z Nokiami , profile , kalulator ,jakas gierka, przypominacz ,budzik , wap , pierwsza bez antenty motorola , wymienne w calosci obudowy z przodu i z tylu , no i GPRS. wiecej informacji na stronie www.motorola.de
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2001-10-20 15:58
  do rongerami: Jezeli mowie Zachod tzn . chodzi mi o kraje zachodniej Europy , teraz rozmzuiesz ? ;))) jezeli czegos jeszce niewiesz to prosze pytac ;))
  0
 • Users Avatars Mini
  scp pisze: 2001-10-20 16:00
  Telefony z gprs sa ale czy w tej chwili dla "normalnego abonenta" sa tak bardzo potrzebne? Mozna sie spierac... Poprostu narazie to jest kwestia szpanu.
  0
 • Users Avatars Mini
  scp pisze: 2001-10-20 16:02
  Puma: a kliknij sobie na link...
  0
 • Users Avatars Mini
  hansen pisze: 2001-10-20 16:31
  ktoś na tych stronach powiedział, ze po pierwszej promocji z cyro na 12 miesięcy bedzie powrót do cyra na 24. Widać poprzednia promocja jubileuszowa przyniosła do plusa sporo nowych abonentów i postanowiono ja przedłuzyc. To bardzo dobrze. Moze jak plus ogłosi wyniki za II półrocze i ujawni ilu ma abonentów era też wprowadzi cyro na 12, albo telefony obniża ceny? My, abonenci mozemy na tym tylko zyskac.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-10-20 17:47
  Scp, w zasadzie nic poza transmisją głosu nie jest dla "normalnego abonenta" potrzebne - ani melodyjki, ani obrazkowe SMSy ani animacje (ani przesyłanie danych czy WAP)...
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2001-10-20 17:52
  do Scp: jaki znowu szpan ??? chyba nie wiesz co mowisz , malo kto z ludzi wie co to jest ten gprs...
  0
 • Users Avatars Mini
  amapi3d pisze: 2001-10-20 17:53
  + ma u mnie plusa za wprowadzenie taniego telefonu z gprs'em. trzeba ich pochwalic za to ze przedluzyli pomysl na kontunowanie zawierania umow na 12 miesiecy. Jedo mi sie nadal nie podoba: relatywna cena telefonow w plusie jest wieksza niz ukonkurencji. trzeba nad tym popracowac, drogi plusie.....
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-10-20 18:33
  ampi3d: kontynuowanie umowy na 12 miesiecy wynika z faktu przedluzenia promocji Jubileuszowej. obawiam sie, ze w nastepnej promocji bedzie juz 24 miesiace. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  hubert pisze: 2001-10-20 19:56
  Od dobrego miesiaca V66 jest w sprzedazy w NIemczech (przynajmniej w Badeni-Wirtembergii - gdzie mieszkam). W zaleznosci od sieci ceny wahaja sie w granicach 700 - 900 DM z cyrografem na 24 miesiace.
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2001-10-20 20:24
  do rongerami: a wiec tak V66 sprzedaja juz w niemczech , we wloszech , w anglii,w skandynawii chyba tez ,a lada chwila takze w polsce...a V60 to ta drozsza wersja , narazie ja sprzedaja tylko we wloszech ale od 1 listopada wchodzi do sprzedazy w niemczech, ta drozsza takze bedzie dostpena w polsce. tak dla ciekawostki V60 w kolorze niebieskim zoastala wyprodukowana w limitowanej wersji 4000 sztuk, a wiec w polsce napewno bedzie tylko z aluminium w kolorze srebrnym.
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2001-10-20 20:25
  do rongerami: cienko cos sie rozgladales po sklepach skoro nic nie widziales...np V66 juz mozna bylo kupic w sierpniu we wloszech..
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2001-10-20 21:04
  chyba przez cale wieki ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-10-20 21:42
  Rongeremi, jak narazie wszystkich "wystraszyli" brakiem tych telefonów :(
  0
 • Users Avatars Mini
  Nordek pisze: 2001-10-21 00:16
  te promocje plusa.... czegos w nich brakuje , co moglo by zainteresowac szara mase , ktora nie ma pojecia o phonach , tak jak my , tylko idzie na cene....
  0
 • Users Avatars Mini
  fian pisze: 2001-10-21 00:56
  Kolejny sabotaż marketingowców z PLUSA. Ich "promocje" ostatnio różnią się jedynie cyferkami I II ........... Jak by to była różnica w ciągu dwóch lat czy to będzie 361 minut, czy 241. Zrobić abonament za 500 zł , 500 minut w abonamencie a kolejne po 10 groszy i każdy klient który daje zarobić i musi dużo roamawiać odstawia Tepsę i nadaje z komórasa. Druga sprawa to Motorola V50. Sprzedaż tego archaicznego telefonu w promocji za te pieniądze powinna być karalna.
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-10-21 01:47
  fian: jeszcze za wczesnie, zeby operatorzy zaproponowali nam dobry aparat za 1PLN, abonament za 1PLN i rozmowy prawie darmowe. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2001-10-21 01:50
  .urwa jego mac!!! co za ludzie !!! wszystko chcielibyscie zadarmo , najliepijej niech wam dadza barany najdrozszy aparat i zero rachunkow wszystko za friko
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2001-10-21 04:08
  franek: jak tak bedzie to beda chcieli zeby im siec placila ze korzystaja wlasnie z tej a nie innej :)))))
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2001-10-21 04:15
  qrde niemoge przesadzacie lepiej placic wiecej za telefon a mniejsze rachunki niz miec full wypas a pozniej rozmawiac jak ktos do ciebie zadzwoni
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-10-21 06:12
  Nordek, + stawia na takich, co mają pojęcie i do nich adresuje swoją ofertę, "szara masa" albo przyjdzie albo nie, ona i tak generuje niższy dochód. To chyba strategia + i wcale nie taka głupia
  0
 • Users Avatars Mini
  zabu$ pisze: 2001-10-21 16:25
  Zadna rewelacja... Dobrze ze jest tylko 12-miesieczny cyrograf.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-10-21 17:16
  Mcbrain, masz trochę racji jednak era trochę się stara i o klientów biznesowych (taryfy biznes), a jak ktoś "szarą masą" nie jest to opcje różnych usług są nawet dość ciekawe, co do Idei sytuacja podobna - jednak adresatem głównie młodzież (pre paid pop), z tym, że starają się dogonić pozostałych operatorów więc robią co mogą dla wszystkich.
  0
 • Users Avatars Mini
  fian pisze: 2001-10-21 18:40
  mcbrain, używam telefonów we wszystkich sieciach i każdy operator daje mi maksymalne preferencje, największe Era, najmniejsze Idea - nie korzystam z Idei na terenie firmy ze względu na brak zasięgu stąd mniejsze rachunki a co za tym idzie mniejsze profity. Cenię sobie Erę i Idę za najtańsze utrzymanie telefonu ( biznes 220 , meritum 250 z usługą optymalną ) a plusa (plus master) za profesjonalizm i pewnośc działania. Nie chcę za darmo tylko za 500 zł a resztę po 10 groszy i uważam, że jest to lepsze dla klienta i operatora jak 19,90 zł i 120 minut darmo każdego dnia z jedną osobą po 22:00. Taki abonament podnosi statystykę jednak cąłą resztę muszą zapłacić inni użytkownicy korzystający z sieci.
  0
 • Users Avatars Mini
  hansen pisze: 2001-10-21 19:21
  graffi: wszystkie trzy działające sieci gsm w Polsce nie segmentują rynku. Nie ma tak, że plus jest dla wymagajacych, era dla szarej masy, w idea dla tych i tych. Kazda z sieci ma jakiś pomysł na to jak pozyskiwac nowych abonentów. To sie nazywa chyba strategia marketingowa. Prawdą jest natomiastw fakt, ze największe korzyści /czytaj przychody/ generuja sieciom gsm abonenci biznesowi, czyli tacy którzy wykorzystuja telefon w prowadzeniu swojej działalności. Taki klient nie patrzy na to, czy jest szczyt i ile go kosztuje rozmowa - jesli musi zadzwonic to dzwoni. I to jest chyba /wg mnie/ zdrowa sytuacja. Ponieważ sieci maja z takich klientów najwiekszy zysk dbaja o nich. Nie mówię tu o klientach korporacyjnych, którzy maja kilkaset czy kilkadziesiąt aktywnych kart sim.
  0
 • Users Avatars Mini
  hansen pisze: 2001-10-21 19:21
  Takie firmy licza się z operatorami na specjalnych warunkach. Powszechnie sie utarło, że plus jest liderem wśród takich klientów, tak było, ale teraz mocno depcze mu po piętach era, a idea też stara się nie zostać w tyle. Promocje takie jak ta, która opisana jest w tym poście dotycza w głównej mierze abonantów indywidualnych i małych firm /do 5-10 kart sim/. Promocje skierowane do tego rynku sa różne u wszystkich trzech operatorów. Wynika to z długości cyrografu /dlatego telefony w plusie troche droższe/, cen jakie udało sie wynegocjowac z producentami telefonów, a co za tym idzie ilościa zakupionych sztuk i pewnie jeszcze od wielu tym podobnych czynników. Ktos tam siedzi u nich i to oblicza.
  0
 • Users Avatars Mini
  telefonica pisze: 2001-10-21 19:34
  No i kolejna wirtualna promocja sieci PlusGSM, ciekawe kiedy te telefony się pojawią
  0
 • Users Avatars Mini
  hansen pisze: 2001-10-21 19:49
  jest napisane,że od jutra, ale jak znam życie to może to zająć kilka dni;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-10-21 22:22
  Hansen, ja nie piszę o segmentacji rynku jako strategii firm, jednak wynika ona (w pewnym tylko stopniu oczywiście) właśnie ze strategii marketingowej. Przyznasz, że porównując nacisk, jaki kładą era i idea na promowanie swoich pre-paid'ów oraz nawet styl tych reklam widać, która z firm traktuje je "bardziej priorytetowo" że się mało poprawnie wyrażę (to tylko jeden przykład).
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-10-21 22:24
  Za to opis problematyki klientów biznesowych super, jak na formę krótkiego komentarza bardzo wyczerpujący ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  KRFAWY_TOSTER pisze: 2001-10-21 22:59
  marcin przesadzas nie ma najgorszych !!! chyba wogule tego nie czytales ze to oceniles do KITU !!!!!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  hansen pisze: 2001-10-22 01:59
  graffi: dla operatorów gsm systemy prepaid sa dużo "lepsze" niż abonament. Pieniądze za usługi dostaja z góry, a jak spytasz kogoś kto ma prepaida to powie ci, że czuje sie troche gorzej traktowany przez operatora. Dla opa taki abonent to jest jak złoto - zadnych wymian aparatów, drozsze rozmowy niz abo, płaci z góry, brak problemu ze ściąganiem nalezności, ba płaci nawet za połączenia z bokiem, mniejsza dotacja do telefoni itd . Abonenci prepaid to po prostu żywa gotówka i tak myslę, że operatorom marzy sie taki świat by wszyscy abonenci płacili z góry za rozmowy. Nie ma wiec nic dziwnego, ze tak /w reklamie/ o nich zabiegają
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-10-22 04:43
  Hansen, zgadzam się, jednak oczywiście nie do końca (Twoje życie byłoby zbyt piękne ;) ). Abo generują jednak większy zysk i po krótkim okresie czasu zarabia się na nich więcej. Nie pamiętam dokładnych danych jednak z tego co czytałem zysk z abo był ok 4x większy niż z pre-paid (na osobę oczywiście). Z tego powodu właśnie abonamentowcy są traktowani lepiej przez operatora - po prostu zostawiają więcej pieniędzy (średnio).
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-10-22 04:46
  A, jeszcze co do reklam - miałem tylko na myśli, że jeden operator w reklamach stawia na pre-paid a drugi kładzie większy nacisk na inne usługi
  0
 • Users Avatars Mini
  madzer pisze: 2001-10-22 10:56
  Nieźle jeszcze sie jedna promocja nie skończyła a oni już drugą puscili... tak trzymać... PLUS rządzi...!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  maniak pisze: 2001-10-22 13:17
  oj madzer : przyjrzyj sie uwaznie ! to nie nowa promocja to stara tylko pod zmieniona nazwa !!! ceny te same warunki tez !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  zajcol pisze: 2001-10-22 14:07
  Ja w kwestii wirtualnych promocji, a w szczegolnosci tej za ktora +) zebral takie baty (siemens sl45). Otoz promocja ta nie byla pomyslem Plusa. Wymusil ja Siemens i byla warunkiem uzyskania obnizek przy zakupie partii C35 i m35. pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  zajcol pisze: 2001-10-22 14:08
  Cieszy cena T192 - prawdopodobnie niedlugo bedzie ja mozna kupic za dobre pieniadze na rynku wtornym.
  0
 • Users Avatars Mini
  Amper pisze: 2001-10-22 14:31
  Jedyna zaleta to umowa na 12 miechów... Ceny za minutę rozmowy wysokie ( chyba, że ktoś rozmawia tylko z Plusem)... Era teraz myślę, że zawalaczy... Szkoda, że nie zrobili umowy na chociaż 18 miesięcy...
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-10-22 18:14
  bylem w kilku salonach Plusa i niewiele aparatow z tej promocji mozna kupic. czyzby kolejna wirtualna promocja plusa? gm
  0
 • Users Avatars Mini
  Mike_Ka pisze: 2001-10-22 19:26
  no nie wiem czy warto np. płacić za takiego klocka jak Nokia 3310 - 49zł netto, bo i Idei jest za 2zł i oszczędzasz już na jeden abonament u nich ;-)) a i tak w Idei jest taniej...
  0
 • Users Avatars Mini
  Arttu pisze: 2001-10-23 01:53
  Ja nie wiem ludzie czy wy nic nie czytacie!!! promocja jubileuszowa trwa do 18.11 (tak jest napisane w regulaminie, sprawdzcie dostepny w kazdym salonie +) a ten znaczek 2 to poprostu odnosi sie do nowych modeli, tzn wchodza na rynek i musza byc sprzedane w jakiejs promocji (w jubileuszowej ich nie bylo!), robienie oddzielnej dla 2 telefonow bezsens!! Tak wiec jest to normalne dzialanie + (niepierwsze zreszta dodawanie nowych modeli telefonow do aktualnie obowiazujacej promocji). A pisanie glupot typu: wirtualna promocja, nic sie nie zmienilo itd... swiadczy tylko o wiedzy i znajomosci tematu osob je piszacych.
  0
 • Users Avatars Mini
  KorniK^_^ pisze: 2001-10-23 02:22
  wydaje mi sie ze plus GSM ma naj mniej atrakcyjne promocje! w poruwnaniu do ERY... hm... raczej nie ma co porownywac... jesli chodzi o promocje to IDEA wygrywa !
  0
 • Users Avatars Mini
  Ewandy pisze: 2001-10-23 03:42
  Czy w dzisiejszych czasach patrzymy jeszcze na cene gdy miedzy jednym a nastepnym tel. jest roznica 10-100 PLN ? Wiekszosc z nas po zakupie pierwszego tel. zalowala pewnie ze nie dolozylismy wiecej i nie wzielismy czegos lepszego.Takie promocje sa dla mnie tylko '' o tak sobie''
  0
 • Users Avatars Mini
  zajcol pisze: 2001-10-23 13:51
  Mike_Ka - Kiedy to w idei jest taniej? bo jak ja licze swoje billingi to z ofert dla klientow indywidualnych zawsze wychodzi mi, ze w optimie zaplacilbym drozej - wszystko zalezy od profilu dzwonienia. Ja nie zastanawiam sie czy jest szczyt i do jakiej sieci akurat dzwonie, ale mam sporo polaczen ponizej 30s i tu oszczedzam - pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  september pisze: 2001-10-23 18:25
  jeszcze nigdy nie mialem telefonu w + i mysle ze sa godni zainteresowania ze swoja taryfikacja co 30s. i gdyby tylko mieli tansze i lepsze fony w promocji to pewno bym sie teraz skusil - ale poczekamy...
  0
 • Users Avatars Mini
  cieglo pisze: 2001-10-23 23:29
  bez zmian wciaz - dlaczego nie wyskocza z jakas bomba?mam sentyment do tej sieci co nie znaczy ze mam duzo przeciwko innym operatorom...brakuje wlasnie potencjalu sprzetowego ale jak powiedzial Wrzesien poczekajmy:)
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: