Nowa promocja w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: www.plus.gsm.g.pl
Opinie: 25

REGULAMIN PROMOCJI "SAMSUNG N500 I T100"

1. Promocja "Samsung N500 i T100" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 15,00 zł + 22% VAT.

3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

5. Promocyjna cena w zł aparatów telefonicznych wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio:

Zestaw Model aparatu telefonicznego Cena w zł
Zestaw 1 Samsung N500 99,00+ 22% VAT
Zestaw 2 Samsung T100 999,00+ 22% VAT


6. Promocja "Samsung N500 i T100" trwa od 9 września 2002 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 29 września 2002 roku.

7. Do wzięcia udziału w Promocji "Samsung N500 i T100" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

8. Polkomtel S.A. zastrzega, przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Samsung N500 i T100":
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

9. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często, Non Stop.

10. W Promocji "Samsung N500 i T100" otrzymuje do wyboru bonifikatę na wykonywane połączenia lub wysyłane SMS.

11. Klient dokonuje wyboru preferowanej formy bonifikaty (na wykonywane połączenia lub wysyłane SMS) w momencie podpisania umowy. W okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy nie ma możliwości zmiany formy bonifikaty.

12. Wysokość bonifikaty równa jest iloczynowi wymienionej w pkt. 14 liczby minut lub iloczynowi wymienionej w pkt. 15. liczby SMS oraz wysokości opłaty za jedną minutę rozmowy w momencie realizacji połączenia lub jednego wysłanego SMS.

13. Bonifikata, o której mowa w pkt. 10 i 11, pomniejszająca rachunek telefoniczny, udzielana będzie przez pełne 24 okresy rozliczeniowe, z tym że pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od dnia aktywacji karty SIM do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. Bonifikata nie wykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie jest przenoszona do następnego okresu rozliczeniowego, ani też nie jest zwracana.

14. W przypadku wyboru bonifikaty na wykonywane połączenia w Promocji "Samsung N500 i T100" podstawą do obliczenia jej wysokości jest 10 minut w okresie rozliczeniowym, we wszystkich taryfach.

15. W przypadku wyboru bonifikaty na wysyłane SMS w Promocji "Samsung N500 i T100" podstawą do obliczenia jej wysokości jest 20 SMS w okresie rozliczeniowym, we wszystkich taryfach.

16. Zgodnie z konstrukcją planów taryfowych, bonifikata na wykonywane połączenia dotyczy :
a) w przypadku planów taryfowych Często i Non Stop połączeń wykonywanych w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy.
b) w przypadku planu taryfowego Czasami połączeń wykonywanych poza godzinami szczytu, w weekendy i w nocy.

17. Udzielona bonifikata dotyczy:
a) w przypadku bonifikaty na wykonywane połączenia: pierwszych płatnych krajowych połączeń głosowych wykonanych po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie. Bonifikata nie dotyczy połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy połączeń z numerami typu 0700XXXXXX, połączeń z poczta głosową oraz połączeń przekazywanych.
b) W przypadku bonifikaty na wysyłane wiadomości SMS: pierwszych płatnych wiadomości SMS (w przypadku taryf dostępnych w planach taryfowych Często i Non Stop)., natomiast w przypadku taryf dostępnych w planie taryfowym Czasami - pierwszych płatnych wiadomości SMS po wykorzystaniu pakietu SMS zawartych w abonamencie. Bonifikata nie dotyczy wiadomości SMS Premium tj. wiadomości wysłanych na numery z zakresu 7000 - 8099.

18. Zmiana taryfy w okresie 24 miesięcy od daty aktywacji w Promocji "Samsung N500 i T100" powoduje zaprzestanie naliczania bonifikaty, o której mowa w pkt.10.

19. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w wybranym planie taryfowym, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut i SMS wliczonych w abonament, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.

20. W Promocji "Samsung N500 i T100" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + 22% VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

21. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

22. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + 22% VAT.

23. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 22, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 24 niniejszego Regulaminu.

24. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.

25. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 24 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

26. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

27. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

28. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +22% VAT.

29. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 27 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

30. Promocja "Samsung N500 i T100" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

31. Klient biorący udział w Promocji "Samsung N500 i T100" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

32. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Samsung N500 i T100" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

33. Cena wymienionych w pkt. 5 aparatów telefonicznych, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:

Model aparatu telefonicznego Cena w zł aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych
Samsung N500 949,00+ 22% VAT
Samsung T100 1849,00+ 22% VAT


34. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + 22% VAT.

35. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

36. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Private Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji, z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

37. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania kart SIM, działających w sieci Plus GSM, wyłącznie w celu realizacji połączeń zainicjowanych z tych kart.

38. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

39. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 35-38, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 24.

Opinie:

Opinie archiwalne (25):

Komentuj

Komentarze / 25

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  pierwszy pisze: 2002-09-05 01:25
  doopa i juz a nie promocja
  0
 • Users Avatars Mini
  adminek pisze: 2002-09-05 01:28
  ciekawy jest ostatni ounkt regulaminu- jak sie nie płaci to oni ce wypieprzają, a jak u nich sie zepsuje coś to wtedy nic nie zrobisz.
  0
 • Users Avatars Mini
  Komar pisze: 2002-09-05 02:09
  Czy GSMonline nie mógłby skracać tych regulaminów do najistotniejszych kwestii zamiast "przedrukowywać" wszystko jak idzie? Bo mi sie tego nie chce czytać, chyba nie tylko mi...
  0
 • Users Avatars Mini
  qbul pisze: 2002-09-05 02:10
  cena t100 przyzwoita ale n500?? nie wiem za co? po co? jak? dlaczego? adminek**: tak jest we szystkich sieciach :(
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-09-05 02:11
  Po kiego wała Plus robi promo z dwoma fonami :P
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2002-09-05 02:58
  Bo chce zaszpanowac, ze ma nowe samsungi...
  0
 • Users Avatars Mini
  bach pisze: 2002-09-05 03:05
  dla niezorientowanych w promocji ROLNIK 5 małe wyjaśnienie: wszystkie znaki na niebie, ziemi i w warunkach umowy wskazują na to, że jeśli wyczerpiemy minuty w abonamencie czasami 10, to w soboty, niedziele i święta możemy sobie flirtować z inną osobą w plusie lum simplusie przez cały dzień za 50 % stawki netto 0,25 zł...czyli za jakieś 0.15 zł brutto...co daje 9 zł za całą godzinę...warto? chyba bardzo !!!! przez 18 miesięcy taki luksus a abonament zawsze...18.30 zł brutto
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-09-05 10:39
  Cena T100 jest naprawde powalajaca, ale sama promocja nie powala nawe na kolana! Nic dziwnego, beznadziejna siec, beznadziejna promocja!
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-09-05 11:59
  W ogole plus zaczal rozbijac promocje na poszczegolne modele aparatow i to mi sie zbytnio nie podoba. Na dodatek, oprocz modeli telefonow, niczym sie one zbytnio nie roznia... :-(
  0
 • Users Avatars Mini
  aikon76 pisze: 2002-09-05 12:06
  porownujac cen promocyjne z normalnymi to jeden telefonik sprzedawany jest w promocji za ok 10% a grugi za 50% - moze ktos zna logarytm jakim oni kalkuluja ceny aparatow w promocji ?
  0
 • Users Avatars Mini
  gledzio pisze: 2002-09-05 12:42
  aikon76*** chciałeś chyba napisać algorytm a nie logarytm - logarytm nie ma ztym nic wspólnego :) A co do promocji to chyba niepotrzebnie się czepiacie - zamiast modyfikować Promocję Wybór na Plus przez wprowadzenie nowego telefonu firma robi nową promocję z telfonami, które dopiero się pojaiwają w promo. Dla klienta to chyba wszystko jedno z jakiej promocji korzystał - ważne są ceny itp a nie nazwa, a firmie tak jest prościej bo nie musi zmieniać regulaminu itp.
  0
 • Users Avatars Mini
  marek pisze: 2002-09-05 16:19
  ciekawe kto kupu samsunga T100...:) chociaz to ten ladny z kolorowym wyswietlaczem ale cena chyba za wysoka dla wiekszosci klientow
  0
 • Users Avatars Mini
  gledzio pisze: 2002-09-05 17:38
  no niezłe
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2002-09-05 18:58
  ale tekst (...)az 11 gier oraz wymiary podobne do N8210(...) , czlowieku skad ty sie urwales ? to ze telefon ma az 11 gier to wedlug ciebie jest dobry ? to dobre jest ale dla dresikow
  0
 • Users Avatars Mini
  kaosone pisze: 2002-09-05 22:06
  odnosnie dostepnosci T 100 w Erze to sprawa wyglada tak-kupilem go w ubieglym tygodniu za 500 PLN(mialem wym-tel) w salonie na zlotej w wawie. Telefon jest wypasiony i wart tej ceny, mam tylko jeden problem-wiadomosci CB wogole nie chca sie na nim wyswietlac :( czy ktos jeszcze ma ten problem-jak u was?
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-09-06 10:20
  Franek zostaw, ten chlop zna sie tylko na klikaniu, a kazdy telefon dla niego, naprawde konczy sie na grach, no i moze czasami sms, a tak to tylko granie, bo na klawiaturze telefonu tez sie KLIKA!
  0
 • Users Avatars Mini
  madzer pisze: 2002-09-06 11:24
  jak t100 jeszcze stanieje o kilka stów...to go kupie...bo narazie cena kosmos
  0
 • Users Avatars Mini
  gledzio pisze: 2002-09-06 13:04
  m.kubiczek*** konsola do gier jest tańsza i gier więcej...
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2002-09-06 20:38
  A ja uwazam, ze nawet ceny sa kosmiczne. Wiem, ze musza sprobowac jak najwiecej zarobic, zanim zaczna obnizac, ale przyznacie, ze to calkiem ostra cena (zwlaszcza t100).
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2002-09-07 18:39
  uoch! cena wysoka i to troche...
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-09-08 01:51
  GAME BOY jest oki do gier a nie nie terminal :P
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2002-09-08 03:27
  No coz. To bardzo wazny dylemat. Czy ktos chce GameBoya, czy komorke...
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-09-08 10:40
  Niestety i trzeba byc mocno zdecydowanym buahahahaah
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2002-09-08 14:18
  Ale wiecie, ze GameBoya teraz u niej coraz trudniej dostac. Moze warto sie jeszcze przrzucic? Sprzedajmy komorki, kupmy sobie troche zabawek, jeszcze moze byc fajnie...
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-09-09 09:55
  Moze on naprawde lubi sibie pograc, poniewaz ma jakies kompleksy z dziecinstwa!????
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: