Nowa promocja w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 186

Regulamin promocji "Sielska"

1. Promocja "Sielska" obejmuje osoby, które w trakcie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową") stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.
2. Promocja "Sielska" trwa od 17 lutego 2003 r. do 31 maja 2003 r.
3. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 15,00 zł +22% VAT.
4. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.3 płatana jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.
5. Aparat telefoniczny oferowany po cenie promocyjnej przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM stanowi niepodzielny Zestaw z kartą SIM i samodzielnie nie jest przedmiotem Promocji "Sielska".
6. Promocyjna cena w zł aparatu telefonicznego Siemens A35 wchodzącego w skład Zestawu wynosi 1 zł +22% VAT.
7. Do wzięcia udziału w Promocji "Sielska" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.
8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Sielska":
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.
d) Klient nie dokonać zmiany taryfy określonej w pkt. 9
9. Klient nabywający Zestaw promocyjny w Promocji "Sielska" dokonuje aktywacji w taryfie Czasami 10 z możliwością aktywacji usługi Strefa Plus na preferencyjnych warunkach określonych w pkt. 10. Aktywacja usługi Strefa Plus następuje przez wysłanie przez klienta wiadomości SMS zgodnie z instrukcją zawartą w Regulaminie Promocji "Strefa Plus". Opłata aktywacyjna usługi Strefa Plus wynosi 5,00 zł + 22 % VAT. Opłata za deaktywację usługi Strefa Plus wynosi 2 zł + 22 % VAT.
10. W Promocji "Sielska" opłata abonamentowa za taryfę Czasami 10 wynosi 19 zł +22%VAT a opłata miesięczna za usługę Strefa Plus wynosi 1 zł + 22%VAT. Pozostałe opłaty naliczane są zgodnie z planem taryfowym Czasami 10, przy czym taryfa Czasami 10 nie zawiera ani minut ani SMS' ów wliczonych w abonament zgodnie ze standardową ofertą.
11. Regulamin Promocji "Strefa Plus" znajduje się na stronie internetowej: http://www.plusgsm.pl.
12. Po 24 miesiącach od dnia aktywacji następuje automatyczna zmiana sposobu naliczania opłat za usługę Strefa Plus zgodnie z regulaminem promocji "Strefa Plus" oraz zostaje zmieniony sposób naliczania opłat na zgodny z taryfą Czasami 10 określoną w Cenniku Usług POLKOMTEL S.A.
13. W Promocji "Sielska" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku, gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + 22% VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.
14. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej Promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
15. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + 22% VAT.
16. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 15, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 17 niniejszego Regulaminu.
17. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 9 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.
18. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 17 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.
19. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.
20. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.
21. W przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +22% VAT.
22. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 20 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.
23. Promocja "Sielska" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.
24. Klient biorący udział w Promocji "Sielska" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.
25. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Sielska" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
26. Cena aparatu telefonicznego wskazanego w pkt. 6 oferowanego na zasadach ogólnych wynosi 699,00 zł + 22% VAT.
27. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + 22% VAT.
28. Abonent zobowiązuje się do nie aktywowania usługi Strefa Plus na kartach SIM zainstalowanych w urządzeniach typu FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub też central PBX) lub mających podobne zastosowanie.
29. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.
30. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 27 - 28, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt.17.
31. Polkomtel S.A. zastrzega możliwość zmiany Regulaminu Promocji "Sielska" lub jej wcześniejszego zakończenia.

Opinie:

Opinie archiwalne (186):

Komentuj

Komentarze / 186

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  andriej pisze: 2003-02-15 20:19
  Warunki fajne, ale aparat slabiutki. I czemu ta promocja nazywa sie Sielska? Pzdr Andriej ------------------ www.kombinatoryka.prv.pl
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-15 20:28
  To pierwsza promocja związana ze Strefa Plus faktycznie nazwa może zaskakiwać.Słuchawka niczego soba nie reprezentuję.Tak żartując,to bardzo tajemnicza Promocja;)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-15 20:30
  I teraz widać, dla kogo przeznaczona jest Strefa Domowa... Dla sporej, jak nie większej części klienteli abonamentowej Plusa...
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-15 20:33
  Wogóle to ten 10pkt jest bardzo ciekawy niby taryfa czasami 10 ale wszystko z tej taryfy zabrali jal rozumię treść tego punktu.przy czym taryfa Czasami 10 nie zawiera ani minut ani SMS' ów wliczonych w abonament zgodnie ze standardową ofertą.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-15 20:34
  PS. To, że mówi się, że Plus utrzymuje się z biznesu, wcale nie znaczy, że większość klientów to klienci biznesowi (to dla "blondynek"). Jednen przeciętny, a nawet słaby klient biznesowy potrafi przynieść większe zyski niż dziesięciu klientów "fizycznych". Należy zatem uznać, że Plusowi też zależy na "cienkich klientach".
  0
 • Users Avatars Mini
  nitek pisze: 2003-02-15 20:34
  Sielanka to to nie jest ;(
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-15 20:34
  Kan - bo po co w Strefie domowej darmowe minuty? Żeby przepadły?
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-15 20:36
  wlo***tak zgoda,ale sama promocja ma tak zawiły regulamin,że dosłownie trzeba czytać punkt po punkcie by coś z niego zrozumieć.Dobrze przynajmniej,że nie ma dużego wyboru modeli słuchawek,bo można by poleciec i ją wziąść.A tak jest czas na zastanowienie się i poczekanie na Promocje Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-15 20:36
  Nareszcie zaczynamy tą promocja dochodzić do normalności... Żadnych "darmowych" minut, tanie połączenia (wychodzące ze strefy). O to właśnie chodzi - uważam, że to bardzo opłacalna oferta dla ludzi mało dzwoniących i nie mobilnych :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-15 20:38
  wlo***faktycznie zapomniałem,ale niejeden nie pomyśli a potem będzie żałował,że ma cos co mógł mieć przy sprzyjających warunkach i jeszcze cos więcej.;)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-15 20:39
  Zgadza się Kan - jeśli coś jest powiązane ze standardową usługą a nią nie jest, nie dziwię się, że operator się "okopuje" dużą ilością paragrafów. Ja się nie dziwię - mało kto czyta umowy i regulaminy, a żądać każdy lubi więcej niż to na co się zgodził podpisując umowę...
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2003-02-15 20:42
  ***andrej*** zaj.ebi.sta stronka :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-15 20:44
  wlo***w jednym się zgodzę same warunki moga się podobać,myślę tylko,że przeczytamy wybrzydzania userów na samą słuchawke.Dla niektórych by to była wspaniała promocja gdyby do niej za tę złotówkę był siemens ale S55 i to z kamerką;)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-15 20:46
  a co do telefonu... mam w domu stacjonarnego siemensa DECT ze słuchawką Comfort 4000 - ma jeszcze mniejsze możliwości niż ten A35 (książka na coś ok. 100 wpisów, 30 esemesów i to razem z przychodzącymi rozmowami, "zasięg" 300 metrów) a jestem zadowolony. Z A35 też pewnie właściciel będzie zadowolony... tym bardziej, że mały (o połowę mniejszy od mojego DECT-a). Proponuję nie komentować jakości telefonu w tej promocji bo nie ma sensu :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-15 20:47
  Kan... Chyb jedziemy na tej samej fali... :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-15 20:51
  A jeśli ktoś chce mieć super słuchawkę z nieograniczonymi możliwościami transmisji danych (HSCSD, GPRS), bezprzewodową komunikacją z urządzeniami palmtop czy komputerem (IrDA, bluetooth), rozbudowaną książką kontaktową, organizerem, i jeszcze co tam nowego jest... w byle komisie kupi co chce...
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-15 20:55
  wlo***bo czytamy co pisze w newsie,a nie komentujemy tytułu,jak to zazwyczaj tu bywa;)chyba dlatego się rozumiemy,co nie znaczy że zawsze się musimy zgadzać;)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-15 20:55
  Tylko po co komu taka słuchawka, jeśli stać go jedynie na najniższy abonament... A gdzie systemy bezprzewodowej transmisji danych (szybki port podczerwieni - 4 Mbit - to wydatek min. 150 zł), samo urządzenie (cienki palmtop min. 500 zł), nie mówię już o łączu bluetooth... I jeszcze opłaty za "internet" przez komórkę :-) Zanim zaczniecie więc pisać, pomyślcie, czy warto zaśmiecać tutaj miejsce, które powinno być przeznaczone na bardziej rzeczowe komentarze.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-15 20:57
  Kan - miałem na myśli dokładnie nasze komentarze dotyczące słuchawki. Ale co do reszty - zgadzam sie również :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  klops pisze: 2003-02-15 21:06
  z telefonm to przegieli ale warunki fajne... dla dziadkow co maja wnusiow z telefonem w + (szkoda ze nie mam juz dziadka/babci)
  0
 • Users Avatars Mini
  prozac pisze: 2003-02-15 21:15
  Jak sobie poczytać to co na gorze to widać jak zdewaluowało sie słowo "promocja" -.Działy maretingowe zupełnie zapomniały że istnieje słowo sprzedaz i zastąpiły je słowem promocja i tak juz bedzie zawsze.
  0
 • Users Avatars Mini
  SSi pisze: 2003-02-15 21:27
  Mysle ze dla osob malo dzwoniacych promocja jest ciekawa, mogli by tylko dac wiekszy wybor telefonow-low endow. W porownaniu do TPSA ktora daje 15 impulsow czyli w praktyce kolo 30 min. darmowych za 23zl netto - plus wypada niezle jak na komorke
  0
 • Users Avatars Mini
  PLUS + pisze: 2003-02-15 21:59
  Widzimy, że PLUS ostro wchodzi do walki na boisko telefonii stacjonarnej - życzę oby się udało odebrać TP jak najwięcej klientów. A taka promocja z pewnością podciągnie liczbę zdecydowanych już na Strefę Plus. Osobiście jednak nie widzę siebie w takiej promocji. Za dużo tu tych elementów klient nie może, a zmiana spowoduje - poprostu to mnie paralizuje. Sam mam abo na czas nieokreślony i to jest +, jeśli coś przekręcą - zrywam umowę i papa, nie płacąc kary. A telefon można sobie samemu kupić ;-) PZDR
  0
 • Users Avatars Mini
  klops pisze: 2003-02-15 22:21
  zeby nie bylo ze jestem dzieciakiem co to tylko super telefony lubi a reszta niewazna. sam uzytkuje siemensa m35, ale moje cudo przynajmniej budzik ma. a co do promocji to na prawde okej choc mogli dac albo wybor telefonu albo cyrograf na rok albo abo 17zl jak w innych promocjach (jak chca zwabic emerytow na przyklad to 2,44 roznicy tez sie liczy), no i troszeczke przegieli z tymi odebranymi minutami i ss-manami, a co by ich to kosztowalo. i jeszcze jedno: kto wie dlaczego + prowadzi taka polityke w promocjach ze np nie mozna cesji przez 2 lata zrobic, apo zmianie abo na wiekszyu promocja przepada, nie rozumiem tego, bo sam juz dawno zmienilbym abo na taki ze i mi by bylo lepiej i + by zarobil, ale na stracie promocji mi nie zalezy...
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-15 22:32
  klops***nic nie jest powiedziane,że do tej promocji nie będą dodane nowe sluchawki,może nie po złotówce,ale lepsze.Ja juz przeliczyłem i chętnie się piszę na tę promocję,ale wolałbym z lepszym modelem fona.Nawet jeżeli bym miał do tego trochę dopłacić .pzdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  titq pisze: 2003-02-15 22:57
  nazwa promocji wynika z grupy docelowej klientow dla ktorej jest przeznaczona, a wiec, wsi i malych miasteczek gdzie z roznych powodow trudno o telefon stacjonarny. W tej sytuacji fakt iz proponuje sie w niej niski model telefonu niema istotnego znaczenia, poniewaz chodzi o mozliwosc udostepnienia klientowi mozliwosci korzystania z telefonu w ogole, w dodatku za bardzo male pieniadze jak na sieci GSM. zwracam uwage, ze malo ktory telefon stacjonarny ma budzik, i wybor sygnalow dzwonka oraz inne wodotryski, to jest tylko narzedzie do korzystania z sieci. klops: zycie pokazuje ze regulamin swoje a rzeczywistosc swoje, cesje umowy promocyjnej mozna zrobic, o ile przejmiesz na siebie jej warunki (z wyjatkiem promocji biznesowych na klienta indywidualnego, bo po prostu klient indywidualny nie ma regonu), nie zdazylo sie w mojej historii, zeby taka cesja zostala odrzucona, lub klient obciazony za niedotrzymanie warunkow umowy co do zmian taryf, podobno jest to wina systemu bilingowego
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2003-02-15 22:57
  klops: co do adnotacji w promocjach o zmianie planu taryfowego (nawet na wyższy) i utracie dodatkowych gratisów to masz rację. Plus tutaj nie wypada najlepiej, ale kiedyś słyszałem, że problem leży w systemie billingowym. Nie wie mna ile to jest prawdą. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-02-16 00:00
  fajna i obiecująca promocja, zwłaszcza powiązanie ze Strefą Domową / Strefą Plus, na pewno rozkręcą się promocje mające na celu rozpromowanie tej usługi, tak jak było z Chat Plus - promocja Nokia 3310 i pakiet iluś tam smsów tylko na potrzeby czatowania - tak było bo brat kupił ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2003-02-16 00:28
  mcbrain: nie moga nazwac tej taryfy inaczej ani wprowadzic do cennika pod inna nazwa. musza to zrobic miesiac wczesniej i poinformowac wszytskich uzytkownikow, ze jest zmiana w cenniku. nawet dodanie tej jedenj taryfy powoduje zmiane cennika. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  marnet pisze: 2003-02-16 00:52
  kiepska sielska promocja ;-(
  0
 • Users Avatars Mini
  p.biernacki pisze: 2003-02-16 01:57
  Kiepska nie kiepska ale jest...w koncu trafi sie cos fajnego ;]
  0
 • Users Avatars Mini
  Przemek pisze: 2003-02-16 03:12
  bo po co w Strefie domowej darmowe minuty? Żeby przepadły? Przecież połączenia wychodzące ze Strefu Plus nie pomniejszają pakietu darmowych minut!
  0
 • Users Avatars Mini
  toughluck pisze: 2003-02-16 03:22
  Wartość darmowych minut/smsów wynosi od 30 (20 smsów po 25 gr i 10 minut w nocy po 25 gr) x 25 gr = 7,5 zł, aż do 20x0,25 + 10x0,90 = 14 zł. Czyli abonament się nie opłaca. 19 zł + 1 zł(za strefę plus) + 7,5 zł = 27,5 zł, albo 19 zł + 1 zł + 14 zł = 34 zł; czyli jest to od 2,5 zł do 9 zł (netto) więcej niż za "zwykłą" Czasami 10. Jeżeli do tej Czasami 10 doliczyć strefę Plus, to kosztuje ona 35 zł (w aktualnej promocji 26 zł). Można w dwa miesiące zaoszczędzić na pozostałe 22, a dodatkowo ("Zimowa Okazja") abonament przez rok to 17 zł, czyli 18 zł przez dwa miesiące - to już jest mniej niż za "Sielską", a potem 27 zł - dodając obliczenia również wychodzi taniej. A poza tym dostaje się lepszą słuchawkę (którą można sprzedać, kupić gorszą, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na abonament)...
  0
 • Users Avatars Mini
  myrcha pisze: 2003-02-16 04:58
  4 lata w plusie (suma rachunkow na ponad 7000PLN). 2 lata temu wymienilem 5110 na 3310 (50 zlotych za wymiane bylem zadowolony). Kolejne 2 lata i czas na wymiane. Milo by bylo dostac jakis fajny tele za niska cene. I co mi proponuja? Taki sam telefon jaki mam N3310 ale teraz za tylko 1zeta. Szkoda mi placic za tele wiecej niz 100 bo i tak w nastepnej promo zaraz zmniejsza cene i bedzie mi przykro. Sram na ich nowe promocje. Niech sobie robia co chca, ale dlaczego tak traktuja swoich stalych klientow. Po 4 latach T300 w cenie od 299 !!! Przyzwyczailem sie do swojego numeru telefonu ale ERA kusi, Motorola T720i za 49 czy nawet N3510i za 29. Ale + woli sie pieprzyc z nowymi klientami abonamentem po 17 zeta. Moze to przeszkadza tylko mi, ale nie sadze. Pozdrawiam stalych klientow plusa a szczegolnie tych ktorzy zamierzaja wymienic aparat na nowy.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-16 08:15
  myrcha***dpowiedź możesz mieć tylko jedną,to jest wprowadzenie calkiem nowej propozycji Strefa Domowa i musza być bardzo dobre propozycje dla nowych klientów by ich przekonać do tej nowości na rynku.Tak zawsze było,a starzy jednak mają swoje programy lojalnościowe i nie jst w nich tak xle jak piszesz.Pzdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  log pisze: 2003-02-16 09:19
  niezly pomysl. widac plus realnie mysli o konkurowaniu z operatorami stacjonarnymi. pzdr. log
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-02-16 09:19
  No A35-to prawdziwy prestizowy fon!Poprostu polka z pod sufitu!
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-16 09:27
  BOSSNOKIA***czy w tej promocji chodzi tylko o słuchawkę,to jest promocja Strefy Domowej i wszystkie punkty regulaminu do tego sie sprowadzają.Taę słuchawkę dostajesz jako dodatek.
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-02-16 10:59
  KAn:Acha....dziekiza info i rozjasnienie mi tej trudnej i jakze powaznej sprawy.Jestem Twoim dluznikiem ;))
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-16 11:08
  BOSSNOKIA***no problem zawsze do usług;),ale tak poważnie,to wszystkie punkty tej promocji są przyporządkowane tej usłudze.Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  Grzegorz Z. pisze: 2003-02-16 11:16
  Nie należy porównywać tej oferty z taryfą "Moja Super". Przecież tutaj można wybrać tańsze połączenia, są godziny szczytu i poza itp. A co do słowa "PROMOCJA" to rzeczywiście zaczyna być to śmieszne. Słowo sprzedaż jest ok, ale IMHO bardziej pasuje po prostu OFERTA. Btw. czy wiecie że w Erze, w starych taryfach nadal trwa "PROMOCJA SMS PAKIET" ??? :) No i te "promocyjne" opłaty w nowym cenniku Ery.... echhh... opi i ich marketingowcy - puknijcie się w czoła! A co do narzekających na model telefonu - to rzeczywiście, porównajcie sobie możliwości przeciętnego telefonu stacjonarnego. Pamietajcie, ta oferta skierowana jest do tych którzy chcą zrezygnować z telefonu na drucie.
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2003-02-16 11:29
  mcbrain: to fakt, że obcinająć te 20 sms'ów i 1 0minut nie powinni tej taryfy tak nazywać. To jest przecież całkiem inny plan taryfowy. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  spawik pisze: 2003-02-16 12:48
  te 10 minut w abo to juz by mogli zostawic, nie po to by poprzepadaly, jak tu wielu pisalo wczesniej, ale czasem sie zdazy koniecznosc zadzwonienia do innego opa lub do plusa czy tepsy ale spoza strefy, no chyba ze ktos sobie ten telefon przywiaze sznurkiem do miejsca w ktorym ma(mial) stacjonarny ; a poza tym to promo chyba okej, choc przeliczajac na szybko to mi sie nie bardzo oplaci... ale na pewno znajda sie tacy dla ktorych to bedzie oplacalne
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-02-16 12:49
  myrcha *** cena T300 w PWA jest faktycznie od 299 PLN netto ale nie przeczytałeś na dole wyjaśnienia gwiazdki: cena aparatu maleje w zależności od wysokości płaconych rachunków ... Tak samo miała moja siostra, na stronie Nokia 5510 byla w PWA za 99 PLN netto, ale jak zadzwoniła do BOA z pytaniem ile by dla niej był ten telefon to powiedzieli że za 1 PLN netto !!! Wiem, bo sam odbierałem paczke z telefonem bo kurierem go zamówiła... Prosze was, czytajcie wyjaśnienia wszelkich gwiazdek i innych znaczków przy cenach i tytułach...
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-02-16 12:51
  jak ktoś już wcześniej wspomniał, nie mogą zrobić nowego planu taryfowego bo musieliby to ogłosić min. miesiąc przed bo to byłaby zmiana w cenniku... więc nie czepiajcie się że niby Czasami 10 ale bez "darmowych" dodatków...
  0
 • Users Avatars Mini
  louis pisze: 2003-02-16 13:35
  ciekawy pomysl. abo niskie i sterfa plus z tanimi polaczeniami za 1PLN abonamentu przez 2 lata...mysle ze jakbym nie mial stacjonarki bo np. na jakies zabitej dechami wsi bym mieszkal to bym sie skusil. Pytanie tylko czy w tych wioseczkach plus odbiera??? Ale i w miescie oferta warta rozwazenia zamiast Telekomuny!! Jedyny dla mnie minus tej strefy plus to fakt ze ludzie dzwoniacy do mnie np. babcia to jak za polaczenie z komorka bulic musi...ale nie ma rozy bez kolcow. Moze zdzierus zaproponuje w najblizszym czasie wirtualny numer stacjonarny???(chyba tak sie to nazywa).
  0
 • Users Avatars Mini
  Karol_ pisze: 2003-02-16 13:39
  wlo: minuty zawarte w abonamencie, w Strefie Domowej nie przepadają. Czytaj proszę dokładnie regulaminy, a później się wypowiadaj. Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-02-16 13:55
  louis *** w taki przypadku to twoja babcia też powinna kupić sobie telefon z tej promocji ;))
  0
 • Users Avatars Mini
  Lajkonik pisze: 2003-02-16 14:09
  myrcha: to idź do Ery lub Idei. 50% zniżki na abo przez 12 miechów za zmianę operatora i niczego sobie aparaty. Tak to już u nas jest że lepiej traktują cię w nowej sieci niż starej...
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-16 14:13
  myrcha, ja nie wiem, albo coś Ty i inni kombinujecie, albo nie do końca prawdę piszecie... Ja już na swój numer (prawie 6 lat w sieci) trzy razy robiłem wymianę i tylko raz, cztery lata temu płaciłem za telefon 49 złotych. W lipcu zeszłego roku dostałem za darmo 6310i z programu lojalnościowego. Podobnie na drugi numer - cztery lata, taryfa ECHO od początku (darmowe przekierowania) - dwa razy wymiana i tylko za 8210 trzy lata temu płaciłem już nie pamiętam ile ale chyba 99 zł. Później była 6210 za darmo - z 5Plus.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-16 14:21
  Karol_ - czytam regulaminy - w mojej wypowiedzi nie chodziło o to co Ty miałeś na myśli. Zatem proszę czytaj wypowiedzi i potem dopiero się wypowiadaj... OK? W rozmowie z Kanem chodziło mi o to, że jeśli ktoś kupuje telefon w NINIEJSZEJ promocji, czyli do dzwonienia praktycznie z domu i ze "strefy" na numery stacjonarne i międzymiastowe minuty z pakietu miałby nie wykorzystane. Taki klient wykorzystałby je tylko dzwoniąc do innych sieci. Nie sądzę poza tym, że osoby kupując najtańsze abonamenty intensywnie korzystają z telefonu, jak również intensywnie się przemieszczają, więc w TEJ promocji, "darmowe" minuty przepadałyby po prostu...
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-16 14:23
  Lajkonik - nowego klienta wszystkie sieci dobrze traktują... Ciekawe co powiesz, kiedy myrcha po dwóch latach w Erze zapyta się o propozycję wymiany aparatu? Porównój konkretne oferty, a nie zupełnie inne - promocja przy zapisywaniu się do sieci to zupełnie inna sprawa niż program lojalnościowy :-) Rozróżniaj te dwie rzeczy.
  0
 • Users Avatars Mini
  Lajkonik pisze: 2003-02-16 14:27
  wlo: ale to sprawa kupującego czy mu cos przepadnie czy nie. Nie powinieneś się oburzac na Karol_a bo ma rację, że w HZ minuty z abo nie przepadają. To + postepuje dziwnie zabierając te nędzne ochłąpy jakie wliczone są w najniższy abo. "..więc w TEJ promocji, "darmowe" minuty przepadałyby po prostu..." tak piszesz, a ja pytam na jakiej podstawie?? czy ktoś nie moze iść do sklepu w drugiej części miasta i wydzwownić minut z abo na przykład?! wlo: twój post jest wg mnie nadinterpretacją tego co user może i powinien robic ze swoim fonem. Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  Lajkonik pisze: 2003-02-16 14:33
  wlo: w Erze dopłaci 8,00 netto/miesięcznie za wymianę aparatu i dostanie 67% zniżki za jeden nr w Erze. W Idei za 2500 pkt z profita i 1,00 zł netto dostanie aparat. Co do rozróżniania to jak widzisz wiem o czym piszę i mówię i wiem też co porównuję.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-16 14:42
  lajkonik***witaj miło Cie znów widzieć i czytać Twoje komentarze.Pozdrawiam Andrzej
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-16 14:43
  Być może nadinterpretuję, ale również z praktyki wiem jak ludzie korzystają z telefonów przy takich abonamentach. Plus (i każdy inny operator też by tak postępował - nie dziwię się) wprowadzając tę promocję i zasady, wyraźnie promując swoją sieć, kieruje ją do ludzi, którzy raczej na komórki dzwonić nie będą. Stąd moja opinia, że te minuty i tak będą przepadać. Zresztą... "obcięcie" minut i esemesów w tej promocji ma ekwiwalent w obniżonym abonamencie - 9 złotych różnicy. Rozmowy są tanie, taktowanie co 30 s, jedyny problem to inne sieci - 2,20/0,90 (szczyt/poza). Ale jak mówię - coś za coś. Jeśli ktoś więcej dzwoni i do różnych sieci, nie wybierze Czasami 10 przecież :-) Non Stop to taryfy dla takich osób...
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-16 14:45
  No, a w 5Plus za 5 tys. punktów dostanie telefon za darmo... a 5 tys. zbiera się... przez rok :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  myrcha pisze: 2003-02-16 14:49
  Kan: masz racje ze + ma dobre programy lojalnosciowe. Sam korzystam z "plus tobie". Zaluje tez, ze zapisalem sie dosc niedawno do programu 5+. Chodzi o to, ze wkurza mnie juz moja rozsypujaca sie nokia i bardzo chcialbym miec nowy telefonik. Mam nadzieje, ze + wprowadzi jakas super promocje bo wtedy i dla starych klientow sie napewno cos zmieni.
  0
 • Users Avatars Mini
  myrcha pisze: 2003-02-16 14:54
  wlo: nie wiem jak Ci sie udawalo w takich cenach kupowac aparaty, bo 2 lata temu za 3310 dalem kolo 50. A w 5plus za 5000 punktow mozesz dostac np. n3310, ktora jest za 1 zeta.
  0
 • Users Avatars Mini
  Lajkonik pisze: 2003-02-16 15:05
  Witam i serdecznie dziękuję za pozdrowienia - trochę mnie tu nie było!!! wlo: wiem że "od zawsze" masz Plusa i jesteś zadowolony. Tak powinno być. Swoim postem chciałem podkreślić że nie jesteśmy winni nikomu lojalości a powinniśmy się przy wyborze kierować najlepszą dla nas ofertą. Jesli zmiana opa nam się opłaca to czemu nie. Jesli obecny operator z usług którego korzystamy nie jest w stanie zapewnić nam lepszych warunków niż konkurencja to wolna droga.... I nie mówię tu o tym co możemy dostać dziś czy jutro ale przez 2 lata cyrografu i po jego zakończeniu.
  0
 • Users Avatars Mini
  Lajkonik pisze: 2003-02-16 15:07
  myrcha: wybierz to co dla ciebie najlepsze!!! pozdrawiam i rozumiem twoją frustrację że na ogół lepsze warunki oferuje sie klientom za 17,00/miesięcznie niż sprawdzonym wiernym abonentom z kilkuletnią historią i sensownymi rachunkami.
  0
 • Users Avatars Mini
  myrcha pisze: 2003-02-16 15:11
  Lajkonik: thx za rade. Wkurzam sie, ale po 4 latach dam jeszcze z miesiac szansy plusowi. Moze jeszcze mnie zaskoczy.
  0
 • Users Avatars Mini
  Lajkonik pisze: 2003-02-16 15:25
  myrcha: jest jeszcze taki jeden dziwny sposób - dzwonisz lub piszesz, ze wypowiadasz umowę i o dziwo wtedy rozmawia z tobą konsultant który robi wszystko aby cie zatrzymac w sieci. Nie wiedzieć dlaczego warunki okazują się lepsze niż proponowali pierwotnie :)) to taki sposób który wynika z konkretnych sytaucji znanych mi osób, choć traktuj go z przymrużeniem oka
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-16 15:30
  myrcha, a w Idei za 2500, jak pisze Lajkonik, co możesz dostać? Nokię 7650? A może Communicatora 9210?
  0
 • Users Avatars Mini
  Lajkonik pisze: 2003-02-16 15:34
  wlo: masz dziś ciężki dzień ?? po co takie uszczypliwości ?? Życzę miłej niedzieli i smaczengo obiadu, bo jak poczytam (po 2 miesięcznej przerwie) jeszcze trochę postów na GOLu top obwaiam się że nabawię się wrzodów. See you
  0
 • Users Avatars Mini
  myrcha pisze: 2003-02-16 15:36
  Lajkonik: Tez cos takiego slyszalem. Ale ja bardzo chcialbym jakis telefon z kolorowym wyswietlaczem. W koncu to decyzja na 2 lata. Czekam az wprowadza jakies "kolorowe" telefoniki w przystepnych cenach.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-16 15:37
  myrcha - co do moich wymian, tak się składa, że jestem w programie 5 Plus od początku jego istnienia, już prawie 3 lata? No może 2,5 - nie pamiętam... Przy moich rachunkach (nie 1000 i nie 700 miesięcznie) zbiera mi się tyle punktów, że od początku istnienia programu wymieniam na moich dwóch aktywacjach telefony co rok - na przemian z umową i bez umowy... Oczywiście te bez umowy to np. ostatnio 5210 dla dziecka - nie communicator za coś około 90 tys. Dla siebie zaś wziąłem np. latem zeszłego roku 6310i za 11 tys. z umową na 2 latka :-) Pierwszą wymianę miałem po półtora roku od podpisania umowy (wtedy umowy były na rok) a aparat dostałem tanio ze względu na rachunki właśnie (i nie jakieś specjalnie wysokie - przedtem miałem taryfę Master (a wcześniej Contact, ale krótko - szybko się okazało, że GSM to jest to czego potrzebuję), teraz mam Non Stop 150, ale korzystam z transmisji danych sporo).
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-16 15:40
  Wiedzialem, ze 5Plus to dobry program, wiec przystapilem do niego tak szybko, jak tylko moglem. Dla niektorych rada. Za 7-8tys punktow juz sa calkiem faje telefoniki. Szkoda patrzec na te za 5tys bo w wiekszosci mozna je dostac za zlotowke. Mi by bylo przykro wymieniac te punkty na taki aparat za zlotowke, wolalbym je zamienic na cos innego. A przez 2 lata w tym programie mozna uzbierac na naprawde fajny telefon i to bez wydawania duzych kwot na rachunki. A promocja "Sielska" wcale nie jest zla, wydaje mi sie, ze to moze byc tez alternatywa dla pre-paidowcow, ktorzy juz maja swoj telefon, czesto leoszy i nie musza brac tego siemensa. Wtedy moga siemensiaka sprzedac i jeszcze i "poszalec" za te pieniadze :P
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-16 15:43
  Lajkonik, daj spokój - ja mam normalny dzień. A jaki jestem - wszyscy wiedzą, Ty też powinieneś czytając moje opinie. Nie lubię owijać w bawełnę czegoś co jest oczywiste... Jeśli ktoś pisze nie do końca jednoznacznie - ja to staram się jedynie "ujednoznaczniać", bo takie właśnie komentarze wywołują jak awantury... Nie ja napisałem o programie Idei... To Ty napisałeś nie podając co za tę ilość można dostać - odpisałem w podobnym tonie nt. programu Plusa, na co myrch się oburzył, że może dostać 3310. Pytam więc, co można dostać za 2500 punktów w programie Idei? Ja nie wiem, bo nie jestem w tej sieci...
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-16 15:45
  pshemek - masz rację szkoda 5 tys. za 1 złoty :-) Tylko trzeba jednoznacznie i uczciwie mówić o swoich doświadczeniach z operatorami, a nie kolorować...
  0
 • Users Avatars Mini
  myrcha pisze: 2003-02-16 15:46
  Ja niestety zbyt pozno przystapilem. I szkoda ze promocja z zaproszeniem innych do programu za 1500pkt juz sie konczy pod koniec kwietnia. To co moge kupic za swoje punkty nie bardzo mi odpowiada. A swoja droga to takie 5 plus powinno byc automatyczne a nie zeby sie jeszcze zapisywac dodatkowo. Mialbym juz jakis telefonik napewno.
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-16 15:51
  myrcha: sam widzisz, ze to wlasnie przez nieuwage tak sie stalo. trzeba dobrze sledzic oferty operatorow i wykorzystywac to, co sie da. W zadnej sieci programy lojalnosciowe nie sa automatyczne, trzeba wszedzie wypelniac formularz zgloszeniowy. Ale to drobnostka. Niektorzy moze nie zycza sobie udzilalu w takim programie, bo to i jakies koperty przychodza z liczba punktow, na skrzynke e-maile z roznymi konkursami, ktore dla niektorych moga okazac sie strata czasu. A tymczasem czesto uzytkownicy sa wynagradzani za sam udzial w takim konkursie. Pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-16 15:59
  Kończąc ten wątek... masz co żałować myrcha wobec tego. Moja żona przy taryfie Echo (chyba 40 zł z CLIP-em) bez "przyjaciół" itp. uzbierała od początku programu ponad 15 tys. Już raz korzystała z wymiany (mimo niskich rachunków - min. to 80 złotych przecież - wymienili jej ze względu na to, że na jednym koncie mam te dwa telefony i moja średnia z zapasem wystarcza na jej numer również). W tej chwili ma 8 tys. i wymianę w lipcu... I w końcu przekonałem ją, żeby swoje koleżanki "wciągnęła" - 4 sztuki... 6 tys. jeszcze jej dopiszą - aż miło :-) A ja namiętnie korzystam z programu Vitay Orlenu... Benzynę kupować muszę... i tym sposobem co roku mam dodatkowe 5-8 tys. punktów na 5Plus z tej okzazji. Proste, trzeba tylko co jakiś czas przejrzeć ofertę swojego operatora i chcieć cokolwiek zrobić w swoim w końcu interesie...
  0
 • Users Avatars Mini
  myrcha pisze: 2003-02-16 16:02
  wlo: powiedz prosze cos wiecej o tym vitay Orlenu bo sam kozystam i tez benzyne kupowac musze.
  0
 • Users Avatars Mini
  myrcha pisze: 2003-02-16 16:03
  wlo: znaczy chodzi mi o to czy to sie jakos laczy???
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-16 16:10
  myrcha: zdobyte punkty w programie Vitay mozesz wymieniac na punkty w 5Plus. Musisz tylko zadzwonic do centrum programu Vitay 0801167536 i podac swoj numer uczestnika programu 5Plus. Wymiana punktow odbywa sie w pakietach po 1000okt (1000pkt Vitay=200pkt 5Plus). Ale to wszystko powinienes miec w katalagu programu 5Plus przyslanym do ciebie zaraz po przystapieniu do programu 5Plus.
  0
 • Users Avatars Mini
  myrcha pisze: 2003-02-16 16:18
  A ja juz chcialem zatankowac za te punkty.
  0
 • Users Avatars Mini
  spacetur pisze: 2003-02-16 16:29
  Ja przystąpiłem do 5 plus stosunkowo niedawno a szkoda. Teraz mam 13 tyś punktów i zbieram dalej. Trzeba mimo wszystko uważać bo po trzech latach punkty przepadają. Jutro zaczynam testować strefę domową:-) Wiecie może jak będzie w takim przypadku?: Mieszkam na styku dwóch stref numeracyjnych i widzą mnie BTSy z jednej i drugiej strefy, co będzie jak aktywuję sobię HZ która będzie tańsza, a może obie? Pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  barth pisze: 2003-02-16 16:32
  wlo: musisz się pospieszyć z tym wciąganiem osób do 5+, bo ta promocja trwa do 30 kwietnia 2003;(
  0
 • Users Avatars Mini
  diverse pisze: 2003-02-16 16:50
  Slucajcie pomocy. Niedługo wymieniam telefon. Waszym zdaniem który jest lepszy. NOKIA 7210 czy Sony Ericsson T68i. Tylko badzcie obiektywni i patrzcie na możliwości telefonów, np. Nokia ma cieńka baterie i jesli korzystasz z radia musisz ja codziennie ladowac, a jeslui chodzi o SE jest super bateria ale ma 4096kolorow. Pomóźcie:-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-16 16:51
  wlo***jak widzę zainteresowanie tu dziś ta promocją niesamowite.Czytając to wszystko człowiek nabiera ochoty pójścia do salonu Plusa i zawarcia jutro umowy.Zreszta pierwszej w Plusie .Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  Fred_Durst pisze: 2003-02-16 17:04
  chyba nie maja za wielu klientow na a35 ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  SSi pisze: 2003-02-16 17:08
  Podobno istnieje mozliwosc wymiany aparatow po 24 miesiacach przy rachunkach nizszych niz 80zl . Ale tylko jezeli na tym samym koncie mamy tez inne aktywacje z ktorych rachunki sa powyzej 80 - ktore daja SREDNIA z faktury powyzej 80zl pzrypadajaca na jeden numer. Czy ktos moze cos wiecej powiedziec na ten temat a takze jak to wyglada w przypadku wymiany za punkty 5plus?
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-16 17:17
  trochę off topic się zrobiło... barth, wiem dobrze - ale bez przesady... diverse - nie mam zielonego pojęcia, miałem krótko ericcsona ga628 wieki temu, a od 5 lat używam nokii, więc jeśli nawet... to nie będę obiektywny :-) Kan, no cóż... Jaka promocja takie zainteresowanie... Chociaż nie - to dobra promocja (i szczerze to mówię) ale dla bardzo określonej grupy odbiorców - nie dla mnie, nawet nie dla mojej żony ;-) Ale jestem pewien, że moja koleżanka, która mimo, że mieszka w 45-tysięcznym mieście nie ma szans na założenie kabla, kupi aktywację w tej promocji, właśnie po to, żeby telefon w domu leżał. W tej chwili ma Simplusa do tych celów (w torebce też ma abonamentowy), natomiast abonament to jednak abonament, no i ceny będą niższe... Nie będzie musiała się ograniczać przy kontaktach z dzieckiem (a raczej odwrotnie, kiedy ona jest w pracy). PS. Jest samotną matką...
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-16 17:18
  SSi - potwierdzam, już wyżej pisałem o tym :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  diverse pisze: 2003-02-16 17:19
  Hej ja wymieniam za punkty pod koniec miesiaca telefon i mam własnie problem bo nie wiem który wybrac. Nokia 7210 czy Sony Ericsson T68i. Co do wymiany. Nowy telefon mozesz otrzymac już na 2 m-c przed końcem 2letniej umowy jeśli twoje rachunki z 3 ostatnich miesięcy są wyższe niż 80zł. Jesli nie możesz wymienić telefon dopiero po 36 miesiąsach od podpisania umowy. Co do punktów w zależności jaki sobie wybierzesz aparat ze strony www.plusgsm.pl (wymiana aparatów) musisz miec dana ilosc punktow na koncie. Na 2 m-c przed koncem umowy dzwonisz do wawa do 5+ (2626) tam sprawdzaja saldo rachunkow z 3 ostatnich m-c i sprawdzaja cz masz punkty na ten telefon. Co do tych 80zl przy zmienie telefonu za punkty nie jest to tak przestrzegane jak za gotowke ,ale musza byc wyzsze niz 65zl. Na telefon czeka sie ok 14dni bo telefon przysyla wawa kurierem. Prosze bardzo. :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-02-16 17:27
  do mnie kurier przyjechał w umówionym dniu o omówionje godzinie, a nawet był wcześniej ;))
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-16 17:31
  Dobrze wiedziec pare rzeczy. Przydadza mi sie kiedy ja bede wymienial telefon w PWA. wlo: to, ze twoja znajoma jest samotna matka ma byc dla nas jakas zacheta, haha?
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-16 17:50
  pshemek, nie wydaje mi się, akurat to "trudny" przypadek, nikogo nie zachęcałbym raczej :-) Chyba, że wroga... diverse - 2 miesiące? W moim przypadku zawsze był to miesiąc, ale być może coś zmienili... A do kiedy jest umowa? 24 miesiące od daty "sprzedaży" telefonu, czy 24 miesiące od daty zakończenia poprzedniej? Może tutaj coś zakombinowali? Mogę powiedzieć, że ja na telefon (jeśli dany model i kolor obudowy był "na składzie") czekałem 4 dni. A ponieważ korzystam z usług Stolicy często, kurierzy mnie znają i zawsze co do kwadransa się ze mną umawiają (nie zawsze w domu) :-) 7210? żeby nie była taka kobieca... byłaby OK. Ale ja i tak wolę konkretne telefony "do roboty" w stylu 6310i :-) BTW. Jutro odbieram z serwisu... Coś się z BTS-ami w mojej okolicy dział, że telefony na pełnej mocy pracowały i batera w ciągu 12 godzin padała... (i to tylko w 6310i z wczesnymi płytami i 3510 niektóre serie). A do serwisu poszedł... po nowy sofcik - bo testy nie wykazały żadnych uszkodzeń.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-16 17:56
  wlo***ciekawie żeś opisał swoją znajomą,***pshemek***o ile zrozumiałem pytał sie o Nią,a Ty piszesz,że cyt.A do serwisu poszedł... po nowy sofcik - bo testy nie wykazały żadnych uszkodzeń.No jest samotna ale do serwisu i to po nowy soft;))))
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-16 18:01
  Kan: po prostu znow sie zepsula i wlo wiedzial co zrobic, wyslal ja do serwisu po lepszy soft, ja dalej nie bedzie dzialac to wymieni ja na nowszy model :P
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-16 18:05
  Dowcipnisie...
  0
 • Users Avatars Mini
  PLUS + pisze: 2003-02-16 18:14
  Ludzie zmiencie może strone na inna co? To nie jest koncert zyczeń, pokój do pogadanek, ani żadna randkownia. PZDR
  0
 • Users Avatars Mini
  SSi pisze: 2003-02-16 18:16
  Wlo : z tego co napisales nie wiadomo czy twa wybranka wymienila telefon za p-ty 5plus a o to mi chodzilo. Przepraszam ze jestem podejrzliwy ale jak zadzwonilem pod 2601 to pewna mila pani byla bardzo zaskoczona moim pomyslem wymiany ;]
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawcio pisze: 2003-02-16 18:22
  to ja tak z innej beczki;) wczoraj bylem z ukochaną w multi w poznaniu;) było stoisko ery i robili parom zdjęcia telefonem SE T300.I potem drukowali i rozdawali za darmo, oraz wysylali na meila.Od razu polubiłem bardziej ere;)Mam przynajmniej miłą pamiatke z rocznicy ;)Ale co do plusa i 5plus-wlasnie po połtorej misiaca od wyslania zgloszenia dowiedziałem sie ze gdzies je zgubili i mam wyslac od nowa.Szlag by ich trafił qwa mac!!!Pieprze nie chce juz miec z 5plus nic wspolnego.
  0
 • Users Avatars Mini
  pshemek pisze: 2003-02-16 18:34
  Pawcio: mi nic sie takiego nie przydarzylo, nikomu z moich znajomych tez, wypada tylko powiedziec, ze miales pecha, a z programu 5Plus nie rezygnuj, po jakims czasie moze sie okazac, ze punkty w tym programie moga ci sie przydac i wtedy dopiero bedzie wyklinanie. Co do 5Plus to na Walentynki zrobili konkurs, trzeba bylo nadac inna nazwe Walentynkom, smieszniejsza, ciekawsza. Nagrody sa dosc ciekawe i wygrana para (a nawet pary) bede tez milo wsominac Plusa.
  0
 • Users Avatars Mini
  diverse pisze: 2003-02-16 18:47
  Pawcio miał pecha podobne problemy zdażają sie w Era-Stokrotka i Idea-Profit. Jako że pracuje w Plusie wiem ze takie wypadki sa mało spotykane a jeśli już staramy się je szybko naprawiać. A 5+ jest to najlepszy program lojalnościowy na rynku. Najłatwiej tu zdobywać punkty:-). A ja mam pytanie cały czas który telefon wybrać w Pracy mi mówią że nie pomogą bo oby 2 są super. Jako sprzedawca telefonów chyba sam bym nie wiedział co klientowi doradzić.
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-02-16 18:48
  mam pomysł dla kogoś z adminostwa strony, może jakiś chat dla userów?? fajne by było w rzeczywistym czasie ze sobą rozmawiać, a nie tylko poprzez newsy, pisane komentarzy swoją drogą, ale jakiś dodatkowy sposób kontaktu byłby mile widziany ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  jedrzej pisze: 2003-02-16 18:50
  noooooooo widze ze "sielanka" wywolala burze-choc przyznaje ze brakuje troche "swawoli":-) Co do samej "strefy"-propozycja jest bardzo zastanawiajaca i to nie tylko dla tych ktorzy chca zrezygnowac z tepsy itp.-czasami potrzebny jest kontakt w ruchu,w miejscu pracy w...ja np.czesto kursuje miedzy w-ch=w-w i z powrotem,jesli w jednym miejscu mam strefe-oplaca sie dzwonic przeciez bedac w ruchu.Wszystko jest dla wszystkich co komu pasuje-ot zwykla kalkulacja kosztow.Spotkalem sie juz nawet z zamyslami co by specjalnie plusa kupic ze wzgledu na strefe,cos w tym jest.
  0
 • Users Avatars Mini
  jedrzej pisze: 2003-02-16 19:02
  wlasnie zajrzalem na "glownego plusa"-10pln.miesiecznie za strefe-kazdy musi przeliczyc ile za to by mial minut/w tej promocjii za zlotowke-czyli oszczednosc-krotko mowiac ludzie kupia drugiego fona nawet jesli to stary model ze wzgledu na strefe tylko,boli natomiast az tak wysoki abonament bezminutowy az przez tyle-po 24 miesiacach kogo to obchodzi co bedzie dalej?skoro bedzie to druga sluchawka np. Krotko mowiac uwazam ze promocja niedopracowana do konca ale zasluguje na dokladniejsze przeliczenie-takze i w zwiazku z taryfikacja tepsy.
  0
 • Users Avatars Mini
  jedrzej pisze: 2003-02-16 19:13
  ***dla wszystkich tak chcacych noweych sluchawek=Firma Siemens udostępniła pierwsze oficjalne zdjęcie telefonu komórkowego SL55. Inteligenta komórka z Niemiec ze względu na wysuwaną spod ekranu klawiaturę przypomina nieco model Nokia 7650, jest jednak znacznie mniejsza - ma 8 cm długości i waży 79 g. Pod względem możliwości aparat jest zbliżony do modelu S55 - obsługuje m.in. język Java, pocztę elektroniczną, multimedialne SMS-y oraz ma listę zadań, kontaktów, zawiera notatki i kalendarz.-podaje za chipem;niestety nie wiadomo czy bedzie odtwarzacz mp3 itd.
  0
 • Users Avatars Mini
  lookanio pisze: 2003-02-16 19:22
  no wlasnie...dyskusja wre:))przypomniala mi sie wlasnie jedna rzecz-jak cos pponad rok temu w grudniu chcialem zerwac w idei umowe po 26 miesiacach przy wysokosci rachunkow ok 150 pln miesiecznie to tez mnie chcieli za3mac na jakich podejrzanie dobrych warunkach...ale sie nie dalem:
  0
 • Users Avatars Mini
  lookanio pisze: 2003-02-16 19:23
  wychodzi jdnak z tego ze what you see is not always what you get...czasem wystarczy sie tylko potargowac i mozemy niespodziewanie zupelnie zyskac swietne warunki
  0
 • Users Avatars Mini
  jedrzej pisze: 2003-02-16 19:24
  ***-rownierz dla ciekawych=W witrynie firmy Nokia pojawiły się informacje na temat ciekawego urządzenia współpracującego z telefonami komórkowymi. "Kamera obserwacyjna" lub "cyfrowy aparat fotograficzny do monitorowania" jest gadżetem, który potrafi robić zdjęcia co określony przedział czasu, po wykryciu w polu widzenia ruchu bądź na polecenie wysłane przez SMS. Gotowa fotografia jest odsyłana do multimedialnej komórki lub na konto pocztowe użytkownika - gdy wybrano mniejszą rozdzielczość, jedna wiadomość MMS lub e-mail może zawierać nawet trzy zdjęcia.
  0
 • Users Avatars Mini
  jedrzej pisze: 2003-02-16 19:27
  ***ciag dalszy=Urządzenie potrafi także przesyłać dźwięk ze swego otoczenia (nawiązuje wtedy zwykłe połączenie telefoniczne) czy reagować na zmiany temperatury. Aparat pracuje w maksymalnej rozdzielczości 640x480 pikseli, obsługuje sieci GSM/GPRS 900 lub 1800 MHz, może być sterowany za pomocą peceta, a jego wewnętrzne oprogramowanie oferuje różne poziomy dostępu dla użytkowników. Ceny produktu nie podano-chyba na cale szczescie dla wszystkich:-)
  0
 • Users Avatars Mini
  jedrzej pisze: 2003-02-16 19:31
  ***i spodziewajac sie co poniektorych komentarzy-kazdy by chcial to miec za zlotowke w cudownej taryfie i i promocjii i najlepeij zeby firma jeszcze doplacala aby ktos to wzial....
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-02-16 19:53
  jedrzej***a tak do tego w tej promocji,ale myslę,że tez by się znaleźli malkontenci,co uważaliby,że i tak jeszcze coś w niej nie tak;)Pzdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2003-02-16 20:03
  Czyli plus znow idzie na ilosc a nie na jakosc! Zawsze to jest lepiej w oczach klientow, miec 100 promocji, ktore nie sa warte nic, niz miec kilka ale naprawde dobrych!
  0
 • Users Avatars Mini
  hansen pisze: 2003-02-16 20:10
  promocja dla tych co chcą zrezygnowac z tpsa i nie sa zbyt mobilni, co by nie było to za samo posiadanie telefonu trzeba zapłacic 20 złotych netto jak do tego doliczyc ze 20 minut rozmów w miesiacu niekoniecznie w strefie to już może się zrobic sporo ponad 30 netto. Ale dobre i to.
  0
 • Users Avatars Mini
  Gresiek pisze: 2003-02-16 20:39
  ciekawe kiedy jakis spec od marketingu wpadnie na pomysl nazwy "promocja GOWNIANA", mysle ze bedzie sie cieszyc duzym zainteresowaniem chocby ze wzgledu na nazwe a na pewno media nie pozostana obojetne a przeciez o to chodzi.
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-02-16 20:52
  Promocja jak promocja ale fony lipne jak nie wiem co!
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-02-16 21:18
  nie ma co się przejmować jaki telefon i za ile, to jest początek, więc na pewno powiększy się lista aparatów dostępnych w promocji Sielskiej...
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2003-02-16 21:21
  ghostdog, a gdzie ty tam widzisz fony!???? Tam przeciez jest jeden marny sluchawek!
  0
 • Users Avatars Mini
  djgeepee pisze: 2003-02-16 22:22
  Tak naprawde to jest to promocja skierowana do biednego segmentu osob mieszkajacych na prowincjach i nie majacych telefonu stacjonarnego. Osoby takie nie zwracaja uwagi na slaba jakosc oferowanej sluchawki, ale na oferowana alternatywe dla telefonii stacjonarnej. Powiedziec trzeba szczerze - oferta dobra, ale sluchawka ponizej oczekiwac. Mysle, ze operator rozszerzy oferte o inne aparaty.
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2003-02-16 22:37
  Qba: jest Siemens A35, opisany w punkcie 6. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  bach pisze: 2003-02-16 22:41
  a moze tak jednak tylko i wyłacznie skorzystać z godzin miłości???...Abo czasami 10 to 20,74 zl + 7,32 za sami swoi=28.06...na upartego mozna brac jeszcze klipa...tylko po co jesli chce sie romansowac godzinami...?
  0
 • Users Avatars Mini
  bach pisze: 2003-02-16 22:43
  zakładając, że naszymi trzema wspaniałymi-partnerskimi osobami będą: KUMPEL OD INTERESÓW, MAMa
  0
 • Users Avatars Mini
  bach pisze: 2003-02-16 22:44
  I PRZYJACIÓŁKA - KOCHANKA - POWIERNICA (w jednej osobie)....
  0
 • Users Avatars Mini
  bach pisze: 2003-02-16 22:44
  to jakby na to nie patrzeć - 1000 minut połaczeń w miesiącu kosztować nas będzie 88,45 zl - a przecież jest to 33,5 minuty rozmowy dziennie...zupełnie wystarczająco żeby jednego dnia niesprawiedliwie podzielić te minuty między KUMPLA OD INTERESÓW, MAMĘ I PRZYJACIÓLKO - PARTNERKĘ... :) :) :) :) :)
  0
 • Users Avatars Mini
  portal pisze: 2003-02-16 23:40
  czy mi sie wydaje, czy plusik zaczal zdejmowac blokady po wygasnieciu umowy????
  0
 • Users Avatars Mini
  azazell pisze: 2003-02-16 23:48
  Od listopada chcę wymienic tel w PWA i jeden wielki ch. Ostatnio nawet ceny podniesli. Apropo promocji to mogla by byc jakas alternatywna, dla ludzi ktorzy nie chca abo za 17 zeta i marnej sluchawki, lepsze tel za wieksza kase ale k.... nie np. 649 netto.
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-02-16 23:59
  nie podnieśli, tylko czytaj na dole, że cena maleje wraz ze średnią rachunków.... boszzzzz ile można...
  0
 • Users Avatars Mini
  azazell pisze: 2003-02-17 00:08
  zawsze malala wraz ze srednia rachunkow, ostatnio ceny wyjsciowe poszly do gory. Mozna az do skutkuuuuuuuuu...
  0
 • Users Avatars Mini
  POP pisze: 2003-02-17 00:13
  Dlaczego zabrali minuty i SMS-y.LIPA!Nie dosc ze ich mało,to jeszcze zabrali.To wychodzi momentami drozej niz SIMPLUS a aparat beznadziejny!
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-02-17 00:23
  pop, bo to jest promocja promująca Strefę Domową, w której sa specjalne stawki, co za tym idzie w tej usłudze nie są dostępne bezpłatne minuty... trochę logiki i większego czytania innych, tematycznie związanych newsów...
  0
 • Users Avatars Mini
  azazell pisze: 2003-02-17 00:25
  Jezeli chodzi o HZ, to bzdura jest nastepujaca : w weekendy plus plus jest po 0,25 zł za min. Przy aktywowaniu HZ ta kwota sie prawie podwoi.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-17 00:27
  POP, pewnie, że wychodzi drożej - w Simplusie płacisz miesięcznie niecałe 17 zł brutto i masz za to od ok. 55 do 6 minut rozmowy... Zwróć tylko uwagę na zakres usług i możliwości w pre-paidzie w porównianiu z taryfami w post-paid :-) I właśnie dlatego każdy ma wybór - wybierając Simplusa zamiast tej promocji, nie musisz zaraz wszystkim oznajmiać, że wybierają droższą opcję, bo to nie prawda po prostu...
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-17 00:31
  azazell, i co z tego? dni weekendowych i świąt jest w roku mniej niż 1/3... Jeśli tylko z tego powodu ta oferta jest denna... nie aktywuj Strefy Plus :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-02-17 00:32
  wlo, ale jest jeszcze sprawa kupienia NOWEGO telefonu z NOWYM numerem tak jak to ma miejsce w postpaidzie....
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-02-17 00:34
  do włączenia HOME ZONE zostało: 35 minut ;))
  0
 • Users Avatars Mini
  azazell pisze: 2003-02-17 00:35
  nie chodzi o to ze jest zla - tego nie napisalem. Wskazalem jeden z jej minusow, ogolnie usluga bardzo innowacyjna. Wedlug mnie ceny polaczen powinny jednak byc nizsze, ale o tym to juz bylo duzo i wtedy kiedy trzeba.
  0
 • Users Avatars Mini
  kwiatuszek_ pisze: 2003-02-17 00:54
  kolejna promocja
  0
 • Users Avatars Mini
  kwiatuszek_ pisze: 2003-02-17 00:55
  mogliby wymyslec cos lepszego i bardziej oplacalnego
  0
 • Users Avatars Mini
  kwiatuszek_ pisze: 2003-02-17 00:55
  ale niestety az tak dobrze na swiecie nie jest ;P
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-02-17 00:56
  kwiatuszek, czy tu w ogóle czytałeś o co chodzi w tej promocji ?? chyba raczej nie...
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-02-17 01:14
  DZIAŁA, DZIAŁA !!!! Strefa Domowa działa !!! zaaktywowało się :)) Przysłali smsa że potwierdzają uruchomienie usługi :))
  0
 • Users Avatars Mini
  klops pisze: 2003-02-17 01:26
  dev: gratulacje pionierze!!! dzwoniles juz gdzies? a sprawdzisz czy w sms-ie 2580 (darmowy do sprawdzania salda) jest osobna rubryka na HZ. pzdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-02-17 01:32
  sprawdziłem, ale przecież to są tylko połaczenia krajowe... ale jest coś nie tak, bo nie sygnalizuje mi dźwiękowo strefy, a może jest tyle btsów dookoła ??
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-02-17 01:36
  oki idę spać i testować spod kołderki HZ ;)) ale jaja, jednak to działa, spelniły się obietnice Plusika +)
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2003-02-17 08:32
  gm wlasnie o tym chcialem przypomniec ghostdog-owi, bo wydaje mi sie ze tego nie zaobserwowal! Taka promocje i tylko jeden marny sluchawek! To naprawde zenada!
  0
 • Users Avatars Mini
  mariusz19 pisze: 2003-02-17 08:34
  sielanka?? chyba zla nazwe wybrali www.log.prv.pl
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2003-02-17 10:54
  dev - poprosimy o dokladne sprawozdanie z dzialania hz ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawcio pisze: 2003-02-17 10:56
  no łał dev i jak?podziel sie wrazeniami:)ile kosztuje minutka rozmowy z innym plusikiem?jak z zawiadomieniem o tym ze jestes w hz?no mówze cos bo bedzie lincz;)
  0
 • Users Avatars Mini
  Wicherek pisze: 2003-02-17 11:06
  Aktywowałem SP o 7.00 (oczywiście z potwierdzeniem), ale jesazcze nie dostałem sms'a potwierdzającego działanie SP. Mają na to przecież 24h...
  0
 • Users Avatars Mini
  ds pisze: 2003-02-17 11:30
  Rozmawialem wczoraj z bok-iem ale niestety nie potrafili mi powiedzieć czy nawiązywanie połączenia przez HZ będzie sygnalizowane jakimś sygnałem. Czy taka informacja będzie czy nie? Ktoś z Was coś wie??
  0
 • Users Avatars Mini
  spawik pisze: 2003-02-17 11:42
  "Po włączeniu usługi wszystkie połączenia wykonywane z obszaru "Strefy Plus" poprzedzane są specjalnym sygnałem dźwiękowym. Po usłyszeniu sygnału abonent ma pewność, że inicjowane połączenie odbywa się w ramach Strefy i taryfikowane jest według specjalnych stawek. Abonent może wyłączyć powiadamianie dźwiękowe wysyłając polecenie SMS-em. " - cytat ze strony plusa, wiec chyba powinno tak byc... zeby jeszzce dolozyli mozliwosc wyboru przed danym polaczeniem czy ma byc liczone "strefowo" czy nie to juz by byla pelnia szzcescia :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  funak pisze: 2003-02-17 13:02
  Od stycznia 2003 PLUS GSM ma opracowane nowe taryfy, a żeby je wprowadzić potrzebne jest zatwierdzenie zarządu polkomtela ale jak widać zadząd nie śpieszy się z ich zatwierdzeniem......
  0
 • Users Avatars Mini
  ds pisze: 2003-02-17 13:09
  A skąd FUNAK to wiesz? Jeżeli masz takie info to zdradź szczegóły!
  0
 • Users Avatars Mini
  jedrzej pisze: 2003-02-17 13:23
  no wlasnie?skad owe info na temat taryf itp? Ale moze i jest tak ze zarzad polkomtela mysli co zrobic z wyplata ewentualnej dywidendy. A przed chwila dzwonil kolega z wrocka-przez strefe domowa plusa-jak widac dziala.
  0
 • Users Avatars Mini
  Wicherek pisze: 2003-02-17 14:40
  Właśnie otrzymałem potwierdzenie, że SP działa! Niestety nie słychać sygnału, który powinien się pojawiać przy połączeniu z SP.
  0
 • Users Avatars Mini
  ds pisze: 2003-02-17 15:04
  No właśnie! Nie slychać! Wczoraj na boku tez mi powiedzieli ze nie bedzie slychac! Niby to mały problem, ale jak sie ktos porusza na granicy strefy to moze to byc przydatne!
  0
 • Users Avatars Mini
  Funak pisze: 2003-02-17 15:13
  Wiem to z pewnego źródła - wysoko postawiony pracownik polkomtela jest moim znajomym....
  0
 • Users Avatars Mini
  ds pisze: 2003-02-17 15:31
  Tylko zeby nie bylo z potencjalnymi nowymi taryfami plusa i pogłoskami o nich tak jak to bylo z HZ! Pogłoski zaczęły się pojawiać we wrześniu. Co pewien czas temat powracał jak bumerang i wreszcie jest. Jak tak bedzie z taryfami to mamy jeszcze sporo czasu do jesieni! :-) Poza tym pewnie tak nakombinują że opłacalność dla użytkowników takich taryf moze byc mocno dyskusyjna!
  0
 • Users Avatars Mini
  Wicherek pisze: 2003-02-17 15:59
  Poprawka: jest już sygnał przy połączeniu z SP, czyli wszystko jest tak jak powinno. Mam nadzieję, zę tylko przy otrzymaniu rachunku nie dostanę zawału serca, ale odpukać - jak do tej pory miałem tylko jeden taki problem dawno temu, który został szybko i sprawnie rozwiązany.
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-02-17 16:08
  Jestem już, Home Zone powinien dostać nagrodę za największe i najbardziej opłacalne wydarzenie w 2003 roku :) Nie wiem jak u innych, ale jak aktywowałem o północy to już 15 po miałem sygnał przed połączeniem, dziś latałem po mieście i sprawdzałem i o dziwo okazało się że prawie całe miasto jest pod jednym btsem ;PP albo coś mam z telefonem he he, ale nie ma co się przejmować bo jestem w Strefie :)) POLECAM wszystkim którzy się obawiają tego, to nie boli :) Aktywacja szybka i przyjemna :) działaaaaaaaa
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-17 16:38
  No to cieszy, że działa... Osobiście nie skorzystam, ale na pewno będę polecał znajomym (a może kupię katywację dla dziecka zamiast simpluisa?). Pomyślę jeszcze po sprawdzeniu jak w praktyce sie to opłaca u znajomych. Co do nowych taryf to pewne było, że będą wczesną wiosną tego roku. Wystarczy przeanalizować jak były wprowadzane poprzednie taryfy - w jakich odstępach czasowych. Najdłużej było to chyba 22 miesiące. W marcu mijają 24 miesiące od wprowadzenia odtatnich, więc już czas... widzisz louis? :-) Że nie wprowadza się taryf z dnia na dzień to chyba wszyscy wiedzą oprócz ostatnich ignorantów... Przecież taka rzecz wymaga szczegółowych analiz, to przecież strategiczna decyzja dla firmy. Nie mówię już o startegii marketingowej i reklamowej... Cieszy, że będą nowe taryfy, na pewno zaproponują coś co spowoduje, że oferta Plusa będzie jeszcze bardziej ciekawa i konkurencyjna :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  iaqbec pisze: 2003-02-17 18:55
  a ja slyszalem ze na przyszly tydzien szykuje sie cos zupelnie nowego :)
  0
 • Users Avatars Mini
  americano pisze: 2003-02-17 19:58
  plus musi w końcu zmienić te beznadziejne taryfy
  0
 • Users Avatars Mini
  sysop2 pisze: 2003-02-17 21:19
  beznadziejne taryfy?? nie powiedziełbym..wszędzie taktowanie 30...sporo minut, a także tanie sms w tanich taryfach....ale przegrywa z tym najnowszym promo
  0
 • Users Avatars Mini
  Joseph pisze: 2003-02-17 21:30
  Wiele osób narzeka na oferowany telefon... Wydaje mi się, że oferta jest kierowana do ludzi którzy nie maja telefonu stacjonarnego, a telefon zazwyczaj bedzie leżeć w domu. W porównaniu do mojego stacjonarnego A35 wymiata :)) Male proównanie :) Jest bezprzewodowy, zasięg nawet kilka km (zeby pozostac w HZ) - z moim na kablu drugi kraniec pokoju wydaje sie nieosiagalny :); Rozmiar zdecydowanie mniejszy; Pamięć 250 numerów na karcie z opisem do 14 znaków - mój stacjonarny ma pamiec 10 numerów z opisami: 1, 2, ... :)); A35 - 15 Dzwonków, stacjonarny LOW, HIGH :); W A35 SMSy są, w TPSA za kilka lat moze... I nie z moim stacjonarnym :); Wyswietlacz graficzny 2 linie, stacjonarny brak.Porownanie moze troche nietypowe (Siemens A35 vs. Atlantel 3302 :)) ale wydaje mi się że przypadku gdy telefon ma służyć jako domowy jak najbardziej słuszne, nie wydaje mie się aby ktokolwiek z czasami 10 bez darmowych minut kupowal po to aby dzwonic z poza HZ, zwlaszcza w godzinach szczytu (2,20PLN/min).
  0
 • Users Avatars Mini
  zajcol pisze: 2003-02-18 02:04
  Golem to nie ma znaczenia - jesli jestes w Wawie i ustalisz strefe, to aparat bedzie w strefie w obrebie wlasnie kilku najblizszych BTSow i bedzie mogl sie swobodnie przelaczac.. Co do promocji to zalosny jest ten Siemens :-(.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-18 11:36
  golem - Nokia Observation Camera, podobnie jak i kilka innych urządzeń Nokii, przedstawiono na początku listopada ubiegłego roku na konferencji "mobilnego internetu" w Monachium organizowanego przez Nokię właśnie. Informacje o tym były na wszystkich serwisach GSM w naszym kraju tego samego dnia. Ale cóż... widać, że jesteś UWAŻNYM OBSERWATOREM RYNKU GSM (czego życzy sobie Zarządca tej witrynki) i tylko przeoczyłeś z jakiegoś ważnego powodu ten nic nie znaczący fakt... Skąd wiesz, że u Ciebie by nie pochodziło? Sprawdzałeś, czy co? U mnie trzy beteesy walczą o jeden telefon, a sterfa ma ponad 3 kilometry średnicy...
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-18 11:13
  Co do promocji (i kolejnego głosu zajcola na jej temat) - jaki budżet na abonament taki telefon... Jeśli chcecie coś za darmo... pełno w sklepach jest wszystkiego - tylko brać! Jeśli się uda można nie płacić :-) Śmieszni jesteście ludzie. Ale cóż - głupio jest się pokazać w "towarzystwie" z telefonem bez kolorowego wyświetlacza, ememesów (mimo, że żal dupę ściska, kiedy kumpel poprosi o przesłanie jakiegoś obrazka) i w ogóle telefonu "na topie". Śmiać mi się chce czytając podobne opinie. I się pośmieję jeszcze trochę :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  tho pisze: 2003-02-18 18:25
  Rownierz nie moge poradzic sobie z wymiana fonow w plusie, mamy 7 aktywcji (program 5+ odpada) przecietne rachunki 1300,1800 zlo /mies - propozycja wymanym-nokia 3310 ( niby najlepszy bo sprawdzony)albo 3510.Majac przypadkowo 1 aparat w Erze,placac tylko abonament po 18 miesiacach dostalem ME 45 ( we wrzesniu 2002) za 1 zl . Ehh plus-ktos tu poradzil by kupowac fony w komisach.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-02-18 19:18
  tho - 1300-1800 na jeden czy na 7? jeśli na jeden KAŻDY dostępny telefon masz za 1 zł :-) jeśli na 7 - też oferta jest niezła - możesz wybrać w zależności od taryfy również... Podaj mi swój e-mail - mam jakiś tegoroczny regulamin PWA Plusa... chyba już nieaktualny, ale będziesz miał obraz tego co możesz dostać :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Pułkownik pisze: 2003-02-19 01:31
  Tylko trzeba pamiętać o tym że Home Zone nie działa w starych taryfach, a np. Akcja 60 jest na pewno lepsza od czasami 50 czy Non Stop 50 , uwzględniając nawet dodatkowe minuty z Plus Tobie
  0
 • Users Avatars Mini
  ciekaw pisze: 2003-02-19 09:29
  To było do przewidzenia, że nie będzie działać w nowych taryfach. To jest naturalny sposób opów, na wymuszenie u klienta zmiany taryfy. Znajomi do niedawna posiadali fona w Plusie, ze słynnym 10 zł abonamentem sprzed 4 lat. Notorycznie dostawali informację o możliwości zmiany, dzwonili z BOK itd. Raz nawwet wyłączono im go na kilka dni, a na apele z zapytaniami, tłumaczyli, że coś tam jest źle ze względu na taryfe i żeby zmienili. I od niedawna mają zmienioną - na Erę :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Grzegorz Z. pisze: 2003-02-19 19:43
  A myślisz że w Erze, w taryfie Halo są mmsy i gprs ? ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  CUKIER pisze: 2003-02-20 12:52
  tez mi promocja
  0
 • Users Avatars Mini
  słonko pisze: 2003-02-20 14:50
  cukier ale ty jesteś ..... lepsza taka promocja niż żadna. A co ty wogóle wiesz na temat promocji ta akurat wcale nie jest taka zła bywały gorsze!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  0
 • Users Avatars Mini
  słonko pisze: 2003-02-20 19:55
  co słychać dlaczego nikt nie pisze swoich uwag bądz spostrzeżeń co z wami jest czy skończyły się wam pomysły
  0
 • Users Avatars Mini
  anka pisze: 2003-02-22 12:57
  jak okreslić wielkość strefy?nie chce mi się iść do oporu i dzwonić sprawdzając czy pojawia się sygnał dźwiękowy
  0
 • Users Avatars Mini
  be3 pisze: 2003-02-22 17:06
  Hmmm, coz... promocyjka to moze jest, ale calkowiecie nieszczegolna... Mozna inaczej zapromowac Strefe Plus. Np. abonament zalezny od teryfy, albo przez pol roku jeszcze tansze rozmowy... Ale ta "sielskosc"mnie nie przekonalaby w ogole! I to mowie ja- Plusmaniak
  0
 • Users Avatars Mini
  be3 pisze: 2003-02-22 17:12
  no i -z calym szacunkiem dla Plusika - polecam druk, dla lokalnych salonow, ulotek z zakladanym (chocby) zasiegiem danych BTS-ow. Skad mam wiedziec ze nie jestem gdzies na skraju? =:)
  0
 • Users Avatars Mini
  gilmour pisze: 2003-02-22 20:30
  nie wazny telefon, STREFA jest jak narazie bezkonkurencyjna
  0
 • Users Avatars Mini
  piorunp pisze: 2003-02-24 12:11
  Znow cos nowego zeby tylko naciagnac nowych abonentow!
  0
 • Users Avatars Mini
  bidok pisze: 2003-02-24 19:15
  strefa plus dziala rewelacyjnie i znacznie pozwala obnizyc koszty
  0
 • Users Avatars Mini
  gilmour pisze: 2003-02-24 23:12
  musze przyzanac ze plus jest jak narazie dla mnei jakodpowiedniejsza siecia.....z tym ze kazdy ma inne gusty !
  0
 • Users Avatars Mini
  gilmour pisze: 2003-02-24 23:13
  ale rzeczywiscie STREFA pozwala obnizyc koszty
  0
 • Users Avatars Mini
  ds pisze: 2003-02-25 13:26
  Czy ktos z użytkowników strefy + ma sygnalizację przebywania w strefie na wyświetlaczu. Część telefonów ma taką funkcję (sam doszukałem się w instrukcji swojego Me45). U mnie nie pokazuje. Czy daje to sie jakoś włączyć z poziomu telefonu czy jest to zależne tylko od DOBREJ WOLI i \"MOŻLIWOŚCI TECHNICZNYCH\" operatora (pewnie to ostatnie) ? Proszę o komentarze!
  0
 • Users Avatars Mini
  nataniell pisze: 2003-02-25 21:26
  powiem krótko strasznie słaba ta promocja:(
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2003-02-27 13:13
  Ciekaw: ja mam w jednym z telefonow taryfe relaks (za 10 zl) i wcale nie narzekam. Dziala bez zarzutow. Oczywiscie jedyna zaleta takiej aktywki są bezpłatne przekierowania do plusa i nowy telefon co 2 lata na raty za calkowita kwote ponizej 300 zl :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  rami pisze: 2003-02-27 14:42
  "Sielska" brzmi ochydnie! malo dzwonisz bierz sie za sielska pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  Pułkownik pisze: 2003-02-28 01:48
  jarpol: chyba "bonus" a nie "relaks" , bo relaks byl po 25 zl netto
  0
 • Users Avatars Mini
  Pułkownik pisze: 2003-02-28 01:52
  ciekaw z 19-02-2003: świetna pointa z tą starą taryfą, nadawałoby się na dowcip, a to przeciez prawda
  0
 • Users Avatars Mini
  BLUE pisze: 2003-02-28 13:36
  JEŻELI KOMUŚ ZALEŻY NA DOBRYM TELEFONIE TO ZAPRASZAM DO SKORZYSTANIA Z INNYCH PROMOCJI PLUSA.JEŻELI CHCESZ DZWONIĆ NA TELEFONY STACJONARNE I DO SIECI PLUS GSM PŁACĄC GROSZE, UAKTYWNIJ STREFĘ PLUS.ALE NIE WIEM CZY WSZYSCY WIEDZĄ,ŻE STREFA PLUS JEST DLA KAŻDEGO KLIENTA,KTÓRY MA AKTYWACJĘ W PLUSIE.DLATEGO TEŻ MAM PROPOZYCJĘ-ZANIM COŚ NAPISZESZ 3 RAZY SIĘ ZASTANÓW!!!! MAM NADZIEJĘ,ŻE NIKOGO NIE URAZIŁAM ALE NIEKTÓRE KOMENTARZE SĄ NA PRAWDĘ BEZ SENSU.POZDROWIENIA.PA.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: