Nowa promocja "Zostań Twórcą Swojej Taryfy" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 34

Regulamin promocji "Zostań Twórcą Swojej Taryfy" w sieci Plus GSM:

1. Promocja "ZOSTAŃ TWÓRCĄ SWOJEJ TARYFY" obejmuje osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 15,00 zł (18,30 zł z VAT).

3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym. 

4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

5. Promocyjna cena aparatów telefonicznych oferowanych w Promocji "ZOSTAŃ TWÓRCĄ SWOJEJ TARYFY" wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio: 

Zestaw Model telefonu Cena netto telefonu w taryfie
Plus 20, Plus 40 Plus 60, Plus 100, Plus 200 Plus 400
1 Nokia 3410 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
2 Sagem MY-X5m 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
3 Nokia 3510i 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
4 Siemens SL45i  1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
5 Panasonic GD67 29,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
6 Motorola T720i 49,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
7 Nokia 6310i 49,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
8 Motorola C350 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
9 Samsung N620 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
10 Sony Ericsson T68i 149,00 zł  79,00 zł  1,00 zł 
11 Motorola V66i 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
12 Nokia 6610 149,00 zł  49,00 zł  1,00 zł
13 Nokia 7210 699,00 zł  149,00 zł  49,00 zł 
14 Siemens S55 + Quick Pic 499,00 zł  299,00 zł  99,00 zł 
15 Nokia 8310 299,00 zł  199,00 zł  99,00 zł
16 Nokia 7650 499,00 zł  299,00 zł  99,00 zł
17 Nokia 5100 599,00 zł  349,00 zł  199,00 zł 
18 Nokia 6100 899,00 zł  499,00 zł  249,00 zł 
19 Nokia 3650 949,00 zł  799,00 zł  699,00 zł 
20 Samsung T100 799,00 zł  599,00 zł  399,00 zł
21 Samsung V200  999,00 zł  799,00 zł  499,00 zł 
22 Nokia 6800 999,00 zł  799,00 zł  499,00 zł
23 Nokia 7250 999,00 zł  899,00 zł  499,00 zł
24 Panasonic GD87 1 099,00 zł  899,00 zł  599,00 zł 
25 Samsung S100 1 099,00 zł  999,00 zł  899,00 zł
26 Nokia 8910i 1 999,00 zł  1 799,00 zł  1 299,00 zł 
27 Nokia 9210i 1 999,00 zł  1 799,00 zł  1 399,00 zł 

6. Promocja "ZOSTAŃ TWÓRCĄ SWOJEJ TARYFY" trwa od 07.07.2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 31.08.2003 roku.

7. Do wzięcia udziału w Promocji "ZOSTAŃ TWÓRCĄ SWOJEJ TARYFY" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "ZOSTAŃ TWÓRCĄ SWOJEJ TARYFY": 
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

9. Klient nabywający Zestaw w Promocji "ZOSTAŃ TWÓRCĄ SWOJEJ TARYFY" może wybrać jedną z taryf: Plus 20, Plus 40, Plus 60, Plus 100, Plus 200, Plus 400 zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów, określonych w pkt. 5. Regulaminu Promocji "ZOSTAŃ TWÓRCĄ SWOJEJ TARYFY".

10. Klient, który zakupił Zestaw w Promocji "ZOSTAŃ TWÓRCĄ SWOJEJ TARYFY" nie może w ciągu 3 miesięcy od daty aktywacji karty SIM zmienić wybranej taryfy a w ciągu 6 miesięcy od daty aktywacji karty SIM nie może zmienić taryfy na taryfę o niższej opłacie abonamentowej. 

11. Klient, który zakupił Zestaw w Promocji "ZOSTAŃ TWÓRCĄ SWOJEJ TARYFY" może aktywować usługę "Taniej Poza Szczytem" w momencie aktywacji lub po trzech miesiącach od daty aktywacji. W przypadku aktywacji usługi "Taniej Poza Szczytem" w momencie aktywacji, Klient nie może deaktywować usługi przed upływem trzech miesięcy od daty aktywacji. 

12. Klient, który zakupił Zestaw w Promocji "ZOSTAŃ TWÓRCĄ SWOJEJ TARYFY", bez względu na wybraną w ramach Promocji taryfę, ma uruchomianą usługę "Naliczanie opłat za połączenia"( 1s/1s). W ramach Promocji Klient od dnia uruchomienia tej usługi przez trzy kolejne miesiące ponosi za usługę "Naliczanie opłat za połączenia" (1s/1s) zmniejszoną opłatę miesięczną. Promocyjna opłata miesięczna za tę usługę wynosi 1 zł (1,22 zł z VAT) i w stosunku do opłaty miesięcznej naliczanej na zasadach ogólnych jest pomniejszona o rabat o wartości 14 zł (17,08 zł z VAT). Po trzech miesiącach od dnia aktywacji karty SIM miesięczna opłata za Usługę "Naliczanie opłat za połączenia" (1s/1s) wynosi 15 zł (18,30 zł z VAT). 

13. Klient, który zakupił Zestaw w Promocji "ZOSTAŃ TWÓRCĄ SWOJEJ TARYFY" i jednocześnie wybierze jedną z taryf: Plus 40, Plus 60, Plus 100, Plus 200, Plus 400 od dnia aktywacji karty SIM przez trzy kolejne okresy rozliczeniowe ma uruchomioną usługę "Pakiety połączeń głosowych" na połączenia do sieci Plus GSM. W ramach Promocji Klient od dnia uruchomienia tej usługi przez trzy kolejne okresy rozliczeniowe ponosi za usługę "Pakiety połączeń głosowych" zmniejszoną opłatę miesięczną. Promocyjna opłata miesięczna za tę usługę wynosi 1 zł (1,22 zł z VAT) i w stosunku do opłaty miesięcznej naliczanej na zasadach ogólnych jest pomniejszona o rabat o wartości o 9 zł (10,98 zł z VAT) lub 24 zł (29,28 zł z VAT) w zależności od taryfy wybranej przez klienta. 

Taryfa  Opłata miesięczna za Pakiet połączeń głosowych Rabat na Pakiet połączeń głosowych Cena promocyjna Pakietu połączeń głosowych Wielkość Pakietu połączeń głosowych
Plus 40, Plus 60 10 zł (12,20 zł z VAT) 9 zł (10,98 zł z VAT)  1 zł (1,22 zł z VAT) 15 minut
Plus 100, Plus 200, Plus 400 25 zł (30,50 zł z VAT 24 zł (29,28zł z VAT) 1 zł (1,22 zł z VAT) 50 minut

14. Po trzech okresach rozliczeniowych od daty aktywacji usługi, o których mowa w pkt. 13, zostaną automatycznie wyłączone. Klient może nadal korzystać z tych usług, na zasadach określonych w Cenniku świadczenia usług telekomunikacyjnych, pod warunkiem ich aktywowania.

15. Klient nabywający Zestaw w Promocji "ZOSTAŃ TWÓRCĄ SWOJEJ TARYFY", może na warunkach promocyjnych uruchomić usługę "Strefa Plus". Szczegółowe informacje na temat zasad uruchomienia i działania usługi "Strefa Plus" zawiera Regulamin promocji "Strefa Plus na wakacjach".

16. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf pośród planu taryfowego Plus, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas promocyjna opłata za usługę "Naliczanie opłat za połączenia" (1s/1s) wskazana w pkt. 12 oraz liczba minut i SMS'ów wliczonych w abonament, zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. W okresie rozliczeniowym, w którym upłynie 3 miesiąc do daty aktywacji karty SIM, opłaty za usługę "Naliczanie opłat za połączenia" (1s/1s) w okresie promocyjnym i po okresie promocyjnym są naliczane osobno, proporcjonalnie do liczby dni.

17. W Promocji "ZOSTAŃ TWÓRCĄ SWOJEJ TARYFY", oferowane są karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów oraz karty standardowe umożliwiające bezpłatny wybór dostępnego dla danej karty SIM numeru telefonu. W przypadku, gdy klient wyrazi chęć zmiany numeru przydzielonego do karty wstępnie aktywowanej na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata wynosi 50,00 zł (61,00 zł z VAT). Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

18. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach Promocji "ZOSTAŃ TWÓRCĄ SWOJEJ TARYFY", przed upływem 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy, Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

19. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł (61,00 zł z VAT). 

20. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 19, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 21 Regulaminu Promocji "ZOSTAŃ TWÓRCĄ SWOJEJ TARYFY".

21. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 1000,00 zł. 

22. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 21 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

23. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

24. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. 

25. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 zł (610,00 zł z VAT).

26. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 24 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji, rękojmi lub uprawnień z tytułu niezgodności z umową. 

27. Promocja "ZOSTAŃ TWÓRCĄ SWOJEJ TARYFY" w czasie jej trwania nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. z zastrzeżeniem treści pkt. 15 niniejszego regulaminu Promocji.

28. Klient biorący udział w Promocji "ZOSTAŃ TWÓRCĄ SWOJEJ TARYFY" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

29. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "ZOSTAŃ TWÓRCĄ SWOJEJ TARYFY" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

30. Cena wymienionych w pkt. 5 aparatów telefonicznych, oferowanych na warunkach ogólnych wynosi odpowiednio: 

Zestaw  Model aparatu telefonicznego Cena netto telefonu oferowanego na zasadach ogólnych
1 Nokia 3410 899,00 zł
2 Sagem MY-X5m 699,00 zł 
3 Nokia 3510i 999,00 zł
4 Siemens SL45i  999,00 zł 
5 Panasonic GD67 999,00 zł
6 Motorola T720i 1 099,00 zł
7 Nokia 6310i 1 549,00 zł
8 Motorola C350 899,00 zł 
9 Samsung N620 999,00 zł
10 Sony Ericsson T68i 1 899,00 zł 
11 Motorola V66i 1 199,00 zł 
12 Nokia 6610 1 849,00 zł
13 Nokia 7210 1 899,00 zł
14 Siemens S55 + Quick Pic 1 649,00 zł 
15 Nokia 8310 1 949,00 zł
16 Nokia 7650 2 699,00 zł
17 Nokia 5100  1 699,00 zł
18 Nokia 6100 1 999,00 zł
19 Nokia 3650 2 049,00 zł
20 Samsung T100 1 849,00 zł
21 Samsung V200  2 099,00 zł
22 Nokia 6800  2 099,00 zł
23 Nokia 7250 2 099,00 zł
24 Panasonic GD87 2 299,00 zł 
25 Samsung S100 1 899,00 zł 
26 Nokia 8910i 3 499,00 zł 
27 Nokia 9210i 3 299,00 zł

31. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł (122,00 zł z VAT).

32. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub też central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

33. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Private Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzną w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji, z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

34. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

35. POLKOMTEL S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 32 - 34, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 21.

Opinie:

Opinie archiwalne (34):

Komentuj

Komentarze / 34

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Gero pisze: 2003-07-07 17:17
  No no
  0
 • Users Avatars Mini
  abcd pisze: 2003-07-07 17:24
  Ho ho
  0
 • Users Avatars Mini
  sokolowiak pisze: 2003-07-07 17:25
  IMPONUJĄCE Prawie WSZYSTKO PO 1 PLN
  0
 • Users Avatars Mini
  abcd pisze: 2003-07-07 17:27
  Dlatego potem płacisz takie wysokie rachunki, bo opy tyle dopłacają do komórek.
  0
 • Users Avatars Mini
  swerd pisze: 2003-07-07 17:53
  nie wiem czy imponujące, na pewno nieźle nagmatwane
  0
 • Users Avatars Mini
  bzik pisze: 2003-07-07 18:23
  Przepraszam ze nie na temat , ALE MOZE KTOS KURWA WYLACZYC TE REKLAME ERY ze strony startowej . Toz kurwicy mozna dostac.
  0
 • Users Avatars Mini
  sam_mo pisze: 2003-07-07 18:24
  a co ta promocja ma wspolnego z tworzeniem wlasnej taryfy, do licha??? przeciez to zwyczajne uslugi dodatkowe, ktore opcjonalnie mozna wlaczyc. kto wymyslil taka kaszaniasta nazwe?
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2003-07-07 18:28
  korzystna ta proma, 3 miesiace mamy za 2.44 zl naliczanie 1/1 i pakiet minutek... a ceny aparatow nie takie najgorsze
  0
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-07-07 19:17
  Ciekawe, dlaczego cena 6610 jest tak bardzo różna od ceny 6100? Przecież te foniki różnią się tylko radiem i portfelem elektronicznym.
  0
 • Users Avatars Mini
  miki pisze: 2003-07-07 19:20
  *VIP* Imponująca promocja, ja wolałbym telefony za 300-400 złotych, a rozmowy o kilkadziesiąt groszy tańsze
  0
 • Users Avatars Mini
  Chris_ pisze: 2003-07-07 19:27
  Nie wierze! :) Plus zrobil taka promocje?! To chyba jakas pomylka ;)) Niemozliwe, a jednak...
  0
 • Users Avatars Mini
  +artur pisze: 2003-07-07 20:19
  Nareszcie coś na co czekałem,czyli ceny coraz niższe :-),a swoja stroną nie zauważyliście że Plus jakoś dużo ostatnio ma tych promocji i to z coraz niższymi cenami telefonów.
  0
 • Users Avatars Mini
  Baca pisze: 2003-07-07 20:56
  Zenada. Znow dreski beda biegac z telefonami. Juz widze ich ucieszone papuchy... No i znow nie w tym kierunku czyli mniejsza dotacja do aparatow a nizsze ceny rozmow. Pzdr Baca
  0
 • Users Avatars Mini
  zyg pisze: 2003-07-07 21:09
  jak żle rozumuje to niech mnie ktoś z błędu wyprowadzi: te benefity mozna sobie rozłożyć na 6 miechów! przez pierwsze 3 naliczanie sekundowe za 1 pln, o zaraz przed upływem 3 miechów uruchamiam pakiety minut za 1 pln przez 3 miechy czyż nie tak?!!! pozdr
  0
 • Users Avatars Mini
  leh pisze: 2003-07-07 21:31
  z tymi "rewelacyjnymi" cenami aparatów to bym nie przesadzał bo porównywalne do ery i idei dla firm, nazwa promocji bardzo kusi a tak naprawde to kaszan a jedyny ciekawy dodatek to naliczanie 1/1 za zeta przez 3 miesiące ( szkoda że tak krótko ).
  0
 • Users Avatars Mini
  leh pisze: 2003-07-07 21:32
  to już dla firmy wolałbym wybrać ere, kupić 3 aparaty i ze wspólnikami gadać za 1 grosz za minutę do lipca 2004
  0
 • Users Avatars Mini
  Czerstwy pisze: 2003-07-07 22:12
  Naprawde zajebisty pomysł z tymi znizkami ale niestety bardzo krotki okres (3 miesiace) promocyjnego naliczania za usługi dodatkowe daje do myslenia. Plus proponuje ciekawe rozwiazanie, szkoda ze nie sa sprecyzowane: 1. Wzajemny wpływ na siebie usług dodanych w tej taryfie. 2. Co daja te usługi. 3. Cenniki połączeń. -!@!- GOL mogłby sie bardziej postarać i dopracować tego newsa. Sam regulamin to suche gadanie, chcemy konkretów!
  0
 • Users Avatars Mini
  MARCIN EMPUNKT pisze: 2003-07-07 23:21
  NAPRAWDĘ DOBRE CENY TELEFONÓW, ORGINALNE ROZWIĄZANIE Z BENEFITAMI (JAK ZWYKLE W PLUSIE, ZARAZ ERA LUB IDEA SKOPIUJĄ) TYLKO ŻE TE BENEFITY TROCHE ZA KRÓTKIE, MOZE DLA SME WPROWADZĄ NA DŁUŻSZY CZAS NP SEKUNDOWE NALICZANIE. DOBRZE ŻE NIE MAM URLOPU BEDZIE SIĘ SPRZEDAWAŁO! JUTRO ZACZYNA SIĘ DZIŚ POZDR
  0
 • Users Avatars Mini
  Dex pisze: 2003-07-07 23:53
  bardzo fajnie można sobie pokombinować i ustawić niezłą taryfkę... tylko niestety prawie wszystko szlag trafi po 3 miesiącach.... mogliby to chociaż do 6 wydłużyć.. ale dobre i to.. :)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-07-08 00:01
  sekundowe taktowanie można chociaż "przetrenować" :-) a może akurat będzie warto? Pojutrze włącza mi się nowa taryfa z taktem 1/1... ktoś może coś powiedzeć ile można zyskać przy przeciętnie 120-150 połączeniach na billingu? wcześniej był takt 30/30.
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-07-08 01:58
  Cieakwe czemu w Plusie nie ma jeszcze P800? I dlaczego S100 jest droższe niż V200. maciek603***: ano dlatego, że jak pewnie zauważyłeś, każda sieć wybiera sobie jakiś wiodący model, który "rzuca" w lepszej cenie, z którym to faktem można się potem "obnosić" w reklamach... vide np.: niedawno SL45i, czy obecnie właśnie 6610 i 7210 w Plusie, 8210 czy 6510 w Idei (a obecnie 6100), 7650, czy dawniej 6310i w Erze... No fakt, że 6610 i 6100 niewiele się różnią, ale różnica w cenie akurat wynika z tego co napisałem. Jak Idea na Gwiazdkę 2002 rzuciła 6510 za 49, to także wszyscy się dziwili, że 8310 kosztuje nadal 699 (czy coś koło tego), choć różnica de facto też nie była wielka m-dzy tymi 2-oma terminalami... Taka to już filozofia marketingu...
  0
 • Users Avatars Mini
  szczeps pisze: 2003-07-08 05:09
  plus sie stara ale tak jak mowilem,nie daze sentymentem plusa i nie bede...
  0
 • Users Avatars Mini
  +artur pisze: 2003-07-08 07:34
  wlo*popieram z ciekawości zobaczyć a być moze się spodoba :-),sam bym spróbował
  0
 • Users Avatars Mini
  Gonzales pisze: 2003-07-08 11:07
  Do *wlo*. Przelicznik jest taki. Miałem NS 150 + 20 minut w ramach Plus Tobie. I z trudem starczało. Teraz mam Plus 200 i 1/1 + 15 minut w ramach Plus Tobie. I jeszcze zostaje około 20 minut. Liczba połączeń w miesiącu - około 150-160. Poza tym świetnie wyniki daje połączenie Sterfy Plus z naliczaniem sekundowym.
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2003-07-08 11:59
  wlo***** : to oczywiście zależy od "stylu" dzwonienia. Ja co prawda nie mam takiego naliczania, ale znam kogoś kto ma i sobie chwali. Jeśli wykonujesz dużo któtkich połączeń to będzie się opłacało aktywować naliczanie sekundowe. Więc zapodaj sobie takowe naliczanie - przetestuj i sam najlepiej osądzisz czy w Twoim przypadku przynosi to zamierzony efekt.
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawel pisze: 2003-07-08 13:14
  wlo*** bardzo prosto to sprawdzic czy Ci sie sek oplacaja. Zerujesz licznik w telefonie ostatniego dnia okresu i jedziesz do konca. potem czekasz na biling i patrzysz ile jest w rzeczywistosci a ile na bilingu. Roznice minut miedzy bilingiem a telefonem mnozysz przez srednia stawke w Twojej taryfie i patrzysz ile nadplaciłes Plusowi. Jesli kwota jest wyzsza niz 15 netto uruchamiaasz usługe. pozdrawiam Paweł
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-07-08 18:28
  Pawel - wiem, że to łatwo zrbić, problem w tym, że od 16 czerwca czekam - jutro rano to zrobię :-) Z teoretycznych obliczeń wynika, że będzie mi się to opłacać bardzo nawet. Gonzales podał mi bardzo dobrą odpowiedź - do dzisiaj mam NS150+40PT - razem 190 minut i nie mniej niż 120 połączeń. Wynika, że przy Plus 200 i dużym pakiecie do Plusa - razem 180 minut, z sekundowym taktowaniem efektywnie będę miał więcej połączeń, czyli jak podaje Gonzales... chociaż też jeszcze chyba teoretycznie bo billingu nie dostał :-) _CISCO_ - w sumie nie chodzi o krótkie połączenia tylko o ilość połączeń - z każdego jest ostatnie 29 sekund do odzyskania :-) Co do testowania - nie ma co testować bo z teoretycznych obliczeń wynika, że się opłaca... Pytanie jak bardzo :-) Co do tego licznika jeszcze... Wy nie dzwonicie do BOK-u? A transmisja danych? To nie jest takie oczywiste, jak Wam się zdaje :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Gonzales pisze: 2003-07-08 19:04
  Fakt, bilingu nie dostałem, ale na bieżąco notuję zużycie minut; ponieważ dzwonię raczej schematycznie nie spodziewam się wiekszych zmian. Resume: odpowiedź można potraktowac jako praktyczną :-))). W każdym razie ze spokojem patrzysz na czas zakńczonej rozmowy 1 min. 1 sek. A ten spokój jest bezcenny...;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-07-08 20:16
  Tutaj nie mogę się z Tobą nie zgodzić Gonzales :-) Z niecierpliwością czekam na wyzerowanie licznika i na pierwszy billing. Podobnie, dzwonię bardzo schematycznie - w firmie głównie wykorzystuję telefon - więc może nie czy, ale jak bardzo się opłaca sekundowe taktowanie w moim przypadku mnie interesuje :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  nut pisze: 2003-07-08 23:34
  Jezeli chodzi o plusa, to poszedl on doprzodu wprowadzajac przede wszystkim nowe taryfy, ktore sa wedlug mnie bezkonkurencyjne. Promocja, przyznam taka sobie, bo tylko na 3 miechy. A jezeli chodzi o naliczanie 1/1, to ze wszystkich sieci w plusie jest najmniej oplacalne, poniewaz normalnie jest 30/30, a nie 60/30, ale i tak da sie zaoszczedzic ... :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  .wally. pisze: 2003-07-09 10:31
  promocja fajna, szkoda ze niestety ale ja juz nowej umowy nie podpisze :-( dlaczego przy starych taryfach bonifikaty udzielano na 6 miechow a w nowych tylko na 3? szkoda ze plus nie ma taryfikacji 30/1/1 np za 5 zetka. z wielka checia bym sobie taka usluge wykupil bo 15zeta netto za 1/1/1 to troche mi sie nie przelicza ;-(
  0
 • Users Avatars Mini
  Rysiek pisze: 2003-07-09 11:44
  Cytuje: " ORGINALNE ROZWIĄZANIE Z BENEFITAMI (JAK ZWYKLE W PLUSIE, ZARAZ ERA LUB IDEA SKOPIUJĄ)". sorki, ROTFL, Plus zawsze byl porazka jezeli chodzi o taryfy, w koncu dopiero niedawno zrobili normalne taryfy dla ludzi. Zycze mu jak najlepiej, ale sporo ma jeszcze do zrobienia (w kategorii "dla ludzi", bo firmowych nie analizuje - moze na tym sie koncentruje Plus)
  0
 • Users Avatars Mini
  swerd pisze: 2003-07-15 19:04
  namieszana nieźle ta promocja. ale za krótko to wszystko dają. tylko zeby przetestować i koniec.
  0
 • Users Avatars Mini
  barnie pisze: 2003-09-17 08:54
  średnio to wychodzi.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: