Nowy konkurs "Majówka z Erą"

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 12

Regulamin konkursu "Majówka z Erą":

1. Organizatorem Konkursu "MAJÓWKA Z ERĄ" jest Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 29159 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy. 

2. Konkurs rozpoczyna się 1 maja i trwać będzie do 30 czerwca 2003r (włącznie).

3. Konkurs dotyczy krzyżówki: "MAJÓWKA Z ERĄ" dostępnej przez kanał medialny: krótkie wiadomości tekstowe SMS. Krzyżówka została zamieszczona w majowo - czerwcowym wydaniu magazynu Twoja Era oraz na stronie www.era.pl.

4. Zgłoszeniem do konkursu jest przynajmniej jednorazowe skorzystanie z Konkursu: "MAJÓWKA Z ERĄ" poprzez:
a) Wysłanie z telefonu komórkowego krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) pod numer 6611 z poleceniem: X PION LUB X POZIOM, która spowoduje przesłanie do klienta podpowiedzi.
b) Wysłanie z telefonu komórkowego krótkiej wiadomości tekstowej (SMS) pod specjalnie dedykowany numer 7311 z ułożonym hasłem konkursowym.

5. Konkurs polega na rozwiązaniu krzyżówki oraz ułożeniu hasła konkursowego z liter wpisanych w pola ponumerowane w prawym dolnym rogu i uszeregowanych od 1 do 13. Hasło konkursowe należy przesłać w postaci SMS-a najpóźniej do dnia 30.06.03 na nr 7311. Przyjęcie hasła zostanie potwierdzone SMS-em.

6. Klient może rozwiązać krzyżówkę w sposób tradycyjny lub skorzystać z podpowiedzi, które są dostępne pod specjalnie dedykowanym numerem 6611. W przypadku, gdy klient nie zna odpowiedzi na pytanie wysyła SMS-a pod numer 6611. 
Aby otrzymać podpowiedź należy wysłać SMS-a o treści X POZIOM lub X PION, gdzie X, oznacza podpowiedź dla danego numeru. Po rozwiązaniu całej krzyżówki, z liter wpisanych w pola ponumerowane w prawym dolnym rogu i uszeregowanych od 1 do 13 utworzone wyrażenie stanowi hasło konkursowe, które klient powinien przesłać na specjalnie dedykowany numer 7311.

7. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania zgłoszenia z przyczyn od niego niezależnych. 

8. SMS z ułożonym hasłem konkursowym musi zostać wysłany poprzez kartę SIM uczestnika Konkursu.

9. Wszyscy uczestnicy Konkursu mogą przesłać dowolną ilość SMS z ułożonym hasłem konkursowym. Każde zgłoszenie jest brane pod uwagę przy wybieraniu zwycięzców Konkursu, o których mowa w punkcie 14.

10. Zgłoszenie do Konkursu, o którym mowa w punkcie 4 oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu konkursowego podanego na stronach internetowych: www.eraomnix.pl oraz dostępnego w siedzibie głównej PTC w Warszawie. 

11. W Konkursie "MAJÓWKA Z ERĄ" mogą wziąć udział osoby fizyczne oraz prawne, będące Abonentami PTC na podstawie ważnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z PTC, którzy nie zalegają z bieżącymi płatnościami względem PTC oraz Użytkownicy telefonów w sieci Era w systemie Era Tak Tak, mający wypełnioną kartę rejestracyjną. 

12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy PTC oraz członkowie ich rodzin.

13. Weryfikacja rankingu przez PTC w celu określenia laureatów Konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu tj. do dnia 07.07.03. 

14. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców wśród Uczestników Konkursu (Abonentów sieci Era lub Użytkowników systemu Era Tak Tak), którzy wysłali poprawnie ułożone hasło konkursowe. Z listy graczy ułożonej według kolejności nadesłania ułożonego hasła konkursowego, zwycięzcą zostanie pierwszy i co 10 Uczestnik (10,20,30...), który otrzyma nagrody w kolejności podanej w punkcie 19. Każdy gracz ma nieskończenie wiele możliwości wysłania hasła konkursowego. Każde poprawnie nadesłane zgłoszenie będzie brane pod uwagę przy wyborze zwycięzców. Jednak zwycięzcą tego Konkursu można zostać tylko raz.

15. Wszyscy laureaci Konkursu "MAJÓWKA Z ERĄ" zostaną zweryfikowani przez Dział Należności we współpracy z Komisją Konkursową pod kątem ewentualnych zaległości płatniczych względem Operatora sieci Era. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Departament Należności do któregokolwiek ze zwycięzców, ponownie zostanie zwołana Komisja Konkursowa, która zdyskwalifikuje zadłużonego laureata i wyłoni kolejnego zwycięzcę według zasad niniejszego regulaminu. 

16. Nazwiska i imiona oraz miejscowość (w przypadku firmy - pełna nazwa firmy), wszystkich laureatów Konkursu zaprezentowane zostaną na stronach internetowych: www.era.pl.

17. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację nazwiska i imienia oraz miejscowości (w przypadku firmy - pełnej nazwy firmy), na stronach internetowych oraz przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997) wyłącznie przez PTC i tylko dla celów niniejszego Konkursu. 

18. Po zakończeniu trwania Konkursu Komisja Konkursowa wybrana przez PTC, zweryfikuje spełnienie kryteriów konkursowych przez poszczególnych Uczestników Konkursu i wyłoni laureata nagrody głównej oraz laureatów nagród pocieszenia w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu. 

19. W Konkursie są do wygrania następujące nagrody:

  • pierwszych pięciu graczy z listy zwycięzców (tj. 1, 10, 20, 30, 40 uczestnik konkursu) otrzyma rowery górskie

  • kolejnych 200 graczy z listy zwycięzców (tj. 50, 60, 70... uczestnik konkursu) otrzyma gadżety firmowe sieci ERA

20. Przyznane nagrody nie mogą być zamienione na równowartość pieniężną. 

21. Organizator Konkursu ponosi koszty związane z ufundowaniem wszystkich nagród w Konkursie. 

22. Nagrody konkursowe w postaci pięciu rowerów górskich będą powiększone w wypadku osób fizycznych o nagrodę gotówkową w wysokości 11,11% wartości nagrody rzeczowej. Nagroda gotówkowa nie będzie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana jako podatek zryczałtowany od łącznej wartości nagrody, o którym mowa w art. 41, ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są samodzielnie dokonać rozliczenia należności publicznoprawnych związanych z otrzymaniem nagrody - zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

23. Nagrody w Konkursie zostaną przesłane laureatom Konkursu "MAJÓWKA Z ERĄ" pocztą, na koszt organizatora Konkursu. 

24. Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Konkursu z niniejszym regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym) lub osobiście pod rygorem nieważności w siedzibie głównej PTC w Warszawie Al. Jerozolimskie 181 z dopiskiem "KONKURS MAJÓWKA Z ERĄ". Komisja Konkursowa rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni od jej otrzymania oraz pisemnie powiadomi o rozstrzygnięciu. 

25. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i rozstrzyga o prawie do nagrody.

Opinie:

Opinie archiwalne (12):

Komentuj

Komentarze / 12

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: