PLAY musi dopłacić kolejne miliony - teraz 26, wcześniej 36

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
PLAY musi dopłacić kolejne miliony - teraz 26, wcześniej 36

Play złożył deklaracje korygujące w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2015, 2016 i 2017. Korekty te odzwierciedlają ustalenia doręczonych w dniu 17 grudnia 2020 r. wyników kontroli celno-skarbowych ww. rozliczeń prowadzonych przez Naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.


W wyniku kontroli, organ za prawidłowe uznał rozliczenia Play z tytułu opłat licencyjnych ponoszonych na rzecz podmiotu powiązanego, tj. Play 3GNS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.


Jednocześnie, organ zakwestionował wartość uwzględnionych w rozliczeniach podatkowych Play odpisów amortyzacyjnych od znaków towarowych, przyjmując, że ich wartość początkową wyznacza dolna granica wskazana w raporcie z wyceny znaków towarowych, sporządzonym przez niezależny podmiot; oraz w konsekwencji, zakwestionowano odliczenie odpisów amortyzacyjnych w części dla każdego z kontrolowanych lat, w wysokości od 51 085 766,68 zł do 51 195 720,52 zł.


Play zapłaci na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek w kwocie 19 424 466 PLN oraz 6 570 849 PLN odsetek ustawowych.


Ustalenia organu w kontroli za rok 2017 w zakresie przyjęcia niższej wartości znaków towarowych jako podstawy do naliczania amortyzacji mają wpływ na zobowiązania podatkowe Play w latach 2018 i 2019 oraz będą skutkować płatnością zobowiązań podatkowych w kwocie łącznej co najmniej 9,8 milionów złotych powiększonych o należne odsetki podatkowe.

 

Wcześniej  PLAY musiał przelać na konto urzędu około 36 mln zł.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: