Wyniki Cyfrowego Polsatu i Plusa za I kw. 2014 r.

Newsy
Opinie: 7

Grupa Kapitałowa Cyfrowy Polsat opublikowała wyniki operacyjne i finansowe za I kwartał br. Platforma satelitarna odnotowuje rekordowe przychody, Telewizja Polsat poprawia udziały zarówno w oglądalności, jak i rynku reklamy, a Polkomtel (który 7 maja dołączył do Grupy Polsat) regularnie zwiększa liczbę użytkowników Internetu mobilnego oraz utrzymuje wysoką rentowność biznesu.

 • Liczba abonentów płatnej telewizji na koniec I kw. br. utrzymała się na stabilnym poziomie ok. 3,53 mln;
 • Już 85% abonentów Cyfrowego Polsatu korzysta z dekoderów HD;
 • Około 20% abonentów platformy (ponad 700 tys.) korzysta z usługi Multiroom;
 • ARPU Pakietu Familijnego w I kw. br. wzrosło rok do roku o 2,9% do 49,6 zł, a Pakietu Mini – do 13,6 zł;
 • Wskaźnik odpływu klientów (churn) utrzymany został na stabilnym poziomie i wyniósł 9,3% za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca br.;
 • Liczba użytkowników usługi dostępu do Internetu wzrosła do 255 tys.;
 • Średnia miesięczna liczba użytkowników IPLA (witryna i aplikacje) wzrosła w I kw. br. do ok. 4,2 mln;
 • Liczba transakcji VOD/PPV wyniosła w I kw. br. 264 tys., a od momentu uruchomienia usług – 4,8 mln;
 • Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w oglądalności wzrósł w I kw. br. do 22,5%, z czego główny kanał POLSAT miał 13,2%, a kanały tematyczne 9,3%;
 • Udział kanałów Grupy Telewizji Polsat w rynku reklamy telewizyjnej wzrósł w I kw. br. do 24,9%.

- Pierwszy kwartał tego roku jest dla nas bardzo udany zarówno pod względem wyników operacyjnych, jak i finansowych. Oprócz bieżącej działalności prowadziliśmy w nim intensywne przygotowania do zakończenia transakcji zakupu spółki Polkomtel, którą z sukcesem sfinalizowaliśmy 7 maja. Przed nami liczne wyzwania i nowe możliwości związane z działalnością powiększonej o Plusa Grupy Polsat. Naszym głównym celem na drugą połowę tego roku jest kontynuowanie procesu integracji obydwu spółek oraz wprowadzanie kolejnych wspólnych produktów i inicjatyw sprzedażowych – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A.

Kluczowe dane finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników finansowych Grupy. Wzrost przychodów wynika z organicznego wzrostu segmentu klientów indywidualnych oraz dynamicznie rosnących przychodów z reklamy i sponsoringu Grupy Telewizji Polsat. Efektywna polityka zarządzania kosztami przyczyniła się do ich spadku w stosunku do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Wysoka EBITDA i marża EBITDA świadczą o bardzo dobrych i zdrowych fundamentach naszego biznesu, co pozwala nam bardzo optymistycznie patrzeć na przyszłą działalność nowej Grupy uwzględniającej Polkomtel – komentuje Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A.

Wyniki finansowe Grupy Cyfrowy Polsat

w mln PLN I kw. 2014 zmiana r/r
Przychody 727 4%
Koszty* 446 -2%
EBITDA 281 15%
Marża EBITDA 38,9% 3,7 p.p.
Zysk netto 98 3%

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji i utraty wartości

Segment usług świadczonych klientom indywidualnym

- Bardzo ważne dla naszej działalności jest utrzymanie stabilnej bazy abonentów oraz wzrost przychodu od jednego klienta, co realizujemy z sukcesem, dzięki dobrym programom utrzymaniowym, wysokim standardom obsługi klienta oraz szerokiemu wachlarzowi usług dodatkowych. W wyniku sukcesywnie rosnącego ARPU oraz wyższych przychodów telekomunikacyjnych nasza Grupa po raz kolejny odnotowała rekordowe przychody od klientów indywidualnych – podkreśla Dominik Libicki.

Wyniki finansowe segmentu klientów indywidualnych

w mln PLN I kw. 2014 zmiana r/r
Przychody 494 2%
Koszty* 313 -2%
EBITDA 181 10%
Marża EBITDA 36,8% 2,6 p.p.
Zysk netto 30 0%

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji i utraty wartości

Segment nadawania i produkcji telewizyjnej

- Wszystkie najważniejsze wskaźniki operacyjne i finansowe Grupy Telewizji Polsat wzrosły w pierwszym kwartale tego roku. Konsekwentnie realizowaliśmy strategię zrównoważonych inwestycji programowych, dzięki czemu możemy zaprezentować wysoką EBITDĘ oraz wzrost marży EBITDA do poziomu 38%. Na naszą działalność bardzo pozytywnie wpłynęły również nowo dołączone do Grupy kanały TV4 i TV6 – mówi Maciej Stec, Członek Zarządu, Telewizja Polsat Sp. z o.o.

Spośród wiosennych nowości Telewizji Polsat największą widownię gromadził show Twoja twarz brzmi znajomo, przyciągający przed telewizory średnio 1,4 mln widzów w grupie komercyjnej (26% udziału w widowni). Drugą najmocniejszą pozycją w ramówce był program Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami, który gromadził średnio 1,3 mln widzów w grupie komercyjnej i miał 20,8% udziałów w widowni. Inną kluczową pozycją wiosny był kontynuowany talent show Must be the Music. Tylko muzyka. Niedzielne emisje programu osiągały średnio 1,3 mln widzów w grupie 16-49, przy 18,2% udziale w widowni.

Spośród stacji tematycznych Grupy, w pierwszym kwartale tego roku największe udziały w widowni miały stacje TV4, Polsat2, TV6 i Polsat News. Kanałami tematycznymi o największej dynamice wzrostu udziałów w widowni (vs. pierwszy kwartał 2013 roku) były TV6, Polsat Viasat Explore, Polsat Viasat Nature i Polsat Film.

Wyniki finansowe segmentu nadawania i produkcji telewizyjnej

w mln PLN I kw. 2014 zmiana r/r
Przychody 266 8%
Koszty* 165 0%
EBITDA 101 25%
Marża EBITDA 37,9% 5 p.p.
Zysk netto 79 28%

* Koszty nie uwzględniają amortyzacji i utraty wartości

Wyniki operacyjne i finansowe Polkomtelu

- Na trudnym rynku telekomunikacyjnym Plus utrzymuje bazę klientów na relatywnie stabilnym poziomie i pozostaje liderem rentowności. Dzięki rosnącej jakości i dostępności usług Internetu mobilnego, w tym najnowocześniejszej i najszybszej technologii LTE, rośnie sprzedaż smartfonów oraz liczba użytkowników usług transmisji danych, co przekłada się na coraz wyższy strumień przychodów z tego segmentu rynku, który zyskuje coraz większe znaczenie w naszej działalności. Wierzę, że dołączenie naszej firmy do Grupy Polsat oraz nowe produkty oferowane przez Plusa wraz z Cyfrowym Polsatem przyczynią się do wzrostu przychodu od jednego klienta oraz satysfakcji użytkowników z naszych usług – mówi Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Polkomtel Sp. z o.o.

Wyniki operacyjne Plusa:

 • Łączna baza klientów sieci Plus wyniosła na koniec I kw. br. 13,9 mln, z czego 7,4 mln to klienci kontraktowi (w tym 774 tys. klientów Internetu mobilnego) oraz 6,5 mln - klienci pre-paid;
 • Liczba aktywnych użytkowników usługi transmisji danych wzrosła do 3,5 mln;
 • ARPU klienta kontraktowego wynosi 50,7 zł, klienta pre-paid – 11,1 zł, a średnie – 32 zł;
 • ARPU detaliczne z usługi transmisji danych wynosi: 9,3 zł dla klienta kontraktowego oraz 1,1 zł dla klienta pre-paid;
 • Smartfony stanowiły 77% sprzedaży detalicznej aparatów telefonicznych.

Wyniki finansowe Metelem (w tym Polkomtelu)

w mln PLN I kw. 2014 zmiana r/r
Przychody(1) 1.603 -4%
- Sprzedaż detaliczna 1.311 -4%
- Interconnect i sprzedaż hurtowa 292 -6%
Koszty(2) 874 -9%
EBITDA(3) 729 2%
Marża EBITDA 45,5% 2,8 p.p.
EBIT 290 3%
Zysk netto 15 n/a

(1) Przychody ze sprzedaży (nie zawierają „Pozostałych przychodów operacyjnych”)
(2) Koszty nie uwzględniają amortyzacji, utraty wartości i likwidacji, zawierają wynik netto pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych
(3) EBITDA definiujemy wynik netto przed obciążeniami podatkowymi, kosztami finansowymi, przychodami finansowymi, udziałami w zysku jednostek stowarzyszonych, zyskiem z wyłączenia inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, amortyzacją, jak również stratami i zyskami z trwałej utraty wartości oraz kosztami likwidacji rzeczowych środków trwałych

Wyniki pro forma Grupy Polsat z uwzględnieniem Polkomtelu

mld PLN CP PLK Razem(4)
Przychody(1) 2,9 6,7 9,6
EBITDA(2) 1,1 2,9 4,0
Marża EBITDA 36,9% 43% 41,1%
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 0,8 2,7 3,6
Dług netto 1,5 9,8 11,3
Dług netto/EBITDA 1,4x 3,4x 2,9x

(1) Przychody ze sprzedaży (nie zawierają „Pozostałych przychodów operacyjnych”)
(2) EBITDA definiujemy jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych środków trwałych, przychodami z tytułu odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku spółek współkontrolowanych. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/ (stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację, odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych środków trwałych
(3) Skonsolidowane dane Metelem na potrzeby pro formy zostały dostosowane do sposobu prezentacji danych Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A.
(4) Wartości zaokrąglone

Finalizacja transakcji zakupu Plusa

7 maja br., w rezultacie zakończenia procesu refinansowania, podpisania umowy ramowej z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) oraz emisji akcji dla wspólników Metelem, Cyfrowy Polsat nabył udziały w Metelem i tym samym stał się właścicielem spółki Polkomtel. Operator sieci Plus wszedł do Grupy Polsat, która stała się największą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie oraz jednym z największych polskich przedsiębiorstw. 12 maja br. nowe akcje EBOR zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a 14 maja miały swoje pierwsze notowanie.

- Jestem bardzo zadowolony, że Polkomtel jest już w Grupie Polsat. Teraz będziemy mogli skupić się na kontynuowaniu integracji struktur i działalności Cyfrowego Polsatu oraz Polkomtelu, tak aby zgodnie z przyjętą strategią zrealizować zakładane cele biznesowe i zapowiedziane synergie – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. - Dzięki tej transakcji zarówno Cyfrowy Polsat, jak i Polkomtel zyskają nowe możliwości rozwoju w dynamicznie zmieniającym się i bardzo konkurencyjnym otoczeniu rynkowym. Jestem przekonany, że wspólnie ze spółką Polkomtel efektywnie wykorzystamy szanse rynkowe i atuty naszych firm – dodaje Dominik Libicki.

- Dzięki refinansowaniu zadłużenia Cyfrowego Polsatu uzyskaliśmy znacznie lepsze warunki finansowania oraz wyeliminowaliśmy ekspozycję walutową naszego zadłużenia. Nowa umowa kredytowa pozwoli także na refinansowanie części zadłużenia grupy Metelem na warunkach znacznie lepszych niż obecne – mówi Tomasz Szeląg, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat S.A.

Strategicznym celem połączonej Grupy jest maksymalizacja przychodów od klientów indywidualnych, oferowanie kompleksowego i regularnie wzbogacanego portfolio usług zintegrowanych oraz wzrost satysfakcji i lojalności klientów. Jednocześnie Zarząd oczekuje, że do końca 2019 r. zostaną zrealizowane synergie przychodowe i kosztowe w skumulowanej wysokości ok. 3,5 mld zł oraz finansowe – w skumulowanej wysokości ok. 0,5 mld zł.

Wspólny projekt sprzedaży usług oraz program lojalnościowy Plusa i Cyfrowego Polsatu

Wprowadzony 18 lutego br. program smartDOM pozwala na korzystne łączenie nowoczesnych usług Plusa, Cyfrowego Polsatu i Plus Banku i dzięki temu oszczędzanie na rachunkach.

Zasady programu smartDOM:

 • Przedłużając umowę na jedną z dwóch posiadanych usług, dokupując drugą usługę lub wybierając jednocześnie dwie usługi Cyfrowego Polsatu lub Plusa, klient otrzymuje 10 zł rabatu miesięcznie, czyli 240 zł łącznej zniżki w trakcie umowy. Usługi można dodawać do produktów Plusa (telefon, Internet LTE) lub Cyfrowego Polsatu (telewizję satelitarną, Internet LTE) z abonamentem w wysokości minimum 39,90 zł. Można je również dowolnie łączyć – telewizję z telefonem, telefon z Internetem, Internet z telewizją albo wszystkie trzy – ważny jest jedynie poziom abonamentu dodawanych usług – co najmniej 39,90 zł w przypadku Internetu LTE i telefonu oraz 59,90 zł w przypadku telewizji satelitarnej. Jednocześnie można połączyć nawet 9 usług: maksymalnie 3xtelefon, 3xInternet i 3xtelewizję i dzięki temu zaoszczędzić aż 80 zł/mies.! Program smartDOM sieci Plus i Cyfrowego Polsatu, to 240 zł oszczędności w trakcie trwania 24-miesięcznej umowy, w przypadku korzystania z dwóch usług. Posiadanie klasycznego zestawu usług: telewizja, Internet, telefon, to już 480 zł oszczędności w ciągu dwóch lat.
 • Klienci Plusa i Cyfrowego Polsatu korzystający z Konta Plus w Plus Banku za każde 500 zł wydane kartą debetową lub kredytową oraz naklejką MasterCard PayPass™ mogą dodatkowo: obniżyć abonament wybranej usługi o 5% lub zyskać 5% do wartości doładowania dla telefonu Plus Mix lub Plus na Kartę. Posiadacze Konta Plus otrzymają dodatkowo w Plus Banku nowoczesną bankowość mobilną, która oferuje: dostęp do usług przez Internet, telefon i SMS, darmowe wypłaty z największej sieci bankomatów w kraju – „Euronet”, aplikację mobilną plusbank24, dostęp do kredytu w koncie, który przez pierwsze 30 dni jest całkowicie bezpłatny.
 • Możliwość zakupu energii elektrycznej – specjalne stawki dla osób korzystających z innych usług Plusa i Cyfrowego Polsatu, dzięki czemu można mieć nawet 240 zł oszczędności! Prąd od Plusa to bardzo atrakcyjna opłata za kWh, prosty i przejrzysty rachunek oraz minimum formalności. Usługa dostępna jest w całkowicie nowym na polskim rynku abonamentowym modelu sprzedaży, w którym klient wybiera odpowiadający mu abonament z pakietem energii i płaci za tyle, ile jej zużył.

13 maja br. Plus i Cyfrowy Polsat wprowadzili w ramach programu smartDOM wyjątkową ofertę dla obecnych klientów – „Drugi produkt za połówkę, trzeci za złotówkę”. Nowa promocja oparta jest o bardzo prosty i elastyczny mechanizm – wystarczy posiadać jedną usługę z abonamentem w wysokości minimum 49,90 zł i dokupić dwie kolejne o wartości minimum 49,90 zł, aby zyskać atrakcyjne rabaty na cały okres trwania umowy: drugą usługę za 24,95 zł, a trzecią za 1 zł. Nie ma znaczenia, którą z 3 podstawowych usług operatorów – telewizję, Internet czy telefon – aktualnie posiada klient i w jakiej kolejności dokupuje usługi. Już za ok. 76 zł/mies. może mieć zestaw z telewizją HD, Internetem LTE oraz nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami. Jeżeli jako 3 produkt klient wybierze usługę o wartości większej niż 49,90 zł, to miesięczna opłatą za nią będzie niższa o 48,90 zł.

Także 13 maja br. ruszył nowy program lojalnościowy Plusa, Cyfrowego Polsatu i Plus Banku – Paszport Korzyści, dzięki któremu zyskać można nie tylko atrakcyjne promocje i oszczędności u organizatorów oraz korzystne rabaty u Partnerów, ale również bilety na Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn i koncerty, zaproszenia do ulubionych programów telewizyjnych z anteny Telewizji Polsat, a nawet… rolę w serialu! Patronem medialnym programu jest Telewizja Polsat.

- Mimo że Polkomtel formalnie dołączył do Grupy Polsat 7 maja, to z realizacją naszych planów nie czekaliśmy na zamknięcie transakcji. Nasze firmy współpracują ze sobą już od wielu miesięcy, a pierwszym dużym, wspólnym projektem, który ma się przyczynić do wzrostu przychodu od jednego klienta i realizacji synergii, jest właśnie program smartDOM – mówi Dominik Libicki, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. – Wierzymy także, że nasza druga nowość – unikalny program lojalnościowy Paszport Korzyści – pozytywnie wpłynie na poziom zadowolenia klientów ze współpracy z naszymi firmami, a innych konsumentów przekona, że warto do nas dołączyć.

Polkomtel – wyniki 1Q’14

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Opinie archiwalne (7):

Komentuj

Komentarze / 7

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  james pisze: 2014-05-15 10:29
  Orange z nju mobile depcze już Plusowi po piętach jeśli chodzi o liczbę klientów kontraktowych.
  -1
 • Users Avatars Mini
  ptricko pisze: 2014-05-15 10:36
  @james co to za kontrakt na 1 m-c w nju. dziś jest, jutro nie ma
  1
 • Users Avatars Mini
  Grzegorz Szewczak pisze: 2014-05-15 11:56
  Jeśli chodzi o bazę abonentów to jakoś dramatycznie się to nie zmienia. Przyszłość to bardzo szybki mobilny internet i oferowane za jego pomocą najróżniejsze usługi. Polsat póki co ma w tym segmencie silną pozycję, ale konkurencja nie śpi :)
  0
 • Users Avatars Mini
  james pisze: 2014-05-15 12:30
  ptricko@ w sumie wliczenie nju z rach. daje tylko jakieś 100 tys. abonemntowych, dodatkowo do bazy Orange.
  -1
 • Users Avatars Mini
  james pisze: 2014-05-15 12:31
  Grzegorz@ Zgadza się. W raporcie kwartalnym T-Mobile również wyraźnie pisze o wzroście tego segmentu rynku w ich działalności.
  0
 • Users Avatars Mini
  telekrowa.pl pisze: 2014-05-15 15:18
  Orange depcze, nie depcze, każdy z nich ma swoich stałych klientów i zmiana może nastąpić tylko jeśli pojawią się naprawdę interesujące oferty
  0
 • Users Avatars Mini
  nicki pisze: 2014-05-15 16:07
  A ile podatku w Polsce zapłacił w tym czasie cyfrowy polsat?
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: