Plus GSM promuje usługi kart SIM Plus Mega

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 36

Plus GSM zorganizował dla posiadaczy kart SIM Plus Mega konkurs Pilot Plus. W maju 2003 uczestnicy będą mogli wziąć udział w 12 dziennych edycjach konkursu Pilot Plus. Podczas każdej edycji do wygrania jest 125 nagród.

W dniach, w których odbywa się konkurs, należy wysyłać zapytania w usłudze Pilot Plus o Sklep Plus GSM - a w odpowiedzi uczestnik otrzyma informację o 3 najbliższych sklepach wśród których, można znaleźć - Sklep Plus GSM oznaczony symbolem PREMIA.

Pierwszych 10 uczestników, którzy odwiedzą najbliższy sklep promocyjny i pochwalą się informacją zwrotną z usługi Pilot Plus otrzymają firmowy upominek. Nagrodą dzienną będzie Zestaw Simplus Team z telefonem.

Jeśli w odpowiedzi na zapytanie o Sklep Plusa użytkownik dostanie informację z adresem, oznaczoną symbolem PREMIA! a system zarejestruje jego zapytanie jako pierwsze w danej godzinie trwania konkursu, czyli między 10.00 a 11.00, 11.00 a 12.00, 12.00 a 13.00, 13.00 a 14.00 i 14.00 a 15.00 i będzie on dostępny w godzinach 15.00-22.00 pod numerem telefonu, z którego skorzystał z usługi Pilot Plus otrzyma wówczas zestaw Simplus Team.

Każdy kto choć raz podczas trwania konkursu wyśle zapytanie w usłudze Pilot Plus o Sklep Plus GSM, może stanąć do walki o nagrodę główną. Należy wysłać SMS z SUPERHASŁEM promującym usługę Pilot Plus na numer 7085. Autor najlepszego hasła otrzyma nagrodę główną. Koszt wysłania wiadomości SMS to 92 grosze brutto.

REGULAMIN KONKURSU PILOT PLUS
Konkurs "Pilot Plus" (zwany dalej "Konkursem") jest organizowany przez Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81 (zwaną dalej "Organizatorem"), przy współpracy z "McCann-Erickson Polska" Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie przy ul. Transportowców 11/13 (zwaną dalej "McCann"). Zasady uczestnictwa w Konkursie, jego przebieg oraz zasady wyłonienia zwycięzców określa niniejszy Regulamin. Konkurs prowadzony jest (organizowany i emitowany) na antenie radia ZET w terminach podanych w § 3 pkt 1 - 2 niniejszego Regulaminu.

§ 1. IDEA KONKURSU

 1. Osobami uprawnionymi do udziału w Konkursie, zwanymi dalej "Uczestnikami", są pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby fizyczne poniżej 18 - tego roku życia za zgodą rodziców lub opiekunów, które w czasie trwania Konkursu określonym w § 3 pkt 1 - 2 niniejszego Regulaminu wyślą za pomocą usługi Pilot Plus zapytanie o najbliższy Sklep Plus GSM w celu odnalezienia na terenie Polski jednego z 12 Sklepów Plus GSM oznaczonych w systemie Pilot Plus hasłem "PREMIA" " ("Sklep Plus PREMIA")

 2. Pierwszych 10 Uczestników, którzy każdego dnia trwania konkursu odnajdą za pomocą usługi Pilot Plus i bezpośrednio dotrą do jednego z 12 Sklepów Plus PREMIA będą wręczone upominki Plus GSM ("Prezent").

 3. Uczestnicy, którzy za pomocą usługi Pilot Plus odnajdą Sklep Plus PREMIA wezmą udział w rywalizacji o "Nagrodę Dzienną" zgodnie z zasadami określonymi w § 4 - 5 niniejszego Regulaminu. Lista tych Uczestników zostanie stworzona na podstawie danych zarejestrowanych przez program Organizatora rejestrujący korzystanie z usługi Pilot Plus.

 4. Uczestnicy, którzy wyślą chociaż raz w czasie trwania Konkursu określonym w § 3 pkt 1 - 2 niniejszego Regulaminu za pomocą usługi Pilot Plus zapytanie o najbliższy Sklep Plus GSM z a następnie bez względu na wynik poszukiwań, wyślą w terminie od 07 maja do 31 maja SMS z hasłem reklamowym promującym usługę Pilot Plus na numer 7085 ("Hasło Reklamowe") wezmą udział w rywalizacji o Nagrodę Główną.

 5. Nagroda Główna zostanie przyznana Autorowi najlepszego Hasła Reklamowego.

§ 2. NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM KONKURSU

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nadzorem komisji konkursowej w składzie: dwóch pracowników McCann oraz jeden pracownik Organizatora ("Komisja Konkursowa").

 2. Decyzje Komisji Konkursowej nie wymagają uzasadnienia.

 3. W ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu Komisja Konkursowa sporządzi raport z przeprowadzenia Konkursu.

 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i McCann oraz członkowie ich rodzin: małżonkowie oraz krewni w linii prostej (dzieci, rodzice, dziadkowie) oraz w linii bocznej do drugiego stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo własne, dzieci rodzeństwa własnego) oraz powinowaci w linii prostej (rodzice, dziadkowie małżonka) i w linii bocznej do drugiego stopnia powinowactwa (rodzeństwo małżonka).

§ 3. TERMIN TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 07 maja 2003 roku do dnia 02 czerwca 2003 roku.

 2. W okresie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zorganizowanych będzie 12 edycji Konkursu (zwanych dalej "Edycjami Dziennymi") w następujących terminach:

 • 07.05, 08.05, 09.05 2003 rok godzina 10.00 - 15.00

 • 14.05, 15.05, 16.05 2003 rok godzina 10.00 - 15.00

 • 21.05, 22.05, 23.05 2003 rok godzina 10.00 - 15.00

 • 28.05, 29.05, 30.05 2003 rok godzina 10.00 - 15.00

 1. Wyłonienie Zwycięzców Nagród Dziennych odbędzie się w poszczególnych dniach przeprowadzenia Edycji Dziennych wskazanych w ust. 2 powyżej.

 2. Wyłonienie Laureata Nagrody Głównej określonej w § 9 odbędzie się 02 czerwca 2003 roku.

§ 4. KRYTERIA RYWALIZACJI O NAGODĘ DZIENNą

 1. Do otrzymania Nagrody Dziennej uprawnionych będzie 20 (dwudziestu) Uczestników wyłonionych podczas poszczególnych Edycji Dziennych w terminach wskazanych w § 3 ust. 2, czyli łącznie 240 (dwustu czterdziestu) Uczestników za pomocą następujących kryteriów:
  A. Uczestnicy uprawnieni do udziału w rywalizacji o Nagrodę Dzienną wyznaczeni zostaną według kolejności zarejestrowania przez system Organizatora faktu skorzystania przez nie z usługi Pilot Plus w celu odnalezienia Sklepu Plus PREMIA. W każdej godzinie trwania konkursu będą to pierwsze 4 osoby.

 2. Nagrody Dzienne określone w § 9 zostaną przyznane 5 (pięciu) Uczestnikom zarejestrowanym jako pierwsze osoby w każdej godzinie Edycji Dziennej tj. od godziny 10.00 do 11.00, od godziny 11.00 do 12.00, od godziny 12.00 do 13.00, od godziny 13.00 do 14.00 i między godziną 14.00 a 15.00 (czyli łącznie w ciągu 5 godzin 5 osób), które zgodnie z zasadami określonymi w § 1 skorzystają z usługi Pilot Plus i znajdą Sklep Plus PREMIA ("Zwycięzcy").

§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD DZIENNYCH

 1. Po zamknięciu Edycji Dziennej zostanie przygotowana przez Organizatora baza danych zawierająca numery telefonów komórkowych Uczestników uprawnionych do przyznania Nagrody Dziennej wg kryteriów określonych w § 4.

 2. Według zasad określonych w ust. 1 powyżej każdego dnia sporządzona zostanie lista Zwycięzców Edycji Dziennej.

 3. Aby zostać Zwycięzcą Uczestnik musi dodatkowo w dniu przeprowadzenia danej Edycji Dziennej w godzinach 15.00 - 22.00 być dostępny pod numerem telefonu komórkowego, z którego przesłał wiadomość w ramach usługi Pilot Plus. W godzinach tych przedstawiciel McCann telefonicznie skontaktuje się z tymi osobami w celu poinformowania o przyznaniu Nagrody Dziennej oraz ustalenia terminu i miejsca odbioru Nagrody Dziennej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni.

 4. W przypadku niemożności skontaktowania się ze Zwycięzcą lub w przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę Nagrody Dziennej w terminie określonym w ust. 3 przedstawiciele McCann zadzwonią do następnego w kolejności Uczestnika danej Edycji Dziennej zarejestrowanego w bazie danych, o której mowa w ust. 1 i powtarzają procedurę określoną w ust. 3 niniejszego paragrafu.

 5. Dodatkowo lista numerów telefonów komórkowych Zwycięzców ogłoszona zostanie na stronach internetowych pod adresem www.plusgsm.pl w kolejnym dniu po zakończeniu danej Edycji Dziennej.

§ 6. ZASADY ZDOBYWANIA NAGRÓD W SKLEPACH PLUS PREMIA

 1. We wszystkich 12 Sklepach Plus PREMIA na terenie całego kraju, podczas każdej Edycji Dziennej obecni będą przedstawiciele McCann, którzy będą wręczali Prezenty dla 10 (dziesięciu) pierwszych Uczestników, którzy zgłoszą się osobiście do danego Sklepu Plus PREMIA w dniu przeprowadzenia Edycji Dziennej, czyli łącznie dla 120 (stu dwudziestu) Uczestników. Uczestnicy ci otrzymają Prezenty po okazaniu informacji zawierającej adres danego Sklepu Plus PREMIA wygenerowanej w ich telefonach komórkowych w wyniku skorzystania przez nich z usługi Plus Pilot (SMS zwrotny serwisu informacyjnego Pilot Plus).

§ 7. HASŁO KONKURSOWE

 1. Hasło Konkursowe nie może być dłuższe niż 160 znaków (standardowy rozmiar wiadomości SMS), przy czym nie może zawierać treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznej z dobrymi obyczajami.

 2. Uczestnik uprawniony do wysłania Hasła Konkursowego zgodnie z § 1 powinien wysłać SMS z Hasłem Konkursowym do dnia 31 maja 2003 roku na numer 7085. Opłatę za przesłanie każdej wiadomości SMS na numer 7085 w wysokości 0,75 zł + VAT ponosi Uczestnik Konkursu.

§ 8. ZASADY WYBORU LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ

 1. Komisja Konkursowa spośród przesłanych zgodnie z § 7 SMS wybierze najlepsze Hasło Konkursowe. Autorowi ("Laureatowi") najlepszego Hasła Konkursowego zostanie przyznana Nagroda Głównej określona w § 9.

 2. Laureat poinformowany zostanie telefonicznie o przyznaniu Nagrody Głównej przez przedstawiciela McCann w dniu 02 czerwca 2003 r. Jednocześnie przedstawiciel McCann ustali z Laureatem termin oraz miejsce odbioru Nagrody Głównej, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni.

 3. W przypadku nieodebrania przez Laureata Nagrody Głównej w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej Laureat ten traci prawo do Nagrody Głównej i Komisja Konkursowa z listy autorów najlepszych Haseł Konkursowych wyznaczy kolejnego Uczestnika z listy i przyzna mu Nagrodę Główną a następnie zastosuje procedurę określoną w ust. 2 zdanie 2.

 4. Dodatkowo nagrodzone Hasło Konkursowe zostanie ogłoszone na stronach internetowych pod adresem www.plusgsm.pl w kolejnym dniu po zakończeniu Konkursu.

§ 9. SPIS NAGRÓD

Nagrody:

 1. Dla Zwycięzców Edycji Dziennej -Zestaw Simplus z telefonem Nokia 5510 lub Motorola v50L

 2. Dla Laureata Nagrody Głównej - monitor plazmowy Hitachi CMP 4202 + podstawa z zestawem kina domowego SONY DAVS880 oraz nagroda pieniężna w wysokości 3646,44 PLN

§ 10. ZOBOWIąZANIA PODATKOWE

Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Odpowiedzialność za skutki podatkowe Konkursu, zarówno dotyczące sytuacji podatnika jak i płatnika obciążają Organizatora. Organizator pokryje koszty podatków należnych od nagród w następujący sposób: Organizator gwarantuje Uczestnikowi, któremu przyznano którąkolwiek z nagród, określonych w § 9 Regulaminu, o wartości przekraczającej 760 zł brutto, dodatkową nagrodę pieniężną, która po pomniejszeniu o należne podatki, wystarczy na pokrycie kosztu podatku dochodowego od osób fizycznych od przyznanej nagrody. W tym celu uczestnik przekaże Organizatorowi wszelkie swoje dane niezbędne do sporządzenia deklaracji podatkowej. Nie przewiduje się możliwości wypłacenia nagrody dodatkowej Uczestnikowi. Nagrody o wartości nie przekraczającej 760 zł są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 11. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane wyłącznie w formie pisemnej na adres: Polkomtel S.A., Departament Komunikacji Marketingowej, Al. Jerozolimskie 81, 02 - 001 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "Komisja Konkursowa - Pilot Plus", w terminie do 14 dni od daty zakończenia Konkursu wskazanej w § 3 ust. 1.

 2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego.

 3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 4. Powiadomienie o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłane do listem poleconym na adres wskazany przez Uczestnika w reklamacji najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Konkursową.

 5. Dokumentacja dotycząca przebiegu Konkursu oraz raport Komisji Konkursowej przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od daty sporządzenia.

 6. Decyzja Komisji Konkursowej odnosząca się do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub kurierskie, z których korzystać będą Uczestnicy.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana do publicznej wiadomości ze stosownym wyprzedzeniem na stronie www.plusgsm.pl oraz we wszystkich Punktach Sprzedaży Plus GSM na terenie całej Polski.

 2. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe działanie usług telekomunikacyjnych, w szczególności usługi Pilot Plus.

 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie Organizatora Al. Jerozolimskie 81, 02 - 001 Warszawa, w Punktach Sprzedaży Plus GSM na terenie całej Polski oraz na stronie internetowej pod adresem www.plusgsm.pl

 4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

 5. Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na bezpłatne ogłoszenie Hasła Konkursowego jego autorstwa na stronach internetowych pod adresem www.plusgsm.pl w przypadku zdobycia Nagrody Głównej.

Opinie:

Opinie archiwalne (36):

Komentuj

Komentarze / 36

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  artjaw pisze: 2003-05-08 20:59
  kombinują jak koń pod górkę
  0
 • Users Avatars Mini
  Tyski Boss pisze: 2003-05-08 21:02
  hmm kazdy chwali swoje na rozne sposoby!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-05-08 21:23
  Mi się spodobało... Już mam trzy kubki w domu. A prawie się zdecydowałem wziąć taki z 5Plus... :-) Bez uczestnictwa w jakichś durnych konkursach... Kupowałem żonie baterię w serwisie Nokii gdzie dowiedziałem się, że w sklepie Plusa (przez ścianę) siedzi gość rozdający kubki za wysłanie zapytania o najbliższy sklep Plusa :-) Zapytałem - dostałem odpowiedź, że 5 metrów dalej jest ten sklep, pokazałem esemesa zwrotnego i dostałem kubek. Dałem cynk swoim synom - też dostali. Żonie nie chciało się jechać :-) BTW - też mnie już denerwuje to kopiowanie pełnych tekstów regulaminów przez GOL-a :-P
  0
 • Users Avatars Mini
  maciass pisze: 2003-05-08 21:38
  ej mi niechcieli dac bo nie maile a poztym nie bylo slowa premia w sms! ps wlo skad piszesz?:)
  0
 • Users Avatars Mini
  maciass pisze: 2003-05-08 21:47
  dzisiaj wyslem 3 smsy i zaden bez premi byl!!:(
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-05-08 22:30
  maciass - mój host powinien Ci powiedzieć wszystko... W moim mieście są dwa punkty dilerskie Plusa (w tym jeden sklep firmowy - nie salon) - dostałem więc dwa esemesy o treści: "PREMIA! Sklep Firmowy Plus GSM (tutaj adres, nr telefonu). Zapraszamy do sklepu, 10 pierwszych osób otrzyma super upominki. Nadawca: Pilot Plus" :-) Rzeczywiście, tylko w jednym esemesie było słowo "PREMIA!" - ale się udało :-) Chłopaki teraz szykują się na zestaw DVD - wymyślają hasło ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  darth_vaderr pisze: 2003-05-08 22:42
  Cienka promocjja
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-05-08 23:02
  wlo * to gratulacje, mi się nie chce jechać do Katowic do salonu firmowego, ale spróbuję czy u mnie coś się pokaże ;))
  0
 • Users Avatars Mini
  hebe pisze: 2003-05-09 00:46
  generalnie sympatyczna zabawa. Przy odrobinie szczescia mozna cos dostac. wlo- zazdroszcze ci tej zastawy :-) Jutro próbuje.
  0
 • Users Avatars Mini
  promedia pisze: 2003-05-09 00:55
  Promocja powinna spowodowac masowe zainteresowanie dana usluga. Jesli usluga przed wprowadzeniem promocji, jest stosunkowo chetnie wybierana przez uzytkownikow, to winna ona polegac na duzej obnizce cen, natomiast jesli jest ona swego rodzaju eksluzywem, z ktorego nia ma potrzeby korzystac kazdy z uzytkownikow, to bycmoze gadzety/prezenty sie sprawdza.
  0
 • Users Avatars Mini
  Athlon pisze: 2003-05-09 01:19
  Bardzo dobrze niech walczą o klienta - kazdy sposób jest dobry.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-05-09 01:22
  dajcie spokój... gdybym nie zdecydował się na zakup tej baterii (bo ze starą żona jeszcze przemęczyła by się nawet kilka tygodni), gdyby nie chciało mi się czekać na otwarcie sklepu (bo byłem przed czasem i w dodatku spieszyło mi się do klienta), gdyby moi synowie byli w szkole a nie po szkole to pewnie bym nie miał tych kubeczków :-) BTW. Nie jestem pewien czy rzeczywiście dłużej kawa w nich jest ciepła, napewno przyjemnie się z nich pije - są lekkie przede wszystkim :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawcio pisze: 2003-05-09 01:35
  dobra ja nie zajarzyłem.moze jestem głupi.Czy moze mi ktos wyjasnic dokładnie na co mam wysłac sms pod jaki numer i z czym w tesci?co to jest pilotplus?
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawcio pisze: 2003-05-09 01:36
  treści
  0
 • Users Avatars Mini
  hebe pisze: 2003-05-09 01:46
  promedia: ale ta usluga jest przydatna.Jak zabraklo mi paliwa to przynajmniej wiedzialam gdzie mam po nie dreprac,a i bankomat w obcym miescie latwiej znalezc. Powiedzialabym ze tgo uswiadamianie uzytkownika karty Mega a nie walka o klienta Athlon.
  0
 • Users Avatars Mini
  bach pisze: 2003-05-09 02:14
  a ja za cholere nie moge tego pilot plusa znalezc na swojej karcie plusmega...jestem poszkodowany czy co?
  0
 • Users Avatars Mini
  maslo5 pisze: 2003-05-09 03:28
  bach: Pilot Plus jest tylko w kartach Plus Mega 2
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-05-09 10:32
  Jeśli macie stare karty - wydane do 2000 roku (nawet "zwykłe" mega i nie karty simplus) bez problemu możecie je wymienić na mega2 u każdego dilera, za darmo - to dla większości bardzo ważne... ;-) Karty simplus też można wymienić, ale tylko w salonach i za odpłatnością... 20 złotych netto. "Zwykłe" mega miały tylko 2 pozycje w menu Plus Mega - e-mail (na dodatek nie potrafiły pamiętać adresów e-mail - mega2 mają książkę na adresy) i coś jeszcze - InfoPlus chyba.
  0
 • Users Avatars Mini
  oloznin pisze: 2003-05-09 11:26
  wlo: od kiedy stara karte mozna zamienic na PM2 za darmo? ja wiem ze to kosztuje 50 PLN netto, ale moze cos sie zmienilo?
  0
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-05-09 11:32
  Znowu żeby zedrzeć forsę z biednych abonentów.....
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawcio pisze: 2003-05-09 11:52
  no niestety, rzeczywiscie 50zł opłaty
  0
 • Users Avatars Mini
  oloznin pisze: 2003-05-09 12:01
  wlasnie zadzwonilem do BOKu. pani powiedziala, ze w pewnych okolicznosciach moga wymienic karte za darmo, ale nie umiala mi powiedziec, co to sa te 'pewne okolicznosci'. w koncu poradzila zeby wyslac fax i poprosic o wymiane karty za darmo 'w ramach reklamacji'. smieszne to jest. przerabial ktos z Was cos takiego?
  0
 • Users Avatars Mini
  rokko pisze: 2003-05-09 12:04
  Troche oszukują: jestem w Lodzi a dostalem tylko 1 adres (wg opisu powinienem dostac 3 adresy) No i oczywiscie BEZ dodatkowych słówek typu PREMIA :)
  0
 • Users Avatars Mini
  romanek pisze: 2003-05-09 12:34
  co to jest plus??
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2003-05-09 13:20
  oloznin - jesli twoja karta sim ma powyzej 3 lat wymiana jest gratis - tak bylo w moim wypadku - idziesz do dealera i nastepnego dnia aktywuja ci nowa karte (dostajesz ja na miejscu od dealera).
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2003-05-09 13:22
  a co do wszystkich krzykaczy co twierdza ze konkurs to zdzierstwo - nikt wam nie karze grac - mozecie powysylac sms'y w kolejnych bzdetnych konkursach Ideii - tam sa lepsze nagrody :-p
  0
 • Users Avatars Mini
  oloznin pisze: 2003-05-09 13:29
  CiepliX: skad takie info? nie zebym Ci nie wierzyl, ale jak znam zycie, jak powiem gosciowi w punkcie sprzedazy zeby mi wymienil karte za darmo, to mi powie ze tak nie ma i koniec dyskusji. na co sie w takim wypadku moglbym powolac. nadmienie, ze dzis rozmawialem na ten temat z BOKiem - patrz moja wczesniejsza wypowiedz - i nic takiego bokistka nie mowila. jezeli dobrze rozumiem, to jednego dnia karte zamawiam a drugiego odbieram gotowa. a przekopiuja ksiazke i smsy ze starej karty? stara karte zabieraja czy zostawiaja a i tak jest juz bezuzyteczna?
  0
 • Users Avatars Mini
  magda pisze: 2003-05-09 15:51
  Jezu, oloznin, jak czytam, to co wypisujesz, to odnoszę wrażenie, że mój syn (12 lat) ma mądrzejsze wypowiedzi. Pozdrawiam wszystkich golowiczów. Magda
  0
 • Users Avatars Mini
  Dzabar pisze: 2003-05-09 17:39
  kolejny promocja ??
  0
 • Users Avatars Mini
  maciass pisze: 2003-05-09 18:04
  WYGALEM NOKIE 5510!!!! AAAAA JAKA ZWALA!!! WYSYJACIE ZAPYATNIE MINYTE PRZED PELNA GODZINA!! ALE SIE ZWALA!!! MAM 2 KUBKI I KOMORE!!! PZDR MACIAS Z TORUNIA
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-05-10 00:53
  oloznin - CiepliX już Ci wyjaśnił... Ja też napisałem, w jakim przypadku wymieniają kartę - nie wymyślam bzdur i nie powtarzam plotek - to są fakty. Sam wymieniłem już wszystkie swoje karty. CiepliX pisze, że na następny dzień aktywują... Nie całkiem tak jest - jeśli wymienia się w salonie, praktycznie "od ręki" aktywna jest nowa karta, jeśli wymienia się u dilera, trzeba czekać - w moim przypadku było to około 4 godziny, na drugiej karcie niecałe 3 godziny. BOK nie wymienia kart... nie dziw się, że wiedzą o bezpłatnej wymianie tylko w przypadku uszkodzenia karty. Idź do byle dilera - ten jeśli ma odpowiednią kartę (nie każdą kartę na każdą można wymienić) zrobią to bez żadnego problemu.
  0
 • Users Avatars Mini
  kozak pisze: 2003-05-11 19:31
  beznadzieja
  0
 • Users Avatars Mini
  louis pisze: 2003-05-11 22:19
  ja bym proponowal wprowadzic wreszcie jakies ludzkie taryfy.......
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-05-31 22:36
  To tylko drobne kosmetyczne zmiany.Ale one Plusowi nie pomoga i nawet PlusMega.Musza wprowadzic cos nowatorskiego!
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-05-31 22:38
  maciass no niezlego masz farta ale w sumei 5510 to jush eni taki rarytas ale za to kubki fajne! ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  Kenner pisze: 2003-06-04 11:08
  Glupie pytanie: co to jest karta mega??
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: