Plus GSM przedłużył promocję "WYBÓR KAMELEONA"

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 73

Regulamin promocji "WYBÓR KAMELEONA 1" w sieci Plus GSM:

1. Promocja "Wybór Kameleona1" obejmuje osoby, które już korzystają z usług GSM i w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową") i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM telefon w cenie promocyjnej, stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", z zastrzeżeniem pkt. 7.

2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 15,00 zł + 22% VAT .

3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

5. Promocyjna cena w zł aparatów telefonicznych wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio: 

Zestaw  Model aparatu telefonicznego Cena w zł przy zawarciu umowy i wyborze jednej z taryf: Czasami 150, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300
Zestaw 1 Siemens C35i  1,00+ 22% VAT
Zestaw 2 Motorola T192 1,00+ 22% VAT
Zestaw 3 Siemens M35i 1,00+ 22% VAT
Zestaw 4 Nokia 3310 1,00+ 22% VAT
Zestaw 5 Samsung SGH-R210s 1,00+ 22% VAT
Zestaw 6 Siemens S40 1,00+ 22% VAT
Zestaw 7 Siemens M50 1,00+ 22% VAT
Zestaw 8 Samsung SGH N100 1,00+ 22% VAT
Zestaw 9 Motorola T191 1,00+ 22% VAT
Zestaw 10 Siemens C45 1,00+ 22% VAT
Zestaw 11 Motorola V50L 1,00+ 22% VAT
Zestaw 12 Motorola V50 1,00+ 22% VAT
Zestaw 13 Nokia 3410 1,00+ 22% VAT
Zestaw 14 Nokia 3330 1,00+ 22% VAT
Zestaw 15 Sony CMD-J7 1,00+ 22% VAT
Zestaw 16 Nokia 5510 1,00+ 22% VAT
Zestaw 17 Ericsson T65 1,00+ 22% VAT
Zestaw 18 Samsung N500 1,00+ 22% VAT
Zestaw 19 Nokia 3510 1,00+ 22% VAT
Zestaw 20 Nokia 8210 1,00+ 22% VAT
Zestaw 21 Ericsson T39m 299,00+ 22% VAT
Zestaw 22 Nokia 6210 199,00+ 22% VAT
Zestaw 23 Nokia 6250 499,00+ 22% VAT
Zestaw 24 Siemens ME45 199,00+ 22% VAT
Zestaw 25 Siemens S45 199,00+ 22% VAT
Zestaw 26 Samsung SGH A300 199,00+ 22% VAT
Zestaw 27 Samsung SGH A400 199,00+ 22% VAT
Zestaw 28 Motorola V66 299,00+ 22% VAT
Zestaw 29 Nokia 6510 399,00+ 22% VAT
Zestaw 30 Nokia 6310i 399,00+ 22% VAT
Zestaw 31 Nokia 8310 399,00+ 22% VAT
Zestaw 32 Siemens SL 45 499,00+ 22% VAT
Zestaw 33 Ericsson T68 649,00+ 22% VAT
Zestaw 34 Sony Ericsson T68i 999,00+ 22% VAT
Zestaw 35 Samsung T100 999,00+ 22% VAT
Zestaw 36 Nokia 7650 1499,00+ 22% VAT

6. Promocja "Wybór Kameleona1" trwa od 06 grudnia 2002 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 31 grudnia 2002 roku.

7. Z uwagi na szczególne warunki Promocji Wybór Kameleona1 do wzięcia udziału w Promocji konieczne jest, poza działaniami określonymi w pkt. 1, uzyskanie przez Klienta indywidualnej zgody Polkomtel S.A. na udział w Promocji Wybór Kameleona1.

8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Wybór Kameleona1": 
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

9. Klient korzystający z Promocji "Wybór Kameleona1" przez 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy otrzymuje abonament w obniżonej wysokości. 

Taryfa  Czsami150, Często50, Non Stop50 Często100, Non Stop100 Często150, Non Stop150 Non Stop300
Wysokość abonamentu na zasadach ogólnych 70zł  110zł  160zł  240zł
Wysokość abonamentu w promocji "Wybór Kameleona1" 45zł  85zł  135zł  215zł

10. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często, Non Stop.

11. W Promocji "Wybór Kameleona1" otrzymuje do wyboru bonifikatę na wykonywane połączenia lub wysyłane SMS.

12. Klient dokonuje wyboru preferowanej formy bonifikaty (na wykonywane połączenia lub wysyłane SMS) w momencie podpisania umowy. W okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy nie ma możliwości zmiany formy bonifikaty. 

13. Wysokość bonifikaty równa jest iloczynowi wymienionej w pkt. 15 liczby minut lub iloczynowi wymienionej w pkt. 16. liczby SMS oraz wysokości opłaty za jedną minutę rozmowy w momencie realizacji połączenia lub jednego wysłanego SMS.

14. Bonifikata, o której mowa w pkt. 11 i 12, pomniejszająca rachunek telefoniczny, udzielana będzie przez pełne 24 okresy rozliczeniowe, z tym że pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od dnia aktywacji karty SIM do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. Bonifikata nie wykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie jest przenoszona do następnego okresu rozliczeniowego, ani też nie jest zwracana. 

15. W przypadku wyboru bonifikaty na wykonywane połączenia w Promocji "Wybór Kameleona1" podstawą do obliczenia jej wysokości jest 10 minut w okresie rozliczeniowym, we wszystkich taryfach.

16. W przypadku wyboru bonifikaty na wysyłane SMS w Promocji "Wybór Kameleona1" podstawą do obliczenia jej wysokości jest 20 SMS w okresie rozliczeniowym, we wszystkich taryfach.

17. Zgodnie z konstrukcją planów taryfowych, bonifikata na wykonywane połączenia dotyczy :
a) w przypadku planów taryfowych Często i Non Stop połączeń wykonywanych w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy. 
b) w przypadku planu taryfowego Czasami połączeń wykonywanych poza godzinami szczytu, w weekendy i w nocy.

18. Udzielona bonifikata dotyczy: 
a) w przypadku bonifikaty na wykonywane połączenia: pierwszych płatnych krajowych połączeń głosowych wykonanych po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie. Bonifikata nie dotyczy połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy połączeń z numerami typu 0700XXXXXX, połączeń z poczta głosową oraz połączeń przekazywanych.
b) W przypadku bonifikaty na wysyłane wiadomości SMS: pierwszych płatnych wiadomości SMS (w przypadku taryf dostępnych w planach taryfowych Często i Non Stop)., natomiast w przypadku taryf dostępnych w planie taryfowym Czasami - pierwszych płatnych wiadomości SMS po wykorzystaniu pakietu SMS zawartych w abonamencie. Bonifikata nie dotyczy wiadomości SMS Premium tj. wiadomości wysłanych na numery z zakresu 7000 - 8099.

19. Zmiana taryfy w okresie 24 miesięcy od daty aktywacji w Promocji "Wybór Kameleona1" powoduje zaprzestanie naliczania bonifikaty, o której mowa w pkt.11.

20. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w wybranym planie taryfowym, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut i SMS wliczonych w abonament, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.

21. W Promocji "Wybór Kameleona1" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + 22% VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

22. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia jej zawarcia Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

23. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + 22% VAT. 

24. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 23, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 25 niniejszego Regulaminu.

25. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.

26. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 25 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

27. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

28. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

29. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +22% VAT.

30. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 28 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

31. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM. 

32. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Privet Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci). wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

33. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania kart SIM, działających w sieci Plus GSM, wyłącznie w celu realizacji połączeń zainicjowanych z tych kart. 

34. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM, ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych. 

35. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 31-34, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt.25

36. Promocja "Wybór Kameleona1" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

37. Klient biorący udział w Promocji "Wybór Kameleona1" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

38. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Wybór Kameleona1" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

39. Cena wymienionych w pkt. 5 aparatów telefonicznych, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio: 

Model aparatu telefonicznego  Cena w zł aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych 
Siemens C35i 649,00+ 22% VAT
Motorola T192 799,00+ 22% VAT
Siemens M35i  699,00+ 22% VAT
Nokia 3310  699,00+ 22% VAT
Samsung SGH-R210s  749,00+ 22% VAT
Siemens S40  799,00+ 22% VAT
Samsung SGH N100  999,00+ 22% VAT
Nokia 3330  899,00+ 22% VAT
Sony CMD-J7  699,00+ 22% VAT
Sony CMD-J70  699,00+ 22% VAT
Motorola T191  799,00+ 22% VAT
Nokia 3410  899,00+ 22% VAT
Nokia 5510  899,00+ 22% VAT
Siemens C45  899,00+ 22% VAT
Ericsson T65  949,00+ 22% VAT
Nokia 8210  1049,00+ 22% VAT
Motorola V50  1499,00+ 22% VAT
Motorola T260  1299,00+ 22% VAT
Ericsson T39m  999,00+ 22% VAT
Nokia 6210  1299,00+ 22% VAT
Nokia 6250  1299,00+ 22% VAT
Siemens ME45  1299,00+ 22% VAT
Siemens S45  1299,00+ 22% VAT
Samsung SGH A300 1099,00+ 22% VAT
Samsung SGH A400 1299,00+ 22% VAT
Nokia 6310 1499,00+ 22% VAT
Motorola V66  1299,00+ 22% VAT
Nokia 6510  1499,00+ 22% VAT
Nokia 8310  1899,00+ 22% VAT
Nokia 6310i  1699,00+ 22% VAT
Ericsson T68  1699,00+ 22% VAT
Sony Ericsson T68i  1899,00+ 22% VAT
Siemens SL 45  1899,00+ 22% VAT

40. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + 22% VAT.

Opinie:

Opinie archiwalne (73):

Komentuj

Komentarze / 73

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  sPaw pisze: 2002-12-11 13:09
  hmm... kameleon na swieta? wole karpia...
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-12-11 13:11
  Zeby nie te upusty to promocja była by denna, a tak to nawet nie jest taka złą.
  0
 • Users Avatars Mini
  Komar pisze: 2002-12-11 13:13
  ehhhh znowu czytac to wszystko. nie mozna by skracac tych newsow?
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-12-11 13:13
  Widzę że w Plusie znowy SL45 jest bardzo drogi.
  0
 • Users Avatars Mini
  spiro pisze: 2002-12-11 13:15
  ciekawe kiedy bedzie kameleon 2?
  0
 • Users Avatars Mini
  Mario Blaster22 pisze: 2002-12-11 13:16
  Czyli nie będzie super promocji na święta z naliczaniem jedno sekundowym
  0
 • Users Avatars Mini
  GAGA pisze: 2002-12-11 13:26
  Niestety PLUSowi nie zależy na nowych klientach, a szkoda.
  0
 • Users Avatars Mini
  kwachu1 pisze: 2002-12-11 13:29
  Wszystko pięknie wygląda w regulaminie ale jak się pójdzie do salonu to odrazu odechciewa się zmiany operatora.Nie ma tu wcale napisane że Plus przyjmuje tylko wtedy jak zapłacimy karę za zerwanie umowy w innej sieci.Chciałem skorzystać z trj oferty ale jak pani w salonie mi powiedziała to mi się odechciało.
  0
 • Users Avatars Mini
  mlukas pisze: 2002-12-11 13:30
  punkt 7 jest niezły...
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-12-11 13:31
  Co do pkt1 - "w czasie jej trwania"? Chyba coś jest źle sformułowane???
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-12-11 13:32
  Mlukas, też racja ;) a chodzi pewnie o to, żeby rachunki nie były zbyt niskie...
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-12-11 13:33
  Ktoś tu niedawno napisał że Plus robi promo na święta i wszystkim szczęki opadną. Trzymam kciuki za Plusem i czekam dalej.
  0
 • Users Avatars Mini
  xmen69 pisze: 2002-12-11 13:36
  nie wiem co macie do tej promocji, fajna jest :)
  0
 • Users Avatars Mini
  falenty pisze: 2002-12-11 13:39
  i gdzie te swiąteczne fajerwerki?
  0
 • Users Avatars Mini
  muczyn pisze: 2002-12-11 13:40
  no ciekaw jestem kiedy beda te super-swiateczne promocje ....jak narazie kicha....CZy ktos moze pamieta kiedy(chodzi mi o konkretna date) byla promocja swiateczna( idea,+,era) w zeszlym roku.JUz nie moge sie doczekac kiedy bedzie w tym roku....mam nadzieje ze dadza 6610 za 699zl :))))))POzd
  0
 • Users Avatars Mini
  falenty pisze: 2002-12-11 13:42
  chyba nie na te święta
  0
 • Users Avatars Mini
  louis pisze: 2002-12-11 13:44
  Promocja do bani!!!Ludzie u konkurencji podobne promocje-Witamy w Erze i Zmiennicy w Idei-tam jest wyzszy upust,bo 50% wprawdzie tylko przez 12 miesiecy, ale te sieci sa w wiekszosci przypadkow tansze od Plusa. To ze ta obnizka w Plusie dziala 24 miesiace-to dobre,ale nic interesujacego,po ludzkich cenach z terminali-to minus!
  0
 • Users Avatars Mini
  louis pisze: 2002-12-11 13:45
  Ten tekst ze do bani,to napisalem zanim przeczytalem,ze 24 miesiace ten upust-promocja znosna.Sorry
  0
 • Users Avatars Mini
  lopo pisze: 2002-12-11 13:46
  moze i nie taka tragiczna ta promocja - ale telefony sa te same jak w innych promocjach i w tych samych cenach - ktore w porownaniu z konkurencja sa zdziebko kosmiczne....
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-12-11 13:56
  ceny telefonow...nie imponuja....mowie o lepszyh słuchawkach
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-12-11 13:57
  A czy fajewerki świąteczne są potrzebne,jeżeli przedłużają,to widać klientela wali drzwiami i oknami,znaczy się odpowiada i jest najlepsza.Chyba że ktoś oczekiwał 68i za 49zł albo 6310i po złotówce,to się trochę zawiódł.A poważnie chyba były zbyt duże oczekiwania na Promocje świateczne i stad te głosy krytyki.Jak pamiętam jak ta promocja wchodziła to od postów Plus rulez,czy jak tam się to pisze,aż się przewalał od zwolenników tej sieci.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-12-11 14:00
  a na poważnie,to i tak wiekszość z tych zestawów ma własną promocje dotyczacą jednego modelu,lub skierowaną do konkretnej grupy zawodowej.
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-12-11 14:05
  www.telefon.gsm.pl czyli konkurencja pieknie skraca takie newsy, zawierajac w nich najwazniejsze informacje: cny aparatow, bonusy, date trwania promocji i dlugosc cyrografu... A tu przy kazdym przedluzeniu promocji przez plusa 2 strony maszynopisu... bleee A co do promocji: Telefony w wiekszosci kiepawe (najbardziej smieszy Sl 45 bez i za 600 złotych...) ale obnizka na abonament+ minuty/smsy dodatkowo to calkiem fajna propozycja....
  0
 • Users Avatars Mini
  bartae pisze: 2002-12-11 14:16
  Plus ma swoich ludzi od marketingu i widocznie uznali , że lokomotywą będzie SL45i a dlaczego to się nazywa kameleon ????
  0
 • Users Avatars Mini
  DJ-Geld pisze: 2002-12-11 14:22
  Ogólnie promocja na przyzwoitych warunkach, śmieszy nieco (jeżeli to prawda co pisze ***Sven) warunek zapłacenia kary za rezygnacje u dotychczasowego opa, przecież aby przejść ze starego nr na nowy przydałoby się kilka tygodni.
  0
 • Users Avatars Mini
  mirdan pisze: 2002-12-11 14:33
  Mi powiedziano iż warunkiem jest przedstawienie 3 ostatnich faktur od innego opa na średnią kwotę z trzech 85.00 PLN
  0
 • Users Avatars Mini
  kamil pisze: 2002-12-11 14:42
  Plus byl moja pierwsza siecia, ale konkurencja na tyle zostawila Plusa w tyle, ze chyba i kameleon Polkomtelowi nie bardzo pomoze ;-/ Ale - obym sie mylil +)
  0
 • Users Avatars Mini
  voight pisze: 2002-12-11 14:48
  Mnie zastanawia to, ze nowemu klientowy "z ulicy" daja SL45i za 49 zl + vat, a od klienta ktory poniekat bedzie placil abonament min 70 zl + vat (bez upustow) i w sumie sprawdzonego, bo gdyby nie placil to bylby w bazie nieucziwych abonentow daja zwyklego SL'a (bez "i") za 499 zl + vat. Gdzie tu logika???
  0
 • Users Avatars Mini
  EmZet pisze: 2002-12-11 14:50
  Serwus! Najwazniejszy w tej promocji jest punkt nr 7. To wlasnie dlatego nazwano ja \"kameleon\". Jesli ktos nie wie - jest to zwierzak, ktory zmienia kolor skory.. ;-) W calym zamieszaniu chodzi o to zeby, \"uzyskac indywidualna zgode\"... Innymi slowy: nalezy zakonczyc wspolprace z innym operatorem i przeniesc sie do Plusa. Wtedy ma on gwarancje ze wszystkie zgarniane dotad przez konkurencje zyski trafia teraz do niego.. Do salonu Plusa nalezy udac sie z ostatnimi fakturami i dokumentem potwierdzajacym rozwiazanie umowy. Wszystko jest kopiowane i wysylane do centrali, ktora \"wyraza indywidualna zgode\" badz nie.. ;-) Ot, takie \"wyrywanie\" sobie klientow.
  0
 • Users Avatars Mini
  EmZet pisze: 2002-12-11 14:50
  ps: dla ciekawostki dodam, iz podczas pierwszej edycji \"kameleona\" prawnicy Plusa zapomnieli umiescic w regulaminie punkt 7. I wiecie co? Mimo tego, mimo powolywania sie na kokeks cywilny i handlowy, telefonów wprost do dzialu prawnego itd.. nie udalo sie kupic aktywacji.. I nie krytykujcie GOLa za zamieszczanie pelnych regulaminow. Sa sytuacje kiedy to jedyne miejsce gdzie mozna ja szybko [czy w ogole] dostac..
  0
 • Users Avatars Mini
  bluffin pisze: 2002-12-11 14:51
  gdybym tu mial kupic t68i to bym poszedl z torbami:)
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-12-11 15:08
  Brawo dla plusa za kolejna "nowa" promocje, oraz brawo za bardzo "niskie" ceny aparatow!
  0
 • Users Avatars Mini
  bob785 pisze: 2002-12-11 15:22
  a ja bardzo sie ciesze ze jestem w PLUSIE. bardzo sie ciesze bo jestem do marca 2003 i ani dnia dluzej :)
  0
 • Users Avatars Mini
  bob785 pisze: 2002-12-11 15:28
  bo rozumiem ze na takim zadupiu jak np Warszawa moze nie byc zasiegu ale nie w stolicy Warmii i Mazur :)
  0
 • Users Avatars Mini
  p pisze: 2002-12-11 16:01
  echhhh a wg mnie najlepsza promocja byla jesien z plusem i jej obecne przedluzenie a do tego taryfa czasami 150 ;-) jest ok uwazam....
  0
 • Users Avatars Mini
  appelton pisze: 2002-12-11 16:05
  Ja nie wiem skad plus te promocje bierze ...jak tak dalej poojdzie to spadna na samo DNO .i juz nigdy sie z tego nie wygrzebia ....
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-12-11 16:36
  Emzet: a nie łatwiej byłoby dać linka do regulaminu (szczegółowy regulamin znajdziecie TUTAJ)
  0
 • Users Avatars Mini
  SSi pisze: 2002-12-11 16:42
  Nie wiem czy te komentarze za pisane pzez pracowniqw konkunencji + czy co bo promo jest dobra i ani idea ani era nie ma jakiejs lepszej. Co do siemensa - sl45i jest tansza wersja sl45-dlatego jest normalnie za 49zl a sl45 jest za kilkaset zlych
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-11 17:16
  Patrze ze T100 mial taniec i tanieje,czas najwyzszy.
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-11 17:23
  Co do KAMELEONA,to jest naprawde ok.JAk ktos nie moze na kombatanta wziasc bo go nie ma,to te wyjscie jest dobre.
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2002-12-11 17:42
  martwi mnie to ze swieta za pasem a prawdziwych nowych promocji nie widać - czekam na Idee - mam u niej do wyjęcia aparacik w tym roku.
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-11 17:46
  A ja czekam juz od miesiaca na SUPER EXTRA promow PLUSIE,jak narazie nic!
  0
 • Users Avatars Mini
  torre pisze: 2002-12-11 18:09
  ***mirdan*** źle Cię poinformowano - trzy ost. faktury od innego opa na co najmniej 150 zł, chciałem skorzystać ale się nie udało... poza tym fajne zniżki ale w taryfach za 70 pln netto, w wyższych to już żadna atrakcja.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-12-11 18:24
  Po pierwsze to nie news tylko regulamin - oprócz tytułu GOL nic nie dodał. Jeśli ktoś ma uraz do czytania - nikt nikogo nie zmusza. Po drugie to dla tych, którzy zmieniają sieć - każdy operator ma taka promocję, Plus już od dawna pod różnymi nazwami. Po trzecie - indywidualna zgoda oznacza minimalne rachunki u konkurencji - nie zapłaconą karę :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Tytan pisze: 2002-12-11 18:40
  Hej, gdzie jest moj komentarz, wycieli? Promocja bardzo fajna, ale telefony stanowia duzy minus. A SL'ka znowu wrocila do cenowej normy.
  0
 • Users Avatars Mini
  mack pisze: 2002-12-11 19:13
  " Promocja "Wybór Kameleona1" obejmuje osoby, które już korzystają z usług GSM i w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową") " Przeczytaliscie to uwaznie "osoby, które już korzystaja z usług GSM i w CZASIE JES TRWANIA zawra..." albo masz dwie umowy albo jedna zerweisz :D
  0
 • Users Avatars Mini
  Greg pisze: 2002-12-11 20:08
  19. Zmiana taryfy w okresie 24 miesięcy od daty aktywacji w Promocji "Wybór Kameleona1" powoduje zaprzestanie naliczania bonifikaty, o której mowa w pkt.11. Duzo stracilem bo korzystalem z promocji Plusa i nieswiadomy beznadziejnosci zmienilem taryfe na wyzsza.... stracilem bezplatne minuty. Miesiac pozniej rozwiazalem umowe. Glupkow maja w tym dziale promocji, zmienia czlowiek taryfe na wyzsza i go za to j$ebia.
  0
 • Users Avatars Mini
  tucoss pisze: 2002-12-11 20:11
  Co sie dzieje z PLUSEM???? Gdzie jest jakaś świateczna oferta??? BRAK!!! To jest jakaś paranoja - PLUS nie osć ze stracił klientów na rzecz konkurencji to nie robi nic by pozyskać nowych i zatrzymać obecnych. Jak tak dalej bedą robić to wrkrótce sami znikną na własne życzenie z rynku. PLUS weź sie do roboty i zaproponuj nowe cenniki i nowe promocje.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-12-11 22:08
  BOSS i raczej sie nie doczekasz!
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-12-11 22:20
  Plus przed świętami już chyba nic nie rzuci.
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-11 22:38
  Qba:No sam juz nie weim,ale trzeba miec nadzieje.Ty juz nie masz,czemu?
  0
 • Users Avatars Mini
  Muminek_de pisze: 2002-12-11 22:39
  To bardzo ciekawe. Tylko dlaczego nie ma tej oferty na glownej strone Plusa???. Wydaje mi sie ze tam powinna znalezc sie pierwsza
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-12-11 22:51
  BOSS bo moja nadziej juz dawno przepadla wraz z pozycja plusa! Siec znacznie pogorszyla swoja walke o klienta i ma chyba wszystko gdzies!???
  0
 • Users Avatars Mini
  Czerstwy pisze: 2002-12-11 22:56
  No, no te rabaty na abonament niczego sobie. Coś w stylu "Jesieni" i "Abonamentowej" tyle, że tu żeby skorzystać ze zniżki trzeba sie zdecydować na jeden ze średnich lub wyższych abonamentów. Czemu Plus poprostu nie obniży cen swoich abonamentów a nie ludzi łapie na ściemo-promocje?
  0
 • Users Avatars Mini
  Tytan pisze: 2002-12-11 23:38
  Niestety Plus ma bardzo zamulala i "zapyzialom" stronke. I te letnio-jesienne barwy...
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2002-12-12 02:35
  louis***: Era i Idea rzeczywiście mają także oferty dla "nielojalnych". Tyle, że w "Witamy" Ery upust 50% masz tylko w przypadku wybrania najwyższych taryf, a przy niższych upust jest tylko przez 6,4 lub 3 miechy. W "Zmiennikach" Idei nie ma tego ograniczenia, trzeba tylko mieć średnią z ostatnich 3 faktur (potwierdzonych dowodami wpłaty) w wys. 85 zł. W Plusie to jest chyba 80, a w Erze nie wiem... Jeśli to prawda z tym zapłaceniem kary umownej, o czym pisał ***Sven, to - nie bójmy się tego słowa - jest to skandal...
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2002-12-12 02:38
  Czerstwy***: a propos porównania tej oferty do poprzednich promocji Plusa dla nowych abonentów, to faktycznie w kwestii tego ryczałtu na abo oferta ta przypomina "Jesień z Plusem" i "Abonamentową". Natomiast dodatkowych 10 min lub 20 sms'ów to nic innego jak element promocji "Wybór na Plus", która była przed "Jesienią" (sam z niej zreszą skorzystałem). Pzdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-12-12 09:23
  GSManiac mozemy sie tak spierac kto co i gdzie ma najlepsze, a i tak nie zmieni to naszysz jakze wysokich oplat za polaczenia!
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-12-12 15:35
  Naprawdę Plus powiniem sie troszkę wykazać i powalczyć ostro o abo..
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-12 15:50
  Qba:Ale nadzieje trzeba miec,bo wiem ze robili bardzo ladne promo i mieli w ofercie najwiewcej NOKII i wogole fonow,teraz tez na to licze,zobaczycie-TAK BEDZIE i nawet LEPIEJ!
  0
 • Users Avatars Mini
  s0ny pisze: 2002-12-12 15:52
  Zestaw 36 Nokia 7650 1499,00+ 22% VAT qurwa nadal drogo...
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-12-12 17:27
  s0ny : w tej promo prawie wszystko jest drogie.
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-12 21:38
  Ale juz powoli w dol,do gory nie pojdzie :)
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-12-12 23:19
  BOSS.. : jeszcze nie wiadomo :P
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-12-13 09:34
  Niestety w plusie wszystko jest mozliwe! Jezeli te rewelacyjne promocje nie beda sie sprzedawac, to plus zacznie podnosci ceny, a wtedy to juz wogole nikt sie do nich nie zglosi!
  0
 • Users Avatars Mini
  Tytan pisze: 2002-12-15 17:00
  To bylaby dobra promocja, gdyby oprocz abo obnizonego dali jeszcze kilka sztandarowych dla tej promocji fonow, np.: SL45i za 49zl, N6310i za 49zl, N6510 z 1zl. Wtedy promocja cieszylaby sie ogromna popularnoscia. Ale Plus o tym nie pomyslal.
  0
 • Users Avatars Mini
  MarQ pisze: 2002-12-16 01:43
  Ta promocja to kolejny niewypał Plusa !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-12-16 09:37
  Tytan, MarQ plus zachowuje sie jakos inaczej niz w zeszlych latach! czyzy to bylo zalamanie po stracie 2 pozycji na rynku!??
  0
 • Users Avatars Mini
  sebicomm pisze: 2002-12-19 19:11
  spiro: kameleon2 byl bardzo dawno temu! to juz ...nasta edycja tej "promocji" ktora trwa wiecznie, nie ma wsparcia w oficjalnych kanalach sprzedazy-jest cicha promo dla klientow konkurencji ktorym skonczyl sie okres karencji. Procedura jest bardzo skomplikowana, totez nie wielu dealero chce sie bawic, zreszta nie wielu klientow sie na nia decyduje: wymagane sa duze rachunki z 3m-cy, aktywacja faksem-duzo czasu:( Nie moze byc zerwana umowa, tylko rozwiazana po okresie promo.
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-12-24 23:35
  Nędza a nie promocja :(
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-12-24 23:37
  Choć ostatnio w Plusie to normalka
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-24 23:59
  cisco:To akurat wiem :0
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-28 23:44
  Wkoncu jest 8210 po prawidlowej cenie(1zl)
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: