Plus GSM przygotował specjalną ofertę i usługi dla klientów Raiffeisen Bank Polska

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 32

Plus GSM wraz z Raiffeisen Bank Polska przygotował specjalną promocję oraz pakiet usług STK (SIM Toolkit) dla klientów banku. Należy zakupić jeden z poniższych telefonów z aktywacją w sieci Plus GSM: Nokia 3510, Siemens ME45, Ericsson T39m, Nokia 6310i lub Ericcson T68i. Klient dodatkowo otrzyma:

 • wybierając jedną z dostępnych taryf z pakietu Często:

  opłaty obniżone do 5 gr za min. połączenia z trzema wybranymi numerami w sieci Plus GSM

  pakiet 10 dodatkowych darmowych minut, co miesiąc przez półtora roku

 • wybierając jedną z dostępnych taryf z pakietu Non Stop:

  pakiet 15 dodatkowych darmowych minut, co miesiąc przez 2 lata

Oferta:

Jeżeli w czasie trwania promocji "Bank w zasięgu", tj. od 1.09.2002 do 31.12.2002:

 • klient otworzy konto osobiste lub konto lokacyjne i dokona na nie wpłaty w formie przelewu w wysokości 1000 zł, lub zostanie mu przyznana karta kredytowa Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz

 • wykona co najmniej jedną transakcję za pomocą usługi BANK W ZASIĘGU

na jego rachunek w Raiffeisen Bank Polska S.A. po zakończeniu promocji wpłynie nagroda w wysokości 100 zł

Osoby, które są już klientami Raiffeisen Bank Polska S.A. i posiadają telefon w sieci Plus GSM, współpracujący z kartą Plus Mega Raiffeisen, mogą zamówić tylko specjalną kartę Plus Mega Raiffeisen.


Wszystkie telefony dostępne w ofercie posiadają karty Plus Mega Raiffeisen, które umożliwiają bezpieczny dostęp do usług w Raiffeisen Bank Polska S.A.:

Konto osobiste

 • sprawdzenie stanu konta

 • dokonanie przelewu

 • sprawdzenie historię konta

Konto lokacyjne

 • sprawdzenie stanu konta

 • dokonanie przelewu

 • sprawdzenie historii konta

Lokaty

 • sprawdzenie stanu swoich lokat

 • założenie nowej lokaty

Kredyty

 • sprawdzenie swojego zadłużenia

 • spłacenie bieżącej raty kredytu

Karty

 • sprawdzenie zadłużenia

 • spłacenie karty

 • sprawdzenie historii konta karty

 • zastrzeżenie karty

Dodatkowo, można otrzymać informacje o:

 • najbliższym bankomacie

 • najbliższym oddziale Banku

Z promocji mogą skorzystać tylko klienci banku Raiffeisen Bank Polska S.A.

 

Regulamin Promocji "Bank w zasięgu"

 1. Organizatorem Promocji "Bank w zasięgu" jest Polkomtel Spółka Akcyjna z siedzibą Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa zarejestrowna w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020908 zwana dalej "Polkomtel S.A.".

 2. Promocja "Bank w zasięgu" obejmuje osoby fizyczne i prawne oraz będące przedsiębiorcami w rozumieniu prawa gospodarczego jednostki organizacyjne nie posiadające osobowość prawnej, które w czasie jej trwania:

  1. są klientami Raiffeisen Bank Polska S.A., z siedzibą przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa, zawierając z bankiem co najmniej jedną z następujących umów: konta osobistego, konta lokacyjnego, karty kredytowej lub kredytu konsumpcyjnego, a następnie

  2. zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM zwaną dalej "Umową", stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i ewentualnie zakupią za pośrednictwem Zespołu Obsługi Projektów Teleinformatycznych Polkomtel S.A. aparat telefoniczny w cenie promocyjnej, wypełniając formularz zamówienia w wybranych oddziałach Banku, wymienionych w załączniku 1 do Regulaminu

  3. podpiszą regulamin dostępu do usług bankowych w oparciu o karty Plus Mega zawierające aplikacje bankowe

 3. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 15,00 zł + 22% VAT i płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

 4. Aparaty telefoniczne oferowane w Promocji "Bank w zasięgu" przez Polkomtel S.A. po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami Plus Mega Raiffeisnen i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.
  Promocyjne ceny aparatów telefonicznych wchodzących w skład Zestawów uzależnione są od wybranej przez Klienta taryfy i wynoszą odpowiednio:

W taryfie CZĘSTO:

APARAT

CZĘSTO

15

50

100

150

1 Nokia 3510

Brak

1 PLN + 22% VAT

2 Siemens ME45

Brak

49 PLN + 22%

49 PLN + 22% VAT

1 PLN + 22% VAT

3 Ericsson T39m

Brak

49 PLN + 22% VAT

49 PLN + 22% VAT

1 PLN + 22% VAT

4 Nokia 6310i

Brak

399 PLN + 22% VAT

349 PLN + 22% VAT

299 PLN + 22% VAT

5 Sony Ericcson T68i

Brak

749 PLN + 22% VAT

699 PLN + 22% VAT

649 PLN + 22% VAT


W taryfie NON STOP:

 

APARAT

NON-STOP

15

50

100

150

300

1 Nokia 3510

Brak

1 PLN + 22% VAT

2 Siemens ME45

Brak

49 PLN
+ 22% VAT

49 PLN
+ 22% VAT

1 PLN
+ 22%

1 PLN
+ 22% VAT

3 Ericsson T39m

Brak

49 PLN
+ 22% VAT

49 PLN
+ 22% VAT

49 PLN
+ 22% VAT

1 PLN
+ 22% VAT

4 Nokia 6310i

Brak

399 PLN
+ 22% VAT

349 PLN
+ 22% VAT

299 PLN
+ 22% VAT

299 PLN
+ 22% VAT

5 Sony Ericcson T68i

Brak

749 PLN
+ 22% VAT

699 PLN
+ 22% VAT

649 PLN
+ 22% VAT

599 PLN
+ 22% VAT

 1. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać jedną z następujących taryf: Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150 oraz Non Stop 300.

 2. Promocja "Bank w zasięgu" trwa od 1 września 2002 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 31 grudnia 2002 roku.

 3. Do wzięcia udziału w Promocji "Bank w zasięgu" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.2.

 4. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Bank w zasięgu":

  1. w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,

  2. Klient nie może zaprzestać korzystania z usług

  3. Klient nie może zawiesić świadczenia usług,

  4. Klient nie może rozwiązać Umowy.

 5. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać wyłącznie jedną z taryf dostępnych w planie taryfowym Często lub Non Stop, zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów określoną w pkt. 5 Regulaminu Promocji "Bank w zasięgu" .

 6. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w wybranym planie taryfowym zgodnie z pkt. 10, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut wliczonych w abonament w danej taryfie, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.

 7. Do każdej aktywacji w Promocji "Bank w zasięgu" dodawana jest specjalna bonifikata na wykonywane połączenia.

 8. Wysokość bonifikaty miesięcznej równa jest iloczynowi wymienionej w pkt 15 liczby minut dla jednego okresu rozliczeniowego oraz wysokości opłaty za jedną minutę rozmowy w momencie realizacji połączenia.

 9. Bonifikata, o której mowa w pkt. 12 i 13, pomniejszająca rachunek telefoniczny, udzielana będzie przez pełne 18 okresów rozliczeniowych w przypadku dostępnych taryf w planie taryfowym Często, lub pełne 24 okresy rozliczeniowe w przypadku dostępnych taryf w planie taryfowym Non Stop, z tym że pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od dnia aktywacji karty SIM do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. Bonifikata nie wykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie jest przenoszona do następnego okresu rozliczeniowego, ani też nie jest zwracana.

 10. Liczba minut stanowiących podstawę do obliczenia wysokości bonifikaty w Promocji "Bank w zasięgu" wynosi:

  1. dla taryf Często 50, Często 100, Często 150 - 180 minut (10 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy;

  2. dla taryf Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300 - 360 minut (15 minut w jednym okresie rozliczeniowym) do wykorzystania w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy;

 11. Udzielona bonifikata dotyczy pierwszych płatnych krajowych połączeń głosowych wykonanych po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie, oprócz połączeń w ramach usługi System Plus. Udzielona bonifikata nie dotyczy połączeń międzynarodowych, roamingu, a także połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usługi Numer Ulgowy, połączeń z numerami typu 0700XXXXXX.

 12. Klient, który kupił Zestaw w ramach Promocji "Bank w zasięgu", w ciągu 9 miesięcy od daty podpisania Umowy nie może zmienić wybranej zgodnie z pkt. 5 taryfy na niższą w opłacie abonamentowej.

 13. Jakakolwiek zmiana taryfy lub planu taryfowego w okresie 24 miesięcy od daty aktywacji w Promocji "Bank w zasięgu" powoduje zaprzestanie naliczania bonifikaty.

 14. Dodatkowo, Klienci, którzy dokonają zakupu zestawu w planie taryfowym Często 50, 100 lub 150 mogą dodatkowo wybrać usługę "Sami Swoi za 5 groszy" z obniżonymi opłatami za połączenia z wybranymi (co najwyżej 3) numerami. Z obniżonych opłat promocyjnych Klienci mogą korzystać przez okres 6 miesięcy od daty aktywacji karty Plus Mega Raiffeisen. Opłata miesięczna za jeden numer w usłudze "Sami Swoi za 5gr" wynosi 2,00 zł + 22% VAT.

 15. Uruchomienie usługi "Sami Swoi za 5 groszy" odbywa się na podstawie wypełnionego i podpisanego Wniosku, przesłanego do Działu Obsługi Klienta Sieci Plus GSM pod bezpłatny numer faksu 0-800 601 000 lub numer płatny (0 prefiks 22) 6071602. lub poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (znajdujące się w Internecie pod adresem http://www.plusgsm.pl).

 16. Opłaty promocyjne w usłudze "Sami Swoi za 5 groszy" dotyczą połączeń krajowych i wynoszą 5groszy + 22% VAT za minutę połączenia z wybranymi (co najwyżej 3) numerami w sieci Plus GSM.

 17. Opłaty promocyjne w usłudze "Sami Swoi za 5 groszy" obejmują połączenia w godzinach szczytu oraz poza godzinami szczytu i w nocy, niezależnie od dnia tygodnia.

 18. Bez względu na liczbę wybranych numerów (co najwyżej 3) , pierwszy wybór numerów do listy w usłudze "Sami Swoi za 5 groszy" jest bezpłatny. Za każdą modyfikację listy numerów wybranych w planie "Sami Swoi za 5 groszy" pobierana jest opłata w wysokości 5,00 zł + 22% VAT. Przez modyfikację listy należy rozumieć: dodanie numeru, usunięcie numeru bądź zmianę któregokolwiek numeru z listy.

 19. Klient może zrezygnować z korzystania z usługi "Sami Swoi za 5 groszy". Wówczas opłaty za usługę Sami Swoi będą naliczane zgodnie z cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.

 20. Po okresie promocyjnym, o którym mowa w pkt. 19 wybrane przez Klienta numery stają się numerami w usłudze Sami Swoi. Opłaty za usługę Sami Swoi będą zgodne z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM. Po okresie promocyjnym usługa Sami Swoi może być deaktywowana na życzenie Klienta, zgodnie z cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.

 21. W przypadku skorzystania z usługi "Sami Swoi za 5 groszy" zmiana taryfy w okresie 6 miesięcy od daty aktywacji w Promocji "Bank w zasięgu" powoduje zaprzestanie naliczania opłat wg tego planu.

 22. Jeżeli abonent dokona aktywacji w wybranej taryfie Często i jednocześnie skorzysta z usługi "Sami Swoi za 5 groszy", a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut wliczonych w abonament w danym planie taryfowym, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. W ostatnim miesiącu promocji minuty wliczone w abonament w okresie promocyjnym i po okresie promocyjnym są naliczane osobno, proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu, w którym kończy się okres promocyjny. Oznacza to, że niewykorzystane minuty za część miesiąca, w której trwała promocja nie przechodzą na okres po promocji.

 23. W Promocji "Bank w zasięgu" oferowane są tylko i wyłącznie karty Plus Mega Raiffeisen. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty Plus Mega Raiffeien, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + 22% VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

 24. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty Plus Mega Raiffeisen, nabytych w ramach Promocji "Bank w zasięgu" przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

 25. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty Plus Mega Raiffeisen w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą Plus Mega Raiffeisen. Wydanie i aktywowanie nowej karty Plus Mega Raiffeisen podlega opłacie 50,00 zł + 22% VAT.

 26. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 30, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 32 niniejszego Regulaminu.

 27. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 9 Regulaminu Promocji "Bank w zasięgu", jej rozwiązania przez Klienta albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.

 28. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 32 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cen usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

 29. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

 30. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z aparatem telefonicznym , który ma zostać odblokowany.

 31. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +22% VAT.

 32. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 35 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

 33. Promocja "Bank w zasięgu" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

 34. Klient biorący udział w Promocji "Bank w zasięgu" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

 35. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Bank w zasięgu" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

 36. Cena netto wymienionych w pkt.5 aparatów telefonicznych, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio
  Nokia 3510 949,00 zł + 22% VAT,
  Siemens ME45 1299,00 zł + 22% VAT,
  Ericsson T39m 999,00 zł + 22% VAT,
  Nokia 6310i 1499,00 zł + 22% VAT,
  Sony Ericsson T68i 1899,00 zł + 22% VAT.

 37. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + 22% VAT.

 38. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

 39. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Privet Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci), wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

 40. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM, ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

 41. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 43-45, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt.32 niniejszego Regulaminu.

Regulamin Promocji "Plus Mega Raiffeisen"

 1. Organizatorem Promocji "Plus Mega Raiffeisen" jest Polkomtel Spółka Akcyjna z siedzibą Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa zarejestrowna w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020908 zwana dalej "Polkomtel S.A.".

 2. Promocja "Plus Mega Raiffeisen" obejmuje obecnych Abonentów sieci Plus GSM w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A., którzy zawarli z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, co najmniej jedną z następujących umów: konta osobistego, konta lokacyjnego, karty kredytowej lub kredytu konsumpcyjnego, a następnie dokonają wymiany dotychczas używanych kart SIM na karty Plus Mega Raiffeisen, wypełniając formularz zamówienia w wybranych oddziałach Banku, wymienionych w załączniku 1 do Regulaminu i podpiszą regulamin dostępu do usług bankowych w oparciu o karty Plus Mega zawierające aplikacje bankowe.

 3. Promocyjna opłata za wymianę karty SIM na kartę Plus Mega Raiffeisen, wynosi 1,00 zł + 22% VAT i płatna jest wraz z rachunkiem telefonicznym.

 4. Promocja "Plus Mega Raiffeisen" trwa od 1 września 2002 i jest ograniczona liczbą kart Plus Mega Raiffeisen. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby kart, jednakże nie później niż 31 grudnia 2002 roku.

 5. Do wzięcia udziału w Promocji "Plus Mega Raiffeisen" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Abonenta , oprócz wymienionych w pkt.2.

 6. W Promocji "Plus Mega Raiffeisen" oferowane są tylko i wyłącznie karty Plus Mega Raiffeisen. W przypadku gdy Abonent wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty Plus Mega Raiffeisen, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + 22% VAT. Kwotą tą Abonent zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

 7. W przypadku utraty karty Plus Mega Raiffeisen, nabytych w ramach Promocji "Plus Mega Raiffeisen" przed upływem 24 miesięcy od dnia wymiany karty SIM na kartę Plus Mega Raiffeisen Abonent zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

 8. Abonent powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty Plus Mega Raiffeisen w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel faktu utraty karty Plus Mega Raiffeisen. Wydanie i aktywowanie nowej karty Plus Mega Raiffeisen podlega opłacie 50,00 zł + 22% VAT.

 9. Promocja "Plus Mega Raiffeisen" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

 10. Abonent biorący udział w Promocji "Plus Mega Raiffeisen" nie może, w zamian oferowanej karty Plus Mega Raiffeisen , żądać innej karty lub usługi.

 11. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Plus Mega Raiffeisen" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

Opinie:

Opinie archiwalne (32):

Komentuj

Komentarze / 32

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  fian pisze: 2002-09-05 10:19
  Nareszcie jakaś nowa promocja w Plusie.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-09-05 10:29
  Nowa, ale tak samo nieciekawa jak poprzednie, tak zreszta jak caly plus! telefony w nieciekawych cenach, a zajwiecej to zyska na tym bank, ale plus tez cos na tym zarobi! Reka reke myje! kolejny "Rolnik 6", bedzie w promocji z Bankiem Rozwoju Rolnictwa! genialna promocja!
  0
 • Users Avatars Mini
  pinkbird pisze: 2002-09-05 10:43
  Fajne. Super-cena na T68i, przyjemna na ME45 i T39m. Do tego jeszcze przyjemne bonifikaty... Wlasciwie mogli tez dozucic S45, bo niektorym ludziom ten telefon odpowiada o wiele bardziej niz ME. Natomiast cena Nokii jest taka sobie. Nokia 6310 w NIO90 jest 4x nizsza.
  0
 • Users Avatars Mini
  Komar pisze: 2002-09-05 12:01
  Qrde znowu przepisali cały regulamin jak leciało
  0
 • Users Avatars Mini
  ARTUR70 pisze: 2002-09-05 12:22
  Liczy się pomysłowość, a tej Plusowi odmówić nie można. Każdy sposób na zarabianie pieniędzy jest dobry jeżeli nie szkodzi nikomu oczywiście.
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2002-09-05 12:28
  bardzo dobra proma! to juz kolejna proma z toolkit m-bankingu, + wie co robi
  0
 • Users Avatars Mini
  byku pisze: 2002-09-05 13:32
  jak widac inni operatorzyt w kwestii płatności elektronicznej jeszcze raczkują
  0
 • Users Avatars Mini
  maciejm pisze: 2002-09-05 13:35
  Przed planowanym przejęciem Inteligo przez PKO BP dobrze że Plus rozpoczyna współprace z innymi bankami. Oby tak dalej !! Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  adminek pisze: 2002-09-05 13:55
  No, no widzę ,ze plus gra na 2 fronty. Z mBankiem i Reifeisen.
  0
 • Users Avatars Mini
  funn pisze: 2002-09-05 14:02
  Mnie sie ta promocaj podoba. T39 za 49 zl... Rewelka!
  0
 • Users Avatars Mini
  torre pisze: 2002-09-05 15:23
  ***adminek*** + z mBankiem? Jak? Kiedy? Gdzie?
  0
 • Users Avatars Mini
  sadownik pisze: 2002-09-05 15:27
  Faktycznie, fajna promocja - spróbujcie kupić w niej Ericssona T39:) Zapasy wyczerpały się w momencie startu, (info z BOK). Poza tym T39 nie występuje na liście aparatów współpracujacych z tą aplikacją bankową:)
  0
 • Users Avatars Mini
  marek pisze: 2002-09-05 16:52
  to po jakiego wala robia te promocje jak brtakuje im fonow?:) a tak wszystcy narzekaja tu na idee a plus widze nie lepszy :P
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-09-05 18:27
  Qba: ty chyba masz stały tekst (copy paste) na wszystkie promocje plusa! Piszesz: "telefony w nieciekawych cenach" (to Twoj jedyny nie emocjonalny argument) tymczasem ja widze: t39 za 49 złotych (cena rewelacyjna obiektywnie a aparat subiektywnie-tez), 6310 i (podkreslam to i) za 399 tez cena baaardzo atrakcyjna a inne ceny tez nie są bynamniej beznadzijene. Do tego pieciogroszowki ( super rzecz, szczegolnie wykorzystujac przekierowania :) i jeszcze darmowe minuty. Moim zdaniem baaardzo ciekawa promocja Podkreslam : IMHO!
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-09-05 18:58
  calkiem ciekawa promocja...moze skonczyly sie wakacje u opow i cos zacznie sie dziac:))tego sobie i wszystkim zycze:)))
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-09-05 20:16
  Takie oferty są bardzo ciekawe. Plus przygotował ciekawa ofertę.
  0
 • Users Avatars Mini
  Allen3 pisze: 2002-09-05 20:27
  Powiem szczerze - moim zdaniem takie oferty nie przyciągają ludzi - wręcz odwrotnie - działają odstraszająco. Jeżeli ktoś chce kupić telefon to nie będzie robił tyle zachdu z zakładaniem konta w banku - a jak ktoś chce założyć konto - to napewno wybierze inny bank (inne oprocentowanie, brak prowizji) Dla mnie niewypał - zresztą jak wiele innych promocji PLUS'a
  0
 • Users Avatars Mini
  Allen3 pisze: 2002-09-05 20:34
  **** DO Jarpol'a: tylko, że abonament miesięczny za jeden numer w usłudze "Sami Swoi" to 2,44 zł. Jak wybierzesz 3 mumery to płacisz 7,32zł. Ja nie mam wielu znajomych w PLUS'ie do których często dzwonie, więc nawet nie skorzystałbym z tego. Po prostu szkoda 7zł - lepiej te 7 zł przeznaczyć na SMS'ki PEACE
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-09-05 20:37
  Jrdno, co mnie zastanawia- t 39 droższy w ns150 niż w cz150? Czy błąd w newsie?
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-09-05 21:18
  Liczba zerwanych umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych jest u Plusa znacznie wyższa niż u jego największego konkurenta – Ery.Taki ciekawy artykuł jest na Telix-ie,wydaje mi sie niezależnie,czy to jest dobrze obliczane,ale wynika to chyba właśnie z takich typowych dla Plusa promocji najczęściej skierowanych do kogoś?A jeżeli już,to ostatnio mozna czytać tylko o przedłuzanych promocjach zamiast o czymś nowym,zaskakującym,co może bardziej zwrócić uwagę na markę.
  0
 • Users Avatars Mini
  alexa pisze: 2002-09-06 01:05
  Nic nie ma za darmo. Przeciez oni i tak muszą zarobić więc takie promocje to jest tylko robienie klienta w balona.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-09-06 10:05
  graffi to jest calkiem mozliwe! Plus czasto jest nieobliczalny i takie rzeczy sa jaknajbardziej mozliwe w tej sieci!
  0
 • Users Avatars Mini
  byku pisze: 2002-09-06 10:37
  **kan*** proponował bym abyś zapoznał się z dokładnymi danymi jak wiemy nie zawsze i nie wszystkie publikacje są obiekktywne . A jeżeli chodzi o liczbe zerwanych umów czyli tzw. chyrn to akurak w tym roku Plus ma na najniższym poziomie . nawet tutaj kiedyś o tym był artykuł w momencie przedstawiania wyników finansowych . pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-09-06 12:21
  byku***chyba w moim poscie jest napisane /niezależnie?,co oznacza,że też nie zgadzam się ze wszystkim,co jest w tym artykule.ale zacytowałem,bo chciałem podkreślić,że samo adresowanie promocji dla docelowego klienta jaki ostatnio przeważa w promocjach Plusa jest może niezbyt fortunne.I nie ma co zaraz wyskakiwać z /proponowałb ym abyś zapoznał się .../ bo nie o to chodzi.Zresztą wszelkie krytyki Plusa na GOL-u sa od razu odparowane ośmieszaniem usera,a przecież chyba nie o to chodzi na forum.Myslę,że chyba czas skończyć z antagonizmami,a podyskutować,chyba i atmosfera będzie lepsza.Bo jak nie,to zostanie nam ekscytować się pojedynkami Qby z userami o pierwsze miejsce i czytaniem ich wzajemnych ośmieszających postów na stronach userów.Pozdrawiam Andrzej
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-09-06 12:39
  W sumie ja tez ostatnio zerwalem umowe (jedna z...) z Plusem, ale o czm to swiadczy? Juz bardziej swiadczy to, ze Era ma wiekszy udzial w rynku. Allen3: ale sie usmialem :) Znaczy zal ci 2,44 brutto, mimo ze daje to calodobowe rozmowy po 6 gr brutto? W takim jak Twoj przypadku najekonomiczniejsze chyba jest zakupienie prepaida -wtedy mozesz caly abonament przeznaczyc na smiganie smsami. sporo ich wtedy bedzie... Pozdr
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-09-06 16:00
  Jestem w plusie i tak naprawde to jakos mnie nie interesuje to czy ma wiecej czy mniej abonentow, oferta mi odpowiada, na uslugi nie narzekam, mam idelanie dopasowana tary do mojego profilu dzowniania. umowa skonczy mi sie za rok. A u wiekszosci widze ze maja telefon w jakies tam sieci i musza koniecznie nagadac na inna, mozecie mi wyjasnic dlaczego??? to jakas zazdrosc ze gdzie indziej pod jakiems wzgledem jest lepiej?? bo jakos innego wytlumaczenia nie widze. Podniecacie sie iloscia abonentow, a jaki to ma znacenie dla pojedynczego klienta?? Czy ktorycs operator jezeli ma ich najwiecej to obniza ceny?? daje lepsze promocje??? bo ja jakos tego nie widze. Wiekszosci z Was chyba nie miesci sie w malym mozdzku to ze oferta innego opa niz wasz moze byc korzystniejsza, nie wazne ktorego operatora to dotyczy.
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-09-06 16:06
  ***** Alien3 z Twoje wypowiedzi wyniaka zueplny brak szerszego spojrzenia na otoczenie. Piszesz ze jak ktos zaklada konto to wybierze inny bank (bez prowizji) zapewne masz tu na mysli banki internetowe. Tylko wytlumacz mi jak ktos zalozy takie konto jak nie wie co to internet?????? Poza tym banki internetowe nie oferuja kart pelnego wachlarza uslug w porownaniu z bankami tradycyjnymi co na starcie skrelsa je z listy branych pod uwage. Twoja wypowiedz dotyczy Ciebie a nie ogolu, proponuje troche sie rozejrzec a potem wymadrzac.
  0
 • Users Avatars Mini
  Allen3 pisze: 2002-09-06 17:05
  Jeżeli ktoś nie wie co to jest internet, to myślisz, że będzie wiedział co to jest konto w banku, prowizja, karty debetowe itp itd??? Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-09-06 18:26
  **** Alien uzytkownikow kont osobistych w bankach jest zdecydowanie wiecej niz uzytkownikow internetu. Chyba nie masz pojecia o czym piszesz
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2002-09-06 19:27
  Ciekawe, ze usluga obejmuje siemensa me45, a o s45 juz nic nie mowia. Przeciez to bracia.
  0
 • Users Avatars Mini
  biT.MP pisze: 2002-09-07 00:30
  fajna rzecz, ale sadze ze duzo osob nie zkorzysta z tej uslugi,heh same te wpalty na konto sa za duze,mysle ze to news tylko dla troche bardziej zamoznych.
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-09-09 19:21
  jkac: ale bracia bynajmniej nie jednojajowi: jeden brzydki a wy3mały, a drugi ładny ale delikatny. Alien3 a jak wpłacasz kasę na konta w banku internetowym? (odpowiedź:) Przez bank tradycyjny, mądralo.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: