Polsat udziałowcem Eleven Sports Network

Newsy
Opinie: 0

24 maja 2018 r. Telewizja Polsat zawarła z Eleven Sports Network umowę sprzedaży 3.340 udziałów spółki Eleven Sports Network sp. z o.o.

Nabywane przez Telewizję Polsat Udziały, po rejestracji przewidzianego w Umowie podwyższenia kapitału zakładowego ESN, będą stanowić 50% + jeden udział w kapitale zakładowym ESN.

Łączna cena nabywanych w ramach Umowy Udziałów została ustalona na kwotę 38 mln euro.

Cena za udziały płatna jest w dwóch ratach.

Pierwsza rata w wysokości 18 mln euro zostanie zapłacona w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

Druga rata w kwocie 20 mln euro zostanie poddana korekcie o wartość długu netto ESN i uiszczona po spełnieniu zastrzeżonych w Umowie warunków wymagalności drugiej raty.

Płatność Drugiej Raty powinna nastąpić w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia płatności Pierwszej Raty. Jeżeli Telewizja Polsat nie dokona płatności Drugiej Raty, wówczas sprzedający będzie miał możliwość odkupienia Udziałów od Telewizji Polsat za Cenę Za Udziały pomniejszoną o niezapłaconą Drugą Ratę oraz powiększoną o kwotę 750 tys. Euro.

Jeśli wartość ESN w oparciu o osiągnięte wyniki w roku 2020 przekroczy kwotę 80 mln Euro, Telewizja Polsat będzie musiała dokonać dodatkowej płatności na rzecz Sprzedającego w wysokości 25% nadwyżki wartości ESN ponad kwotę 80 mln Euro (wartość ESN liczona jako 9x skorygowana EBITDA obliczona na podstawie sprawozdania finansowego ESN za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2020).

Nabycie Udziałów zostanie sfinansowane ze środków własnych Telewizji Polsat.

W związku z zawartą umową zostanie powołany nowy zarząd spółki ELEVEN SPORTS NETWORK, w którym zasiądzie po dwóch przedstawicieli Telewizji Polsat i ELEVEN SPORTS. Maciej Stec zostanie mianowany na stanowisko Prezesa Zarządu ELEVEN SPORTS NETWORK Sp. z o. o., a Krzysztof Świergiel, dotychczasowy Dyrektor Zarządzający ELEVEN SPORTS NETWORK Sp. z o.o., będzie pełnił funkcję CEO w tej spółce. Wszyscy przedstawiciele wyższego szczebla kierowniczego ELEVEN SPORTS Polska zachowają swoje stanowiska.

Doradcami prawnymi przy transakcji byli: Greenberg Traurig Grzesiak sp.k. dla Telewizji Polsat i Bird&Bird dla ELEVEN SPORTS. Trigon pełnił rolę doradcy finansowego dla Telewizji Polsat.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: