Program emisji Bonów Handlowych przez Polkomtel - komunikat prasowy

Newsy
Opinie: 3
Polkomtel S.A. - operator sieci Plus GSM - podpisał z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., Deutsche Bankiem Polska S.A. oraz ABN Amro Bankiem S.A. (Polska), umowę "Programu emisji Bonów Handlowych" na kwotę 350.000.000 PLN z terminiem ważności do 10 maja 2002 roku. Banki biorące udział w obsłudze programu emisji są zarówno Organizatorami i Agentami emisji, jak i Dealerami oraz Depozytariuszami Polkomtel S.A. Bony o wartości nominalnej 10.000 i 100.000 PLN będą sprzedawane nabywcom instytucjonalnym w ramach oferty niepublicznej. Bony handlowe będą oferowane z dyskontem i wykupywane według wartości nominalnej. Jest to pierwsza na polskim rynku kapitałowym emisja krótkoterminowych papierów dłużnych organizowana dla operatora telefonii komórkowej. Polkomtel S.A. zawarł dodatkowo ze wspomnianymi bankami umowy kredytowe na łączną sumę 230.000.000 PLN, na okres do jednego roku z możliwością ich przedłużenia, w tym z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. na 150 mln PLN, Deutsche Bankiem Polska S.A. na 40 mln PLN oraz ABN Amro Bankiem (Polska) S.A. na 40 mln PLN. Pozyskane środki zostaną wykorzystane jedynie wtedy, gdy warunki rynkowe okażą się mniej korzystne od oczekiwanych przez Polkomtel S.A. lub w przypadku konieczności sfinansowania wykupu zapadających Bonów Handlowych ze względu na brak możliwości ulokowania nowych transz. Celem emisji Bonów Handlowych jest pozyskanie dodatkowych środków na finansowanie kapitału obrotowego, rozbudowę infrastruktury sieciowej oraz dalsze dynamiczne rozwijanie nowych usług jak np. WAP (bezprzewodowy dostęp do internetu) i GPRS (Pakietowa Transmisja Danych). Plus GSM, korzystając z dynamicznego rozwoju tego sektora rynku kapitałowego, zamierza z jednej strony zdywersyfikować sposoby finansowania bieżącej działalności, a z drugiej efektywnie współuczestniczyć w rozwoju rynku krótkoterminowych papierów dłużnych.

Opinie:

Opinie archiwalne (3):

Komentuj

Komentarze / 3

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: