Promocja "ABONAMENTOWA BIS" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 11

Regulamin promocji "ABONAMENTOWA BIS" w sieci Plus GSM:

1. Promocja "Abonamentowa bis" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi:
a) 50,00 zł + 22% VAT w przypadku zawarcia Umowy i wyboru jednej z taryf: Czasami 10, Czasami 30, Często 15, Non Stop 15;
b) 15,00 zł + 22% VAT w przypadku zawarcia Umowy i wyboru jednej taryf: Czasami 150, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300.

3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

5. Promocyjna cena w zł aparatów telefonicznych wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio: 

Zestaw  Model aparatu telefonicznego Cena w zł przy zawarciu Umowy i wyborze taryfy Czasami 10 Cena w zł przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf: Czasami 30, Często 15, Non Stop 15 Cena w zł przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf: Czasami 150, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300
Zestaw 1 Motorola C333 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 2 Siemens A 50 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 3 Nokia 3310 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 4 Samsung SGH-R210s 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 5 Siemens M50 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 6 Nokia 3510 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 7 Sony CMD-J7 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 8 Motorola V50L 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 9 Nokia 3410 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 10 Nokia 5510 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 11 Samsung N500 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 12 Siemens C55 29,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 13 Nokia 5210 49,00+ 22% VAT 49,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 14 Siemens SL 45i 199,00+ 22% VAT 199,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 15 Motorola V66i 199,00+ 22% VAT 199,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 16 Nokia 6510 199,00+ 22% VAT 199,00+ 22% VAT 99,00+ 22% VAT
Zestaw 17 Panasonic GD67 199,00+ 22% VAT 199,00+ 22% VAT 99,00+ 22% VAT
Zestaw 18 Samsung N620 199,00+ 22% VAT 199,00+ 22% VAT 99,00+ 22% VAT
Zestaw 19 Siemens ME45 199,00+ 22% VAT 199,00+ 22% VAT 99,00+ 22% VAT
Zestaw 20 Samsung SGH A400 399,00+ 22% VAT 399,00+ 22% VAT 199,00+ 22% VAT
Zestaw 21 Nokia 6310i  599,00+ 22% VAT 599,00+ 22% VAT 399,00+ 22% VAT
Zestaw 22 Nokia 8310 749,00+ 22% VAT 749,00+ 22% VAT 549,00+ 22% VAT
Zestaw 23 Nokia 7210 999,00+ 22% VAT 999,00+ 22% VAT 799,00+ 22% VAT
Zestaw 24 Sony Ericsson T68i 699,00+ 22% VAT 699,00+ 22% VAT 699,00+ 22% VAT
Zestaw 25 Samsung T100 999,00+ 22% VAT 999,00+ 22% VAT 999,00+ 22% VAT
Zestaw 26 Nokia 7650 1299,00+ 22% VAT  1199,00+ 22% VAT  999,00+ 22% VAT

6. Promocja "Abonamentowa bis" trwa od 1 kwietnia i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 13 kwietnia 2003 roku.

7. Do wzięcia udziału w Promocji "Abonamentowa bis" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Abonamentowa bis": 
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

9. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często, Non Stop, zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów, określonych w pkt. 5. Regulaminu Promocji "Abonamentowa bis".

10. W Promocji "Abonamentowa bis" oferowany jest rabat pomniejszający wysokość opłaty abonamentowej, określonej w Cenniku usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.

11. Rabat, o którym mowa w pkt. 10 Regulaminu Promocji, udzielany będzie przez pełnych 12 okresów rozliczeniowych od dnia aktywacji karty SIM. 

12. Wysokość rabatu, o którym mowa w pkt. 10 kształtuje się odpowiednio:

Taryfa Sumaryczna wysokość rabatu w okresie 12 miesięcy od daty aktywacji Miesięczna wysokość rabatu Miesięczna wysokość opłaty abonamentowej w okresie 12 miesięcy od daty aktywacji
Czasami 10 96,00+ 22% VAT 8,00+ 22% VAT 17,00+ 22% VAT
Czasami 30, Często 15, Non Stop 15 132,00+ 22% VAT 11,00+ 22% VAT 24,00+ 22% VAT
Czasami 150, Często 50, Non Stop 50 168,00+ 22% VAT 14,00+ 22% VAT 56,00+ 22% VAT
Często 100, Non Stop 100 192,00+ 22% VAT 16,00+ 22% VAT 94,00+ 22% VAT
Często 150, Non Stop 150 192,00+ 22% VAT 16,00+ 22% VAT 144,00+ 22% VAT
Non Stop 300 192,00+ 22% VAT 16,00+ 22% VAT 224,00+ 22% VAT

13. Klient, który kupił Zestaw w Promocji " Abonamentowa bis", nie może w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania Umowy zmienić taryfy na taryfę o niższej opłacie abonamentowej, z zastrzeżeniem treści pkt. 14 Regulaminu Promocji "Abonamentowa bis", 

14. Jakakolwiek zmiana taryfy w okresie 12 miesięcy od daty aktywacji w Promocji "Abonamentowa bis" powoduje zaprzestanie naliczania rabatu, o którym mowa w pkt.10 - 12.

15. W okresie rozliczeniowym, w którym upłynie 12 miesięcy od daty aktywacji karty SIM, minuty oraz w przypadku taryf Czasami również SMSy wliczone w abonament, w okresie promocyjnym i po okresie promocyjnym są naliczane osobno, proporcjonalnie do liczby dni. Oznacza to, że niewykorzystane minuty za część okresu rozliczeniowego w którym trwała promocja nie przechodzą na okres po promocji.

16. Po zakończeniu 12 miesięcy, począwszy od dnia aktywacji karty SIM, opłaty abonamentowe naliczane będą zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM.

17. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w wybranym planie taryfowym, o których mowa w pkt. 10 Regulaminu Promocji "Abonamentowa bis", a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut i SMS wliczonych w abonament, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.

18. W Promocji "Abonamentowa bis" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + 22% VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

19. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

20. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + 22% VAT. 

21. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 20, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 22 niniejszego Regulaminu.

22. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.

23. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 22 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

24. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

25. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

26. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +22% VAT.

27. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 25 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

28. Promocja "Abonamentowa bis" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

29. Klient biorący udział w Promocji "Abonamentowa bis" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

30. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Abonamentowa bis" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

31. Cena wymienionych w pkt. 5 aparatów telefonicznych, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio: 

Model aparatu telefonicznego Cena w zł aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych
Motorola C333 799,00+ 22% VAT
Siemens A 50 699,00+ 22% VAT
Nokia 3310 699,00+ 22% VAT
Samsung SGH-R210s 749,00+ 22% VAT
Siemens M50 849,00+ 22% VAT
Nokia 3510 949,00+ 22% VAT
Sony CMD-J7 699,00+ 22% VAT
Motorola V50L 1199,00+ 22% VAT
Nokia 3410 899,00+ 22% VAT
Nokia 5510 899,00+ 22% VAT
Samsung N500 949,00+ 22% VAT
Siemens C55 999,00+ 22% VAT
Nokia 5210 949,00+ 22% VAT
Siemens SL 45i 999,00+ 22% VAT
Motorola V66i 1199,00+ 22% VAT
Nokia 6510 1499,00+ 22% VAT
Panasonic GD67 999,00+ 22% VAT
Samsung N620 999,00+ 22% VAT
Siemens ME45 1199,00+ 22% VAT
Samsung SGH A400 1399,00+ 22% VAT
Nokia 6310i  1549,00+ 22% VAT
Nokia 8310 1949,00+ 22% VAT
Nokia 7210 1899,00+ 22% VAT
Sony Ericsson T68i 1899,00+ 22% VAT
Samsung T100 1849,00+ 22% VAT
Nokia 7650 2699,00+ 22% VAT

32. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + 22% VAT.

33. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

34. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Private Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji, z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

35. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

36. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 33-35, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 22.

Opinie:

Opinie archiwalne (11):

Komentuj

Komentarze / 11

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: