Promocja "Dla osób niewidomych i niedowidzących" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 69

Regulamin promocji "Dla osób niewidomych i niedowidzących" w sieci Plus GSM:

1. Promocja "Dla osób Niewidomych i Niedowidzących" (zwana dalej "Promocją") obejmuje osoby, które:
a) przedstawią w czasie jej trwania orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, określającego przyznanie pierwszej bądź drugiej grupy inwalidztwa (zaznaczony stopień niepełnosprawności lub całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji) z tytułu utraty wzroku, 
b) bądź przedstawią ważną legitymację Polskiego Związku Niewidomych (opłacone składki), bądź orzeczenie o I i II stopniu niepełnosprawności (orzeczenie terminowe bądź bezterminowe),
c) zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. aparat telefoniczny po cenie promocyjnej. 

2. Z promocji usługi "dostęp głosowy do poczty elektronicznej" mogą skorzystać osoby, które spełniają punkt 1a niniejszego Regulaminu i są Klientami Polkomtel S.A. zgodnie z "Regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." 

3. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. po cenie promocyjnej stanowią niepodzielny Zestaw z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji. 

4. Promocyjna cena Zestawu wynosi odpowiednio:
Zestaw 1: 2,00 zł + 22% VAT składający się z : 
a) opłaty aktywacyjnej karty SIM w cenie 1,00 zł + 22% VAT 
b) aparatu telefonicznego Nokia 3410 w cenie 1,00 zł + 22% VAT 
Zestaw 2: 2,00 zł + 22% VAT składający się z: 
a) opłaty aktywacyjnej karty SIM w cenie 1,00 zł + 22% VAT 
b) aparatu telefonicznego Nokia 3510 w cenie 1,00 zł + 22% VAT 

5. Opłata aktywacyjna karty SIM (w wysokości 1,00 zł +VAT) płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym. 

6. Cena wyżej wymienionych aparatów telefonicznych wraz z aktywacją oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:
Zestaw 1: 999,00 + 22% VAT składający się z : 
a) opłaty aktywacyjnej karty SIM w cenie 100,00 zł + 22% VAT 
b) aparatu telefonicznego Nokia 3410 w cenie 899,00 zł + 22% VAT 
Zestaw 2: 1049,00 zł + 22% VAT składający się z : 
a) opłaty aktywacyjnej karty SIM w cenie 100,00 zł + 22% VAT 
b) aparatu telefonicznego Nokia 3510 w cenie 949,00 zł + 22% VAT 

7. Promocja trwa od 15 listopada 2002 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów. 

8. W ramach Promocji jedna uprawniona osoba może zakupić jeden Zestaw promocyjny. 

9. Promocja dostępna jest we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM. 

10. Do wzięcia udziału w Promocji nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1. 

11. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji: 
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usługi,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy. 

12. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często, Non Stop

13. Osoby, które zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie otrzymają 50% upust w miesięcznej opłacie abonamentowej udzielany przez pełne 24 okresy rozliczeniowe od dnia aktywacji karty SIM.

14. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w wybranym planie taryfowym, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut i wiadomości SMS wliczonych w abonament, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.

15. Klientów, którzy w czasie trwania Promocji uruchomią usługę poczty elektronicznej Plusnet oraz skorzystają z numeru 4444 służącego do dostępu głosowego do poczty elektronicznej Plusnet obowiązywać będą promocyjne zasady naliczania opłat:
a) opłata aktywacyjna za usługę PlusNet dla profilu Srebrnego: 2 zł + 22% VAT; dla profilu Zielonego: 1 zł + 22% VAT,
b) miesięczna opłata stała za użytkowanie Srebrnej skrzynki PlusNet, dla wszystkich planów taryfowych: przez pierwsze 6 miesięcy 1 zł + 22% VAT i 5 zł + 22% VAT przez kolejne,
c) za korzystanie z numeru 4444: 5 groszy + 22% VAT za minutę połączenia, zarówno dla Srebrnej jak i Zielonej skrzynki.

16. Połączenie z nr 4444 nie jest zaliczane do pakietu minut wliczonych w abonament.

17. Szczegółowe zasady korzystania z usługi PlusNet oraz Dostęp Głosowy do poczty elektronicznej określone są w odrębnych regulaminach dostępnych na stronach WWW http://www.plusnet.pl/dostep_glosowy_reg.html oraz w salonach sieci Plus GSM.

18. W Promocji oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne. 

19. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

20. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT. 

21. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej a zwłaszcza w pkt.20, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 22 niniejszego Regulaminu. 

22. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem udzielenia Klientowi specjalnych warunków i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 11 niniejszego Regulaminu, rozwiązania Umowy przez Klienta lub zawieszenia świadczenia usług albo spowodowana rozwiązania umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł. 

23. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 22 niniejszego Regulaminu rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującego podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi. 

24. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM. 

25. Blokada może zostać usunięta na życzenie Klienta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. 

26. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT. 

27. W przypadku usunięcia blokady telefonu z pominięciem zasad określonych w pkt. 25 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej w ramach gwarancji. 

28. Promocja nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji. 

29. Klient biorący udział w Promocji nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu lub usługi. 

30. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej. 

31. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

32. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Private Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji, z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

33. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

34. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 31-33, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 22.

Opinie:

Opinie archiwalne (69):

Komentuj

Komentarze / 69

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  misyo pisze: 2002-12-18 12:33
  I tak wole kombatanta.... ;-)))
  0
 • Users Avatars Mini
  Kwiatek pisze: 2002-12-18 12:33
  ...???
  0
 • Users Avatars Mini
  Rogalik pisze: 2002-12-18 12:36
  Kolejna debilna promocja Plusa. Gratulacje Plusie! Rob tak dalej a Era bedzie tak daleko przed Toba, ze bedzie za pozno aby ich dogonic. Co robia ludzie z Marketingu w Plusie?!?!?!?!?!
  0
 • Users Avatars Mini
  madzer pisze: 2002-12-18 12:42
  kolejna z rewelacyjnych promocji plusa...
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-12-18 12:43
  Potrzebny mi kombatant, jak takowego nie znajdę to postanowiłem odkopać :P
  0
 • Users Avatars Mini
  Kwiatek pisze: 2002-12-18 12:44
  nie wiesz co robia??? biora pieniadzie!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sieradz pisze: 2002-12-18 12:44
  Moim zdaniem to niegłupia promocja to że się was nie tyczy to tylko można się z tego cieszyć, ale tym ludziom do których jest kierowana na pewno nie zaszkodzi, a szybciej usprawni ich trudne już życie.
  0
 • Users Avatars Mini
  Placek pisze: 2002-12-18 12:45
  Lepsze niż ostatnie takie dla głuchych
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2002-12-18 13:00
  czy doczekamy sie promocji dla wszystkich użytkowników telefonów w postaci obniżenia cen na rozmowy (takiej która jest w cenniku i obejmuje wszystkich bez wyjątku zaróno starych , nowych jak i przyszłych posiadaczy komórek)
  0
 • Users Avatars Mini
  brawurka pisze: 2002-12-18 13:03
  mam nadziej że pojawią się aparaty z kolorowymi wyświetlaczami !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Rogalik pisze: 2002-12-18 13:03
  Ja nie mowie ze ona jest nie potrzebna ale patrzac na to co robi Era to Plus sie osmiesza. Zeby nie bylo niejasnosci. Od poczatku jestem w Plusie i nie planuje narazie zmiany ale jak patrze gdy Era co chwila wchodzi z nowa promocja na swiata "wala" kilka aparatow po niezlych cenach a Plus co?!?!? Jedzie caly czas na SL45i. Lekka przesada!
  0
 • Users Avatars Mini
  galeo pisze: 2002-12-18 13:30
  zestawy słychawko we ok, ale raczej jakieś pętle głosowe dla niedosłyszących...
  0
 • Users Avatars Mini
  Solaris pisze: 2002-12-18 13:39
  Firma wprowadziła tą promocje bo jest ona przeznaczona jak sama nazwa wskazuje dla OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU drogi ROGALIKU. Ludzie niepełnosprawni też mają prawo do korzystania z telefonów komórkowych. O ile się nie mylę ani ERA ani IDEA tego typu nie posiadają ... a jeśli się mylę to proszę o wyprowadzenie mnie z błędu. Pozdrawiam Solarska
  0
 • Users Avatars Mini
  kwiatas pisze: 2002-12-18 13:52
  Juz sie nie denerwuje - przeszedlem do ERY !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-12-18 15:16
  Wydaje mi sie, ze plus znow nie pokazal nic ciekawego dla swoich klientow! jak tak dalej pojdzie to plus naprawde stanie na szarym koncu!
  0
 • Users Avatars Mini
  ww pisze: 2002-12-18 15:16
  Wstyd mi ze jestem abonentem plusa od 4 lat a kiedyś było innaczej
  0
 • Users Avatars Mini
  artjaw pisze: 2002-12-18 15:36
  Promocja może i komuś przydatna ale przychylam się do komentarzy dotyczących operatora.
  0
 • Users Avatars Mini
  kwiatas pisze: 2002-12-18 15:43
  Panowie nie ma sie co wstydzic jest wolny rynek wiec wybor nalezy doo was. Siedzialem czekalem i wkoncu zrobilem ten krok nie bede plakal za Plusem pewnie oni za mna tez nie ale jak mam "dac" swoje pieniadze wole temu ktory moze zaoferowac wiecej i lepiej.
  0
 • Users Avatars Mini
  GAGA pisze: 2002-12-18 15:48
  A już myślałem że dadzą jakiś wypas z kolrowym wyświetlaczem, bo można sie wszystkiego spodziewać. Np. dla słabosłyszących N5510, czy SL45i. Abonament 50% przez 2 lata już dawno istnieje taka promocja dla posiadaczy 1 grupy inwalidzkiej, czy kombatantów. Warto jednak wspominać te oferty.
  0
 • Users Avatars Mini
  logi pisze: 2002-12-18 16:24
  kiedy będzie promocja "Dla chodzących w żółtych butach"?
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-12-18 16:54
  Ale wy ludzie jesteście....szkoda gadac i bez epitetow. Ta promocja jest DLA NIEWIDOMYCH i TYLKO do nich. Maja po promocyjnej cenie telefon, plusnet z głosowym odsłuchem maila itd. Ale mało kto przeczyta news do konca, tylko komentuje. A to juz swiadczy o czyjejs glupocie. Uzywajcie mózgów ludzie !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  zirtha pisze: 2002-12-18 17:14
  Bez sensu jest to wasze uzasadnianie slusznosci promocji Plusa. Jakby w u innych operatow telefony w promocji nie schodzily ponoizej 100!!! Bzdura a odsluchiwanie maili? Niewidomy ktory korzysta z emaili ma komputer - logiczne - wiec ma tez syntezator mowy!!! Bo wiekszosc korzystajacych z komputera to ludzie pracujacy, czesto przez internet. BEz sensu jest ta promocja tak jak caly rynek telekomunikacyjny w Polsce jest bez sensu - dla przykladu proponuje wam poszukanie informacji o cenach gsm w Singapurze - tylko nie wyjezdzajcie tam od razu po znalezieniu ofety abonamentowej Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-12-18 17:30
  zirtha - nie kazdy niewidomy korzysta z emaila i nie kazdy ma syntzator mowy !!! Czesto bariera dla takich osob jest wlasnie nieznajomosc mozliwosci komutera. Generalizujesz, a co do Singapuru, to nie mamy sie w czym porownywac, chyba ze od dzis zaczniemy pracowac po 6 dni w tygodniu x 14 h dziennie i bez urlopu (model wschodni)...tylko kto bedzie miec wtedy siłę gdzieś dzwonic z komorki nawet za friko :p
  0
 • Users Avatars Mini
  Tytan pisze: 2002-12-18 18:12
  Nie dziwie sie ze daja nokie 34/3510. Sa to tak szpetne tlefony (jeden wyglada jak budyn, drugi jak zabawka z odpustu w Pasikurowicach), ze tylko osoby niewidome/niedowidzace moga z nich normalnie korzystac. Pewnie sie naraze...
  0
 • Users Avatars Mini
  Muminek_de pisze: 2002-12-18 18:17
  Ciagle slychac o roznych promocjach, ja nie dla niewidomych, todla lekarzy, albo Bog wie dla kogo jeszcze. Zrobili by jakas porzadna promocje dla zwyklych szarych ludzi...
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-18 18:28
  I znow nic ciekawego,z PLUSA!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  xmen69 pisze: 2002-12-18 19:53
  dlaczego narzekacie, że Plus nie wprowadzi super oferty dla szarych ludzi skoro i tak ciągle wychwalacie idee że jaka to ona jest boska (??) - nie ma co narzekać, idźcie i potem narzekajcie na idee jakie to ona ma problemy z zajętością sieci i tym podobne problemy...
  0
 • Users Avatars Mini
  dobi pisze: 2002-12-18 20:41
  propnuje promocje dla byłych funkcjonariuszy UB i Milicji
  0
 • Users Avatars Mini
  python pisze: 2002-12-18 21:09
  Skopiowali z Idei :(((
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-12-18 21:17
  Dopiero teraz baner ery mi nie przeszkadza! ta promocja to naprawde farsa ze strony plusa! Szkoda, ze nie potrafia sie postarac!
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-12-18 21:20
  Tylko kto posiada kartę kredytową wśród młodzieży GOL-owskiej???????
  0
 • Users Avatars Mini
  bluffin pisze: 2002-12-18 21:23
  kazdy narzeka na fony...80% ludzi korzysta tylko z dzwonienia i sms, tylko nieliczny maja pieniadze na wap, czy inne udogodnienia, kogo stac w naszej kochajen polsce na zestaw sluchawkowy bluetooha do t68i???? malo kogo, nie rozumie tych ktorzy pisza ze te dwa fony to "szpetne telefony", ale coz, moze ci ktorzy tu dzialaja to dla nich liczy sie wap przez gprs, bluetooh, aparaty, ale wierzcie ze dla wiekszosci ludzi to jest nieistotne,a lbo to maja a nie potrafia uruchomic:)
  0
 • Users Avatars Mini
  titq pisze: 2002-12-18 21:25
  a mialem sie juz dzis nie denerwowac...., tesknie za dniem, kiedy wszyscy operatorzy stwierdza - promocjom stop - telefon za pelna cene, rozmowy 2/3 tansze, i juz widze te kolejki ktore sie zaczna ustawiac :P Niektorzy tu zapominaja, ze glownym celem naszych telekomow jako spolek jest zarabiac a nie rozdawac, i jesli jakis op nie prowadzi rozdawnictwa, to znaczy ze mimo wszystko swietnie mu sie finansowo powodzi. Co do cen sluchawek jeszcze jedna uwaga, sprzedawanie wysokich modeli (6510, 6310, sl45) za tak niskie kwoty jak to sie teraz dzieje to jakies nieporozumienie, pomijajac fakt, ze te telefony ida od razu gielde albo komisow. Ciekaw jestem, ktora siec w Polsce pierwsza zacznie odczuwac negatywne skutki takiej polityki, tym bardziej ze za chwile trzeba bedzie zaczac finansowac UMTSa....
  0
 • Users Avatars Mini
  xmen69 pisze: 2002-12-18 21:40
  titiq*** zgadzam się, zwłaszcza że coraz więcej pojawia się promocji z telefonami z górnej półki po cenach low-endów...
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-12-18 22:05
  wlo a po co komu oplaty on line! ??? przeciez moze zaplacic w pobliskim kiosku lub supermarkecie jak np. Biedronka! ;-)))
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2002-12-18 22:11
  Większość oczywiście narzeka na tę promocję, a punkt 13, w którym mowa jest o rabacie na 50% na abonament przez 24 miesięcy, to pewnie zauważyli tylko nieliczni... Waszym zdaniem co powinien operator zaproponować tej części społeczeństwa, żebyście byli zadowooleni??? Communicatora 9310 albo T68i ze słuchawką bt za 1 zł ??? Pomyślcie trochę wieczni malkontenci, nim coś napiszecie...
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-12-18 22:17
  NYY : w Plusie chyba jest dość biznes promocji.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-12-18 22:22
  GSManiac - nie wiesz o co chodzi? Znajdą w rodzinie kogoś, kto się kwalifikuje i będą szpanować telefonami i długimi rozmowami :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-12-18 22:25
  NYY - aleś wymyślił długi nick... tak, Plus ma wyjątkowo ciekawe oferty dla biznesu, taryfy też :-(
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2002-12-18 22:27
  Ja wiem, że Plus od dawna nie wypalił z czymś rewelacyjnym, no ale po wypowiedzi pana rzecznika prasowego, że "nie zależy im za wszelką cenę na pozyskiwaniu nowych klientów" mnie taka strategia nie dziwi. Widocznie wolą dbać o dotychczasowych klientów którzy generują wysokie przychody (segment biznesowy, System Plus), niż sztucznie zawyżać liczbę abonentów poprzez sprzedaż kolejnych aktywacji łepkom kuszonych niską ceną niezłej słuchawki lub dodawanych na siłę zestawów startowych pre-paidów.
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2002-12-18 22:28
  ...Choć nie powiem, sam z niecierpliwością czekam na lepsze i darmowe taktowanie (niekoniecznie co 1s.) oraz nowe taryfy. Jeśli jednak nie będzie lepszej lub choćby porównywalnej z czasami 150 (dużo minut po szczycie za relatywnie niewielkie pieniądze - nie twierdzę, że ten plan taryfowy jest idealny dla wszystkich, ale w moim układzie tel.służbowy + komórka od 18:00 to się znakomicie sprawdza), to i tak taryfy nie zmienię. Przecież wiele osób w Erze także nie przeszło na nowe plany, gdyż po kalkulacji stwierdzili, że im się to nie opłaci (nie mówiąc już o stracie pakietu na WAP over GPRS). Sorki, że trochę odbiegłem od tematu i pozdrawiam wszystkich zwolenników i adwersarzy.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-12-18 22:40
  GSManiac - postaraj się jeszcze do tego o kartę SIM Turbo :-) Niezłe rozwiązanie, które chętnie sam bym zastosował, ale dla takich małych firm jak moja (jednoosobowa z dwiema aktywacjami i pięcioma pre-paidami) to za mało, żeby dostać SIM Turbo :-(
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2002-12-18 22:48
  wlo***: rozumiem, że masz tu na myśli taryfy dla "biznesu" poniżej 5 kart SIM, czyli zwykłe Często i Non-Stop... To się zgodzę. Ale już taryfy "Lider", dostępne od 5-ciu aktywacji wzwyż, ze stawkami 60 gr wewnątrz sieci i 70 gr poza oraz kapitałem minut przechodzących przez 6 mies. są moim skromnym zdaniem najlepszą pozycją na rynku. Tak, wiem, zaraz napiszesz lub ktoś inny, że kto dziś kupuje 5 aktywacji... Wiem, że to spore obostrzenie, jednak nie ma nic za darmo...
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2002-12-18 22:51
  wlo***: chyba trochę przeceniasz moje skromne możliwości :)
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2002-12-18 22:55
  Choć w kontekście taryf "Lider" zawsze można kręcić nosem, że np. pierwszych 20 sms'ów jest za 50gr. Ale jak już mówiłem, malkontenci zawsze znajdą jakąś dziurę w całym. P.S. Podane przez mnie wysokości stawek za połączenia dotyczą taryfy Lider 150. Amen.
  0
 • Users Avatars Mini
  louis pisze: 2002-12-18 23:08
  """wlo"" tez ostatnio widzialem ze wreszcie karta mozna przez internet placic. To swietny pomysl wart skopiowania przez konkurencje! Niestety ( a wlasciwie jak dla mnie na szczescie) ja zmienilem 2 tygodnie temu na Ere i juz mnie to nie interesuje. Ale mimo ze przez internet nie zaplace to wreszcie jestem w sieci z ktorej jestem zadowolony. moze jak kiedys plus sie poprawi to do nich wroce?? A co do promocji to chwali sie ze ktos mysli o ludziach niewidomych tudziez nieslyszacych! Wprawdzie telefony oblesne ale zawsze cos te 50%znizki!
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-12-18 23:11
  GSManiac - miałem na myśli właśnie taryfy Lider... :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-12-18 23:12
  Fawu - długość "obowiązkowej" umowy....
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-12-18 23:13
  GSManiac - a mój smutek wynika z tego, że nie mogę ich mieć :-(
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-12-18 23:18
  Nawalę punktów!!! :-) Ale mam nadzieję, że zarówno dla "biznesu" z ilością kart poniżej 5 i dla "fizycznych" cos zrobią w nowych taryfach, które mam nadzieję już niedługo się pokażą!!! W końcu w marcu dwa lata mija od wprowadzenia ostatnich, a Plus najdłużej chyba 22 miesiące utrzymywał kolejne plany taryfowe...
  0
 • Users Avatars Mini
  Foxtrot pisze: 2002-12-18 23:21
  To jest po prostu żałosne... Widać, że większość "szanownych komentujących" najwyraźniej ma to szczęście, że nie ma problemów ze wzrokiem i w rodzinie nikogo niewidomego także nie. Bo inaczej tej totalnej ignorancji tłumaczyć sobie nie mogę.:-/ Ludzie - może zanim zaczniecie rzucać kamienie, zastanowicie się trochę nad sobą? Co wam by pasowało? Tel high end za grosz i przez 2 lata rozmowy za darmo, co nie? Nie przyszło do tych waszych pustych głów, że jeśli jakiś operator kieruje promocję do konkretnego segmentu, to nie robi tego bezmyślnie? I czy to zawsze musi być promocja telefonu? A może czasem jednak USŁUGI? Jeśli Plus wybrał dla niewidomych takie a nie inne telefony, to może jednak był jakiś powód, a nie totolotek? Np. taki, że można je zaoferować za złotówkę (bo to nie jest bogaty klient), mają w miarę wygodną klawiaturę i WYBIERANIE GŁOSOWE
  0
 • Users Avatars Mini
  Foxtrot pisze: 2002-12-18 23:21
  Kontynuując... Wydaje się wam, że wszyscy niewidomi opanowali Braille'a więc i z pisaniem SMSów nie będą mieć problemów? A poruszanie się po menu telefonu? To co dla was jest łatwe, dla niewidzących stanowi nierzadko barierę nie do przejścia. I niby dlaczego mają mieć dostęp do e-maila tylko z komputera, który razem z syntezatorem mowy stanowi nieporównywalne koszty w porównaniu do komórki? Tutaj za grosze mogą odsłuchać sobie pocztę i wysłać głosowego e-maila. Ech, wy ignoranci myślący wyłącznie o sobie...
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-18 23:40
  Kurde,ja powoli trace wiare w te super EXTRA promo,ktora PLUS mial zrobic...:( Ale moze jednak,jak myslicie?
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-12-18 23:51
  Foxtrot - jak widzisz... Polak już myśli jak załatwić "legitkę" ślepego :-(
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-12-19 00:24
  Kazdy news na temat jakis promocji to zawsze tez same komentarze. 95% dotyczy narzekania, plkania jaki to X operator jest do dupy, X operator jest najlepszy bo ma najwiecej klientow, swiadczy uslugi najlepsej jakosci itd. To wszystko juz bylo, kelpiecie to przy kazdej okazji. Co promocja to kolejna okazja do wklepania nic nie wnoszcych do dyskusji komentarzy. Zreszta o jakiej dyskusji tu myslec skoro te 95% tutaj piszacych nie ma zielonego pojecia o telekomunikacji, chociaz im sie wydaje ze maja bo dla nich telekomunikacja to APARAT, CENNIK, PROMOCJA.
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-12-19 00:25
  Czasem ktos probuje przemowic do rozsadku wszystkim "specom" z tej dziedziny, ale jak widac bezskutecznie. Ale czego wymagac po wiekszosci userow tego wortalu? Szkoda bo bylo tu calkiem, calkiem, teraz trwa wyscig o punkty, z detektywem, moderatorem Qba na czele. hehehehe. Wyjatkowo zalosne i prymitywne. GOL to juz nie GOL to miejsce gdzie nudzacy sie ludzie udaja madrych, dziecinnie zachowujacych sie pseudo specow. Pozdrawiam tylko tych ktorzy naprawde interesuja sie telekomunikacja i zagladaja tu z innych powodow niz te 95% odwiedajacych.
  0
 • Users Avatars Mini
  ciekaw pisze: 2002-12-19 01:05
  niektórym sie to bardzo przyda, chociaż osoby które sa niedowidzace (a które znam) świetnie posługują się komórką, bo mają bardziej rozwinięte pozostałe zmysły np. dotyk, słuch... a z promocji niech sobie korzystają skoro mają taką okazję :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  bolo pisze: 2002-12-19 01:20
  Najlepsze sa ostatnie zapisy w umowie o przekierowywaniu ruchu, PBX i wewnetrznych centralkach. Przepisali to chyba z innej umowy, bo jeszcze nie widzialem OSOBY PRAWNEJ z orzeczonym stopniem niepelnosprawnosci.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-12-19 09:16
  _CISCO_ w plusie moze i jest duzo biznesowych promocji, tylko ze jakos nie pojawiaj sie nowe ktore bylyby w stanie zlapac konkurencje za jaja i powalic na kolana!
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-12-19 10:25
  Foxtrot - BRAWO !!! Zgadzam sie w 200% !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-12-19 10:28
  qba - oplaty karta online - po co? 1)nie wychodzisz z domu/biura 2)jestes na zadupiu gdzie nie ma poczty o supermarkecie nie wspomne ale masz dostep do netu, 3)jestes zagranica, 4) masz cudza karte kredytowa ;-p Co najmniej 4 ważkie powody by ta oferta była oceniona pozytywnie.
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-19 15:36
  Cieplix:MAsz racje.
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-12-19 16:36
  BOSSNOKIA - rzadko mi sie to zdarza, ale czasem owszem :p Pozdrawiam :)
  0
 • Users Avatars Mini
  sebicomm pisze: 2002-12-19 18:20
  Osoby Niedowidzace i Niedoslyszace zawsze mogly kupic w +) fon z 50% upustem do abonamentu, zreszta nie tylko w +) Zdaje sie ze maja to zagwarantowane ustawowo tak jak Kombatanci. upust + 20 darmowych impulsow. Pzdr
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-19 19:53
  Cieplix:No tym razem sie zdarzylo,pozdrawiam :))
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-12-21 17:06
  BOSS ty smieciarzu zachowuja sie! ***** CiepliX co do tego on line, to poprostu chidzi o to, ze ja zawsze bylem za tradycyjnym placeniem chjcem w kasie, na zasadzie papierowego kwitu i tego jestem zwolennikiem! Karta lezy i kurzy sie w szufladzie, a czasami tylko sprawdzam saldo, mimo comiesiecznych wydrukow! Najbardziej podoba mi sie punkt 4! ja rocznie jestem w posiadaniu ponad 700 kart kredytowych z naprawde kupa kasy, bo sa to karty zagraniczne i nie jakies tam visa, czy cos podobnego! czest sa to kart Dinersa, a to juz naprawde wysojka pola, ale nic nie moge z nimi zrobic bo odpowiem za to naprawde kiepsko, bo taka ma praca, aczkolwiek czasami znajdywalo sie krty i oczywiscie oddawalo wlascicielowi! ;-))))))
  0
 • Users Avatars Mini
  Tytan pisze: 2002-12-22 01:32
  Qba: dobrze ze sie nie chwalisz! A ja mialem w reku platynowa american express - i co z tego?
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-24 18:54
  A ja mam złota VISA i co?!
  0
 • Users Avatars Mini
  Wladi pisze: 2011-09-30 15:29
  KOCHANI NIEDOWIDZACY !!!.NIE SLUCHAJCIE CO WAM OFERUJA PRZY ZAWIERANIU UMOWY ZA RZEKOME 50 PROCENT RABATU NA ANONAMENTTO WSZYSKO WIELKA LIPA OSZUKANO MNIE zA ABONAMENT KAŻĄ MI PLACIC O 10 ZL WIECEJ NIZ INFORMOWANO MNIE PRZY ZAWIERANIU UMOWY.nIGDZIE SIE NIE DOWIECIE ILE MINUT POZOSTALO CI DO WYKORZYSTANIA LTD I TD. LUDZIE NIE DAJCIE SIE NABRAC JESTEM ZROZPACZONY ZE W TAK PERFIDNY SPOSÓB ZOSTALEM OKRADZIONY PRZEZ PLUS GSM.@@@
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: