Promocja “Dla osób niewidzących i niedowidzących 2" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: www.plus.gsm.g.pl
Opinie: 5

Regulamin promocji “DLA OSÓB NIEWIDZĄCYCH I NIEDOWIDZĄCYCH 2” w sieci Plus GSM:

1. Promocja „Dla osób Niewidzących i Niedowidzących 2” (zwana dalej "Promocją" ) obejmuje osoby fizyczne, które:
a) przedstawią w czasie jej trwania ważną legitymację Polskiego Związku Niewidomych lub terminowe bądź bezterminowe orzeczenie lekarskie o I lub II stopniu niepełnosprawności wzrokowej oraz
b) zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u wybranego Autoryzowanego Przedstawiciela Sprzedaży Plus GSM aparat telefoniczny po cenie promocyjnej.
2. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub wybranego Autoryzowanego Przedstawiciela Sprzedaży Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.
3. Promocyjna cena Zestawu wynosi odpowiednio:
Zestaw 1: 2,00 zł (2,44 zł brutto) składający się z :
a) opłaty aktywacyjnej karty SIM w cenie 1,00 zł (1,22 zł brutto)
b) aparatu telefonicznego Nokia 3510i w cenie 1,00 zł (1,22 zł brutto)
Zestaw 2: 2,00 zł (2,44 zł brutto) składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej karty SIM w cenie 1,00 zł (1,22 zł brutto)
b) aparatu telefonicznego Nokia 3410 w cenie 1,00 zł (1,22 zł brutto)
4. Opłata aktywacyjna karty SIM w wysokości 1,00 zł (1,22 zł brutto) płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.
5. Cena wyżej wymienionych aparatów telefonicznych wraz z aktywacją oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:
Zestaw 1: 1099,00 (1340,78 zł brutto) składający się z :
a) opłaty aktywacyjnej karty SIM w cenie 100,00 zł (122 zł brutto)
b) aparatu telefonicznego Nokia 3510i w cenie 999,00 (1218,78 brutto)
Zestaw 2: 999 zł (1218,78 zł brutto) składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej karty SIM w cenie 100,00 zł (122 zł brutto)
b) aparatu telefonicznego Nokia 3410 w cenie 899,00 zł (1096, 78 zł brutto)
6. Promocja trwa od 1 października 2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 31 grudnia 2003 roku.
7. W ramach Promocji jedna uprawniona osoba może zakupić jeden Zestaw promocyjny.
8. Do wzięcia udziału w Promocji nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.
9. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji:
i. w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
ii. Klient nie może zawiesić świadczenia usługi,
iii. Klient nie może rozwiązać Umowy.
10. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać jedną z następujących taryf: Plus 20, Plus 40, Plus 60, Plus 100, Plus 200, Plus 400.
11. Klient, który zakupił Zestaw w Promocji „Dla osób Niewidzących i Niedowidzących 2” nie może w ciągu 12 miesięcy od daty aktywacji karty SIM zmienić taryfy na taryfę o niższej opłacie abonamentowej.
12. Jakakolwiek zmiana taryfy lub dokonanie aktywacji / deaktywacji usług: „Oferta Taniej Poza Szczytem” i „Usługi naliczania opłat” w okresie 24 miesięcy od daty aktywacji karty SIM powoduje zaprzestanie naliczania Rabatu, o którym mowa w pkt. 13, oraz utratę promocyjnych warunków naliczania opłat za usługi, o których mowa w pkt. 15 Regulaminu Promocji.
13. W Promocji „Dla osób Niewidzących i Niedowidzących 2” oferowany jest rabat pomniejszający wysokość opłaty abonamentowej określonej w Cenniku usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM o 50%. Rabat udzielany będzie przez 24 miesiące od dnia aktywacji karty SIM. Wysokość rabatu kształtuje się odpowiednio:

Taryfa Sumaryczna wysokość rabatu w okresie 24 miesięcy od daty aktywacji Miesięczna wysokość rabatu Miesięczna wysokość opłaty abonamentowej w okresie 24 miesięcy od daty aktywacji
Plus 20 300,00 zł 12,50 zł 12,50 zł
Plus 40 420,00 zł 17,50 zł 17,50 zł
Plus 60 540,00 zł 22,50 zł 22,50 zł
Plus 100 780,00 zł 32,50 zł 32,50 zł
Plus 200 1 260,00 zł 52,50 zł 52,50 zł
Plus 400 2 220,00 zł 92,50 zł 92,50 zł

14. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w wybranym planie taryfowym, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut i SMS wliczonych w abonament, zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.
15. Klientów, którzy skorzystają z Promocji i uruchomią usługę Plusnet - Profil Srebrny lub Plusnet - Profil Zielony oraz będą wykonywać połączenia z numerem 4444 w ramach usługi Plusnet – Dostęp Głosowy obowiązywać będą promocyjne warunki naliczania opłat:
a. Przez okres 24 miesięcy od dnia aktywacji karty SIM opłata aktywacyjna za usługę PlusNet dla Profilu Srebrnego: 2,14 zł brutto; dla Profilu Zielonego 1,07 zł brutto,
b. miesięczna opłata za usługę PlusNet profil Srebrny we wszystkich taryfach niezależnie od daty aktywacji karty SIM oraz daty aktywacji usługi PlusNet profil Srebrny, od dnia 1 października 2003 do dnia 29 lutego 2004 włącznie: 1,07 zł brutto. Po tym okresie opłaty miesięczne za usługę PlusNet profil Srebrny będą naliczane zgodnie z aktualnym Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.
c. Przez okres 24 miesięcy od dnia aktywacji karty SIM połączenie z numerem 4444 w ramach usługi Plusnet – Dostęp Głosowy: 5 groszy brutto za minutę połączenia w ramach usługi PlusNet profil Srebrnej i profil Zielony, Po tym okresie opłaty za połączenia z numerem 4444 w ramach usługi PlusNet – Dostęp Głosowy będą naliczane zgodnie z aktualnym Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.
16. Połączenie z numerem 4444 w ramach usługi Plusnet – Dostęp Głosowy nie jest zaliczane do pakietu minut wliczonych w abonament.
17. Szczegółowe zasady korzystania z usługi PlusNet – Porfil Srebrny, PlusNet – Porfil Zielony oraz Plusnet – Dostęp Głosowy określone są w odrębnych regulaminach dostępnych na stronach WWW http://www.plusnet.pl/dostep_glosowy_reg.html
18. W okresie rozliczeniowym, w którym upłynie 24 miesiące od dnia aktywacji karty SIM opłaty abonamentowe w okresie promocyjnym i po okresie promocyjnym naliczane są oddzielnie, proporcjonalnie do liczby dni danego okresu.
19. W Promocji oferowane są karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów oraz karty standardowe umożliwiające bezpłatny wybór dostępnego numeru telefonu. W przypadku, gdy klient wyrazi chęć zmiany numeru przydzielonego do karty wstępnie aktywowanej na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata wynosi 50 zł (61 zł brutto). Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.
20. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej Promocji, przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
21. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł (61 zł brutto).
22. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej a zwłaszcza w pkt.21, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 23 niniejszego Regulaminu.
23. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem udzielenia Klientowi specjalnych warunków i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 9 niniejszego Regulaminu, rozwiązania Umowy przez Klienta lub zawieszenia świadczenia usług albo spowodowana rozwiązania umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.
24. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 23 niniejszego Regulaminu rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującego podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.
25. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.
26. Blokada może zostać usunięta na życzenie Klienta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.
27. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 zł (610 zł brutto).
28. W przypadku usunięcia blokady telefonu z pominięciem zasad określonych w pkt. 26 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej w ramach gwarancji, rękojmi lub uprawnień z tytułu niezgodności z umową.
29. Promocja nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.
30. Klient biorący udział w Promocji nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu lub usługi.
31. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
32. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.
33. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Private Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji, z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.
34. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.
35. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 32-34, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 23.

Opinie:

Opinie archiwalne (5):

Komentuj

Komentarze / 5

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: