Promocja "KAMELEON 03" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: www.plus.gsm.g.pl
Opinie: 30

Regulamin promocji "KAMELEON 03" w sieci Plus GSM:

1. Promocja " KAMELEON 03" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi:

a) 50,00 zł (61,00 zł z VAT) w przypadku zawarcia Umowy i wyboru taryfy Czasami 30, Często 15, Non Stop 15,
b) 15,00 zł (18,30 zł z VAT) w przypadku zawarcia Umowy i wyboru jednej taryf: Czasami 150, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300.

3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym. 

4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

5. Promocyjna cena netto w zł aparatów telefonicznych oferowanych w Promocji " KAMELEON 03" wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio: 

Zestaw  Model aparatu telefonicznego Cena netto w zł przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf: Czasami 30, Często 15, Non Stop 15 Cena netto w zł przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf: Czasami 150, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300
Zestaw 1 Motorola C333 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 2 Nokia 5210 1,00 zł 1,00 zł
Zestaw 3 Siemens SL45i 49,00 zł 1,00 zł
Zestaw 4 Panasonic GD 67 49,00 zł  1,00 zł
Zestaw 5 Motorola V66i 49,00 zł 1,00 zł
Zestaw 6 Nokia 6510 49,00 zł 1,00 zł
Zestaw 7 Motorola T720i 149,00 zł 99,00 zł 
Zestaw 8  Siemens C55 1,00 zł  1,00 zł 
Zestaw 9 Nokia 6310i 99,00 zł 99,00 zł
Zestaw 10 Samsung N620 99,00 zł 1,00 zł

6. Promocja " KAMELEON 03" trwa od 5 maja 2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 30 czerwca 2003 roku.

7. Z uwagi na szczególne warunki Promocji " KAMELEON 03" do wzięcia udziału w Promocji konieczne jest, poza działaniami określonymi w pkt. 1, uzyskanie przez Klienta indywidualnej zgody Polkomtel S.A. na udział w Promocji " KAMELEON 03"

8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji " KAMELEON 03": 
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

9. Klient korzystający z Promocji " KAMELEON 03" przez 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy otrzymuje abonament w obniżonej wysokości. 

Taryfa  Czasami 30, Często 15, Non Stop 15 Czasmi150, Często50, Non Stop50 Często100, Non Stop100 Często150, Non Stop150 Non Stop300
Wysokość abonamentu na zasadach ogólnych 35 zł netto 70zł netto 110zł netto 160zł netto 240zł netto
Wysokość abonamentu w promocji "Kameleon03  10 zł netto 45z netto 85zł netto 135zł netto 215zł netto

10. Klient nabywający Zestaw w Promocji " KAMELEON 03" może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często, Non Stop z wyłączeniem taryfy Czasami 10

11. W Promocji " KAMELEON 03" w planach taryfowych: Czasami, Często i Non Stop minuty wliczone w abonament oraz SMS'y w planie taryfowym Czasami wliczone w abonament mają funkcjonalność "Przechodzenia pakietów". Oznacza to, że niewykorzystane minuty i SMS'y w bieżącym okresie rozliczeniowym mogą zostać wykorzystane w kolejnych 6 okresach rozliczeniowych. Jako pierwsze w danym okresie rozliczeniowym wykorzystywane są minuty i SMS niewykorzystane w poprzednich okresach rozliczeniowych.

12. Klient który kupił Zestaw w Promocji "KAMELEON 03"nie może w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania Umowy zmienić taryfy.

13. Klient nabywający Zestaw promocyjny w "KAMELEON 03"może na zasadach promocyjnych uruchomić "Strefę Plus". Szczegółowe informacje na temat zasad uruchamiania i działania "Strefy Plus" zawiera Regulamin promocji "Strefa Plus".

14. W promocji "KAMELEON 03" oferowane są karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów oraz karty standardowe umożliwiające bezpłatny wybór dostępnego numeru telefonu. W przypadku, gdy klient wyrazi chęć zmiany numeru przydzielonego do karty wstępnie aktywowanej na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata wynosi 50 (61,00 z VAT). Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

15. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach Promocji "KAMELEON 03", przed upływem 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy, Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

16. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 (61 złotych z VAT). 

17. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 16, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 18 Regulaminu Promocji " KAMELEON 03".

18. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 1000,00 zł.

19. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 18 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

20. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

21. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. 

22. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych (610 złotych z VAT).

23. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 22 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

24. Promocja " KAMELEON 03" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

25. Klient biorący udział w Promocji " KAMELEON 03" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

26. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji " KAMELEON 03" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

27. Cena wymienionych w pkt. 5 aparatów telefonicznych, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio: 

Model aparatu telefonicznego Cena netto w zł aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych
Motorola C333 799,00 zł
Nokia 5210 999,00 zł
Siemens SL45i 999,00 zł
Panasonic GD 67 999,00 zł
Motorola V66i 1199,00 zł
Nokia 6510 1499,00 zł 
Motorola T720i 1099,00 zł
Siemens C55 999,00 zł
Nokia 6310i 1499,00 zł
Samsung N620 999,00 zł 

28. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł (122,00 zł z VAT).

29. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixeed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

30. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Private Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji, z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

31. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

32. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 29-31, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 18.

Opinie:

Opinie archiwalne (30):

Komentuj

Komentarze / 30

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Dzabar pisze: 2003-05-07 13:41
  Plus zaczyna walczyc o rynek :) Ciekawa nawet promocja i to na 24 miesiące :)
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-05-07 13:52
  Gdyby nie punkt 7 Regulaminu, gdzie mowa jest o "uzyskanie przez Klienta indywidualnej zgody Polkomtel S.A. na udział w Promocji", byłaby to naprawdę dobra oferta, zważywszy, na rewelacyjnie niską opłatę za Czasami 30/Często i Non Stop 15 (12,20 brutto przez 24 miesiące!!!). To znacza, że za 292,80 brutto opłat za abo(12,20*24 miesiące) można wziąć T720i w cenie 149, 6310i za 99 czy v66i za 49. No i właśnie dlatego jest ten punkt 7, który pewnie "wykosi" niektórych chetnych do skorzystania z tej promocji. Przy ostatniej promocji dla "nielojalnych" wymogiem było przedstawienie 3 ostatnich faktur na średnią kwotę 85 zł (nie wiem czy netto, czy brutto) ORAZ (jak ćwierkały wróble) zapłacenie kary umownej za zerwanie umowy z innym operatorem (sic!). Czy może to ktoś zdementować/potwierdzić spośród tych, którzy korzystali z tej oferty?
  0
 • Users Avatars Mini
  Athlon pisze: 2003-05-07 13:54
  No to w końcu ukłaon PLUSA w strone klientów indywidualnych - ceny telefonów moim zdaniem bardzo dobre
  0
 • Users Avatars Mini
  Athlon pisze: 2003-05-07 13:56
  GSManiac***czy rzeczywiście na podstawie tego punktu nr 7 sadzisz ze nie kazdy (nawet z opłaconymi fakturami u innych operatorów) mógłby być nie dopuszczony do tej promocji ?
  0
 • Users Avatars Mini
  paweln pisze: 2003-05-07 14:19
  Zajebista promocja!!! Taniutki abonamencik przez 24 miesiące! Ogromny + dla +! Plus walczy o rynek, brawa!
  0
 • Users Avatars Mini
  Greg pisze: 2003-05-07 14:29
  Popieram kRka
  0
 • Users Avatars Mini
  szymon_ pisze: 2003-05-07 14:30
  no zeczywiscie tanio, telefony tez chyba potanialy...:)
  0
 • Users Avatars Mini
  żak pisze: 2003-05-07 14:43
  To jest promocja dla użytkowników innych sieci GSM którym kończy się cyrograf. Dodatkowa zgoda w pkt7 jest uwarunkowana posiadaniem w innej sieci ostatnich trzech rachunków na sumę co najmniej 100 zł. Trzeba przyznać że ciekawa.
  0
 • Users Avatars Mini
  snake pisze: 2003-05-07 15:24
  Brawa dla Plusa!!! Jeszcze tylko niech pomyśli o stałych swoich klijentach, żeby nie uciekli Oni do innych sieci!!!!! Ale ta promocja jest wporządku!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  marek995 pisze: 2003-05-07 15:31
  Wszyscy zabiegaja tylko o nowych abonentów pozoztawiając starych w cieniu.
  0
 • Users Avatars Mini
  PJ pisze: 2003-05-07 15:36
  Niezła promocja, ale na miejscu Plusa zmieniłbym sformułowanie w pkt. 12 tak żeby można było zmienić taryfę na wyższą. Obeny zakaz zmiany na jakąkolwiek inną jest dla mnie trochę bezsensowny.
  0
 • Users Avatars Mini
  arni pisze: 2003-05-07 15:43
  dzwoniłem do dealerów - rachunki muszą być na kwotę 100 zł. brutto i zakończona umowa z innym operatorem . Widać więc że promocja jest pod publikę
  0
 • Users Avatars Mini
  WW pisze: 2003-05-07 15:51
  Dzwoniłem do BOK-u i nic o tej promocji nie wiedzą. Pan tylko ironicznie się zaptał gdzie o takiej promocji słyszałam ???
  0
 • Users Avatars Mini
  radgalez pisze: 2003-05-07 18:09
  u dealera podano mi ze rachunki 110 zl i rezygnacja z innej sieci :( szkoda, bo bylem chetny kupic kolejna aktywke
  0
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-05-07 18:10
  Pojawiła sie T720i w Plusie..........
  0
 • Users Avatars Mini
  Tyski Boss pisze: 2003-05-07 18:30
  hmm nawet spoko ale najsmieszniejesze jest to ze te promocje plusa to juz prawdziwy tasiemiec ha ha taki brazylijski;p;p trudno sie w tym wszystkim polapac!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2003-05-07 18:31
  Ceny są dobre, ale uzyskanie specjalnej zgody ogranicza klijentele. Pierdo.li mnie to bo nie mam zamiaru w Plusa się pakować.
  0
 • Users Avatars Mini
  zaman pisze: 2003-05-07 22:15
  Wg BOK'u promocja tylko dla abo. Ery i Idea. Właśnie Plus stracił jednego klienta - cyro u nich mam zakończone i skoro tak dbają o stałych klientów to papa. Z kameleona za 24 m-ce (pewnie będzie) raczej nie skorzystam - ile razy można zmieniać numer :)
  0
 • Users Avatars Mini
  RaF pisze: 2003-05-08 00:01
  No wlasnie. Pod 2601 powiedzieli mi, ze trzeba najlepiej dowiadywac sie u dealera, szczegolow nie chcieli podac. W kazdym razie dowiedzialem, ze nalezy miec 3 ostatnie rachunki na srednia sume 100 PLN. Oki...,wiec jak to bedzie w mym przypadku? Umowa konczy mi sie w Idei 27.05.2003 roku, juz wypowiedzialem ja wczesniej. Kase mi sciagaja z konta PZ 15.05.2003 i bedzie to ostatnia faktura, ktora zaplace za maj (abo z gory + rozmowy w kwietniu) No, spoko...3 ostatnie faktury, bez tej ostatniej co zaplace w maju wynosza 105 PLN, jesli wezma srednia z tym majowym, co mam jeszcze do zaplaty to wyjdzie mi 90 PLN. Pytanie ? Jak to rozegrac, aby zakonczyc uczciwie, zgodnie z wymowieniem umowe 27 maja 2003 r w Idei a jednoczesnie moc nabyc telefon w Plusie w promocji ? Pokazac im tylko te 3 rachunki z PZ do kwietnia wlacznie? Moze ktos ma znajomych w salonie Pluszaka i podpowie ?
  0
 • Users Avatars Mini
  paweln pisze: 2003-05-08 00:45
  Jestem ciekaw, bo mój tata jest już w Plusie od ponad 6 lat i ma 2 numery... ciekawe czy będzie mógł wziąść kolejną akrywację w tej promocji...?
  0
 • Users Avatars Mini
  m pisze: 2003-05-08 02:53
  plus jawnie pie_rdoli swoich klientow
  0
 • Users Avatars Mini
  Dzabar pisze: 2003-05-08 10:35
  tylko dlaczego nie znalazłem tej promocji w na stronie plusa ??
  0
 • Users Avatars Mini
  Dzabar pisze: 2003-05-08 10:37
  czy to niejest przypadkiem tak jak z promocją zmiennicy, gdzie dokońca nic niewiadomo :( i też jej niema na sronie idea ???
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-05-08 11:33
  Najlepiej niech Plus zrobi tę promocję na przełomie listopada i grudnia 2003, to może złowi trochę biedaków, którzych Idea przyciągnęła 8210 za 49 zł na gwiazdkę 2001 i tylko czekają aż im się umowa skończy (nie twierdzę, że wszyscy Ideowcy są niezadowoleni, ale w każdym razie ja takich znam...). RaF***: no to skoro łącznie z tym ostatnim rachunkiem wychodzi Ci średnia z 3-ech ostatnich faktur 90 zł, to mogą być kłopoty, bo jak pisze większość to rachunki mają być na średnią kwotę 100-110 zł Ale może zrobią dla Ciebie wyjątek. paweln***: nie, raczej na pewno nie będzie mógł skorzystać z tej promo.
  0
 • Users Avatars Mini
  paweln pisze: 2003-05-08 16:39
  To bardzo źle, jeżeli staży dobrzy klienci, któży są w Plusie już ponad 6 lat i jego rachunki sięgają 250 zł nie mogą wziąść udziału w tej promocji...
  0
 • Users Avatars Mini
  Dzabar pisze: 2003-05-09 18:41
  to jest promocja przeznaczona dla osób chcących sie przenieś do plusa z innych sieci !!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  lucy922 pisze: 2003-05-09 22:57
  Czy majac dalej abo w erze i rachunki ok 100zl moge zakupic w tej promocjii aktywke??? Bo juz nic z tego nie rozumiem
  0
 • Users Avatars Mini
  marek995 pisze: 2003-05-12 12:51
  Dzwoni łem do plusa z tym 7 punktem ale nigdzie nic nie wiedzą
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-05-24 23:08
  I jak jush wczesniej pisalem kolejne odslony starych promocji tez przyczyniaja sie do upadku firmy z pozycji lidera.I to jest tragedia.Oni musza cos wreszcie zmienic!
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-05-24 23:10
  Dzabar bo jakby Plus chcial miec na swoich stronkach info o wszystkich przedluzeniach to bym im miejsc na dyskach nei straczylo!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: