Promocja "KOKOS SOHO 2003 III" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: www.plus.gsm.g.pl
Opinie: 29

Regulamin promocji "KOKOS SOHO 2003 III" w sieci Plus GSM:

1. Promocja "KOKOS SOHO 2003 III" obejmuje osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, które już korzystają z usług GSM i na warunkach niniejszej Promocji "KOKOS SOHO 2003 III" zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." oraz kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 1,00 zł + 22% VAT.

3. Opłata aktywacyjna płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM oferowane po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

5. Promocyjna cena netto aparatów telefonicznych wynosi odpowiednio:

Zestaw  Model telefonu cena w taryfie Non Stop
Non Stop 15 Non Stop 50 Non Stop 100 Non Stop 150  Non Stop 300
Zestaw 1 Motorola C333 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Zestaw 2 Motorola V66i 29 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Zestaw 3 Nokia 3410 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Zestaw 4 Nokia 3510i 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Zestaw 5 Nokia 5100 499 zł  449 zł   399 zł  349 zł  299 zł
Zestaw 6 Nokia 5210 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Zestaw 7 Nokia 5510 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Zestaw 8 Nokia 6100 999 zł  899 zł  799 zł  749 zł  699 zł 
Zestaw 9 Nokia 6310i 99 zł  49 zł  29 zł   1 zł  1 zł
Zestaw 10 Nokia 6510 29 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Zestaw 11 Nokia 6610 599 zł  499 zł  399 zł  199 zł  49 zł
Zestaw 12 Nokia 7210 849 zł  749 zł  649 zł  549 zł  499 zł
Zestaw 13 Nokia 7650 1 099 zł  899 zł  699 zł  599 zł  549 zł 
Zestaw 14 Nokia 8310 249 zł  199 zł   149 zł  99 zł  49 zł
Zestaw 15 Nokia 8910 999 zł  799 zł   599 zł  499 zł  399 zł
Zestaw 16 Nokia 9210i 1 199 zł  1 099 zł  999 zł  899 zł  799 zł 
Zestaw 17 Panasonic GD67 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Zestaw 18 Samsung A400 29 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Zestaw 19 Samsung N500 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Zestaw 20 Samsung N620 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Zestaw 21 Samsung T100 679 zł  649 zł  599 zł  499 zł  349 zł 
Zestaw 22 Siemens C55 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Zestaw 23 Siemens ME45 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Zestaw 24 Siemens S55+kam 849 zł  649 zł  549 zł  399 zł  349 zł 
Zestaw 25 Siemens SL45i 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł
Zestaw 26 Sony Ericsson T68i 99 zł  79 zł  49 zł   29 zł  1 zł

Do wszystkich cen w tabeli doliczana jest kwota 22 % z tytułu podatku VAT. 

6. Promocja "KOKOS SOHO 2003 III" trwa od 11 kwietnia do 24 kwietnia 2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 24 kwietnia 2003 roku.

7. Z uwagi na szczególne warunki Promocji "KOKOS SOHO 2003 III" do wzięcia udziału w Promocji konieczne jest, poza działaniami określonymi w pkt. 1, uzyskanie przez Klienta indywidualnej zgody Polkomtel S.A. na udział w Promocji "KOKOS SOHO 2003 III".

8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "KOKOS SOHO 2003 III": 
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usługi, 
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

9. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać wyłącznie jedną z taryf dostępnych w planie taryfowym Non Stop, zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów określoną w pkt. 5 regulaminu Promocji "KOKOS SOHO 2003 III".

10. Klient, który zakupił Zestaw w ramach Promocji "KOKOS SOHO 2003 III", w ciągu 12 miesięcy od daty aktywacji kart SIM może zmienić wybraną zgodnie z pkt. 5 taryfę wyłącznie na wyższą w opłacie abonamentowej i wyłącznie na taryfę należącą do planu taryfowego Non Stop, dostępną w niniejszej promocji, tj.: Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300.

11. Klienci, którzy skorzystają z Promocji "KOKOS SOHO 2003 III" otrzymają 40% zniżki w opłacie abonamentowej przez okres 12 miesięcy od daty aktywacji karty SIM :

Taryfa Non Stop 15  Non Stop 50  Non Stop 100  Non Stop 150  Non Stop 300
Abonament przed rabatek 35zł +22%VAT 70zł +22%VAT 110zł +22%VAT 160zł +22%VAT 240zł +22%VAT
Obniżony abonament 21zł +22%VAT 42zł +22%VAT 66zł +22%VAT 96zł +22%VAT 144zł +22%VAT
Okres obowiązywania obniżonego abonamentu 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy

12. Zmiana taryfy w okresie 12 miesięcy od daty aktywacji w Promocji "KOKOS SOHO 2003 III" powoduje utratę zniżki w opłacie abonamentowej, o której mowa w pkt.11.

13. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w planie taryfowym Non Stop, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut i SMS wliczonych w abonament, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.

14. W Promocji "KOKOS SOHO 2003 III" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru, na inny, dostępny dla danej karty SIM opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne. 

15. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

16. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT. 

17. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 16, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 18 niniejszego Regulaminu. 

18. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 1500,00 zł. 

19. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 18 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi. 

20. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM. 

21. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. 

22. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT. 

23. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 21 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

24. Promocja "KOKOS SOHO 2003 III" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji. 

25. Klient biorący udział w Promocji "KOKOS SOHO 2003 III" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi. 

26. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "KOKOS SOHO 2003 III" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. 

27. Cena wymienionych w pkt. 5 aparatów telefonicznych wraz z aktywacją, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio: 

Zestaw  Model Cena netto aktywacji na zasadach ogólnych Cena netto aparatu na zasadach ogólnych
Zestaw 1 Motorola C333 100 zł 799 zł
Zestaw 2 Motorola V66i 100 zł 1 199 zł
Zestaw 3 Nokia 3410 100 zł 899 zł
Zestaw 4 Nokia 3510i 100 zł 999 zł
Zestaw 5 Nokia 5100 100 zł 1 699 zł
Zestaw 6 Nokia 5210 100 zł 999 zł
Zestaw 7 Nokia 5510 100 zł 899 zł
Zestaw 8 Nokia 6100 100 zł 1 849 zł
Zestaw 9 Nokia 6310i 100 zł 1 549 zł
Zestaw 10 Nokia 6510 100 zł 1 499 zł
Zestaw 11 Nokia 6610 100 zł 1 849 zł
Zestaw 12 Nokia 7210 100 zł 1 899 zł
Zestaw 13 Nokia 7650 100 zł 2 699 zł
Zestaw 14 Nokia 8310 100 zł 1 899 zł
Zestaw 15 Nokia 8910 100 zł 3 199 zł
Zestaw 16 Nokia 9210i 100 zł 3 299 zł
Zestaw 17 Panasonic GD67 100 zł 999 zł
Zestaw 18 Samsung A400 100 zł 1 399 zł
Zestaw 19 Samsung N500 100 zł 949 zł
Zestaw 20 Samsung N620 100 zł 999 zł
Zestaw 21 Samsung T100 100 zł 1 849 zł
Zestaw 22 Siemens C55 100 zł 999 zł
Zestaw 23 Siemens ME45 100 zł 1 199 zł
Zestaw 24 Siemens S55+kam 100 zł  1 649 zł
Zestaw 25 Siemens SL45i 100 zł 999 zł
Zestaw 26 Sony Ericsson T68i 100 zł 1 949 zł

Do wszystkich cen w tabeli doliczana jest kwota 22 % z tytułu podatku VAT. 

28. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń realizujących funkcje zakończenia sieci stałej (Fixed Cellular Terminal, zwane dalej "Urządzenia FCT") lub działających na podobnej zasadzie, w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

29. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z sieci innych operatorów, czerpiąc z tego tytułu korzyści majątkowe. 

30. W urządzeniach FCT lub działających na podobnej zasadzie Klient może używać wyłącznie kart SIM aktywowanych w taryfach specjalnych przeznaczonych dla urządzeń FCT. 

31. Klient nie ma prawa bez zgody Polkomtel S.A. udostępniać innym podmiotom usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Polkomtel S.A., czerpiąc z tego tytułu korzyści majątkowe.

32. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia wszystkich zawartych z Klientem umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta ze zobowiązań określonych w pkt. 28 - 31, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt 18.

33. W przypadku nie wywiązania się Klienta z któregokolwiek ze zobowiązań określonych w ust. 28 - 31 powyżej, Klienta zobowiązuje się do zwrotu kwoty stanowiącej wartość wszystkich uzyskanych od Polkomtel S.A. upustów dotyczących zakupu aparatu telefonicznego, aktywacji w sieci Plus GSM, czasu antenowego i usług dodatkowych w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury korygującej wystawionej przez Polkomtel S.A., co nie ogranicza uprawnienia Polkomtel S.A. do żądania odszkodowania za poniesione szkody.

Opinie:

Opinie archiwalne (29):

Komentuj

Komentarze / 29

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  sebi pisze: 2003-04-12 01:57
  I znowu pierwszy
  0
 • Users Avatars Mini
  khalon pisze: 2003-04-12 01:57
  Tak się zastanawiam czy Plusowi jeszcze woóle zależy na zdobywaniu klientów? Bo z takimi promocjami to w porównaniu do konkurencji wypadają po prostu beznadziejnie...
  0
 • Users Avatars Mini
  bOSY pisze: 2003-04-12 01:58
  iDIOTYCZNA NAZWA kokos
  0
 • Users Avatars Mini
  Greg pisze: 2003-04-12 02:03
  Chca zbijać kokosy??? $
  0
 • Users Avatars Mini
  Greg pisze: 2003-04-12 02:08
  Zmiana taryfy w okresie 12 miesięcy od daty aktywacji w Promocji "KOKOS SOHO 2003 III" powoduje utratę zniżki w opłacie abonamentowej, o której mowa w pkt.11.
  0
 • Users Avatars Mini
  khalon pisze: 2003-04-12 02:08
  krótko mówiąc wogóle beznadziejna ta promocja...
  0
 • Users Avatars Mini
  bach pisze: 2003-04-12 02:22
  mysle ze bardzo atrakcyjny rabat na abonament...chetnie bym skorzystal....tylko ze to nie dla takiego smiertelnika jak ja :(
  0
 • Users Avatars Mini
  smichal pisze: 2003-04-12 02:43
  kolejna glupia nazwa, kolejny numerek przy promocji, ile tego jeszcze bedzie??? jak serial brazylisjski, w takim tempie to dorownaja ilosci odcinkow...
  0
 • Users Avatars Mini
  Athlon pisze: 2003-04-12 02:52
  No no no widzę ze przyszła w końcu dobra odp PLUSA na promocje ERY - przynajmniej jesli chodzi o N6310i
  0
 • Users Avatars Mini
  bach pisze: 2003-04-12 03:14
  ajajaj dobrze ze te komentarze sie nie posunely za daleko....bo chcialbym na cos uczulic...pamietajmy, ze niestety w pewnym miejscu mowia o tym ze trzeba uzyskac szczegolna zgode na udzial w tej promocji...wiec napewno trzeba miec bardzo mocna przeszlosc w plusie...czyli dawne duze rachunki i cos tam jeszcze co stanowi ze ta promocja jest tylko dla najbardziej uprzywilejowanych z najbardziej uprzywilejowanych
  0
 • Users Avatars Mini
  DJ-Geld pisze: 2003-04-12 10:43
  patrząc na rabat wydaje się dość sensowna cena, a dodatkowo ceny fonow tez w porządku, w koncu nie każdy musi miec fona za 5000 netto. Dla wiekszości zakres cenowy 1-300 zł wyczerpuje zakres chęci posiadania fona. Ale widzę minusy, brak sekundowej taryfikacji w wyższych taryfach jest sporą stratą, brak możliwości zmiany taryfy. A dodatkowo o czym wspomniał *bach jest to oferta o którą musisz prawie poprosić a oni mogą a nie muszą zaoferować. Ja mając wybierac operatora i podpisując umowę nie skorzystałbym z tej oferty ani prawa łaski odrębnego pozwolenia.
  0
 • Users Avatars Mini
  squaregsm pisze: 2003-04-12 11:44
  mój wymarzony telefon nareszcie w jakiejś sęsownej ceni nawiasem mówiąc jezeli by ktos zamienił 8910 na 7650 to proszę o kontakt 8910 za niecałe 800 PLN supppppppper
  0
 • Users Avatars Mini
  tmc.masterb pisze: 2003-04-12 12:18
  Nazwy promocji to Plus wymyśla debilne.
  0
 • Users Avatars Mini
  jaro.s pisze: 2003-04-12 12:24
  beznadziejna nazwa tej promocji
  0
 • Users Avatars Mini
  macky pisze: 2003-04-12 17:07
  Ludzie, opamiętajcie się!!!!!! 50% komentarzy jest o nazwie promocji!!! Tylko niektórzy dostrzegli naprawdę niezłe ceny fonów (np.Nokia 8910 za 399 netto) i 300 minut za 144+VAT przez rok. Tragedia, poziom użytkowników GOLa jest bardziej tragiczny od tej, może i niezbyt szczęśliwej nazwy...
  0
 • Users Avatars Mini
  SSi pisze: 2003-04-12 19:00
  macky : wiesz dobrze ze ten servis nazywa sie malkontentonline.pl . Promocja jest naprawde fajna - inwidualni moga tylk pozazdroscic
  0
 • Users Avatars Mini
  Lukasz pisze: 2003-04-12 19:35
  w sumie spox znizka na abo ale co do nokii to jest 8910 a nie 8910i wiec nie ma sie co zbytnio podniecac:)
  0
 • Users Avatars Mini
  WojtekX pisze: 2003-04-12 20:25
  Lukasz: tylko, że podobno kolorowy wyświetlacz w 8910i wypada tak beznadziejnie, że lepiej kupić tą bez "i"
  0
 • Users Avatars Mini
  Mc pisze: 2003-04-13 11:53
  \"Bądź lepszy! Dołącz do Plus GSM i płać więcej niż inni!\"
  0
 • Users Avatars Mini
  martolinka pisze: 2003-04-13 14:33
  wszyscy niby czytaja..doczytuja sie...a czy ktokolwiek zauwazył, ze jest to oferta dla klientów PRZECHODZACYCH Z INNYCH SIECI??????tego juz nikt nie doczytał mimo, ze jest to w pkt.1. wiec komentarz twój BACH jest chyba nie w temacie.
  0
 • Users Avatars Mini
  Marrandus pisze: 2003-04-13 17:28
  Czy w tej promocji mozna wybrac tylko taryfe NONSTOP ?? Hmm, czyzby plus odchodzil powoli od taryf CZASAMI i CZESTO ? Moze to oznaczac jakis przedspiew nowych taryf, w ktorych bedzie ta cama cena przez cala dobe, a nie tak jak dotychczas w CZASAMI/CZESTO. Ale to tylko moje gdybanie...
  0
 • Users Avatars Mini
  rulez pisze: 2003-04-13 20:05
  macki: nie lubię takich cwaniaków z Polkomtela jak ty !!! Mam nadzieje, że wiesz co może cię spotkać za wypowiedź w tej sprawie pod domeną z której to pisałeś ???"plus22.polkomtel.com.pl" tj. obrażasz użytkowników w/w serwisu oraz publicznie przyznajesz, iż nazwa promocji jest nie poprawna cyt. "...poziom użytkowników GOLa jest bardziej tragiczny od tej, może i niezbyt szczęśliwej nazwy...""mówię o konsekwencjach zawodowych oczywiście... Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  rulez pisze: 2003-04-13 20:09
  Poza tym każdy ma prawo pisać co mu się żywnie podoba, a to, ze nazwa promocji jest dziwna to nawet dobrze świadczy o polkomtelu, gdyż ekipa od marketingu widocznie zna żelazną zasadę "nie ważne czy mówią dobrze czy źle,... ważne, ze mówią...."
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-04-13 20:46
  "Promocja obejmuje osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, które już korzystają z usług GSM (...)" Ciekawe zatem, czy oznacza to, ze promo ta skierowana jest tylko do użytkowników Ery lub Idei? Bo literalnie wykładając ten zapis, wydaje się, że nie tylko... Rabacik w wys. 40% przez rok również niezła rzecz. No i aktywacja za 1 zł, co ostatnio jest już rzadkością.
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-04-13 22:53
  jako firma posiadająca numery w Plusie możecie zrezygnować z numerów i zakupić nowe w tej promocji....
  0
 • Users Avatars Mini
  minus pisze: 2003-04-13 23:27
  Promo jest przeznaczone dla klientów biznesowych przechodzących z konkurencji do Plusa - to właśnie kryje sie pod punktem siódmym. Warunek - rachunki ponad 150,- na kartę i rozwiązana umowa z konkurencyjnym opem.
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-04-15 00:38
  Nota promocje to my juz tez znamY!
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-04-15 00:40
  MC nielzy tekst mysle ze powinni cie zatrudnic jako speca od marketyngu albo od publikrelationz
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-04-15 00:42
  bOsY to od tego ze maja pusto w glowach!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: