Promocja „Minuty Ekstra – Biznes” dla stałych abonentów sieci Era

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 15

Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. dla Stałych Abonentów sieci Era określają zasady i zakres oferty „Minuty Ekstra – Biznes” dla przedsiębiorców w okresie od 07.04.2003 r. do odwołania.

1. Oferta Minuty Ekstra – Biznes umożliwia Abonentom skorzystanie z dodatkowej, stałej liczby bezpłatnych minut (oprócz bezpłatnych minut oferowanych w taryfach Nowa Era Biznes i Nowa Era Moja). Oferta polega na zwiększeniu, przez okres obowiązywania Aneksu do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych lub do momentu zawarcia kolejnego Aneksu, liczby bezpłatnych minut przysługujących w ramach określonego planu taryfowego o liczbę określoną w Aneksie.

2. Ofertę Minuty Ekstra – Biznes można zrealizować u Doradcy Biznesowego, Autoryzowanego Doradcy Biznesowego, w każdym Salonie i Sklepie firmowym, Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży sieci Era, drogą korespondencyjną lub na podstawie ustnej deklaracji przyjętej od Klienta w trakcie rozmowy telefonicznej z Konsultantem Era (ta forma realizacji oferty oraz forma realizacji oferty drogą korespondencyjną dotyczy wyłącznie Abonentów wskazanych przez Operatora).

3. Z oferty Minuty Ekstra – Biznes może skorzystać każdy Abonent sieci Era, który spełnia łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • spełnia kryteria określone przez Operatora (dostępne w punktach sprzedaży Operatora lub w Biurze Obsługi Abonenta)**

 • jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.1999 roku, Prawo działalności gospodarczej

 • uregulował wszystkie wymagalne należności wobec PTC,

 • przy skorzystaniu z oferty zawrze z PTC Aneks do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, przedłużający Umowę na następne 12 pełnych Cykli rozliczeniowych,

 • przy zawarciu Aneksu do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych wybierze jedną z taryf Biznes 15 Start, Biznes 60 Pro, Biznes 120 Pro, Biznes 180 VIP, lub Biznes 240 VIP***, Moja 25 Start, Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Moja 140 VIP, Moja 240 VIP. Za wybór jednej z powyższych taryf PTC nie pobierze dodatkowej opłaty. Przy wyborze taryfy z cennika Nowa Era zmiana nastąpi na pakiet podstawowy. Zmiana usług taryfowych: Usługi Naliczania, Usługi Tanich Połączeń będzie możliwa w kolejnym cyklu rozliczeniowym

4. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era oraz zgodnie z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży, w Salonach i Sklepach firmowych sieci Era, u Doradcy Biznesowego, Autoryzowanego Doradcy Biznesowego.

5. Każda kolejna realizacja oferty dla Stałych Abonentów powoduje wyłączenie poprzedniej oferty. Minuty Ekstra nie sumują się. Z tego tytułu Abonentowi nie przysługują żadne roszczenia.

6. W przypadku zawarcia Aneksu do Umowy w ramach niniejszej oferty zgodnym zamiarem stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres 12 pełnych Cykli rozliczeniowych
Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony chyba, że jedna ze stron złoży na 30 dni przed jego upływem oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy.

7. Jeśli realizacja oferty następuje drogą korespondencyjną lub w trakcie rozmowy telefonicznej z Konsultantem, postanowienia aneksu obowiązują z dniem włączenia przez PTC Minut Ekstra – Biznes Koncie Abonenckim.

8. PTC zastrzega sobie prawo do udostępnienia Minut Ekstra – Biznes:

 • w przypadku realizacji oferty w Salonie, Sklepie firmowym lub Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty zawarcia Aneksu do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych,

 • w przypadku realizacji oferty drogą korespondencyjną lub poprzez ustną deklarację złożoną przez Klienta w trakcie rozmowy z konsultantem Era, PTC zrealizuje ofertę w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego od Abonenta. Za datę zawarcia Aneksu do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych uważa się datę włączenia przez PTC Minut Ekstra – Biznes na Koncie Abonenckim. O realizacji oferty Operator może poinformować Klienta osobną korespondencją, którą PTC prześle na adres Klienta.

9. Operator zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zgłoszenia telefonicznego lub pisemnego od Abonenta, jeżeli:

9.1. stwierdzi w nim nieprawidłowości lub nieścisłości wynikające nie z winy Operatora, które uniemożliwiają włączenie Minut Ekstra – Biznes na Koncie Abonenckim

9.2. stwierdzi, iż w okresie od daty zgłoszenia do PTC do daty włączenia Minut Ekstra – Biznes zaszły okoliczności określone w pkt 13 niniejszego regulaminu.
Abonentowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

10. Abonent przyjmuje na siebie:

10.1. zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 12 pełnych Cykli rozliczeniowych

10.2. zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z Cennikiem.

11. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania niepieniężnego, o którym mowa w pkt. 10.1, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie Operatora do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jego rzecz kary umownej w wysokości 325 zł.
Kara umowna będzie pomniejszana w stosunku miesięcznym w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru stron, o którym mowa, w pkt. 6 i celu umowy, która na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu usług. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn:

 • złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem okresu jej obowiązywania,

 • rozwiązania przez PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w § 17 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polska Telefonię Cyfrowa,

 • utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywanie związanych z tym obowiązków określonych w pkt. 12.

12. W przypadku utraty karty SIM przed upływem 12 cykli rozliczeniowych od dnia zawarcia Aneksu do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania. Abonent ma również obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

13. Warunków niniejszej oferty nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości w zakresie każdorazowo określonym przez Operatora.

14. Liczba Minut Ekstra . Biznes zaproponowana Abonentowi ważna jest przez 30 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania oferty od PTC. Jeśli oferta nie zostanie przez Abonenta zrealizowana, po upływie ww. okresu oferowana liczba Minut Ekstra . Biznes może ulec zmianie. Operator zastrzega sobie prawo do przedstawienia Abonentowi nowej oferty Minut Ekstra . Biznes, zachowującej ważność przez okres kolejnych 30 dni kalendarzowych. Abonentowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

15. Oferta Minut Ekstra . Biznes dotyczy płatnych połączeń krajowych i połączeń z Numerami informacyjnymi niezależnie od pory dnia, z wyłączeniem połączeń:
z numerami 602 950 000, 602 951 000 (przeniesienie połączenia do Poczty głosowej), 602 913, Numerami premium określonymi w Cenniku, Numerami bezpłatnymi, połączeń typu faks i dane (w tym także połączeń z numerami +48 604 01 01 01, +48 604 02 02 02), przekierowań.

16. Minuty Ekstra - Biznes są wymienne na SMS-y zgodnie z zasada: 1 minuta połączenia równa się 4 wiadomościom SMS. Bezpłatne SMS-y nie dotyczą SMS-ów specjalnych, SMS-ów wysyłanych w usłudze SIMekstra oraz SMSów międzynarodowych.

17. Minuty Ekstra . Biznes są rozliczane zgodnie ze sposobem naliczania opłat za połączenia krajowe. Przechodzenie Minut Ekstra . Biznes dotyczy tylko i wyłącznie oferty przy wyborze jednej z nowych taryf: Biznes 15 Start, Biznes 60 Pro, Biznes 120 Pro, Biznes 180 VIP, lub Biznes 240 VIP***, Moja 25 Start, Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Moja 140 VIP, Moja 240 VIP i działa na takiej samej zasadzie jak Przechodzenie bezpłatnych minut opisane w cenniku.

18. Skorzystanie z oferty Minuty Ekstra . Biznes powoduje w danym Cyklu rozliczeniowym:

 • rozliczenie bezpłatnych minut dostępnych w aktualnie posiadanej taryfie w okresie od pierwszego dnia danego Cyklu rozliczeniowego do dnia uaktywnienia Minut Ekstra . Biznes, proporcjonalnie do liczby dni, w których karta SIM jest aktywna w ww. okresie,

 • rozliczenie bezpłatnych minut dostępnych w aktualnie posiadanej taryfie i Minut Ekstra . Biznes łącznie w okresie od dnia uaktywnienia Minut Ekstra . Biznes do ostatniego dnia Cyklu rozliczeniowego, proporcjonalnie do liczby dni, w których karta SIM jest aktywna w ww. okresie.

19. W kolejnych Cyklach rozliczeniowych Minuty Ekstra . Biznes są rozliczane po wykorzystaniu bezpłatnych minut zawartych w abonamencie (z uwzględnieniem niewykorzystanych bezpłatnych minut z poprzedniego cyklu rozliczeniowego).

a. Niewykorzystane w danym cyklu rozliczeniowym Minuty Ekstra . Biznes można wykorzystać w następnym cyklu rozliczeniowym.

b. Minuty Ekstra - Biznes przechodzące na następny cykl rozliczeniowy są rozliczane zgodnie z Naliczaniem standardowym lub posiadana usługa Naliczania.

20. PTC zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia kierowania oferty w każdym czasie bez podania przyczyny. Zawieszenie lub zakończenie kierowania oferty nie może naruszać prawa Abonenta do korzystania z Minut Ekstra . Biznes, o ile prawo to zostało nabyte przed zawieszeniem lub zakończeniem oferty.
Zakończenie oferty może nastąpić również w chwili realizacji kolejnej oferty, o ile spełnione zostaną warunki podane przez Operatora.

21. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

Opinie:

Opinie archiwalne (15):

Komentuj

Komentarze / 15

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  promedia pisze: 2003-04-09 15:18
  Pare rozmow za free... EKSTRA :) / oferta chyba za przykladem Plusa i Idei (OPowie ucza sie od siebie?!).
  0
 • Users Avatars Mini
  LUCK pisze: 2003-04-09 15:30
  A ILE TYCH MINUT KURDE JEST,BO W TYM REGULAMINIE CHYBA NIE JEST NAPISANE... (A MOŻE ZA SZYBKO PRZECZYTAŁEM?!)
  0
 • Users Avatars Mini
  Mattle pisze: 2003-04-09 15:42
  Bullshit.
  0
 • Users Avatars Mini
  louis pisze: 2003-04-09 15:57
  tak nagmatwane ze historia. wiec moge jesli mam biznes i konczy mi sie lojalka wziasc podpisac aneks i dostane minuty?ale ile ich,bo jak 5 to sie cholernie oplaca;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  TheF pisze: 2003-04-09 15:59
  Minut jest od 30 do 120 miesiecznie, mozliwosc podpisania aneksu jedynie na rok. Oferta jest super. Biorac pod uwage, ze gdy kupowales tel w promocji biznesowej to kupiles zazwyczaj aparat ktory dopiero po jakims czasie byl do stepny w ofercie dla abonentow indywidualnych, dlatego wielu klientow biznesowych spokojnie bedzie moglo zostac jeszcze 1 rok ze starym telefonem i wybrac sobie na ten czas Minuty Extra
  0
 • Users Avatars Mini
  TheF pisze: 2003-04-09 16:00
  Inna sprawa ze warukni przedluzenie umowy z Era sa gorsze niz wczesniej, nie ma juz teraz np mozliwosci wymiany po ok 10-12 mieisacach tak jak mialem w zeszlym roku, no ale trudno, dzwonic trzeba dalej.
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-04-09 16:42
  "Liczba Minut Ekstra - Biznes zaproponowana Abonentowi (...)" ... louis***: to już teraz wiesz, że jest to arbitralna decyzja speców z Ery (Doradcy Biznesowego, Autoryzowanego Doradcy Biznesowego etc... a może jednak tylko "centali"). W kazdym razie to kolejny przykład braku jednolitych zasad, na podstawie których coś przysługuje (należy się?) dotychczasowym abonentom tej sieci. Domyślam się oczywiście, że liczba "Minut Ekstra" uzależniona jest od posiadanego planu taryfowego (a może planu, na który abonent zdecyduje się z zmienić taryfę) i/lub wysokości płaconych dotychczas rachunków...
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-04-09 16:44
  Ale znowu pewnie wszystko zależy od konkretnego osobnika i od tego, czy zagrozimy rozwiązaniem lojalki czy nie... Wprawdzie ***TheF pisze (notabene skąd masz tę informację, z BOA ?, bo Regulamin milczy w tej kwestii), że jest to przedział rzędu 30 - 120 minut, ale wciąż nie wiadomo ile dla kogo... No bo przecież jest nieśmiertelna klauzulka: "spełnianie kryteriów określonych przez Operatora"(pkt.3 Regulaminu).Oj Ero, Ero...
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-04-09 16:51
  Ale znowu pewnie na przysługującą ilość minut wpływ ma np. zagrożenie, że rozwiążemy lojalkę itd... Wprawdzie ***TheF pisze (notabene skąd masz tę informację, z BOA ?, bo Regulamin milczy w tej kwestii), że jest to przedział rzędu 30 - 120 minut, ale wciąż nie wiadomo ile dla kogo... No bo przecież jest nieśmiertelna klauzulka: "spełnianie kryteriów określonych przez Operatora"(pkt.3 Regulaminu).Oj Ero, Ero...
  0
 • Users Avatars Mini
  Waccord pisze: 2003-04-09 20:08
  Jak znam życie to i tak w Biznesie większość lojalek będzie się opierała na wymianach sprzętowych. Nie trudno zauważyć że klienci tzw "Biznesowi" maja większe wymagania co do telefonów a przy dzisiejszym rozwoju telefonów ich wymiany niemalże będą naturalne.
  0
 • Users Avatars Mini
  marek995 pisze: 2003-04-10 12:16
  Wszystko się pogarsza !!!! o co tu chodzi?!?!
  0
 • Users Avatars Mini
  prvmareka pisze: 2003-04-10 13:59
  uważam że oferta dobra, w biznesie liczy się czas rozmów a nie szpanowanie nową słuchawką
  0
 • Users Avatars Mini
  marek995 pisze: 2003-04-10 14:47
  wszystko coraz gorzej i gorzej...
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-04-12 23:41
  promoedia gdyby sie uczyli mieli bysmy najlepsze sieci wrecz idealne.Oni niestety ida droga wyboista i nic sie nei chca uczyc!
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-04-12 23:42
  A dla biznesow promocje zawsze sa ok!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: