Promocja "Minuty Ekstra" w sieci Era

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 21

Warunki oferty promocyjnej "Minuty Ekstra" dla obecnych abonentów sieci Era zwanej dalej "Minuty Ekstra -12 miesięcy" i "Minuty Ekstra - 24 miesiące" w okresie od 08.07.2002r do odwołania.

 1. Oferta Minuty Ekstra umożliwia Abonentom skorzystanie z dodatkowej, stałej liczby bezpłatnych minut (oprócz bezpłatnych minut oferowanych w taryfach Moja lub Biznes).
  Oferta polega na zwiększeniu, przez okres obowiązywania Aneksu do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, liczby bezpłatnych minut przysługujących w ramach określonego planu taryfowego o liczbę określoną w tym aneksie. Minuty Ekstra będą przyznawane co miesiąc odpowiednio dla oferty:

  • "Minuty Ekstra - 12 miesięcy" przez 12 kolejnych Cykli rozliczeniowych,

  • "Minuty Ekstra - 24 miesiące" przez 24 kolejne Cykle rozliczeniowe.

 2. Ofertę Minuty Ekstra można zrealizować w każdym Salonie i Sklepie firmowym, Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży sieci Era lub drogą korespondencyjną (ta forma realizacji oferty dotyczy wyłącznie Abonentów wskazanych przez Operatora).

 3. Z oferty Minuty Ekstra może skorzystać każdy Abonent sieci Era, który spełnia .łącznie wszystkie poniższe warunki:

  • spełnia kryteria określone przez Operatora, (są one dostępne w punktach sprzedaży Operatora oraz w Biurze Obsługi Abonenta*)

  • uregulował. wszystkie wymagalne należności wobec PTC,

  • przy skorzystaniu z oferty podpisze Aneks do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, przedłużający ją w przypadku oferty:

   • "Minuty Ekstra - 12 miesięcy" na następne 12 miesięcy,

   • "Minuty Ekstra - 24 miesiące" na następne 24 miesiące,

  • przy podpisywaniu Aneksu do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych wybierze jedną z taryf Moja (Moja, Moja 10, Moja 45, Moja 100) lub Biznes (Biznes 10, Biznes 45, Biznes 100, Biznes 220)**. Za wybór jednej z powyższych taryf PTC nie pobierze dodatkowej opłaty.

 4. Abonent korzystając z oferty "Minuty Ekstra - 12 miesięcy" może przy podpisywaniu Aneksu jednorazowo zmienić posiadaną taryfę na jedną z taryf Moja (Moja, Moja 10, Moja 45, Moja 100) lub Biznes (Biznes 10, Biznes 45, Biznes 100, Biznes 220)*. Jeśli wybór jednej z powyższych taryf nastąpi w momencie podpisania Aneksu, PTC nie pobierze dodatkowej opłaty.

 5. Abonent korzystając z oferty "Minuty Ekstra - 24 miesiące" może przy podpisywaniu Aneksu do Umowy jednorazowo zmienić posiadaną taryfę:

  • podpisując Aneks do Umowy do dnia 31.07.2002 na jedną z taryf Moja: Moja, Moja 10, Moja 45, Moja 100, Biznes 10, Biznes 45, Biznes 100, Biznes 220,

  • podpisując Aneks do Umowy od dnia 01.08.2002 na jedną z promocyjnych taryf Ekstra: Moja 10 Ekstra, Moja 25 Ekstra, Moja 45 Ekstra, Moja 100 Ekstra, Moja 240 Ekstra **

  Jeśli wybór jednej z powyższych taryf nastąpi w momencie podpisania Aneksu, PTC nie pobierze dodatkowej opłaty.
  Abonent korzystając z oferty "Minuty Ekstra - 24 miesiące" podpisując Aneks do Umowy do dnia 31.07.2002 może zgłosić chęć uruchomienia jednej z taryf Ekstra w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania Aneksu. Chęć zmiany taryfy na taryfę Ekstra Abonent może zgłosić wysyłając SMS na numer 6694 z numeru telefonu, dla którego Abonent chce zmienić taryfę. Format wiadomości SMS jest zależny od wybieranej taryfy. Opłata za wysłanie SMS zgodna z Cennikiem.
  Klient będący na taryfach Moja 25 Ekstra, Moja 45 Ekstra, Moja 100 Ekstra, Moja 240 Ekstra lub taryfach Biznes nie może zmienić taryfy na Moja lub Moja 10 Ekstra przez okres 12 Cykli rozliczeniowych

Moja 10 Ekstra Moja 25 Ekstra Moja 45 Ekstra Moja 100 Ekstra Moja 240 Ekstra
Abonament telefoniczny 29,90 39,90 59,90 99,90 199,90
Liczba bezpłatnych minut w pakiecie (wliczone w abonament) 10 25 45 100 240
Liczba bezpłatnych SMS-ów w pakiecie (wliczone w abonament) 25 25 25 25 25
Połączenia krajowe do wszystkich operatorów 8:00 – 18:00 (pon. – pt.) 1,75 1,55 1,35 1,00 0,85
18:00 – 8:00 (pon. – pt. oraz cała sobota, niedziela i święta państwowe) 0,65 0,65 0,60 0,60 0,60
Inne opłaty za połączenia, usługi podstawowe i dodatkowe w taryfach Ekstra,
nie wymienione powyżej, obowiązują według stawki i w zakresie taryfy:
Moja 10 Moja 10 Moja 45 Moja 100 Moja 100
Format wiadomości SMS 10 25 45 100 240
 1. PTC zastrzega sobie prawo do zmiany taryfy w terminie 7 dni od momentu otrzymania wiadomości tekstowej SMS na numer 6694 we właściwym formacie z numeru, dla którego zosta. podpisany Aneks. W przypadku wielokrotnego zgłoszenia chęci zmiany taryfy na taryfę Ekstra, będzie brane pod uwagę pierwsze zgłoszenie SMS.

 2. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era oraz zgodnie z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży, w Salonach i Sklepach firmowych sieci Era lub u doradców biznesowych sieci Era.

 3. Dodatkowo, przy skorzystaniu z oferty "Minuty Ekstra - 24 miesiące", każdy Abonent otrzymuje możliwość uruchomienia Numeru Ekstra - jednego numeru w sieci Era, z którym połączenia krajowe będą realizowane z 67-proc. upustem przez okres 24 miesięcy od daty podpisania aneksu.

 4.  Numer Ekstra może być aktywowany na kolejne 24 miesiące licząc od daty realizacji oferty "Minuty Ekstra - 24 miesiące"

 5. Numer Ekstra jest to numer w sieci Era z wyłączeniem:

  • numerów: 604 01 01 01, 604 02 02 02, 602 951 111, 602 963, 602 992 000

  • numerów przyznanych w usłudze Faksy i Dane

  • numerów aktywowanych przez Abonenta w usłudze Między Nami

  • numerów innych usług sieci Era

  a. Wprowadzenie Numeru Ekstra jest możliwe tylko raz. Abonent nie może zmienić raz wprowadzonego numeru.
  b. W przypadku dokonania cesji nowy Abonent nie traci prawa do promocyjnego naliczania opłat za Numer Ekstra.
  c. Upustu na połączenia z Numerem Ekstra nie można .łączyć z innymi upustami oferowanymi w usługach i promocjach sieci Era. Wszystkie upusty określone w Cenniku są naliczane od kwot netto.
  d. Połączenia z Numerem Ekstra są wliczane do pakietu Tanich bądź Bezpłatnych Minut (w zależności od posiadanej taryfy).
  e. Upust na połączenia z Numerem Ekstra nie dotyczy połączeń wykonywanych na inne numery, a przekierowanych na Numer Ekstra.

 6. Abonent rezygnuje z Minut Ekstra przyznanych w ramach oferty dla Stałych Abonentów, jeśli wcześniej skorzysta. z tej oferty.

 7. W przypadku podpisania Aneksu do Umowy w ramach niniejszej oferty zgodnym zamiarem stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres:

  • 12 miesięcy w przypadku oferty "Minuty Ekstra - 12 miesięcy",

  • 24 miesięcy w przypadku oferty "Minuty Ekstra - 24 miesiące"

  Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony chyba, że jedna ze stron złoży na 30 dni przed jego upływem oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy.

 8. Jeśli realizacja oferty następuje drogą korespondencyjną, postanowienia aneksu obowiązują z dniem realizacji oferty przez PTC.

 9. PTC zastrzega sobie prawo do udostępnienia Minut Ekstra:

  • w przypadku realizacji oferty w Salonie, Sklepie firmowym lub Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty podpisania Aneksu do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych,

  • w przypadku realizacji oferty drogą korespondencyjną, PTC zrealizuje ofertę w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania poprawnie wypełnionego przez Abonenta formularza Aneksu do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. O realizacji oferty Operator poinformuje Klienta za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej SMS.

 10. Zgodnie z art. 7 ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, konsument, który zawarł. umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 10 dni od jej zawarcia składając stosowne oświadczenie na piśmie. Prawo to nie przysługuje Abonentowi, gdyż wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług określonych aneksem przed upływem 10 dni od dnia zawarcia aneksu, więc świadczenie PTC (usługi telekomunikacyjne) z uwagi na swój charakter nie może zostać przez PTC zwrócone.

 11. Umowa o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przedłużona zostaje o kolejne:

  • 12 miesięcy z dniem realizacji oferty "Minuty Ekstra - 12 miesięcy",

  • 24 miesiące z dniem realizacji oferty "Minuty Ekstra - 24 miesiące"

 12. Operator zastrzega sobie prawo do niezrealizowania postanowień zawartych w formularzu Aneksu do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych odesłanym przez Abonenta do PTC, jeśli:
  17.1. stwierdzi w nim nieprawidłowości lub nieścisłości wynikające nie z winy Operatora, które uniemożliwiają ustalenie treści Aneksu do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych,
  17.2. stwierdzi, i. w okresie od daty złożenia oferty przez PTC do daty otrzymania Aneksu do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych zaszły okoliczności uniemożliwiające
  jej realizację,
  17.3. odesłanie aneksu nastąpi w terminie dłuższym ni. 30 dni od daty wysiania oferty przez PTC. Abonentowi nie przysługują z tego tytułu .żadne roszczenia.

 13. Abonent przyjmuje na siebie:
  18.1. zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era:

  • przez okres 12 miesięcy w przypadku realizacji oferty "Minuty Ekstra - 12 miesięcy",

  • przez okres 24 miesięcy w przypadku realizacji oferty "Minuty Ekstra - 24 miesiące"

  18.2. zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z Cennikiem.

 14. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania niepieniężnego, o którym mowa w pkt. 11, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie Operatora do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jego rzecz kary umownej w wysokości:

  • 325 z. w przypadku realizacji oferty "Minuty Ekstra - 12 miesięcy",

  • 650 z. w przypadku realizacji oferty "Minuty Ekstra - 24 miesiące"

  Kara umowna będzie pomniejszana w stosunku miesięcznym w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru stron, o którym mowa, w pkt. 5 i celu umowy, która na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu usług. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczyć również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn:

  • złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem okresu jej obowiązywania,

  • rozwiązania przez PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w § 17 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polską Telefonię Cyfrową,

  • utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywanie związanych z tym obowiązków określonych w pkt. 13.

 15. W przypadku utraty karty SIM przed upływem 12 lub 24 miesięcy od dnia zawarcia Aneksu do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych (zależnie od rodzaju podpisanego aneksu), Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania. Abonent ma równie. obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

 16. Warunków niniejszej oferty nie można .łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości.

 17. Liczba Minut Ekstra zaproponowana Abonentowi ważna jest przez 30 dni kalendarzowych licząc od daty wysyłki oferty. Po upływie ww. okresu oferowana liczba Minut Ekstra może ulec zmianie. Operator zastrzega sobie prawo do przedstawienia Abonentowi nowej oferty Minut Ekstra, zachowującej ważność przez okres kolejnych 30 dni kalendarzowych. Abonentowi nie przysługują z tego tytułu .żadne roszczenia.

 18. Skorzystanie z oferty i jej realizacja w PTC przed upływem 30 dni kalendarzowych od przedstawienia jej Abonentowi, gwarantuje zgodną z aktualną ofertą i niezmienną liczbę Minut Ekstra przez kolejne:

  • 12 Cykli rozliczeniowych w przypadku oferty "Minuty Ekstra - 12 miesięcy"

  • 24 Cykle rozliczeniowe w przypadku oferty "Minuty Ekstra - 24 miesiące".

 19. Oferta Minuty Ekstra dotyczy płatnych połączeń krajowych niezależnie od pory dnia, z wyłączeniem połączeń z numerami 602 963, 602 955 000, 602 951 000, 604 02 02 02, 604 01 01 01 oraz numerami specjalnymi określonymi w Cenniku.

 20. Minuty Ekstra są rozliczane zgodnie ze sposobem naliczania opłat za połączenia krajowe. Do pakietu Minuty Ekstra nie są wliczane przekierowania oraz połączenia typu fax i dane. Niewykorzystane Minuty Ekstra nie są przenoszone do następnego Cyklu rozliczeniowego.

 21. Skorzystanie z oferty Minuty Ekstra powoduje w danym Cyklu rozliczeniowym:

  • rozliczenie bezpłatnych minut dostępnych w aktualnie posiadanej taryfie w okresie od pierwszego dnia danego Cyklu rozliczeniowego do dnia uaktywnienia Minut Ekstra, proporcjonalnie do liczby dni, w których karta SIM jest aktywna w ww. okresie,

  • rozliczenie bezpłatnych minut dostępnych w aktualnie posiadanej taryfie i Minut Ekstra łącznie w okresie od dnia uaktywnienia Minut Ekstra do ostatniego dnia Cyklu rozliczeniowego, proporcjonalnie do liczby dni, w których karta SIM jest aktywna w ww. okresie.

 22. W kolejnych Cyklach rozliczeniowych Minuty Ekstra są rozliczane .łącznie z bezpłatnymi minutami dostępnymi w aktualnie posiadanej taryfie, proporcjonalnie do liczby dni, w których karta SIM jest aktywna w danym Cyklu rozliczeniowym.

 23. PTC zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia oferty w każdym czasie bez podania przyczyny. Zawieszenie lub zakończenie oferty nie może naruszać prawa Abonenta do korzystania z Minut Ekstra, o ile prawo to zostało nabyte przed zawieszeniem lub zakończeniem oferty. Zakończenie oferty może nastąpić również w chwili realizacji kolejnej oferty, o ile zajdzie taka możliwość (spełnione zostaną warunki podane przez Operatora).

* Operator zastrzega sobie prawo zmiany bądź wprowadzenia dodatkowych warunków bez uprzedzenia.
** Taryfy biznesowe dostępne są jedynie dla posiadaczy numeru REGON.
*** Dla Klientów którzy wybrali jedną z taryf Ekstra aktywowanie Numeru Ekstra poprzez Teleerę możliwe będzie od dnia 01.08.2002.

Opinie:

Opinie archiwalne (21):

Komentuj

Komentarze / 21

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  196906 pisze: 2002-07-09 14:08
  Szkoda że tylko na tyle stać Erę dla stałych abo ale dobre i to.
  0
 • Users Avatars Mini
  Eryk pisze: 2002-07-09 14:20
  odgrzewane kawałki w nowym promocyjnym opakowaniu. Spece od pozyskiwania i utzrymywania klientow pojechali na wakacje... jakies kilka miesiecy temu. Jakis jeden z TakTaka zostal i sie stara i nawet mu wychodzi
  0
 • Users Avatars Mini
  Steve pisze: 2002-07-09 14:20
  To jest praktycznie... reklama obecnej promocji z taryfami ekstra i jej zastosowanie w istniejącej już wcześniej ofercie MINUTY EKSTRA. Z oferty może skorzystać ten, "kto spełnia kryteria operatora". A kryteria są oględnie mówiąc niejawne. Na pewno musi ci się kończyć umowa na czas określony + musisz mieć rachunki za ostatnie 6 m-cy na określonym poziomie. Wtedy dostaniesz odpowiednio 5/10/15/20/25 min. Czy ktoś jednak wie, gdzie leżą progi dla tych wartości (tzn. jaką trzeba mieć średnią)? Pzdr
  0
 • Users Avatars Mini
  regan pisze: 2002-07-09 14:33
  196906: nie wiem czy wiesz ale oprocz minut ekstra i mozliwosci wyboru taryf extra dostajesz jeszcze do wyboru jeden numer w sieci era z 67% znizka na okres aneksu czyli np na 2 lata. oczywiscie bezplatnie. to nie jest chyba takie zle. szczegolnie jak sie ma do kogo dzwonic. (pp 6)
  0
 • Users Avatars Mini
  regan pisze: 2002-07-09 14:34
  196906: sorki mialo byc pp 8.
  0
 • Users Avatars Mini
  ukalo pisze: 2002-07-09 14:36
  Steve: Ja przy rachunkach w granicach 150-200 zł (na dwie aktywacje łącznie) dostałem ofertę z 25 minutami.
  0
 • Users Avatars Mini
  andrzej pisze: 2002-07-09 15:29
  czy zauwazyliscie koledzi i kolezanki ze pokazala sie nowa taryfa Moja 25
  0
 • Users Avatars Mini
  l_s pisze: 2002-07-09 15:39
  andrzej: to jest tylko taryfa PROMOCYJNA moja 25 EXTRA - nie ma co sie zbytnio cieszyć
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-07-09 16:05
  Steve progi sa takie 0-30 10 min 30-50 20 minut i 50- i wiecej 25 minut juz wszystko jasne a umowa na 12 lub 24 miechy
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-07-09 17:49
  To przecież nie jest promocja tylko normalny program przedłużania umów, czego chcecie?
  0
 • Users Avatars Mini
  artjaw pisze: 2002-07-09 18:07
  żadnej rewelki w tej ofercie nie widzę
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-07-09 19:28
  hubi: naprawde za rachunku rzedu 40 zl dostane 20 minut az?:)))jesli tak to super:))i do tego jeszcze numer ze znizka 67%???
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-07-09 20:10
  Nazwanie tego promocją jest grubym nieporozumieniem. To po prostu oferta. A ratuje ją wyłącznie ta zniżka 67% Oczywiście wyłącznie jeśli ktoś głownie dzwoni do jednej osoby...
  0
 • Users Avatars Mini
  grzesiek pisze: 2002-07-09 20:45
  Co to jest pakiet Tanich Minut? - patrz pt 10 d powyższej oferty ???
  0
 • Users Avatars Mini
  Albi pisze: 2002-07-09 20:56
  kurcze, a jak od ery wyciaganac te tanie minuty jak sie juz podpisalo aneks do umowy i wtedy nic nie zaproponowali (ale dali telefon). Po telefonie do boa wiem ze na razie nic z tego nie bedzie - ale moze cos sie jeszcze da zrobic. Ma ktos moze jakis pomysl...
  0
 • Users Avatars Mini
  Steve pisze: 2002-07-10 10:42
  Albi, Wuja: zarówno w ERZE, jak i (zdaje mi się) w IDEI możesz skorzystać albo z wymiany aparatu (Albi), albo z "Minut Ekstra". W obu wypadkach musisz przedłużyć cyro na 12/24 mies. Połączenie obu ofert nie jest tu możliwe. PLUS w tym wypadku jest górą. Po 18 mies. dostajesz minuty ("bez żadnych zobowiązań"), a po 24 mies. możesz wymienić aparat w PWA. Pzdr
  0
 • Users Avatars Mini
  sęda pisze: 2002-07-10 16:26
  zadnej rewelki w tej ofercie nie widze tylko 25 minut, ja bym chciał no powiedzmy chiciaz te 50 no i podstawa to telefon zeby nie przesadzac to powiedzmy t65 za 1. a tu widze ze za swoje rachunki dostane najwyzej 10 min ;-((((((
  0
 • Users Avatars Mini
  sęda pisze: 2002-07-10 16:28
  dla tych co nie załapali to zartowalem a z kogo to sie domyslcie sami
  0
 • Users Avatars Mini
  marand pisze: 2002-07-10 22:58
  Az nie chce sie czytac tak dlugich artykulów. Jezeli kogos interesuja szczegoly to powinien byc link do storny operatora.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-07-11 10:07
  Cos coraz lichsze te promocje i oferty ery! Taka duza, a taka kiepska!
  0
 • Users Avatars Mini
  PZ pisze: 2002-07-11 10:50
  W tej ofercie drażni mnie uznaniowość ... i o ile się nie mylę to możliwość zmiany ilości minut przez ERĘ praktycznie co miesiąc (pkt.22) ... Wolę gdy są jasno określone reguły tego typu ofert ("tabelka możliwości i warunków"), do których można się precyzyjnie odnieść ... choćby się później waliło i paliło to mogę (jak chcę) korzystać przez ustalony czas z tej oferty, tak jak SOBIE WYBRAŁEM - i tak spora część nowych ofert zawiera w "warunkach" rezygnację z jakiś tam poprzednich ofert i brak możliwości "powrotu" ... *** GOL, ERA *** : __"17.3. odesłanie aneksu nastąpi w terminie dłuższym ni. 30 dni od daty ###wysiania### oferty przez PTC. Abonentowi nie przysługują z tego tytułu .żadne roszczenia."___ He, he miłego WYSIEWANIA OFERT !!!!! Pozdrawiam ;-)
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: