Promocja „Nowy Rolnik 2” w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: www.plus.gsm.g.pl
Opinie: 7

Regulamin promocji NOWY ROLNIK 2” w sieci Plus GSM:

1. Promocja „NOWY ROLNIK 2” obejmuje osoby fizyczne należące do jednej z grup wymienionych w pkt 2, które legitymują się zaświadczeniem uprawniającym do wzięcia udziału w promocji i które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną “Umową”), stając się Klientem w myśl “Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.”i jednocześnie kupią u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.
2. Do wzięcia udziału w promocji „NOWY ROLNIK 2” uprawnieni są:
a) Rolnicy legitymujący się nakazem płatniczym podatku rolnego,
b) Emeryci i renciści legitymujący się legitymacją KRUS lub odcinkiem KRUS,
c) Pracownicy KZRKiOR (Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych) legitymujący się zaświadczeniem o zatrudnieniu z miejsca pracy,
d) Pracownicy WZRKiOR (Wojewódzki Związek Rolników, Kółek Organizacji Rolniczych) legitymujący się zaświadczeniem o zatrudnieniu z miejsca pracy,
e) Pracownicy RZRKiOR(Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych) legitymujący się zaświadczeniem o zatrudnieniu z miejsca pracy,
f) Pracownicy kółek rolniczych legitymujący się zaświadczeniem o zatrudnieniu z miejsca pracy,
g) Pracownicy spółdzielni rolniczych (Jednostek Gospodarczo-Organizacyjnych) legitymujący się zaświadczeniem o zatrudnieniu z miejsca pracy.
h) Pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR-y) legitymujący się zaświadczeniem o zatrudnieniu z miejsca pracy,
i) Pracownicy Gminnych Ośrodków Samopomoc Chłopska legitymujący się zaświadczeniem o zatrudnieniu z miejsca pracy
3. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi:
a) 50,00 zł (61,00 zł brutto) w przypadku zawarcia Umowy i wyboru jednej z taryf: Plus 20, Plus 40,
b) 15,00 zł (18,30 zł brutto) w przypadku zawarcia Umowy i wyboru jednej z taryf: Plus 60, Plus 100, Plus 200, Plus 400.
4. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.3 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.
5. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.
6. Promocyjna cena w zł aparatów telefonicznych oferowanych w Promocji „NOWY ROLNIK 2” wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio:
Zestaw 1: Aparat telefoniczny Nokia 3410 w cenie 1,00 zł (1,22 zł z VAT)
Zestaw 2: Aparat telefoniczny Samsung C100 w cenie 29,00 zł (35,38 zł z VAT)
Zestaw 3: Aparat telefoniczny Nokia 3510i w cenie 19,00 zł (23,18 zł z VAT)
7. Promocja „NOWY ROLNIK 2” trwa od 1 października 2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 9 listopada 2003 roku.
8. Do wzięcia udziału w Promocji „NOWY ROLNIK 2” nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.
9. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji „NOWY ROLNIK 2”:
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
b) Klient nie może zaprzestać korzystania z usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.
10. Klient nabywający Zestaw w Promocji „NOWY ROLNIK 2” może wybrać jedną z następujących taryf: Plus 20, Plus 40, Plus 60, Plus 100, Plus 200, Plus 400 zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów, określonych w pkt. 6. Regulaminu Promocji „NOWY ROLNIK 2”.
11. W Promocji „NOWY ROLNIK 2” oferowany jest rabat pomniejszający wysokość opłaty abonamentowej, określonej w Cenniku usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM ( zwany dalej Rabatem ).
12. Rabat, o którym mowa w pkt.11 Regulaminu Promocji „NOWY ROLNIK 2”, udzielany będzie Klientowi przez 24 miesiące od dnia aktywacji karty SIM.
13. Wysokość Rabatu, o którym mowa w pkt. 11 kształtuje się odpowiednio:

Taryfa Plus 20 Plus 40 Plus 60 Plus 100 Plus 200 Plus 400
Wysokość abonamentu na zasadach ogólnych 25 zł

(30,50 zł z VAT)
35 zł

(42,70 zł z VAT)
45 zł

(54,90 zł z VAT)
65 zł

(79,30 zł z VAT)
105 zł

(128,10 zł z VAT)
185 zł

(225,70 zł z VAT)
Miesięczna wysokość Rabatu 10 zł

(12,20 zł z VAT)
10 zł

(12,20 zł z VAT)
10 zł

(12,20 zł z VAT)
10 zł

(12,20 zł z VAT)
10 zł

(12,20 zł z VAT)
10 zł

(12,20 zł z VAT)
Wysokość abonamentu w Promocji „NOWY ROLNIK 2” 15 zł

(18,30 zł z VAT)
25 zł

(30,50 zł z VAT)
35 zł

(42,70 zł z VAT)
55 zł

(67,10 zł z VAT)
95 zł

(115,90 zł z VAT)
175 zł

(213,5 zł z VAT)

14. Klient, który zakupił Zestaw w Promocji „NOWY ROLNIK 2”, bez względu na wybraną taryfę od dnia aktywacji karty SIM przez 6 (sześć) kolejnych okresów rozliczeniowych ma uruchomioną usługę „Pakiety połączeń głosowych” o wielkości 15 minut na połączenia poza godzinami szczytu, przy czym pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od dnia aktywacji karty (lub kart) SIM do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. Pakiet połączeń głosowych nie dotyczy połączeń wykonywanych poza granicami kraju (w roamingu), połączeń międzynarodowych, a także połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy, połączeń z numerami typu 0700XXXXXX, .
15. W ramach Promocji Klient od dnia uruchomienia Usługi przez 6 (sześć) kolejnych cykli rozliczeniowych ponosi za Pakiet połączeń głosowych zmniejszoną opłatę miesięczną. Promocyjna opłata miesięczna za tę usługę wynosi 0,1 zł (0,12 zł z VAT) i w stosunku do opłaty miesięcznej naliczanej na zasadach ogólnych jest pomniejszona o rabat o wartości 9,9 zł (12,08 zł z VAT).

Taryfa Opłata miesięczna za Pakiet połączeń głosowych Rabat na Pakiet połączeń głosowych Cena promocyjna Pakietu połączeń głosowych Wielkość Pakietu połączeń głosowych
Plus 20,
Plus 40,
Plus 60,
Plus 100,
Plus 200,
Plus 400
10 zł
(12,20 zł z VAT)
9,9 zł
(12,08 zł z VAT)
0,1 zł
(0,12 zł z VAT)
15 minut na połączenia poza godzinami szczytu

16. Po sześciu okresach rozliczeniowych od daty aktywacji, Pakiet połączeń głosowych , zostanie automatycznie wyłączony. Klient może nadal korzystać z tej usługi, na zasadach określonych w Cenniku świadczenia usług telekomunikacyjnych, pod warunkiem jej aktywowania.
17. Klient, który zakupił Zestaw w Promocji „NOWY ROLNIK 2” nie może w ciągu 12 miesięcy od daty aktywacji karty SIM zmienić taryfy na taryfę o niższej opłacie abonamentowej.
18. Jakakolwiek zmiana taryfy lub dokonanie aktywacji / deaktywacji usług: „Usługi Taniej Poza Szczytem” i „Usługi naliczania opłat” w okresie 24 miesięcy od daty aktywacji powoduje zaprzestanie naliczania Rabatu, o którym mowa w pkt. 11 - 13.
19. Zmiana taryfy lub dokonanie aktywacji / deaktywacji usług: „ Usługa Taniej Poza Szczytem” lub „Usługi naliczania opłat” w okresie 6 miesięcy od daty aktywacji nie powoduje utraty Pakietu połączeń głosowych ze zmniejszoną opłatą miesięczną, o którym mowa w pkt. 14-15
20. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w ramach planu taryfowego Plus, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut i SMS’ów wliczonych w abonament, zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, do końca tego okresu rozliczeniowego będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.
21. W Promocji „NOWY ROLNIK 2”, oferowane są karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów oraz karty standardowe umożliwiające bezpłatny wybór dostępnego dla danej karty SIM numeru telefonu. W przypadku, gdy klient wyrazi chęć zmiany numeru przydzielonego do karty wstępnie aktywowanej na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata wynosi 50,00 zł (61,00 zł brutto). Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.
22. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach Promocji „NOWY ROLNIK 2”, przed upływem 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy, Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
23. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł (61,00 zł brutto).
24. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 23 , działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 25 Regulaminu Promocji „NOWY ROLNIK 2”.
25. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 9 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy lub zawieszenia świadczenia usług z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 PLN.
26. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 25 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.
27. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.
28. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.
29. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 zł (610,00 zł brutto).
30. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 28 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji, rękojmi lub uprawnień z tytułu niezgodności z umową.
31. Promocja “NOWY ROLNIK 2” w czasie jej trwania nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A.
32. Klient biorący udział w Promocji “NOWY ROLNIK 2” nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.
33. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji „NOWY ROLNIK 2” zastosowanie mają postanowienia „Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.”, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
34. Cena wymienionych w pkt. 6 aparatów telefonicznych, oferowanych na warunkach ogólnych wynosi odpowiednio:
Zestaw 1: Aparat telefoniczny Nokia 3410 w cenie 899,00 zł (1096,78 zł brutto)
Zestaw 2: Aparat telefoniczny Samsung C100 w cenie 899,00 zł (1096,78 zł brutto)
Zestaw 3: Aparat telefoniczny Nokia 3510i w cenie 999,00 zł (1218,78 zł brutto)
35. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł (122,00 zł brutto).
36. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub też central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.
37. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Private Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzną w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji, z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.
38. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.
39. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 36-38, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 25.

Opinie:

Opinie archiwalne (7):

Komentuj

Komentarze / 7

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  LaMiAn pisze: 2003-10-01 02:53
  Rolnicy do PLUSa :) heh... promo całkiem calkiem jak jestes rolnikiem... bo przez 24 miechów ABO nizsze o 12,20 zeta z VAT... dodatkowo przez 6 miechów miesiecznie po 15 minut... tylko ten wybor w Aparatach siakiś marny: jednynie 3 fony :( Ale ogolnie OK :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Robert542 pisze: 2003-10-01 10:26
  Bardzo podobna promocja do 1szego Nowego Rolnika. Tylko ze w 1szym byla dostepna Nokia 3410, Siemens A50, Siemens C55, Nokia 3510I, a tutaj Nokia 3410, Nokia 3510I i Samsung SGH C100. A wiec znikl z oferty Siemens A50 i SiemensC55. A poza tym promocje niczym nie roznia sie. Tam tez byl pakiet minut po 0,12 zl. Ale ogolnie gut promocja, pewnie duzo rolnikow bedzie chciala zostac klientami Plusa.
  0
 • Users Avatars Mini
  Gonzales pisze: 2003-10-01 10:45
  Rolnicy mają lepiej od bankowców...
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-10-01 12:33
  Bo bankowcy mają pewny dochód co miesiąc... A rolnicy? Susza przyjdzie, gradobicie... Różnie może być :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  berr pisze: 2003-10-01 14:32
  Kolejny dobry ruch ze strony Plusa.
  0
 • Users Avatars Mini
  Krzycho pisze: 2003-10-01 21:33
  Ja mam N3510i z poprzedniej promocji Rolnika :D tyle ze na ojca i jestem bardzo zadowolony.
  0
 • Users Avatars Mini
  Krzycho pisze: 2003-10-01 21:54
  Tylko ze wtedy zaplacilem prawie 60 zeta za swoj fon a teraz jest troszki tanszy.....
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: