Promocja Plus GSM i mBanku

Newsy
Żródło: mBank
Opinie: 4

Plus GSM zorganizował specjalną promocję z mBankiem. Promocji będzie towarzyszył specjalny konkurs. Główną nagrodą jest telefon Ericsson R380s.

 

Promocja "Z mBankiem na Plus" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania:

 • zawrą z mBankiem "Umowę o otwarcie i prowadzenie bankowych rachunków oszczędnościowych" wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez mBank w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej przez mBank i otrzymają Kupon Aktywacyjny, a następnie

 • zawrą z Polkomtel S.A. na warunkach promocyjnych umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i zakupią aparat telefoniczny.

Zawierając umowę z mBankiem Klient otrzyma Kupon Aktywacyjny stanowiący znak legitymacyjny, uprawniający jego posiadacza do zawarcia na warunkach promocyjnych umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM oraz zakupu aparatu telefonicznego wraz z aktywacją w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM. Kupony Aktywacyjne będą przesyłane pocztą, wraz z  "Umowami o otwarcie i prowadzenie bankowych rachunków oszczędnościowych".

 

Promocyjna cena Zestawów netto wynosi odpowiednio:

 

 

Promocja "Z mBankiem na Plus" trwa od 2 maja 2001 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 30 czerwca 2001 roku.

Do każdej aktywacji w Promocji "Z mBankiem na Plus" dodawana jest specjalna bonifikata na minuty połączeń WAP oraz na wysyłanie wiadomości SMS.

Wysokość bonifikaty równa jest odpowiednio:

 • iloczynowi liczby minut WAP oraz wysokości opłaty za jedną minutę w momencie realizacji połączenia, ale nie więcej niż 180 minut WAP w okresie 6 miesięcy oraz

 • iloczynowi liczby wiadomości SMS i opłaty za wysłanie jednej wiadomości, ale nie więcej niż 300 wiadomości SMS w okresie 6 miesięcy.

Bonifikata pomniejszająca rachunek telefoniczny, udzielana będzie w każdym okresie rozliczeniowym przez okres sześciu miesięcy. Udzielona bonifikata dotyczy pierwszych 180 minut połączeń WAP wykonanych w ciągu sześciu miesięcy licząc od pierwszego dnia po dniu aktywacji oraz pierwszych 300 wiadomości SMS wysłanych w tym okresie. Niewykorzystana bonifikata nie będzie udzielana po upływie 6 miesięcy od dnia aktywacji.

 

Oto kupon, który otrzymasz wraz z umową.

 


Podczas promocji "Z mBankiem na Plus" zostanie zorganizowany SPECJALNY KONKURS. Weźmie w nim udział każdy uczestnik promocji, który posiada aktywny rachunek* i wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Spośród tych osób zostanie wylosowanych 100, którym zostanie zadane pytanie konkursowe. Pytanie zostanie wysłane pocztą z załączoną kopertą zwrotną na adres mBanku. Osoby, które udzielą prawidłowych odpowiedzi otrzymają gadżety firmowe mBankuPlus. Jeśli uśmiechnie się do Ciebie szczęście masz szansę wygrać Główną Nagrodę jaką jest supernowoczesny telefon Ericsson R380s z funkcją WAP.

Konkurs "Z mBankiem na Plus" trwa od 2 maja 2001 do dnia 13 lipca 2001r., i składa się z trzech etapów:

 • etap I obejmujący okres przyjmowania wniosków Uczestników o otwarcie rachunków w mBanku trwający od 02.05.2001r. do dnia 30.06.2001r.,

 • etap II obejmujący okres realizacji uprawnień do nabycia promocyjnych Zestawów, oferowanych w Promocji "Z mBankiem na Plus", która trwa od 02.05.2001r. do wyczerpania liczby zestawów przewidzianych do sprzedaży promocyjnej, nie dłużej jednak niż do dnia 30.06.2001 roku. W zakresie realizacji etapu II Konkursu, mają zastosowanie postanowienia regulaminu promocji "Z mBankiem na Plus",

 • etap III obejmujący okres przeprowadzenia konkursu, który trwa od 30 czerwca 2001r.
  do dnia 13 lipca 2001r.

W Konkursie Organizator ufundował następujące nagrody:

 • aparat telefoniczny Ericsson R380

 • 10 kubków reklamowych Plus GSM

 • 10 T-shirtów reklamowych Plus GSM

 • 10 toreb turystycznych Plus GSM

 • 10 maskotek reklamowych Plus GSM

 • 10 parasoli reklamowych Plus GSM

 • 10 czapeczek reklamowych Plus GSM

 • 10 kubków reklamowych mBanku

 • 10 T-shirtów reklamowych mBanku

 • 10 bluz reklamowych mBanku

 • 10 portfeli mBanku

Spośród uczestników wylosowane zostaną osoby, którym zadane zostanie pytanie konkursowe. Udzielenie poprawnej odpowiedzi powoduje stanie się Laureatem i zdobycie prawa do nagrody, która zostanie wylosowana. Pytanie zostanie zadane na piśmie, listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Odpowiedź powinna zostać udzielona na piśmie, listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru, na adres Organizatora, w terminie 5 dni od dnia otrzymania listu z pytaniem konkursowym. O udzieleniu niepoprawnej odpowiedzi Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym. W wypadku udzielenia niepoprawnej odpowiedzi, nie odebrania przez Uczestnika listu z zapytaniem, nie przesłania przez Uczestnika odpowiedzi - nagroda nie zostanie przyznana. Pozostali Laureaci zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową spośród Uczestników Promocji, którzy spełnią warunki otrzymania nagrody. Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona nie później niż w dniu 16 lipca 2001r. na internetowej stronie poświęconej Konkursowi.

Opinie:

Opinie archiwalne (4):

Komentuj

Komentarze / 4

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: