Promocja Raiffeisen w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 39

Regulamin Promocji "Raiffeisen"

1. Organizatorem Promocji "Raiffeisen" jest Polkomtel Spółka Akcyjna z siedzibą Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020908 zwana dalej "Polkomtel S.A.".

2. Promocja "Raiffeisen" obejmuje osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, które w czasie jej trwania:

a) są klientami Raiffeisen Bank Polska S.A., z siedzibą przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa ( zwanego dalej "Bankiem"), mającymi zawartą z Bankiem co najmniej jedną z następujących umów: konta osobistego, konta lokacyjnego, karty kredytowej lub kredytu konsumpcyjnego, a następnie
b) zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM zwaną dalej "Umową", stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i ewentualnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej wraz z aktywacją, jednocześnie przedstawiając w chwili podpisywania Umowy ( tylko do wglądu) kartę płatniczą Banku, miesięczny wyciąg ze swojego rachunku prowadzony w Banku lub potwierdzenie otwarcia osobistego/lokacyjnego rachunku bankowego w Banku, a następnie
c) podpiszą regulamin dostępu do usług bankowych w oparciu o karty Plus Mega zawierające aplikacje bankowe i jednocześnie wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

3. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 15,00 zł + 22% VAT.
4. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.3 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.
5. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami Plus Mega Raiffeisen i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

6. Promocyjna cena w zł aparatów telefonicznych wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio:

Zestaw Model aparatu telefonicznego Cena w zł przy zawarciu Umowy i wyborze taryfy Czasami 10 Cena w zł przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf: Czasami 30, Często 15, Non Stop 15 Cena w zł przy zawarciu Umowy i wyborze jednej z taryf: Czasami 150, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300
Zestaw 1 Siemens C35i 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 2 Motorola T192 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 3 Siemens M35i 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 4 Nokia 3310 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 5 Samsung SGH-R210s 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 6 Siemens M50 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 7 Samsung SGH N100 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 8 Motorola T191 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 9 Siemens C45 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 10 Motorola V50L 19,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 11 Motorola V50 19,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 12 Nokia 3410 29,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 13 Nokia 5510 49,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 14 Siemens SL 45i 99,00+ 22% VAT 49,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 15 Ericsson T65 99,00+ 22% VAT 49,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 16 Samsung N500 99,00+ 22% VAT 49,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 17 Nokia 3510 99,00+ 22% VAT 49,00+ 22% VAT 1,00+ 22% VAT
Zestaw 18 Siemens ME45 499,00+ 22% VAT 499,00+ 22% VAT 199,00+ 22% VAT
Zestaw 19 Siemens S45 499,00+ 22% VAT 499,00+ 22% VAT 199,00+ 22% VAT
Zestaw 20 Samsung SGH A300 499,00+ 22% VAT 499,00+ 22% VAT 199,00+ 22% VAT
Zestaw 21 Samsung SGH A400 499,00+ 22% VAT 499,00+ 22% VAT 199,00+ 22% VAT
Zestaw 22 Motorola V66 599,00+ 22% VAT 599,00+ 22% VAT 299,00+ 22% VAT
Zestaw 23 Nokia 6510 699,00+ 22% VAT 699,00+ 22% VAT 399,00+ 22% VAT
Zestaw 24 Nokia 6310i 699,00+ 22% VAT 699,00+ 22% VAT 299,00+ 22% VAT
Zestaw 25 Nokia 8310 749,00+ 22% VAT 749,00+ 22% VAT 399,00+ 22% VAT
Zestaw 26 Ericsson T68 849,00+ 22% VAT 849,00+ 22% VAT 649,00+ 22% VAT
Zestaw 27 Sony Ericsson T68i 999,00+ 22% VAT 999,00+ 22% VAT 999,00+ 22% VAT
Zestaw 28 Samsung T100 999,00+ 22% VAT 999,00+ 22% VAT 999,00+ 22% VAT
Zestaw 29 Nokia 7650 1799,00+ 22% VAT 1649,00+ 22% VAT 1499,00+ 22% VAT

7. Promocja "Raiffeisen" trwa od 20 grudnia 2002 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 31 stycznia 2003 roku.

8. Do wzięcia udziału w Promocji "Raiffeisen" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.2.

9. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Raiffeisen":
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

10. Klient nabywający Zestaw promocyjny lub zawierający tylko Umowę może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często, Non Stop, zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów określoną w pkt.6 Regulaminu Promocji "Raiffeisen".

11. W Promocji "Raiffeisen" oferowany jest rabat pomniejszający wysokość opłaty abonamentowej, określonej w Cenniku usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.

12. Rabat, o którym mowa w pkt. 11 Regulaminu Promocji "Raiffeisen", udzielany będzie przez pełnych 18 okresów rozliczeniowych od dnia aktywacji karty Plus Mega Raiffeisen.

13. Wysokość rabatu, o którym mowa w pkt. 11 kształtuje się odpowiednio:

Taryfa Sumaryczna wysokość rabatu w okresie 18 miesięcy od daty aktywacji Miesięczna wysokość rabatu Miesięczna wysokość opłaty abonamentowej w okresie 18 miesięcy od daty aktywacji
Czasami 10 150,12+ 22% VAT 8,34+ 22% VAT 16,66+ 22% VAT
Czasami 30, Często 15, Non Stop 15 200,16+ 22% VAT 11,12+ 22% VAT 23,88+ 22% VAT
Czasami 150, Często 50, Non Stop 50 250,02+ 22% VAT 13,89+ 22% VAT 56,11+ 22% VAT
Często 100, Non Stop 100 300,06+ 22% VAT 16,67+ 22% VAT 93,33+ 22% VAT
Często 150, Non Stop 150 300,06+ 22% VAT 16,67+ 22% VAT 143,33+ 22% VAT
Non Stop 300 300,06+ 22% VAT 16,67+ 22% VAT 223,33+ 22% VAT

14. Klient, który kupił Zestaw w Promocji " Raiffeisen" lub zawarł tylko Umowę, nie może w ciągu 6 miesięcy od daty aktywacji zmienić taryfy na taryfę o niższej opłacie abonamentowej, z zastrzeżeniem pkt. 15 Regulaminu Promocji " Raiffeisen"

15. Jakakolwiek zmiana taryfy w okresie 18 miesięcy od daty aktywacji w Promocji "Raiffeisen" powoduje zaprzestanie naliczania rabatu, o którym mowa w pkt.11.

16. Po zakończeniu 18 okresów rozliczeniowych, począwszy od dnia aktywacji karty Plus Mega Raiffeisen, opłaty abonamentowe naliczane będą zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM.

17. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w wybranym planie taryfowym, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut i SMS wliczonych w abonament oraz bonifikata na wykonywane połączenia i wysyłane SMS w danym planie taryfowym, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.

18. Do każdej aktywacji w Promocji "Raiffeisen" dodawana jest specjalna jednorazowa bonifikata na wykonywane połączenia. Bonifikata, o której mowa pomniejszająca rachunek telefoniczny, udzielana będzie od momentu aktywacji karty Plus Mega Raiffeisen przez trzy pełne okresy rozliczeniowe.

19. Wysokość udzielonej bonifikaty jest równa iloczynowi liczby minut oraz wysokości opłaty za jedną minutę w momencie realizacji połączenia, ale nie więcej niż równowartość 15 minut do wykorzystania przez trzy pełne okresy rozliczeniowe.

20. Udzielona bonifikata dotyczy pierwszych płatnych krajowych połączeń głosowych wykonanych po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie. Udzielona bonifikata nie dotyczy połączeń międzynarodowych, roamingu a także połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usługi Numer Ulgowy, połączeń z numerami typu 0700XXXXXX.

21. Opłata za każdą kolejną minutę połączenia przekraczającą wartość udzielonej bonifikaty naliczona zostanie zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.

22. W Promocji "Raiffeisen" oferowane są tylko i wyłącznie karty Plus Mega Raiffeisen. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty Plus Mega Raiffeisen, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + 22% VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

23. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty Plus Mega Raiffeisen, nabytych w ramach Promocji "Raiffeisen", przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

24. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty Plus Mega Raiffeisen w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą Plus Mega Raiffeisen. Wydanie i aktywowanie nowej karty Plus Mega Raiffeisen podlega opłacie 50,00 zł + 22% VAT.

25. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 24, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 26 niniejszego Regulaminu.

26. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 9 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.

27. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 26 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

28. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

29. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

30. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +22% VAT.

31. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 29 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

32. Promocja "Raiffeisen" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

33. Klient biorący udział w Promocji "Raiffeisen" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

34. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Raiffeisen" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

35. Cena wymienionych w pkt. 5 aparatów telefonicznych, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:

Model aparatu telefonicznego Cena w zł aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych
Siemens C35i 649,00+ 22% VAT
Motorola T192 799,00+ 22% VAT
Siemens M35i 699,00+ 22% VAT
Nokia 3310 699,00+ 22% VAT
Samsung SGH-R210s 749,00+ 22% VAT
Siemens M50 849,00+ 22% VAT
Samsung SGH N100 999,00+ 22% VAT
Motorola T191 799,00+ 22% VAT
Siemens C45 899,00+ 22% VAT
Motorola V50L 1199,00+ 22% VAT
Motorola V50 1299,00+ 22% VAT
Nokia 3410 899,00+ 22% VAT
Nokia 5510 899,00+ 22% VAT
Siemens SL 45i 999,00+ 22% VAT
Ericsson T65 949,00+ 22% VAT
Samsung N500 949,00+ 22% VAT
Nokia 3510 949,00+ 22% VAT
Siemens ME45 1299,00+ 22% VAT
Siemens S45 1299,00+ 22% VAT
Samsung SGH A300 1099,00+ 22% VAT
Samsung SGH A400 1299,00+ 22% VAT
Motorola V66 1299,00+ 22% VAT
Nokia 6510 1499,00+ 22% VAT
Nokia 6310i 1499,00+ 22% VAT
Nokia 8310 1899,00+ 22% VAT
Ericsson T68 1699,00+ 22% VAT
Sony Ericsson T68i 1899,00+ 22% VAT
Samsung T100 1849,00+ 22% VAT
Nokia 7650 2699,00+ 22% VAT

36. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + 22% VAT.

37. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.
38. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Privet Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci), wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.
39. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM, ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.
40. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 37-39, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt.26 Regulaminu Promocji "Raiffeisen".

Regulamin dostępu do usług bankowych w oparciu o karty Plus Mega
zawierające aplikacje bankowe - aktywacja karty w Autoryzowanym Punkcie Handlowym sieci Plus GSM
1. Każdy abonent Plus GSM lub osoba korzystająca z usług sieci Plus GSM po pisemnym zaakceptowaniu niniejszego regulaminu i na warunkach w nim określonych, ma prawo korzystania z usług dostępu do usług bankowych w oparciu o karty Plus Mega zawierające aplikacje bankowe.
2. Karta Plus Mega z aplikacją bankową jest specjalną kartą SIM, na której umieszczona jest specjalna aplikacja, przygotowana w technologii SIM Toolkit, umożliwiająca dostęp do wybranych usług bankowych w wybranym banku, który podpisał stosowną umowę z Polkomtel S.A. dotycząca świadczenia dla swoich klientów usług bankowych przy wykorzystaniu sieci Plus GSM.
3. Polkomtel S.A. świadczy usługi dostępu do wybranych usług bankowych, w oparciu o karty Plus Mega zawierające aplikacje bankowe, prezentowane na wyświetlaczu aparatu telefonicznego abonenta Plus GSM jako dodatkowe menu. Wybór przez abonenta Plus GSM lub osobę korzystającą z usług sieci Plus GSM odpowiedniej pozycji w menu aplikacji bankowej oraz naciśnięcie przycisku w aparacie telefonicznym powoduje wysłanie jednej wiadomości SMS.
4. W celu skorzystania z usługi dostępu do usług bankowych abonent Plus GSM lub osoba korzystająca z usług sieci Plus GSM musi posiadać aparat telefoniczny współpracujący z kartą Plus Mega z aplikacją bankową . Lista aparatów telefonicznych współpracujących z kartą Plus Mega z wybraną aplikacją bankową znajduje się na stronach internetowych www.plusgsm.pl
5. Aplikacja bankowa znajdująca się na karcie Plus Mega zabezpieczona jest dodatkowym kodem PIN.
6. Koszt dostępu do usług bankowych, przy pomocy aplikacji na karcie Plus Mega z aplikacją bankową wynosi 0,50 PLN plus 22% podatku VAT za każdą wysłaną wiadomość SMS. Koszt wysłania SMS nie zawiera opłaty pobieranej od abonenta Plus GSM przez bank. Informacje o opłatach pobieranych od abonentów Plus GSM przez bank znajdują się w cenniku usług bankowych.
7. Wybierając jedną z opcji menu w grupie poleceń "Bankomaty" lub "Oddziały" na kartach SIM z zainstalowaną aplikacją bankową, każdy Abonent lub osoba korzystająca z usług sieci Plus GSM, równocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Polkomtel S.A. informacji o swojej lokalizacji. Wysyłane wiadomości tekstowe SMS z lokalizacją użytkownika nie są szyfrowane.
8. Warunkiem możliwości korzystania z usługi dostępu do usług bankowych jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz pisemna akceptacja załączonego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych, będącego integralną częścią niniejszego regulaminu.
9. Polkomtel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:

 • należyte świadczenie usług bankowych przez bank, w szczególności opóźnienia lub brak realizacji transakcji,

 • bezpieczeństwo dokonywanych transakcji,

 • szkody wynikłe z korzystania przez abonentów Plus GSM z usługi dostępu do usług bankowych w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem oraz regulaminem korzystania z usług banku,

 • ewentualne szkody poniesione przez użytkownika mogące wynikać z opóźnień w przesłaniu informacji, niepełnego lub nieaktualnego zakresu informacji oraz nieścisłości w treści udostępnianych serwisów informacyjnych,

 • sposób i zakres wykorzystywania usługi dostępu do usług bankowych w oparciu o karty Plus Mega z aplikacją bankową przez abonentów Plus GSM.

10. Polkomtel odpowiada za bezpieczeństwo przesyłanych danych zgodnie z obowiązkami Polkomtel wynikającymi z przepisów Prawa Telekomunikacyjnego.
11. Polkomtel zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu poprzez poinformowanie na piśmie wszystkich abonentów Plus GSM korzystających z usługi dostępu do usług bankowych.

Opinie:

Opinie archiwalne (39):

Komentuj

Komentarze / 39

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2002-12-19 01:29
  Plusowi chyba najlepiej układa sie z bankami - szkoda ze idea działa tylko z WBK
  0
 • Users Avatars Mini
  ciekaw pisze: 2002-12-19 01:33
  plus sie budzi??? dość późno jak na ofertę świąteczna... kto czeka do sotatniej chwili?
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-12-19 01:39
  ciewkaw - nie budzi sie ale dogadal z reiffaisenem i tyle ... a promocja ze swietami nie ma nic wspolnego
  0
 • Users Avatars Mini
  lopo pisze: 2002-12-19 01:46
  nie zaciekawe ceny tych telefonów...
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-12-19 02:16
  Lopo, ceny telefonów to betka, popatrz na ceny abo...
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2002-12-19 03:16
  Regulamin jak zwykle w Plusie mocno zakręcony, ale wnioski jak dla mnie sypmatyczne. Najkorzystniej wygląda to przy zakupie SL45i, gdyż tutaj jest bonifikata na abonament, a SL-ka nie kosztuje tu tyle, ile w zwykłej promocji z obniżką (promo "Abonamentowa"), czyli od 299 do 149 zeta, tylko od 99 nawet do 1 zł. Poza bonifikatą jest także ten "bonusik" opisany w punktach 18-19 regulaminu. Tylko powiedzcie mi czy to jest 15 min przez każdy z 3-ech okresów rozliczeniowych, czyli w sumie 45 min ??? No chyba tak, bo z 5 min/mies. by się chyba by się nie wygłupiali... Minusem tej promo jest za to np. punkt 22. To oznacza, że jak to zwykle w takich sytuacjach, dostępne są tylko wstępnie aktywowane karty SIM, a więc wybór numeru jest b. ograniczony, jeśli nie niemożliwy. P.S. Czy ktoś jeszcze kupuje Siemensa C35i ? :)
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-19 08:18
  Cewny telefonow nadal smieszne :) np 6310i!Ale zawsze abonament tanszy,a to juz cos :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-12-19 08:51
  Cos jakos kiepsko to wyglada jak na ciekawa promocje, a pozatym skad plus bierze takie ceny aparatow!??? Moze sobie pomyslec ze plus naprawde nie chce juz nowych abonentow, ale dlaczego!??
  0
 • Users Avatars Mini
  eurol pisze: 2002-12-19 09:13
  hehehe przeciez ta promocja juz byla od dawna :)
  0
 • Users Avatars Mini
  GAGA pisze: 2002-12-19 09:43
  To chyba bardziej oferta noworoczna niz świąteczna, zawsze coś.
  0
 • Users Avatars Mini
  martynka pisze: 2002-12-19 09:43
  Była, ale nie było rabatu na abonament.
  0
 • Users Avatars Mini
  galeo pisze: 2002-12-19 10:40
  Oferta taka sobie... żeczywiście Plus ma chyba najdroższe telefony. Może po prostu nie chce mieć "słabych" klientów, którzy będą mało rozmawiać. Jak kogoś stać na sdroższy telefon to na rozmowy także. :) Tak mi się wydaje.
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-12-19 11:16
  Nie, dla "słabych" klientów jest Siemens SL45i. Terminalik z górnej półki. Nikt przy zdrowych zmysłach nie kupi c35i albo n3310 . No chyba ze jakis szalikowiec nokii.
  0
 • Users Avatars Mini
  python pisze: 2002-12-19 12:38
  ale z cenami aparatow to juz przesadzaja !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  sqt pisze: 2002-12-19 13:37
  Nie ma co, jestem w Plusie i jak patrze na ich promocje to mam wrazenie ze ta siec chyba bardziej liczy ze ludzie beda kupowali w Plusie bo to prestiz posiadac tu telefon. Aczkolwiek przy tych cennach i stanie naszej gospodarki bede musial sie odprestizowic. Ponad to mysle ze Plus sobie troche za duzo wyobraza bo z moja taryfa nonstop 150 to oferta ktora mi przedstawili za kontynuacje bycia z nimi jest bynajmniej smieszna, w porowaniniu z tym co daje era bo o idei juz nie wspomne ta wszystko daje. (...) Pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  bluffin pisze: 2002-12-19 15:11
  przyznacie ze ALL PROMOCJE OD 6miesiecy sa te same, tylko inne nazwy, tez upusty na abo, a fony po olbrzymich na polskie warunki cenach
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-19 15:20
  Naprawde + ostatnio chyba wszystkim podpada....no moze za wyjatkiem FIRM,ostatnio zaproponowali mojemu bratu 7650 na firme za 499zl :)
  0
 • Users Avatars Mini
  bluffin pisze: 2002-12-19 15:35
  bossie: jak sie ma rachunki po 1000 miesiecznie to wiesz...
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-12-19 15:59
  Promocja jak wszystkie (telefony, abonament) - w tej chodzi o pozyskanie konkretnego klienta (jeśli ktoś ma konto to i pieniądze). To nie jest promocja dla wszystkich, więc nie podniecajcie się, że Plus straci przez kolejną "słabą" promocję klientów (a już na pewno z tego powodu odchodzić nie będą). Nie jest to przez to promocja dla mas... w celu robienia "wyniku" w ilości klientów :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-12-19 17:25
  Fawu - ja nie potrzebuję już (a przynajmniej na razie) korzystać z promocji, więc mnie ta część oferty Plusa nie obchodzi za bardzo. Widzę, że dwa punkty dilerskie w moim mieście są mocno oblegane przez klientów kupujących aktywacje (tak się składa, że obok siebie - 20 m chodnikiem, w centrum miasta są punkty Plusa i Idei - w przeciwieństwie do Plusa w Idei raczej pusto...). Więc nie muszą być najgorsze te oferty...
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-19 19:29
  bluffin:No wiem i takie maja niektorzy,albo jak sie ma po 30 telefonow w FIRMIe :))
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-12-19 20:37
  moja siostra kupiła SL45i z "płaską" taryfą Non Stop 50 - przeszła z Idei (albo tej 30-minutowej, albo 60-minutowej, nie pamiętam już), zdecydowanie bardziej jej się opłaca :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-19 21:24
  wlo:BArdziej sie oplaca w 50 non stop?A ja bylem pewny ze w idei 60 byloby lepiej...ale chyba sie pomyliłem :))
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-12-19 22:43
  pomyliłeś się BOSSNOKIA :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-12-19 23:49
  Plus od jakiegoś czasu klepie bardzo podobne promocje, w sumie nie są takie kiepskie.
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-20 15:53
  wlo:Wiem wiem,kazdemu sie zdarza nie :))
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-12-21 00:05
  **wlo** w Plusie taryfa często 50 kosztuje 70 zeta + VAT a w Idei taryfa Optima 60 kosztuje 71,99 + VAT co daje odpowiednio 85,4zł brutto i 87,8zł brutto. I gdzie jest to zdecydowanie bardziej się opłaca ?? Szczególnie że w Idei jest o 10 min więcej.
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-12-21 00:13
  **wlo** : jeszcze jedno pytanko. W Plusie po 18 miesiącach dostaje się dodatkowe min ( Plus Tobie tak to się chyba nazywa) w przypadku taryfy Często 50 jest tych min 10. Koleszka który ma Plusa dzwonił do BOK i tam powiedziano mu ze te dodatkowe min mogą być tylko w sieci, a na stronce Plusa czytam ze mogą być wykorzystNE wszędzie. Jesli wiesz to proszę o odpowiedz. Z góry dziękuję. Pozdrawiem
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-12-21 10:54
  Jednym slowem, mozna stwierdzic ze plus ma juz dosc pieniedzy na nastepna kilkaset lat dzialalnosci na naszym rynku i brawo dla niego, zas teraz idea zajmie sie reszta!
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-12-21 17:52
  Qba : na kilkasem to może i nie ale napewno jest w dobrej kondycji.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-12-21 19:06
  Cisco - pozornie tylko :-) Po pierwsze taktowanie... Po drugie 10 minut za dwa złote i parę groszy - może to i tanio, ale łatwo nadrobić "tyły" Plusa półminutowym taktowaniem (sprawdzone), po trzecie - 10 minut po 18 miesiącach i 20 po 36 miesiącach "life time" do wykorzystania tak jak pozostałe minuty z abonamentu, czyli wszędzie. Idea co ma? 15 minut po poprzedniej umowie (czyli praktycznie po 2 latach, choć teoretycznie po roku) na 2 lata i z umową na rok albo wymiana telefonów. PWA w Plusie jest niezależnie od oferty Plus Tobie :-) Aha! Jeszcze ceny połączeń - "poza sieć" jest 5 gr drożej, ale już "w sieci" 35 gr taniej (1,15 kosztuje minuta w Optimie 60?) :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-12-21 19:07
  BTW. Dziękujemy za korzystanie z serwisu idea.pl Jednocześnie przepraszamy, ale poziom ruchu na serwerach idea.pl i idea.net.pl nie pozwala chwilowo na obsłużenie kolejnych użytkowników. Prosimy spróbować ponownie. :-((((((( Chciałem sprawdzić stawki...
  0
 • Users Avatars Mini
  Tytan pisze: 2002-12-21 21:38
  Idea jest beszczelna! Z takim zapleczem jakim dysponuja powinni miec super szybkie serwery, ktore nie padaly by przy kilkunastu urzytkownikach jednoczesnie. Wracajac do tematu - ceny telefonow nie zachecaja, a sama promocja tez nie za ciekawa. Niestety Plus od dluzszego czasu nie moze zorganizowac solidnej promocji.
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-12-22 14:27
  **wlo** dzięki za odpowiedz. pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-24 18:47
  Tytan:No coz...ale co my mozemy?!
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-12-24 23:29
  Tak czy siak jest to promocja tylko dla regonowców.
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-25 19:03
  No napewno trza miec regon,ale to nie problem...hihi :)
  0
 • Users Avatars Mini
  choian pisze: 2002-12-27 08:49
  A w zwykłej promocji bez Plusa można dostać ...kalendarz
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-12-27 18:28
  choian:Jak to ,,bez plusa"???
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: