Promocja "Rolnik 2003" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 58

Regulamin promocji "Rolnik 2003" w sieci Plus GSM:

1. Promocja "Rolnik 2003" obejmuje osoby fizyczne należące do jednej z grup wymienionych w pkt 2, które legitymują się zaświadczeniem uprawniającym do wzięcia udziału w promocji i które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A."i jednocześnie kupią u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

2. Do wzięcia udziału w promocji Rolnik 2003 uprawnieni są:

 • Rolnicy legitymujący się nakazem płatniczym podatku rolnego,

 • Emeryci i renciści legitymujący się legitymacją KRUS lub odcinkiem KRUS

 • Pracownicy KZRKiOR (Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych) legitymujący się zaświadczeniem o zatrudnieniu z miejsca pracy, 

 • Pracownicy WZRKiOR (Wojewódzki Związek Rolników, Kółek Organizacji Rolniczych) legitymujący się zaświadczeniem o zatrudnieniu z miejsca pracy,

 • Pracownicy RZRKiOR (Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych) legitymujący się zaświadczeniem o zatrudnieniu z miejsca pracy, 

 • Pracownicy kółek rolniczych legitymujący się zaświadczeniem o zatrudnieniu z miejsca pracy, 

 • Pracownicy spółdzielni (Jednostek Gospodarczo-Organizacyjnych) legitymujący się zaświadczeniem o zatrudnieniu z miejsca pracy i certyfikatem.

3. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 15,00 zł + VAT.

4. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt. 3 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym. 

5. Aparaty telefoniczne oferowane przez Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

6. Promocyjna cena netto w złotych aparatów telefonicznych wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio: 

Zestaw 1: 
Aparat telefoniczny Nokia 3310 w cenie 1,00 zł + VAT

Zestaw 2: 
Aparat telefoniczny Samsung R210s w cenie 1,00 zł + VAT

Zestaw 3: 
Aparat telefoniczny Siemens C55 w cenie 149,00 zł + VAT

7. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często i Non Stop.

8. Klient korzystający z Promocji "Rolnik 2003" przez 24 miesiące otrzymuje abonament w obniżonej wysokości: 

Taryfa  Czasami 10 Czasami 30, Często 15, Non Stop 15 Czasami 150, Często 50, Non Stop 50 Często 100, Non Stop 100 Często 150, Non Stop 150 Non Stop 300
Wysokość abonamentu na zasadach ogólnych 25 zł netto 35 zł netto 70 zł netto 110 zł netto 160 zł netto 240 zł netto
Wysokość abonamentu w Promocji "Rolnik 2003" 15 zł netto 25 zł netto 60 zł netto 100 zł netto 150 zł netto 230 zł netto

9. Promocja "Rolnik 2003" trwa od 6 stycznia 2003 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 28 lutego 2003 roku.

10. Do wzięcia udziału w Promocji "Rolnik 2003" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1 i 2.

11. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Rolnik 2003": 
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b) Klient nie może zaprzestać korzystania z usług,
c) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
d) Klient nie może rozwiązać Umowy.

12. Klient nabywający Zestaw promocyjny otrzymuje rabat w wysokości 50% opłaty netto na wykonywane połączenia, o których mowa w pkt. 14 (zwany dalej Rabatem).

13. Rabat pomniejszający rachunek telefoniczny będzie udzielany przez 18 miesięcy od daty aktywacji karty SIM 

14. Rabat udzielany będzie po 30 sekundach połączenia i dotyczy połączeń głosowych do dowolnej krajowej sieci stacjonarnej lub wewnątrz sieci Plus GSM po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie. Rabat nie dotyczy połączeń wykonywanych poza granicami kraju (w roamingu), połączeń międzynarodowych, połączeń do innych sieci komórkowych, a także połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy, Sami Swoi, połączeń z numerami typu 0700XXXXXX, połączeń z pocztą głosową, połączeń przekazywanych.

15. Rabat dotyczy połączeń w godzinach szczytu oraz poza godzinami szczytu i w nocy, niezależnie od dnia tygodnia.

16. Po 18 miesiącach od daty aktywacji karty SIM opłaty za połączenia naliczane będą zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM. 

17. Zmiana, wybranej zgodnie z pkt 7, taryfy w okresie 18 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w Promocji "Rolnik 2003" powoduje zaprzestanie naliczania Rabatu określonego w pkt.12.

18. W Promocji "Rolnik 2003" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

19. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

20. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT. 

21. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 20, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 22 niniejszego Regulaminu.

22. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 11 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł 

23. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 22 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

24. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

25. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany. 

26. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT.

27. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 25 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

28. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM. 

29. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Privet Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci). wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

30. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania kart SIM, działających w sieci Plus GSM, wyłącznie w celu realizacji połączeń zainicjowanych z tych kart. 

31. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM, ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych. 

32. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 29-31, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 22 

33. Promocja "Rolnik 2003" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

34. Klient biorący udział w Promocji "Rolnik 2003" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

35. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Rolnik 2003" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

36. Cena wymienionych w pkt. 5 aparatów telefonicznych, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio: 

Zestaw 1 
Aparat telefoniczny Nokia 3310 w cenie 699,00 zł + VAT

Zestaw 2: 
Aparat telefoniczny Samsung R210s w cenie 749,00 zł + VAT

Zestaw 3: 
Aparat telefoniczny Siemens C55 w cenie 999,00 zł + VAT

37. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + VAT.

Opinie:

Opinie archiwalne (58):

Komentuj

Komentarze / 58

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  kosio pisze: 2003-01-06 15:09
  no zajebista promocja dla rolników!kupuje sobie kombajn!
  0
 • Users Avatars Mini
  ww pisze: 2003-01-06 15:18
  Osłabia mnie ten plus. Co za debile tam pracują
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2003-01-06 15:20
  No to jednak plusa na cos stac, a szczegolnie na nic! Brawo ze w tak trudnych czsach dla rolnikow w naszym kraju, ktos jeszcze o nich pamieta! rewelacja!!!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Ali_DreS pisze: 2003-01-06 15:22
  Wiesniak 2003 , w plusie sa same wiesniaki , idea jest debesiack
  0
 • Users Avatars Mini
  Vonnegut pisze: 2003-01-06 15:24
  :))) Rolnik 2003 ;))) Udoskonalona wersja człowieka ziemi, w wersji na rok 2003 satelitarne połączenia z liderem A.Lepperem ;)) Ehh te nazwy, a pomysł stary, ale czemu nie?:) Pozdrówka.
  0
 • Users Avatars Mini
  Yupik pisze: 2003-01-06 15:33
  A kiedy promocja Zwykly Polak 2003 ?
  0
 • Users Avatars Mini
  DS pisze: 2003-01-06 15:34
  Mistrzowie świata w nadawaniu nazw promocjom. Brzmi co najmniej tak niesamowicie jak Odyseja kosmiczna 2001. :))))) Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  Sumik pisze: 2003-01-06 15:38
  Czekam na promocje Administrator Sieci 2003 ;-) a co kurde rolnikom dają a mi nie ???
  0
 • Users Avatars Mini
  trekon pisze: 2003-01-06 15:57
  Chyba jeszcze nie było promocji w Plusie "BEZROBOTNY" !!! Ale by mieli nowych aktywacji.... ;-))))
  0
 • Users Avatars Mini
  bonam pisze: 2003-01-06 16:06
  Ali_DreS sam jesteś wieśniak
  0
 • Users Avatars Mini
  voight pisze: 2003-01-06 16:06
  Widac musi sie to Plusowi oplacac, skoro to juz ktoras z rzedu edycja tej promocji.
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2003-01-06 16:08
  Troche lipa jak sie dluzej ktos zastanowi...bo niby taniej na abonamencie ale tylko 10zl!!!A co do ceny C55-REWELACJA!
  0
 • Users Avatars Mini
  PZ pisze: 2003-01-06 16:10
  He, he nie kombajn tylko trzeba zdobyć papier/człowieka z papierem o którym mowa w pkt. 2 regulaminu ;-) Oferta taka sobie: najkorzystniejsza w niskim abonamencie (przy 240 zł to 10 zł zniżki nie widać) - dobra dla kogoś kto chce mieć taniego niby-Simplusa 15 zł za 10 min i 20 SMS'ów to jest to ;-) Do tego 50 % zniżki po pierwszych 30 sek. na Plusa i stacjonarki ... warunki lepsze niż "Promocji abonamentowej" ... warunek: papier z pkt. 2. Pozdrawiam ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-01-06 16:17
  Powtórka z rozrywki,a właściwie z Promocji,tylko inne słuchawki,no cóż według mnie chyba niejeden rolnik bardziej bedzie zaglądał na ogólne promocje Plusa niż ten specjalnie przeznaczony dla tej grupy.Chociaż w tym wypadku liczą się np. zaświadczenia jakie należy przedstawić w salonie w celu zawarcia umowy.
  0
 • Users Avatars Mini
  marc pisze: 2003-01-06 16:17
  Telefonu kiepskie,ale obnizka na abo to juz jest cos,szkoda ze nie ma charakteru stalego ani zastosowania w innych przypadkach,a jesli ktos jest rolnikiem to to jest dobry wybor,zadna inna siec nie ma czegos takiego w swojej ofercie:)
  0
 • Users Avatars Mini
  xmen69 pisze: 2003-01-06 16:17
  śmiejecie się a promocja lepsza niż większość na rynku, no i co z tego skoro tylko dla rolników - to też człowiek...
  0
 • Users Avatars Mini
  GAGA pisze: 2003-01-06 16:39
  Fajna ta promocja przynajmniej PLUS wita nas śmiechem w nowym roku.
  0
 • Users Avatars Mini
  trendy pisze: 2003-01-06 16:45
  w plusie naprawdę pracują debile. Kto to widział robic promocję w której bardziej sie opłaca wybrać niższy abonament. Powinna być zniżka progresywna a nie 10żł przy każdym abo.
  0
 • Users Avatars Mini
  bonam pisze: 2003-01-06 16:46
  Ha Ha
  0
 • Users Avatars Mini
  TMC pisze: 2003-01-06 17:09
  trekon:myślę dokładnie tak samo
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawcio pisze: 2003-01-06 17:19
  trendy to jest fakt:-) no normalnie rience mi opadaja jak to widze..mogli by nowe taryfki wprowadzic albo np promocje mieszczuch 2003:-) i 50% obnizki abonamentu:-)
  0
 • Users Avatars Mini
  PAQL pisze: 2003-01-06 17:24
  a gdzie ktos z pr plusa? czyzby nie zagladali na rozne fora co ludzie sadza o takim "czyms"? :) nie mam nic przeciwko takim promocjom, ale robionym z glowa! 10 pln przy 240.. i te wspaniale telefony (oczywiscie, jesli komus wystarczy taki to dobrze) - niezle, niezle.. jak juz pisalem - mikolaj i w tym roku nie przyniosl opom ani drobinki rozumku pod choinke.. :| moze zajaczek wielkanocny sie chociaz spisze (przyniesie im troche jaj i beda "z jajami" opy :P).. :)
  0
 • Users Avatars Mini
  kevcio pisze: 2003-01-06 17:59
  To jedyny minus +, co promocja to smieszniejsza.... Pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  Złota Rybka pisze: 2003-01-06 18:42
  chodzę do szkoły rolniczej to chyba coś dla mnie
  0
 • Users Avatars Mini
  zik pisze: 2003-01-06 19:12
  Hihi a ja myślałem że ostatnio było Rolnik XVIII to teraz powinno być Rolnik XIX a tu hoho Rolnik 2003. Jestem pełen podziwu :)
  0
 • Users Avatars Mini
  DJ-Geld pisze: 2003-01-06 19:12
  Zniżka na najniższy abonament OK, a im wyższy abo tym gorzej. Natomiast zastanawiają mnie telefony dostępne w promocji. Czy rolnik NIE MOŻE MIEĆ np N6310i lub SE 68i? W sumie promocja trochę jak odgrzany w mikrofali kotlet, niby wygląda dobrze, a jednak apetyczny nie jest. Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2003-01-06 19:13
  ali_dres - idea rulez , adidas rulez, debilizm rulez too ...
  0
 • Users Avatars Mini
  DJ-Geld pisze: 2003-01-06 19:19
  Ciekawe czy przedłużenie promocji rolnik 2003 będzie ROLNIK 2003 II :-) czy też ROLNIK 2003 II kwartał, a może ROLNIK 2003 ŻNIWA a może....
  0
 • Users Avatars Mini
  erised pisze: 2003-01-06 19:40
  a po co rolnikowi SE T68i? Co .. MMS będzie wysyłał??? Myślę, że lepszym rozwiązaniem byłaby Nokia 5210 - przynajmniej adekwatna do przeznaczenia.. A jak SE T68i spadnie z traktora parę razy to lipę będzie miał rolnik... :/
  0
 • Users Avatars Mini
  erised pisze: 2003-01-06 19:44
  Tak ogólnie to nie mam nic przeciwko tej promocji.. ale powiem szczerze - wywołała u mnie śmiech.. Myślałem, że Plus jest operatorem biznesowym.. A tak wogóle to poczekajmy jeszcze.. Miała być jeszcze jakaś prmocja w połowie stycznia...
  0
 • Users Avatars Mini
  erised pisze: 2003-01-06 19:47
  a propos.. Do wzięcia udziału w promocji Rolnik 2003 uprawnieni są: Emeryci i renciści legitymujący się legitymacją KRUS lub odcinkiem KRUS Czyli dzieciaki będą brały telefony na babcię lub dziadzia.. No.. to przyznam, że mogli zaoferować lepsze telefony :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-01-06 19:50
  erised***Myślałem, że Plus jest operatorem biznesowym,hmm niektóry rolnik prowadzi lepszy biznes niż niejeden,który każe na siebie mówić biznesmen.Problem tylko w tym,czy dla takiego prawdziwego rolnika biznesmena,taka oferta zainteresuje;)Według mnie zdecydowanie chodzi tu o zgromadzenie odpowiednich dokumentów,których może brakować dla tej grupy klientów chcacych podpisać umowę na promocyjnych ogólnodostepnych zasadach.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-01-06 20:09
  No Panowie, proszę o informację, jaki telefon dla rolnika - 30 postów z kpinami. Dalej, co proponujecie dla tej grupy zawodowej...
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-01-06 20:16
  erised - zajmij konkretne stanowisko w tej sprawie... Promocja moim zdaniem dobra - oprócz obniżki abonamentu, 50 % zniżki na połączenia - typowa promocja "zawodowa" :-) Są zwykłe telefony i jest lepszy telefon (przynajmniej nowość, jeśli dla niektórych i tak jest słaby ten Siemens) - jeśli rolnikowi nie zależy na promocji w opłatach... może kupić w innych, tylko nie dostanie tak dobrej oferty.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-01-06 20:26
  wlo***tak żartem,ale też i poważnie.Według mnie jeżeli to ma być dla rolnika i faktycznie dla niego a nie rodziny,to z jakąś pancerną,wodo i kurzoszczelną obudową i dość trwały,nawet wstrząsoodporny model.Jednak praca w rolnictwie do najczyściejszych nie należy i też nie ma czasu na zbyt ostrożne posługiwanie się słuchawką.A jakie to już rola opa by coś zaoferował.Według mnie trudno coś takiego w tej promocji znależć.A już do takich nie należy dość delikatny samsung R210s.Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  Tytan pisze: 2003-01-06 20:34
  Widac, ze Plus stara sie trafic do konkretnej czesci spoleczenstwa, no tabene bardzo licznej (rolnicy stanowia podobno 40%spoleczenstwa polskiego). Promocja taka sobie, nie wspominajac o telefonach. Mogliby dac chociaz nokie 5210 albo sie me45.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-01-06 21:06
  Kan - owszem, to racja, tylko jak każdy "normalny" oni też mają jeden telefon (są ludzie którzy mają 3 modele, których używają zależnie od sytuacji - spotkanie biznesowe, kolacja czy jakiś bal). Ponieważ w pole to raczej telefonów nie biorą, a przynajmniej rzadko, to te z oferty nie są złe. Chociaż ME45 czy nawet poczciwa Nokia 6250 bardziej by pasowała dla rolnika (do kościoła już nie - też lubia małe telefony:-))
  0
 • Users Avatars Mini
  shafa pisze: 2003-01-06 21:08
  ..jezu oni tam chyba jeszcze byli posylwestrowi jak to na szybko wymyslali....rolnik sam w dolinie :) heheh
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2003-01-06 21:25
  wlo***drwiny z mojej strony nie było ani w stosunku do opa ani tym bardziej do rolników.Poprostu dla mnie promocja,która jest ukierunkowania do jakieś grupy zawodowej,czy społecznej powinna czymś się wyróżniać.I to nie tylko jakieś upusty,bonifikaty itp.Dlatego zwróciłem uwagę na szczegół potrzebnych dokumentów jakie są niezbędne do zawarcia umowy.Wiadomo,że najczęściej z takimi problemami spotykają się grupy zawodowe,które nie mogą np. dostać poświadczenia o stałym zatrudnieniu,czy wolnych zawodów,a status dochodów pozwala im na posiadanie nawet dość drogich słuchawek.A tak nawiasem to tak jak piszesz rolnik niczym się nie różni od pozostałego klienta opa i to jest prawda o tych 3 słuchawkach,znam osobiście takich.
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawcio pisze: 2003-01-06 22:30
  Kan niby tak ale zauwaz ze ludzie wolnych zawodów , tudziez nie mogący sie pochwalic stałym zatrudnieniem , tez moga bez problemu zawierac umowe (przynajmniej z plusem).Np moj ojciec ma kilka słuchawek w taki sposób .O ile pamietam to trzeba bylo dostarczyc tylko zaswiadczenie o zameldowaniu czy cos.A co do promocji-znam kilku rolników którzy dobrze sobie radza, na codzien chodza w garniturach na spotkania biznesowe:) a od wyjazdu w pole tudziez pracy przy zwierzakach maja ludzi.Wiec akurat nie musze sie bac o to ze im telefon spadnie z ciagnika.A co do klasy telefonów- jak ktos jest powaznym biznesmenem to potrzebuje w telefonie tylko dwóch funkcji-rozmów i wyglądu:-)A do tego wystarczy nawet 3210 w ładnej obudowie.Chociaz naprawde nie wiem po co takiemu czlowiekowi upust ''az '' 10 zł ;)Ale z drugiej strony kazdy woli zapłacic mniej niz wiecej...
  0
 • Users Avatars Mini
  louis pisze: 2003-01-06 22:30
  nazwy promocji w plusie wywoluja usmiech na twarzy:-)ale to chyba dobrze.... Warunki niezle, jesli wezmie sie najnizsza taryfe -Czasami ewentualnie Czesto, przy wyzszych taryfach jest ta znizka lekko smieszna. Telefony to mogliby bardziej odporne dac, bo jak ktos juz pisal to rolnictow latwe nie jest;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  ciekaw pisze: 2003-01-06 22:38
  + pod strzechy!!!! Mogli by tylko posprawdzać, czy zasieg będzie w każdej wsi :-))), a co do modelu fona dla rolnika, to powinien być oprócz wodo, kurzo i wstrząsaodporny jeszcze z bardzo głośnym dźwiękiem, żeby taki rolnik, jak mu krowa zeżre, mógł usłyszeć z żołądka mućki swego fona.... :-)))
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-01-06 22:39
  Pawcio, prawdziwi biznesmeni nie lecą do dilera kiedy jest promocja, tylko kupuja telefon na warunkach ogólnych, 10 złotych na trzy zaciągnięcia cygarem wydają :-) Ta promocja nie jest skierowana to rolników, o których mówisz... to chyba oczywiste ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-01-06 22:43
  Ludzie, o których zaczynamy mówić (w tym również rolnicy), telefony komórkowe, a lepiej powiedzieć aktywacje, mają już od dawna - nie takiego klienta teraz się poszukuje. Przy pewnym nasyceniu rynku, promocje kierowane są do coraz mniej zamożnej części społeczeństwa...
  0
 • Users Avatars Mini
  mt_PRINCE pisze: 2003-01-06 22:44
  Każdy ma prawo do zestawu głośnomówiącego w KOMBAJNIE :)
  0
 • Users Avatars Mini
  galeo pisze: 2003-01-06 23:34
  Pewnie tak "Fawu" :) Ja się cieszę, że są takie promocje. Kiedys była dla lekarzy, później dla niedosłyszących itp. Widać, że Plus się stara. Zresztą kto będzie chciał kupić to i tak kupi. A kogo nie stać to nie.
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-01-07 00:24
  Parę głosów rozsądku... dobre i to :-) Swoją drogą ciekawe, że w sprawie promocji (czy są atrakcyjne, czy nie) dla grup zawodowych - rolników, lekarzy, farmaceutów, prokuratorów... wypowiadają się ludzie w ogóle nie zwiazani z tymi grupami? Moja koleżanka (ma aptekę i dotychczas dwie aktywacje) dodatkowo dwa telefony kupiła w promocji dla farmaceutów, dwóch kolegów - prokuratorów, mimo, że telefony mają od dawna (od czego są cesje) również skorzystało z promocji dla nich, to samo lekarze... Kochani - 50 % zniżki na połączenia to naprawdę niezła promocja... Ale cóż - dla większości z Was najważniejszy w promocji jest telefon :-) Więc może nie wypowiadajcie się jeśli będzie news nt. nowych taryf w Plusie? Bo przecież to Was nie obchodzi...
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2003-01-07 02:12
  wlo - nazwa im sie nie podoba...w zasadzie tylko +) oferuje promocje do indywidualnych grup odbiorcow...rolnikow itd. Moze gdyby byla w ideii promocja np.górnik to wszyscy merdaliby ogonami i brak krytyki... :p
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2003-01-07 08:57
  CiepliX, aledres wydaje sie byc pewnego rodzaju fanatykiem slepo zapatrzonym w idee, a oznacza to ze nie jest starszy wiekiem i nie ma szegolnego pojecia o co tu chodzi!? ;-))0
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2003-01-07 08:58
  Co do samej promocji to naprawde zabawne wydaje sie coraz to nowsze posuniecia plusa, poniewaz nie potrafi jakos przedstawic nam nowej rewelacyjne promocji, a to chyba cos oznacza!??
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2003-01-07 11:21
  qba - mysle ze przedluzanie promocji jest kamuflarzem...przed wprowadzeniem czegos cool i mam nadzieje (jako abonent) ze sie nie myle. A z punktu oceny merytorycznej promocji to jest nie głupia. Bonus 50% to dobra rzecz, szkoda ze nie tyczy sie rozmow na inne sieci komorkowe...(zawsze jest jakieś ale).
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2003-01-07 11:22
  Qba - jestes z Wrocka lub okolic (trzepałem cie po nowym ip ;p)
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2003-01-07 14:01
  Przesadzacie- rolnicy dzwonia raczej na stacjonarne-do zon, wiec obnizka 50% jest wypas. Kupuja raczej niskie abonamenty (wtedy 10 pln gra role znaczna+obnizka 50% nominalnie jest wysoka). No i c55 za 149 tez jest ok... Rabat na abo podczas CAŁEGO okresu trwania umowy to cenna rzecz, a nie ze ostatnie miesiące juz się sieci nie lubi bo robi się droższa).
  0
 • Users Avatars Mini
  Ali_DreS pisze: 2003-01-07 15:17
  bonam na zdjeciu wygladasz jak rolnik spod grojca , brawo dla takich jak ty , plus i ta ich szjosowata oferta
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-01-07 16:35
  Dla wiesniakow fajna.Ale dziwie sie ze nazwali ja Rolnik 2003 a nie jak poprzednie jej edycje.No ale moze i slusznie bo Rolnik VI by glupio brzmial!
  0
 • Users Avatars Mini
  Tytan pisze: 2003-01-07 19:34
  ghos****: co chcesz od ludzi ze wsi?
  0
 • Users Avatars Mini
  martynka pisze: 2003-02-04 09:09
  Och wy ludzie z miasta. Promocja jest spoko. nawet sobie nie wyobrażacje jaką cieszy sie popularnościa. Ani Era, ani idealna Idea nie wprowadziły czegoś podobnego. A wyśmiewców i cwaniaczków, którzy wszystko tylko krytykują jest mi pop prostu żal. Niejeden z was po metrykę jeździ do jakiegoś tam Pipidowa.
  0
 • Users Avatars Mini
  martynka pisze: 2003-02-04 09:10
  Ale są również na GOL-u osoby poważne, dojrzłąe, które potrafią się mądrze wypowiedzieć i bez cienia ironii. A dobra krytyka jest OK.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: