Promocja „Rozmowy lokalne” w sieci Era

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 17

Regulamin promocji „Rozmowy lokalne” w sieci Era:

I. Opis oferty

1. W okresie od dnia 1 kwietnia 2003 roku do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą ofertą promocyjną , jednak nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2003 roku (włącznie) przy wyborze taryf: Biznes 240 VIP, Biznes 180 VIP, Biznes 120 Pro, Biznes 60 i Biznes 15 Start Pro PTC operator sieci Era oferuje:

 • przez okres 6 pełnych pierwszych Cykli rozliczeniowych abonament za usługę Rozmowy lokalne w wysokości 1zł (1,22 zł z VAT);

 • przez okres 3 pełnych pierwszych Cykli rozliczeniowych abonament za usługę Naliczanie 30s/1s w cenie 1 zł (1,22 zł z VAT);

 • Aparaty telefoniczne w cenie*:

Modele telefonów Biznes 240 VIP,
Biznes 180 VIP
Biznes 120 Pro,
Biznes 60 Pro
Biznes 15 Start
ceny netto ceny brutto ceny netto ceny brutto ceny netto ceny brutto
Alcatel OT 715 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł 19,00 zł 23,18 zł
Ericsson T65 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł
Sony Ericsson T68i 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł 99,00 zł 120,78 zł
Motorola T720i 1,00 zł 1,22 zł 49,00 zł 59,78 zł 99,00 zł 120,78 zł
Motorola v70 149,00 zł 181,78 zł 349,00 zł 425,78 zł 699,00 zł 852,78 z ł
Nokia 3410 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł
Nokia 3510i 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł
Nokia 6310i 1,00 zł 1,22 zł 49,00 zł 59,78 zł 99,00 zł 120,78 zł
Nokia 6510 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł 99,00 zł 120,78 zł
Nokia 6610 1,00 zł 1,22 zł 149,00 zł 181,78 zł 699,00 zł 852,78 zł
Nokia 7650 599,00 zł 730,78 zł 799,00 zł 974,78 zł 1199,00 zł 1462,78 zł
Siemens MT50 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł
Siemens ME45 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł
Siemens ME45
z zestawem gł oś no mówi ą cym
1,00 zł 1,22 zł 99,00 zł 120,78 zł 299,00 zł 364,78 zł
Siemens SL45i
z zestawem gł oś no mówiącym
1,00 zł 1,22 zł 99,00 zł 120,78 zł 699,00 zł 852,78 zł
Siemens S55 49,00 zł 59,78 zł 149,00 zł 181,78 zł 699,00 zł 852,78 zł

* Podana cena nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata ta w niniejszej promocji wynosi 19,00 zł netto (23,18 zł z VAT) i jest doliczana do pierwszego rachunku.

 1. W przypadku zakupu aparatu telefonicznego, którego cena była różna w zależności od wyboru taryfy, Klient nie może zmienić taryfy na taryfę z niższym abonamentem, w którym cena tego aparatu była inna, przez 12 pełnych Cykli rozliczeniowych.

 2. W trakcie trwania promocyjnej umowy terminowej Abonent nie może zawiesić świadczenia usług.

 3. W trakcie trwania promocyjnej umowy terminowej nie ma możliwości przejścia na taryfy inne ni ż Biznes 240 VIP, Biznes 180 VIP, Biznes 120 Pro, Biznes 60 Pro i Biznes 15 Start.

 4. Z oferty można skorzystać u Doradców Biznesowych, Autoryzowanych Doradców Biznesowych, w salonach i sklepach firmowych sieci Era, a także autoryzowanych punktach sprzeda ż y sieci Era.

 5. Z oferty może skorzystać tylko przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.1999 roku, Prawo działalności gospodarczej, który przedłoży dokumenty potrzebne do zawarcia Umowy oświadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

 6. W promocji dostępne są taryfy Biznes 240 VIP, Biznes 180 VIP, Biznes 120 Pro, Biznes 60 Pro i Biznes 15 Start.

II. Postanowienia ogólne

1. PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawą nabycia promocyjnych zestawów objętych niniejszą promocją u Doradcy Biznesowego lub Autoryzowanego Doradcy Biznesowego sieci Era, w salonach i sklepach firmowych sieci Era, a także w autoryzowanych punktach sprzedaży sieci Era jest Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą korzystającą z promocji a PTC.

2. PTC, operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z kartą SIM sieci Era.

3. Promocyjna cena przy łączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 pełne Cykle rozliczeniowe. Cena przyłączenia do sieci w przypadkach nieobjętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99,00 zł netto (120,78 zł z VAT).

4. PTC, operator sieci Era informuje, że Doradcy Biznesowi, Autoryzowani Doradcy Biznesowi oraz sprzedawcy nie mają prawa do pobierania żadnych wpłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą .

5. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi u każdego Doradcy Biznesowego i Autoryzowanego Doradcy Biznesowego sieci Era, w salonach i sklepach firmowych sieci Era, a także w autoryzowanych punktach sprzedaży sieci Era.

6. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, że usługa Poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji.

7. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość limitu kredytowego w czterech pierwszych Cyklach rozliczeniowych w wysokości 200,00 zł . W pozostałych cyklach rozliczeniowych wysokość limitu kredytowego wynosi 500,00 zł .

8. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości, w zakresie określonym przez Operatora.

9. Klient uzgodni z PTC stosowanie urządzeń realizujących funkcje zakończenia sieci stałej (Fixed Cellular Terminal), lub działających na podobnej zasadzie, w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Era.

10. PTC ma prawo wypowiedzenia Umów zawartych w ramach niniejszej promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta ze zobowiązania określonego w pkt II ppkt 9.

III. Czas trwania umowy

1. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem o świadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy.

2. Abonent przyjmuje na siebie:
2.1. zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych;
2.2. zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczenia opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z Cennikiem.

3. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt III ppkt 2.1, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC, do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej w wysokości 1000,00 zł . Kara umowna będzie pomniejszona w stosunku miesięcznym w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt III ppkt 1 i celu Umowy, który na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu zestawu promocyjnego i usług.

4. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożność utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn:

 • złożenia przez Abonenta w PTC o świadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem 24 pełnych Cykli rozliczeniowych okresu jej obowiązywania,

 • rozwiązania przez PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w §17 ust 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez PTC,

 • utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonania związanych z tym obowiązków określonych w pkt III ppkt 5.1.

5. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 pełnych Cykli rozliczeniowych od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
5.1. Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia utraty do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

Opinie:

Opinie archiwalne (17):

Komentuj

Komentarze / 17

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: