Promocja "Sieć firmowa dla małych firm" w sieci Era

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 5

Regulamin promocji "Sieć firmowa dla małych firm" w sieci Era:

I. Opis oferty 

1. W okresie od dnia 1 października 2003 roku do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą ofertą promocyjną, jednak nie dłużej niż do dnia 15 października 2003 roku (włącznie) przy jednoczesnym zakupie minimum 2 kart SIM i wyborze taryf: Biznes 500 VIP, Biznes 240 VIP, Biznes 180 VIP, Biznes 120 Pro, Biznes 60 Pro, TAKAjakTY L, TAKAjakTY M, TAKAjakTY S, PTC operator sieci Era oferuje: 

 • opłata za połączenia pomiędzy wszystkimi aktywacjami zakupionymi w ramach promocji "Sieć firmowa dla małych firm" (minimum 2 karty SIM, maksimum 10 kart SIM), które będą zarejestrowane na jednym koncie abonenckim odpowiedzialnym za płatność z upustem 63% do 30 września 2004 roku; 

 • opłata za połączenia z jednym numerem stacjonarnym (składającym się z minimum 5 cyfr bez uwzględnienia prefiksu kierunkowego) wybranym dla wszystkich numerów w Sieci firmowej z upustem 63% do 30 września 2004 roku; 

 • Aparaty telefoniczne w cenie*: 

  Modele telefonów Biznes 500 VIP,
  Biznes 240 VIP,
  Biznes 180 VIP
  TAKAjakTY L
  Biznes 120 Pro,
  Biznes 60 Pro,
  TAKAjakTY M
  TAKAjakTY S 
  Motorola T722i 1,00 zł 1,00 zł 99,00 zł
  Motorola v70 1,00 zł 199,00 zł 699,00 zł
  Nokia 3410 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
  Nokia 3510i 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
  Nokia 6100 1,00 zł 99,00 zł 199,00 zł
  Nokia 6310i 1,00 zł 1,00 zł 199,00 zł
  Nokia 6610 1,00 zł 49,00 zł 99,00 zł
  Nokia 6800 599,00 zł  799,00 zł 1299,00 zł 
  Nokia 7210 299,00 zł 499,00 zł 899,00 zł
  Nokia 7650 1,00 zł  199,00 zł 799,00 zł
  Nokia 8310 1,00 zł 49,00 zł 399,00 zł
  Sagem myX-5m 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
  Sagem myX-6 1,00 zł 99,00 zł 599,00 zł 
  Samsung C100 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 
  Samsung V200 499,00 zł 799,00 zł 1299,00 zł
  Siemens S55 1,00 zł 49,00 zł 399,00 zł
  Siemens SL45i z zestawem głośno mówiącym 1,00 zł 99,00 zł 699,00 zł 
  Siemens SL55 399,00 zł 599,00 zł 899,00 zł
  Siemens ST55 1,00 zł 99,00 zł 499,00 zł
  Sony Ericsson T68i  1,00 zł 1,00 zł  99,00 zł
  Sony Ericsson T610 1,00 zł 149,00 zł 699,00 zł 

  * Podana cena nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata ta w niniejszej promocji wynosi 19,00 zł netto (23,18 zł z VAT) i jest doliczana do pierwszego rachunku. 

 1. W przypadku zakupu aparatu telefonicznego, którego cena była różna w zależności od wyboru taryfy, Klient nie może zmienić taryfy na taryfę z niższym abonamentem, w którym cena tego aparatu była inna, przez 12 pełnych Cykli rozliczeniowych. 

 2. W przypadku gdy w ciągu pierwszych pełnych 12 Cykli rozliczeniowych Klient wybierze dodatkowo usługę Taniej w sieci Era, Między nami, Sieć korporacyjna lub Rozmowy lokalne na numerze włączonym do promocyjnej sieci firmowej, opłata za minutę połączenia naliczana będzie z najkorzystniejszym upustem. 

 3. W przypadku wyboru taryfy TAKAjakTY L, TAKAjakTY M, TAKAjakTY S czas połączenia z numerem promocyjnym nie wlicza się do sumarycznego czasu połączeń wychodzących, który po 30. i po 60. minucie powoduje obniżanie stawki za połączenia. W tych taryfach promocyjny upust na połączenia naliczany będzie: 

  • do sieci Era w godzinach 6:00-23:00 od stawki Opłata za połączenia krajowe od 1. do 30. minuty, a w godzinach 23:00-6:00 od stawki Opłata za połączenia nocne do sieci Era, 

  • na numery stacjonarne przez całą dobę od stawki Opłata za połączenia krajowe od 1. do 30. minuty. 

 4. Połączenia z numerami z 63% upustem pomniejszają pulę pakietu bezpłatnych minut w przypadku wybrania taryf Nowa Era Biznes. 

 5. Skorzystanie ze stacjonarnego numeru promocyjnego musi być potwierdzone zapisaniem jego w umowie, pod którą podpisuje się Klient. 

 6. W trakcie trwania promocyjnej umowy terminowej Abonent nie może zawiesić świadczenia usług na własne życzenie. 

 7. Cesja powoduje utratę promocyjnych upustów na połączenia z numerami włączonymi do promocyjnej sieci firmowej i wybranym numerem stacjonarnym. 

 8. W trakcie trwania promocyjnej umowy terminowej nie ma możliwości przejścia na taryfy inne niż Biznes 500 VIP, Biznes 240 VIP, Biznes 180 VIP, Biznes 120 Pro, Biznes 60 Pro, TAKAjakTY L, TAKAjakTY M, pod warunkiem podanym w pkt I ppkt 1a. 

 9. Z oferty można skorzystać u Doradców Biznesowych, Autoryzowanych Doradców Biznesowych, w salonach i sklepach firmowych sieci Era, a także autoryzowanych punktach sprzedaży sieci Era. 

 10. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych a terminem uaktywnienia upustów promocyjnych do 2 dni roboczych. 

 11. Z oferty może skorzystać tylko przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.1999 roku, Prawo działalności gospodarczej, który przedłoży dokumenty potrzebne do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.W promocji dostępne są taryfy: Biznes 500 VIP, Biznes 240 VIP, Biznes 180 VIP, Biznes 120 Pro, Biznes 60 Pro, TAKAjakTY L, TAKAjakTY M, TAKAjakTY S. 

II. Postanowienia ogólne 

 1. PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawą nabycia promocyjnych zestawów objętych niniejszą promocją u Doradcy Biznesowego lub Autoryzowanego Doradcy Biznesowego sieci Era, w salonach i sklepach firmowych sieci Era, a także w autoryzowanych punktach sprzedaży sieci Era jest Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą korzystającą z promocji a PTC. 

 2. PTC, operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z kartą SIM sieci Era. 

 3. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 pełne Cykle rozliczeniowe. Cena przyłączenia do sieci w przypadkach nieobjętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99,00 zł netto (120,78 zł z VAT). 

 4. PTC, operator sieci Era informuje, że Doradcy Biznesowi, Autoryzowani Doradcy Biznesowi oraz sprzedawcy nie mają prawa do pobierania żadnych wpłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą. 

 5. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi u każdego Doradcy Biznesowego i Autoryzowanego Doradcy Biznesowego sieci Era, w salonach i sklepach firmowych sieci Era, a także w autoryzowanych punktach sprzedaży sieci Era. 

 6. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, że usługa Poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji. 

 7. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość limitu kredytowego w czterech pierwszych Cyklach rozliczeniowych w wysokości 200,00 zł. W pozostałych cyklach rozliczeniowych wysokość limitu kredytowego wynosi 500,00 zł. 

 8. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości, w zakresie określonym przez Operatora. 

III. Czas trwania umowy 

 1. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy. 

 2. Abonent przyjmuje na siebie:
  2.1. zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych; 
  2.2. zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczenia opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z Cennikiem. 

 3. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt III ppkt 2.1, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC, do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej w wysokości 1000,00 zł. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt III ppkt 1 i celu Umowy, który na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu zestawu promocyjnego i usług. 

 4. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożność utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn: 

  • złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem 24 pełnych Cykli rozliczeniowych okresu jej obowiązywania, 

  • rozwiązania przez PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w §17 ust 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez PTC, 

  • utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonania związanych z tym obowiązków określonych w pkt III ppkt 5.1. 

 5. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 pełnych Cykli rozliczeniowych od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

5.1. Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia utraty do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem. 

 1. W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami zawartymi w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora z postanowieniami niniejszych Warunków Oferty Promocyjnej pierwszeństwo będą miały postanowienia Warunków Oferty Promocyjnej

Opinie:

Opinie archiwalne (5):

Komentuj

Komentarze / 5

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: