Promocja "Wakacyjny prezent" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: www.plus.gsm.g.pl
Opinie: 57

Regulamin promocji "WAKACYJNY PREZENT"

1. Promocja "Wakacyjny Prezent" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.


2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 15,00 zł + VAT.

3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

5. Promocyjna cena netto w zł aparatów telefonicznych wchodzących w skład zestawów wynosi odpowiednio:

Zestaw

Model aparatu telefonicznego

Cena netto w zł

Zestaw 1

Nokia 3310

1,00+ VAT

Zestaw 2

Siemens S40

1,00+ VAT

Zestaw 3

Nokia 5510

55,10+ VAT

Zestaw 4

Nokia 6310i

499,00+ VAT

Telefony Nokia 5510 i Nokia 6310 dostępne są tylko w taryfach Czasami 150, Często 50, NonStop 50, Czasami 100, NonStop 100, Często 150, NonStop 150, NonStop 300.

6. Promocja "Wakacyjny Prezent" trwa od 1 sierpnia 2002 i jest ograniczona liczbą zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 31 sierpnia 2002 roku.

7. Do wzięcia udziału w Promocji "Wakacyjny Prezent" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Wakacyjny Prezent":
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

9. Klient nabywający Zestaw promocyjny albo zawierający jedynie Umowę może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często, Non Stop.

10. Klient otrzymuje pakiet 300 wiadomości tekstowych (SMS) do wykorzystania w okresie 6 miesięcy od daty podpisania Umowy w taryfach Często 50, Non Stop 50, Często 100, Non Stop 100, Często 150, Non Stop 150, Non Stop 300. Wiadomości SMS w usłudze SMS Premium nie dotyczącą SMS wliczonych w abonament. Opłata pobierana w ramach usługi SMS Premium dotyczy wyłącznie usług dostępnych w ramach podanego w cenniku zakresu numerów. Opłata za wysłanie jednej wiadomości tekstowej SMS jest jednakowa i niezależna od używanego planu taryfowego

11. Abonenci, którzy wybiorą aktywację w wybranej taryfie spośród planów taryfowych Czasami i Często, mogą uruchomić dodatkowo usługę "Sami Swoi za 5gr" z obniżonymi opłatami za połączenia z wybranymi (co najwyżej 3) numerami w sieci Plus GSM. Niezależnie od daty uruchomienie usługi "Sami Swoi za 5gr", opłaty po obniżonych, promocyjnych stawkach naliczane będą przez okres 6 miesięcy od daty aktywacji karty SIM.
Opłata miesięczna za jeden numer w usłudze "Sami Swoi za 5gr" wynosi 2,00 zł + VAT.

12. Poza usługą "Sami Swoi za 5 gr." Abonenci mogą aktywować również usługę "Sami Swoi" (możliwość wyboru numerów krajowych operatów sieci stałych). Łączna liczba wybranych numerów w usługach "Sami Swoi za 5 gr." i "Sami Swoi" nie może być większa niż trzy. Opłaty za połączenia z wybranymi numerami w usłudze "Sami Swoi" pobierane będą zgodnie z cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.


13. Chęć aktywacji usługi "Sami Swoi za 5gr" bądź usługi "Sami Swoi" klienci powinni zgłaszać w Dziale Obsługi Klienta, oraz poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (znajdujące się w Internecie pod adresem http://www.plusgsm.pl).

14. Opłaty promocyjne w usłudze "Sami Swoi za 5gr", naliczane są, z zastrzeżeniem pkt 15 i pkt. 16, po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie i dotyczą krajowych połączeń z wybranymi (co najwyżej 3) numerami w sieci Plus GSM (z wyjątkiem połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy, połączeń z poczta głosową i połączeń przekazywanych) i wynoszą 5gr + VAT za minutę.

15. Opłaty promocyjne w usłudze "Sami Swoi za 5 groszy'' w aktywowanej taryfie, wybranej spośród planu taryfowego Czasami obejmują połączenia wykonywane poza godzinami szczytu, w weekendy i w nocy.

16. Opłaty promocyjne w usłudze "Sami Swoi za 5 groszy'' w aktywowanej taryfie, wybranej spośród planu taryfowego Często obejmują połączenia wykonywane w godzinach szczytu oraz poza godzinami szczytu i w nocy.

17. Bez względu na liczbę wybranych numerów, pierwszy wybór numerów do listy w usłudze "Sami Swoi za 5gr" bądź "Sami Swoi" jest bezpłatny. Za każdą modyfikację listy numerów wybranych w usłudze "Sami Swoi za 5gr" pobierana jest opłata w wysokości 5,00 zł + VAT. Przez modyfikację listy należy rozumieć: dodanie numeru, usunięcie numeru bądź zmianę któregokolwiek numeru z listy.

18. Klient może zrezygnować z korzystania z usługi "Sami Swoi za 5gr".

19. Po okresie promocyjnym wybrane przez Klienta numery w ramach usługi "Sami Swoi za 5 gr." stają się numerami w usłudze "Sami Swoi". Opłaty za usługę "Sami Swoi" będą naliczane zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM. Po okresie promocyjnym usługa "Sami Swoi" może być deaktywowana na życzenie Klienta, zgodnie z cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM. Deaktywacja usługi "Sami Swoi" odbywa się poprzez Dział Obsługi Klienta, oraz poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (znajdujące się w Internecie pod adresem http://www.plusgsm.pl).

20. W przypadku skorzystania z usługi "Sami Swoi za 5gr" zmiana taryfy w okresie 6 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w Promocji "Wakacyjny Prezent" powoduje zaprzestanie naliczania opłat wg zasad tej usługi.

21. Jeżeli Klient dokona aktywacji w wybranej taryfie jednej z planów taryfowych Czasami lub Często, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut wliczonych w abonament w danym planie taryfowym, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. W ostatnim miesiącu promocji minuty wliczone w abonament w okresie promocyjnym i po okresie promocyjnym są naliczane osobno, proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu, w którym kończy się okres promocyjny. Oznacza to, że niewykorzystane minuty za część miesiąca, w której trwała promocja nie przechodzą na okres po promocji

22. W Promocji "Wakacyjny Prezent" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

23. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia jej zawarcia Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

24. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT.

25. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 24, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 26 niniejszego Regulaminu.

26. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł

27. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 26 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

28. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

29. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

30. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT.

31. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 29 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

32. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

33. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Privet Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci). wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

34. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania kart SIM, działających w sieci Plus GSM, wyłącznie w celu realizacji połączeń zainicjowanych z tych kart.

35. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM, ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

36. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 33-35, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 26

37. Promocja "Wakacyjny Prezent" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

38. Klient biorący udział w Promocji "Wakacyjny Prezent" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

39. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Wakacyjny Prezent" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

40. Cena wymienionych w pkt. 5 aparatów telefonicznych, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:

Model aparatu telefonicznego

Cena netto w zł aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych

Nokia 3310

699,00+ VAT

Siemens S40

799,00+ VAT

Nokia 5510

899,00+ VAT

Nokia 6310i

1699,00+ VAT

41. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + VAT.

Opinie:

Opinie archiwalne (57):

Komentuj

Komentarze / 57

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-07-30 20:59
  Może czas na wakcyjny Prezent i sobie podarować Plusa ciekawe czy mnie ktoś tu w komentarzach do tego newsa przekona:P
  0
 • Users Avatars Mini
  AnderSen pisze: 2002-07-30 21:10
  A mnie się tak marzy, że kiedyś zamiast wklejanych regulaminów będą się pojawiać kilkuzdaniowe streszczenia: czym ta promocja się różni od poprzednich, jaka cena telefonów zaskakuje, jakie są dodane bonusy. Dalibóg - nie mam siły czytać tych elaboratów, nie tylko ze względu na upały
  0
 • Users Avatars Mini
  JAGODA pisze: 2002-07-30 21:22
  Wole promocje Wybór na Plus
  0
 • Users Avatars Mini
  l_s pisze: 2002-07-30 22:07
  promocja taka sobie w sumie - ceny telefonów nie powalają na kolana, wyboru specjalnego też nie ma, SMSy tylko dla taryf często i non-stop. A teraz do redakcji - pod tabelką macie błąd, chyba że nie jestem na bierząco i taryfa CZĘSTO 100 zamieniła sie na CZASAMI 100.
  0
 • Users Avatars Mini
  sandrzej pisze: 2002-07-30 22:13
  nowa nazwa reszta stare...
  0
 • Users Avatars Mini
  fian pisze: 2002-07-30 22:30
  Super !!!! Długość regulaminu odwrotnie proporcjonalna do atrakcyjności promocji.
  1
 • Users Avatars Mini
  marek pisze: 2002-07-30 22:35
  i to ma byc promocja?
  1
 • Users Avatars Mini
  minio pisze: 2002-07-30 22:46
  6310i za 499,00 zł netto 300 SMS-ów gratis i połączenia z 3 numerami PLUS-a po 0,05 zł netto/1min. przez 6 miesięcy i co? Okazuje się że nikt nie jest zadowolony. Za mało, za drogo, i do d.u.p.y. Jeżeli ktoś uważa tą promocje za beznadziejną i jest przekonany że aktualnie ERA i IDEA oferuje o wiele lepsze warunki np. z 6310i to gratuluje optymizmu :)
  -1
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-07-30 23:06
  m.kubiczek***darmowe minuty 10 darmowe sms-y 20 jezeli komuś tyle starcza na miesiąc,to właściwie nie powinien narzekać na zadną sieć.Przy takim kliencie,to każdy operator pójdzie z torbami,to tak żartem,ale gdy wydaje sie powiedzmy już powyżej 150zł. miesięcznie,to można stwierdzić,jakie tryfy i który operator mi najbardziej pasuje.Piszesz Idea to szlam,ale podaj chociaż dlaczego dla mnie Idea ma najlepszą ofertę,bo mi pasuje jednakowa opłata bez podziału na godziny,czy sieci do której bym dzwonił i takie mam potrzeby,a teraz Twój ruch podaj co Ci nie pasuje w stosunku do Twoich potrzeb czyt.opłat w Erze czy Idei.pzdr.
  -1
 • Users Avatars Mini
  piokuk pisze: 2002-07-30 23:41
  Zgadzam sie z miniem! Juz naprawde nie wiem jaką promocję trzeba zrobić żeby zadowolić tych wszystkich malkontentów którzy tutaj wypisują swoje brednie. Od pewnego czasu zaglądam na tę strone i tylko spordycznie zauważam kogokolwiek kto byłby z czegokolwiek zadowolony. To za drogo, to za tanio... Takie sobie p....nie z którego nnic nie wynika. Przestaje się dziwić, że w tym kraju wszyscy są pesymistami... Żenada... FUJ
  -1
 • Users Avatars Mini
  timeport pisze: 2002-07-31 00:44
  no ta promocja to już coś sami powiedzcie : ))))) ja tam jestem zadowolony i połączenia głosowe i smsy i pięcio groszówki : ))) i w to mi graj : )) bravo oby tak dalej coprawda jest to promocja dla klientów którzy troszeczke gadają ale nie można mieć wszystkiego : )))
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2002-07-31 00:45
  masakrycznie dluga lista aparatow, 5gr x 3, dobre , jak ciagna to dalej to znaczy ze jest potrzebne
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-07-31 00:53
  Bardzo fajna cena 6310i (przynajmniej dla mnie). Więc jesli komuś Plus odpowiada to spoczko promocja :P
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-07-31 00:56
  Co prawda mi osobiście Plus nie pasi, ale jesli komuś odpowiada to szanuję jego wybór :P
  0
 • Users Avatars Mini
  dwx pisze: 2002-07-31 01:00
  Tu nie chodzi o to czy jest sie zadowolonym czy nie (chociaz zgadzam sie z PIOKUKiem że u nas przeważają pesymiści), komentujemy ten artykuł i ta promocję, prawda? A ta oferta tak naprawdę niczym nie różni się od ostatnich sprzed paru dni (członków partii, rolników, itp, itd). Może i polakom trudno dogodzić bo zawsze będą narzekać, ale czemu żaden operator się nie przełamie i nie zaproponuje czegoś tak atrakcyjnego że bedzie się opłacoło zrezygnować z umowy z innym. Czy trzeba tak dużo? (CDN - długość tekstu)
  0
 • Users Avatars Mini
  dwx pisze: 2002-07-31 01:00
  ... CD Chyba nie: dobry uzytkowy telefon w cenie do 50 zł, abonament 30-40 zł brutto, w tym 20-30 min poł z płynną wymianą na SMS, stała taryfa do różnych operatorów, taryfikacja co 30s, niska cena aktywacyjna, np 3 jakieś tanie numery (Sami swoi, blisko siebie, itp) za grosze, umowa na rok (nikt jej nie bedzie zrywał jak warunki bedą atrakcyjne), tańsze połączenia poza szczytem - AŻ TAK DUŻO CHCĘ???Byłaby to chyba najbardziej popularna taryfa dla przeciętnych ludzi, czy by tak nie można? Można ale po co obniżać koszty kiedy klienci i tak zapłacą....;-P
  0
 • Users Avatars Mini
  piokuk pisze: 2002-07-31 01:08
  Chcesz dużo. Ostatnio w jednym z salonów PLUSA powiedzieli mi, że jak mi sie nie podoba to droga wolna (moge juz sie pozegnac z PLUSEM), ale to fajna siec, a tylko pracownik byl ograniczony... Kazdy ma swoje indywidualne preferencje. Ja np. wole mniej placic do PLUSA i nie chce zadnej jednolitej stawki. Nikt nie da mi 25 groszy za minute w sobote i niedziele do wszyskich sieci. Nie wybrzydzajmy. Kiedys bedzie lepiej.
  0
 • Users Avatars Mini
  adminek pisze: 2002-07-31 01:08
  nic ciekawego. nic godnego zachytu
  0
 • Users Avatars Mini
  tresor23 pisze: 2002-07-31 01:19
  czy promocja wybór na plus dalej bedzie aktywna i będzie można kupic Nokia 5510 i w tej promocji?
  0
 • Users Avatars Mini
  Michał pisze: 2002-07-31 01:22
  Kan: w Plusie mam czasami 10 +15 (Jubileuszowa) -nie jest to mój jedyny telefon - i za 45 SMSów i 74 minuty rozmów wg bilingu zapłacę ok 75 zł. To już przyzwoite ceny. Oczywiscie wynika to z faktu, jak korzystam z tego aparatu. Ale dla mnie np płaska taryfa jest nie do przyjęcia- to dobre dla biznesu. Dlatego Plus ma PLUS ,z ę niezależnie od tego czy jesteś osoaba fizyczna czy masz działalność, mozesz wybrać taryfę płaską lub nie. A na taryfę wekendową PLUS wpadł już dawno - 25 gr /min do wszystkich w Plusie to naprawde dbra oferta. Minuta rozmowy w cenie SMSa - kto da wiecej???
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-07-31 01:54
  cena 6310 jest zachecajaca, bonusy niezle...in minus jest brak duzego wyboru telefonow. Zreszta dawno juz w plusie nie bylo promo z dobrymi bonusami, wiec ta jest ok :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Tygrysek urwisek pisze: 2002-07-31 02:27
  Podobaja mi sie te rozmowy za 5gr. Jakis czas temu - jako dobry klient Plusa :) -dostalem wraz z rachunkiem oferte "Sami Swoi za 5gr". Mily prezent. Nie trzeba wtedy patrzec na zegarek gdy sie dzwoni do kogos bliskiego. Wkoncu to jest taniej niz rozmowy miejscowe w Tepsie. Zaledwie 3zl za godzine rozmowy! Fajnie bylo by gdyby na stale zagoscila taka oferta w cenniku Plusa. Abonament tez nizszy niz w TeleKompromitacji + pula darmowych minut. Promocje uwazam za dobra.. nawet bardzo dobra.
  0
 • Users Avatars Mini
  Jerry pisze: 2002-07-31 03:02
  Nie rozumiem punktu 35 regulaminu. Czy ktoś potrafi go wytłumaczyć ?
  0
 • Users Avatars Mini
  smp pisze: 2002-07-31 03:08
  chyba chodzi o przekierowania lae sam nie jestem pewien, kolejne zwilosci i bezsensowne zapisy w regulaminach, niedlugo dojdzie do tego ze warunkiem zawarcia umowy bedzie zakaz odbierania polaczen od innych operatorow ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  pawel_k pisze: 2002-07-31 09:36
  Dobra cena 6310i ... kiedy w Idei będzie ten telefon i w "normalnej" cenie ????? ktoś wie ????
  0
 • Users Avatars Mini
  dwx pisze: 2002-07-31 10:02
  Oczywiście chodzi o przekierowanie! Załózmy taka sytuację: popisałeś umowę i masz np 3 numery za 5 gr, tak sie składa że twój znajomy też podpisał umowę (nawet w innej sieci) i też ma jakiś tam promocyjny numer (akurat) twój, dzwoni do ciebie, a ty robisz przekierowanie na jakiś numer z twojej listy, w efekcie on płaci np. 5 gr/min + ty płacisz 5gr/min. TANIEJ? Poza tym ten drugi aparat wcale nie musi być obcy może być tego samego właściciela i może być w nim zrobione na stałe przekierowanie na inny. Punkt ten pojawił sie w regulaminach już jakiś czas temu, jak weszły te tanie numery - bo przecież POLAK POTRAFI!
  0
 • Users Avatars Mini
  dwx pisze: 2002-07-31 10:07
  Ale jest jeszcze inny sposób o którym operatorzy się dowiedzieli i wprowadzili poprawkę do regulaminu że te numery za np. 1, 2 czy 5 gr moze być tylko w tej samej sieci. Ludzie zaczęli kombinować wykorzystując kart prepaidowe op. stacjonarnych gdzie połączenie z dowolnym miejscem w Polsce kosztuje 34 gr brutto a np z krajami europy czy też USA 99 gr netto. to jest kilkakrotnie taniej. Jest trochę kłopotliwe korzystanie z takiego systemu - ale czego polak nie zrobi zeby troche zaoszczędzić!! :-D
  0
 • Users Avatars Mini
  Oli pisze: 2002-07-31 11:25
  Gdzie tam jest napisane kiedy mozna, czy tez przez ile miesiecy nie bedzie mozna zmienic abonamentu?
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-07-31 11:33
  dwx - dokladnie to co piszesz, kumpel ma fon w plusie, skorzystal z promo ze dawali 3 numery ulgowe (na plus i stacjon). Poniewaz ja mam abon. z bezplatnym przekierowaniem plus via plus wiec koles sobie ustawil tani num. do mnie a jak chcial dzwonic na plusa to ja go przekierowywalem. Efekt - wszystkie (!) polaczenia z plusem mial za 5 gr. Polak potrafi :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  emfuz pisze: 2002-07-31 11:37
  Do AnderSen: "A mnie się tak marzy, że kiedyś zamiast wklejanych regulaminów będą się pojawiać kilkuzdaniowe streszczenia: czym ta promocja się różni od poprzednich, jaka cena telefonów zaskakuje, jakie są dodane bonusy. Dalibóg - nie mam siły czytać tych elaboratów, nie tylko ze względu na upały" POPIERAM totalnie juz nie mam ochoty czytac tych "tomow" regulaminu i niestety jak widze powyzsze to po prostu "olewam" ten news i czytam na innym portalu. OPAMIETAJCIE SIE!!!!!!!!! Moze niedlugo bedziecie wklejac instrukcje obslugi telefonu przy tescie badz opisie.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-07-31 11:38
  Kolejna lipa ze strony plusa, procze ceny na 6310i, ale nie zmienia to faktu, ze promocja jest calkowicie do bani, a plus wpadl juz w jakis taki dziwny ciag beznadziejnych promocji, ale tak juz jest jak firma chce za wszelka cene osiagnac sukces, choc wogole nie wie jak go osiagnac!
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2002-07-31 12:01
  Oli: patrz punkt 20 regulaminu. Czyli jak weźmiesz abo. w Non Stop (w tej taryfie nie możesz mieć 3 nrów po 5gr/min) albo w ogóle nie skorzystasz z tej możliwości to nie ma żadnych konsekwencji. Czyli 300 frikowych SMSów nawet jak na drugi dzień zmienisz na abo czasami 10 za 25 zeta, nie przepadnie. Pzdr. 2 ALL.
  0
 • Users Avatars Mini
  pawica pisze: 2002-07-31 12:16
  Qba: beznadziejny to ty jestes.żygac sie chce jak sie czyta takie komentarze.napisz nam moze ktora siec daje lepsze warunki bo chyba ja jestem slepy te marne 25 smsów w erze czy przechodzace darmowe minuty w idei ktore i tak nie przechodza najczesciej poniewaz i tak sie je wykorzystuje co miesiac w całości
  0
 • Users Avatars Mini
  looc pisze: 2002-07-31 14:51
  cieplix: hmm, nie sadzisz, ze operator ukroci tego typu opcje, jak zobaczy ile traci na polaczeniach? fakt, ze my potrafimy kombinowac, ale operator to tez polacy :) ...greetz...
  0
 • Users Avatars Mini
  ad-minek pisze: 2002-07-31 16:48
  Kolejna lipa ze strony ... Quby. Powiedzial co wiedzial. A poniewaz nic nie wiedzial to tez nic rzeczowego nie powiedzial. Wazne, ze sa punkty. Tresci sie nie spodziewajcie. Za duzo byscie chcieli od biednego Quby.
  0
 • Users Avatars Mini
  ad-minek pisze: 2002-07-31 16:53
  Errata do tekstu Quby: Kolejna lipa ze strony Quby, procz smiechu do bolu brzucha, ale nie zmienia to faktu, ze teksty Quby sa calkowicie do bani, a Quba wpadl juz w jakis taki dziwny ciag beznadziejnych komentarzy, ale tak juz jest jak chlopak chce za wszelka cene osiagnac sukces, choc wogole nie wie jak go osiagnac!
  0
 • Users Avatars Mini
  GAGA pisze: 2002-07-31 17:20
  ad-minek: zazdrosny jesteś o punkty czy co? Qba jest pierwszy i tak zostanie!
  0
 • Users Avatars Mini
  Haures pisze: 2002-07-31 17:28
  Promocja przyzwoita ale w tym roku chyba nic nie przebije wyboru na plus m.kubiczek moglbys wyjasnic co miales na mysli pisząc na temat ideii bo nic nie zrozumialem
  0
 • Users Avatars Mini
  ad-minek pisze: 2002-07-31 17:34
  GAGA: Jak widzisz pisze tu nie bedac zalogowanym, wiec zadnych punktow nie zbieram. A Quba faktycznie jest pierwszy. To fakt ktoremu nie zaprzeczam. Tylko pytanie w czym? Zazdrosny o bycie "Pierwszym Nadwornym Blaznem Serwisu Gsmonline" nigdy nie bede :)
  0
 • Users Avatars Mini
  kucharz pisze: 2002-07-31 20:59
  Moim zdaniem bardzo fajna promocja , szkoda że kupiłem w poprzedniej.
  0
 • Users Avatars Mini
  mc pisze: 2002-07-31 22:20
  Masz rację Qba promocja do dupy i nie przejmuj się komentarzami tych palantów co kupili tel w Plusie i nie potrafią przyznać się do błędu. CHCESZ PŁACIĆ NAJWIĘCEJ ZA POŁĄCZENIA KUP TELEFON W PLUSIE
  0
 • Users Avatars Mini
  artjaw pisze: 2002-07-31 22:30
  dużego wyboru w zestawach to ja tu nie widzę
  0
 • Users Avatars Mini
  maciass pisze: 2002-08-01 01:20
  Ja ma bon 500 w 5plus ktory musze wukozystac do pazdziernika i czekam na fajnom promocjie zeby kupic sobie komore ale zadnej fajnej nima, no moze ta ostania jest ok z minutami i smsami PRZEZ 24 MIESIACE A NIE PRZEZ 6 WKONCU UMOWA JEST NA 2 LATA, jak we wrzesniu nie bedzie fajnej promocji z nokia 6310i to za bon 5plus kupuje telekarty i je sprzedaje ps jest ktos kto jest w programie 5plus i werbuje za 1500 duzo osob z checia wymienie opinie na temat 5plus pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  Albi pisze: 2002-08-01 02:10
  nawet fajna wakacyjna promocja...
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-08-01 09:44
  Wiekszosc z was jest tak zaslepiona w plusie, ze nie potrafi przyznac ze plus od dluzszego czasu nie wypuscil zadnej ciekawej promocji, przepraszam przeciez dla was jest Rolnik 4! Powodzenia z plugiem!
  0
 • Users Avatars Mini
  Steve pisze: 2002-08-01 14:24
  %#$@$%#@%&% od tego, co prezentuje ta promocja... podpisuję się obiema rękami pod oceną postów Qby, wydaną przez ad-minka. Trafnie ująłeś sens (a raczej bezsens;-)) pustych komentarzy Qby ad-minku. Pzdr
  0
 • Users Avatars Mini
  Steve pisze: 2002-08-01 14:40
  napisałem: a.b.s.t.r.a.h.u.j.ą.c :-))) teraz a propos promocji, jest niestety kiepska. Cena na 6310i jest fajna, ale... trzeba to okupić wyższym abonamentem, który nie wiadomo przez jaki okres (ja się nie doczytałem) trzeba opłacać. A więc jest to taka zwykła manipulacja: zapłacisz więcej za fonik na starcie- masz wolną rękę w wyborze taryf. PLUS cię skredytuje i nie wyciągniesz z portfela mniej pieniążków- zabulisz za drogie taryfy. Ten mechanizm był też w promo z 5510 i innych. No więc ludzie się kuszą na tą "niższą" cenę. Ostatnią fajną promocję w PLUS-ie, jaka mi się podobała i zapadła w pamięć to "50% taniej przez 18-mcy...". Dlaczego nie dadzą takiej opcji: 70-90% ceny słuchawki + taryfa z obnizonymi o 60-70% kosztami połączeń? Sądzę, że rozsądni, umiejący kalkulować i UŻYWAJĄCY telefonu ludzie by się znaleźli. Pzdr
  0
 • Users Avatars Mini
  Steve pisze: 2002-08-01 14:41
  "... i wyciągniesz z portfela mniej pieniążków..." miało być;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-08-02 09:38
  Wytlumacz mi co sensownego mozna napisac o tak kiepskiej i beznadziejnej promocji, troche juz spaczonego plusa! Tak wlasciwie to nic ciekawego, ale ty wpisujesz litanie nawet do byle czego! Moze napisz jakis tomik poezji!??
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2002-08-02 13:09
  Steve: Nie do końca jest tak jak mówisz... Już wyzej pisałem, że można zmienić taryfę (na niższą też) i przepada Ci wtedy usługa "Sami Swoi" 3 numery/5 gr ale 300 bezpłatnych SMS-ów nie przepada !!! To może jakieś przeoczenie speców od regulaminu, no ale obowiązuje to, co jest napisane (zob. pkt 20). No a w promo "Wybór na plus" jakakolwiek zmiana abo (nieważne czy w górę czy w dół) powoduje utratę bezpł. minut albo SMS-ów. No i N 6310i tam kosztuje 799netto a tu 499 netto. To jest 366 zeta różnicy po ubruttowieniu... Teraz tylko pytanie: lepiej mieć przez 24 miechy te min. lub SMS-y czy ten bonus przez pół roku, możliwość zmiany taryfy choćby na 2-gi dzień nawet na czasami 10 za 25 zeta no i te 366 zł ??? Ja wybieram to drugie !!! Pzdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2002-08-04 12:59
  dobra ta proma, 1) rozmowy tansze z wybranymi 2) mozliwosc wyboru z drugiej strony mala elastycznosc taryfowa, ale to juz wymuszone systemem bilingowym
  0
 • Users Avatars Mini
  maciass pisze: 2002-08-05 20:45
  TEJ PROMOCJI KURDE NIE MA NIE MA NIE MA NIE MA!!!!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  kucharz pisze: 2002-08-08 20:40
  TAK SOBIE CZYTAM I STWIERDZAM ŻE LUDZIOM BARDZO BARDZO TRUDNO DOGODZIĆ!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  marta pisze: 2002-08-11 18:49
  CO ZA DEBILIZM I OGRANICZENIE TYCH WSZYSTKICH, KTÓRZY TYLKO ZRZĘDZĄ. TAK!NAJLEPIEJ TELEFONY ZA ZŁOCISZA I 150 MIN GRATISOWYCH, ACH, CO JA PISZE-DARMOWE POŁACZENIA!I UMOWA NAJLEPIEJ TAKA BY MOZNA BYŁO JA W KAZDEJ CHWILI ZERWAC BEZ KOSZTÓW. LUDZIE! JESTESCIE OGRANICZENI!!! ZACZNIJCIE PRACE W HANDLU TO ZOBACZYCIE- CZY WY TEZ PRACUJECIE ZA DARMO?SKAD WASZE WYPŁATY? SKAD SAMOCHÓD FIRMOWY? I KOMÓRKA KTÓRA FIRMA OPŁACA? NIE ZYJEMY W SYMBIOZIE- ŻYCIE TO PASOZYTNICTWO!!! MARTA PLUS GSM
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2002-08-11 23:26
  Qrwa, ta promo jest tylko wirtualna !!! ona jest ogranoiczona teryt. do województw: mazowieckiego, łódzkiego i białostockiego (albo pomorskiego?). Poza tymi woj. nie kupisz fona w tej promo !!! To jeest wielka ściema !!! Fajnie że w regulaminie nie ma ani słowa na ten temat...
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2002-08-11 23:28
  sorki za ten wulgarny język ale naprawdę człowieka ponosi jak się dowiaduje o takich rzeczach...
  0
 • Users Avatars Mini
  Steve pisze: 2002-08-26 13:25
  He, he, he fajny ten plus:-)
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: