Promocja "WYBÓR NA PLUS" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: www.plus.gsm.g.pl
Opinie: 60

REGULAMIN PROMOCJI "WYBÓR NA PLUS"

1. Promocja "Wybór na Plus" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi:

a) 30,00 zł + 22% VAT - w przypadku podpisania Umowy zawierającej zobowiązanie nierozwiązywania jej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy,
b) 15,00 zł + 22% VAT - w przypadku podpisania Umowy zawierającej zobowiązanie nierozwiązywania jej przez okres nie krótszy niż 24 miesiące.

3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

5. Promocyjna cena w zł aparatów telefonicznych wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio:

Zestaw

Model aparatu telefonicznego

Cena w zł przy zawarciu umowy na okres nie krótszy niż 24 miesiące

Cena w zł przy zawarciu umowy na okres nie krótszy niż 12 miesięcy

Zestaw 1

Siemens C35i

1,00+ 22% VAT

99,00+ 22% VAT

Zestaw 2

Motorola T192

1,00 +22% VAT

99,00+ 22% VAT

Zestaw 3

Siemens M35i

1,00+ 22% VAT

119,00+ 22% VAT

Zestaw 4

Nokia 3310

1,00+ 22% VAT

149,00+ 22% VAT

Zestaw 5

Samsung SGH-R210s

1,00+ 22% VAT

149,00+ 22% VAT

Zestaw 6

Siemens S40

1,00+ 22% VAT

249,00+ 22% VAT

Zestaw 7

Samsung SGH N100

1,00+ 22% VAT

249,00+ 22% VAT

Zestaw 8

Nokia 3330

49,00+ 22% VAT

249,00+ 22% VAT

Zestaw 9

Sony CMD-J7

49,00+ 22% VAT

249,00+ 22% VAT

Zestaw 10

Sony CMD-J70

49,00+ 22% VAT

249,00+ 22% VAT

Zestaw 11

Motorola T191

49,00+ 22% VAT

249,00+ 22% VAT

Zestaw 12

Nokia 3410

49,00+ 22% VAT

249,00+ 22% VAT

Zestaw 13

Nokia 5510

55,10+ 22% VAT

259,00+ 22% VAT

Zestaw 14

Siemens C45

79,00+ 22% VAT

279,00+ 22% VAT

Zestaw 15

Ericsson T65

99,00+ 22% VAT

399,00+ 22% VAT

Zestaw 16

Nokia 8210

99,00+ 22% VAT

399,00+ 22% VAT

Zestaw 17

Motorola V50

199,00+ 22% VAT

399,00+ 22% VAT

Zestaw 18

Motorola T260

299,00+ 22% VAT

-

Zestaw 19

Ericsson T39m

299,00+ 22% VAT

-

Zestaw 20

Nokia 6210

399,00+ 22% VAT

-

Zestaw 21

Nokia 6250

499,00+ 22% VAT

-

Zestaw 22

Siemens ME45

499,00+ 22% VAT

-

Zestaw 23

Siemens S45

499,00+ 22% VAT

-

Zestaw 24

Samsung SGH A300

499,00+ 22% VAT

-

Zestaw 25

Samsung SGH A400

499,00+ 22% VAT

-

Zestaw 26

Nokia 6310

599,00+ 22% VAT

-

Zestaw 27

Motorola V66

599,00+ 22% VAT

-

Zestaw 28

Nokia 6510

699,00+ 22% VAT

-

Zestaw 29

Nokia 8310

749,00+ 22% VAT

-

Zestaw 30

Nokia 6310i

799,00+ 22% VAT

-

Zestaw 31

Ericsson T68

949,00+ 22% VAT

-

Zestaw 32

Sony Ericsson T68i

999,00+ 22% VAT

-

Zestaw 33

Siemens SL 45

999,00+ 22% VAT

-

6. Promocja "Wybór na Plus" trwa od 11 lipca 2002 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 1 września 2002 roku.

7. Do wzięcia udziału w Promocji "Wybór na Plus" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu wybranego przez Klienta okresu nierozwiązywania umowy odpowiednio 12 miesięcy lub 24 miesiące od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Wybór na Plus":
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

9. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często, Non Stop.

10. W Promocji "Wybór na Plus" otrzymuje do wyboru bonifikatę na wykonywane połączenia lub wysyłane SMS.

11. Klient dokonuje wyboru preferowanej formy bonifikaty (na wykonywane połączenia lub wysyłane SMS) w momencie podpisania umowy. W okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy nie ma możliwości zmiany formy bonifikaty.

12. Wysokość bonifikaty równa jest iloczynowi wymienionej w pkt. 14 liczby minut lub iloczynowi wymienionej w pkt. 15. liczby SMS oraz wysokości opłaty za jedną minutę rozmowy w momencie realizacji połączenia lub jednego wysłanego SMS.

13. Bonifikata, o której mowa w pkt. 10 i 11, pomniejszająca rachunek telefoniczny, udzielana będzie przez pełne 24 okresy rozliczeniowe, z tym że pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od dnia aktywacji karty SIM do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. Bonifikata nie wykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie jest przenoszona do następnego okresu rozliczeniowego, ani też nie jest zwracana.

14. W przypadku wyboru bonifikaty na wykonywane połączenia w Promocji "Wybór na Plus" podstawą do obliczenia jej wysokości jest 10 minut w okresie rozliczeniowym, we wszystkich taryfach.

15. W przypadku wyboru bonifikaty na wysyłane SMS w Promocji "Wybór na Plus" podstawą do obliczenia jej wysokości jest 20 SMS w okresie rozliczeniowym, we wszystkich taryfach.

16. Zgodnie z konstrukcją planów taryfowych, bonifikata na wykonywane połączenia dotyczy :
a) w przypadku planów taryfowych Często i Non Stop połączeń wykonywanych w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy.
b) w przypadku planu taryfowego Czasami połączeń wykonywanych poza godzinami szczytu, w weekendy i w nocy.

17. Udzielona bonifikata dotyczy:
a) w przypadku bonifikaty na wykonywane połączenia: pierwszych płatnych krajowych połączeń głosowych wykonanych po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie. Bonifikata nie dotyczy połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy połączeń z numerami typu 0700XXXXXX, połączeń z poczta głosową oraz połączeń przekazywanych.
b) W przypadku bonifikaty na wysyłane wiadomości SMS: pierwszych płatnych wiadomości SMS (w przypadku taryf dostępnych w planach taryfowych Często i Non Stop)., natomiast w przypadku taryf dostępnych w planie taryfowym Czasami - pierwszych płatnych wiadomości SMS po wykorzystaniu pakietu SMS zawartych w abonamencie. Bonifikata nie dotyczy wiadomości SMS Premium tj. wiadomości wysłanych na numery z zakresu 7000 - 8099.

18. Zmiana taryfy w okresie 24 miesięcy od daty aktywacji w Promocji "Wybór na Plus" powoduje zaprzestanie naliczania bonifikaty, o której mowa w pkt.10.

19. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w wybranym planie taryfowym, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut i SMS wliczonych w abonament, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.

20. W Promocji "Wybór na Plus" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + 22% VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

21. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem wybranego przez Klienta okresu nierozwiązywania Umowy (12 lub 24 miesiące od dnia jej zawarcia) Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

22. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + 22% VAT.

23. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 22, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 24 niniejszego Regulaminu.

24. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.

25. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 24 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

26. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

27. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

28. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu wybranego okresu nierozwiązania Umowy ( odpowiednio 12 i 24 miesiące ) od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +22% VAT.

29. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 27 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

30. Promocja "Wybór na Plus" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

31. Klient biorący udział w Promocji "Wybór na Plus" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

32. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Wybór na Plus" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

33. Cena wymienionych w pkt. 5 aparatów telefonicznych, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:

Model aparatu telefonicznego

Cena w zł aparatu telefonicznego oferowanego na zasadach ogólnych

Siemens C35i

649,00+ 22% VAT

Motorola T192

799,00+ 22% VAT

Siemens M35i

699,00+ 22% VAT

Nokia 3310

699,00+ 22% VAT

Samsung SGH-R210s

749,00+ 22% VAT

Siemens S40

799,00+ 22% VAT

Samsung SGH N100

999,00+ 22% VAT

Nokia 3330

899,00+ 22% VAT

Sony CMD-J7

699,00+ 22% VAT

Sony CMD-J70

699,00+ 22% VAT

Motorola T191

799,00+ 22% VAT

Nokia 3410

899,00+ 22% VAT

Nokia 5510

899,00+ 22% VAT

Siemens C45

899,00+ 22% VAT

Ericsson T65

949,00+ 22% VAT

Nokia 8210

1049,00+ 22% VAT

Motorola V50

1299,00+ 22% VAT

Motorola T260

1499,00+ 22% VAT

Ericsson T39m

999,00+ 22% VAT

Nokia 6210

1299,00+ 22% VAT

Nokia 6250

1299,00+ 22% VAT

Siemens ME45

1299,00+ 22% VAT

Siemens S45

1299,00+ 22% VAT

Samsung SGH A300

1099,00+ 22% VAT

Samsung SGH A400

1299,00+ 22% VAT

Nokia 6310

1499,00+ 22% VAT

Motorola V66

1299,00+ 22% VAT

Nokia 6510

1499,00+ 22% VAT

Nokia 8310

1899,00+ 22% VAT

Nokia 6310i

1699,00+ 22% VAT

Ericsson T68

1699,00+ 22% VAT

Sony Ericsson T68i

1899,00+ 22% VAT

Siemens SL 45

1899,00+ 22% VAT

34. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + 22% VAT.

Opinie:

Opinie archiwalne (60):

Komentuj

Komentarze / 60

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-07-10 01:54
  Ceny jak ceny. Pozatym to + :P
  0
 • Users Avatars Mini
  Markinson pisze: 2002-07-10 02:17
  Na wrzesień przymierzam się do zakupu 6310i. Jakie macie doświadczenia ztym telefonem. Opłaca się zakup za taką kwotę?
  0
 • Users Avatars Mini
  SZ3RYF pisze: 2002-07-10 02:19
  to chyba +, ze + :)
  0
 • Users Avatars Mini
  piwo pisze: 2002-07-10 02:30
  Ale belkot.... Nie moge sie w tym polapac, nie mozna wprost napisac o co chodzi..?
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-07-10 02:33
  piwo : jesli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze :P
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-07-10 02:35
  Markinson : pozatym ze sie bezustanku wiesza to spoko fonik :P
  0
 • Users Avatars Mini
  Markinson pisze: 2002-07-10 02:41
  Może we wrześniu będzie miał nowszy soft. Ja kupiłem 6210 zaraz po polskiej premierze i też czasami się wieszał, ale nie było tragicznie. Na Infosystemie w Poznaniu wgrali mi oprogramowanie 5.02 (gratis na stanowisku plusa) i od tego czasu ten telefon jest dla mnie niezastąpiony :)
  0
 • Users Avatars Mini
  dziobek pisze: 2002-07-10 02:44
  a jakies profity procz telefonow?
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-07-10 02:45
  Markinson : miejmy nadzieję że tak kiepska sytuacja szybko sie zmieni (oczywiście na lepsze) POZDRAWIAM
  0
 • Users Avatars Mini
  196906 pisze: 2002-07-10 02:46
  Już się gubię gdzie jest jakaś różnica między tymi wszystkimi promocjami?
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-07-10 02:53
  *** 196906 *** czytaj mały druczek :) POZDRAWIAM
  0
 • Users Avatars Mini
  madzer pisze: 2002-07-10 08:41
  swietnie...kolejna promocja plusa nic nie wnosząca...
  0
 • Users Avatars Mini
  artjaw pisze: 2002-07-10 09:13
  ładny wybór
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-07-10 09:13
  Ważne,że mozna nawet za cene droższego telefonu zakupić abo 12-miesięczne.:P
  0
 • Users Avatars Mini
  Grzegorz N. pisze: 2002-07-10 09:45
  Dla nie umiejących czytać regulaminów. Profity : Do wyboru - 10 darmowych minut przez 2 lata lub 20 SMS przez 2 lata. Klient deklaruje swój benefit w momencie podpisywania umowy.
  0
 • Users Avatars Mini
  madzer pisze: 2002-07-10 09:48
  grzegorzN: cos ty taki mądry...? moze masz do czynienia z reklamą w plusie?
  0
 • Users Avatars Mini
  p7778 pisze: 2002-07-10 10:11
  promocja jak promocja, a foniki niewiele się zmieniły (chodzi mi tutaj o ich ceny - no może poza paroma wyjątkami N3410, N5510...). ogólnie kolejna szumna nazwa i niewiele różnic pomiędzy innymi promocjami tego operatora. pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  timeport pisze: 2002-07-10 10:16
  JAK ZWYKLE REWELACJA : (((( CIEKAWE CO JESZCZE BEDZIE JAK WSZYSTKO JEST PRAWIE TAKIE SAMO : ((( I ŻADNYCH CUDÓW JUŻ OD DŁUŻSZEGO CZASU NIE WIDZIAŁEM : (( NIESTETY A MOŻE DOCEKAMY SIĘWRESZCIE JAKIEJŚ MILUTKIEJ PROMOCJI NO ZOBACZYMY PRZYNAJMNIEJ MIEJMY TAKĄ NADZIEJE : )))..
  0
 • Users Avatars Mini
  Jarekbis pisze: 2002-07-10 10:20
  Ciągle te promocje na telefony, a gdzie jakieś ciekawe dodatki ? Inwencja twórcza opów już się chyba skończyła, teraz promują same telefony. Po takich prmocjach długo będziemy czekać na obniżenie cenników, przecież trzeba będzie zarobić na te zakupione telefony. Gratulacje dla wszystkich opów.
  0
 • Users Avatars Mini
  Em pisze: 2002-07-10 11:05
  Qrwa czym się różni ta promocja od innych Plusa - przecież jedynie \"P.I.E.P.P.R.Z.O.N.Ą NAZWĄ\" Niech Plus nie traktuje ludzi jak kr*etynów i nie zmienia nazw jak skarpetek dla jednej oferty. I do tego te czytelne warunki \"Wysokość bonifikaty równa jest iloczynowi wymienionej w pkt. 14 liczby minut lub iloczynowi wymienionej w pkt. 15. liczby SMS\" Ja bym dodał jeszcze że klient może dokupić \"sumę smsów z pkt. 12 lub iloraz rozmów z pkt. 11 a następnie zróżniczkować to jeśli wybierze taryfę Nonstop 50\" Żenada!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-07-10 11:06
  Są dodatki- 10 minut przez dwa lata czyli 20 minut. no i nie powiecie ze cena nowosci-nokii 3410 (poza tm ze to IMHO badziewie) jest rewelayjna. Parapet 5510 też niczego sobie. no i jeszcze t65 za 99 PLN. Więc bez przesadyzmu, choć ja wolałem promocję SS za 5 groszy.
  0
 • Users Avatars Mini
  rhat pisze: 2002-07-10 11:26
  Ja nie bardzo czaję głosy krytyki. Przecież ta promocja jest dużo lepsza od (przyznaję bedziewnych) dobrych kilku miesięcy. Czy 10 minut to jest mało? Ja czekałem na jakąś sensowną promocję i uważam, że się doczekałem. Jarekbis, powiedz mi, co to są sensowne dodatki?
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-07-10 11:51
  JAk slucham niektorych to mi sie slabo robi... zawsze sie cos nie podoba !!! A to to zle, a to tamto nie tak...ludzie, bezmuzgowymi deklami jestescie? Jak dali wiecej minut i nizsze ceny fonow, to byl pisk ze tylko 24 miesiace...wiec jest 12 miesiecy i drozsze fony, to tez sie niektorym nie podoba. A jak ktos jest cepem i nie umie czytac regulaminu, to niech sie najpierw DOUCZY, lub zadzwoni do informacji handlowej...tam udziela szeczegolowych informacji. Upał się wam chyba udziela i to aż za bardzo...
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-07-10 12:04
  fajna sprawa ze to przez 24 miechy te 10 min jest ale te iloczyny sa cos pomieszane nie mozna poprostu napisac ze 10 min gratis i to wszystko
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawel pisze: 2002-07-10 12:21
  Promocja bardzo podobna do jubileuszowej 601 minut tylko w cyro 12 miesiecznym sa drogie fony. Ogolnie nie jest zla ta promocja. Ciekawe co wymysla na urodziny.....?
  0
 • Users Avatars Mini
  Em pisze: 2002-07-10 12:21
  CiepliX: \"A jak ktos jest cepem i nie umie czytac regulaminu\" można zamienić na \"A jak ktoś jest cepem i nie zna podstaw ortografii\". Sprawdź w słowniku słowo \"bezmuzgowymi\" i nie wyzywaj ludzi od dekli.
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawel pisze: 2002-07-10 12:23
  Em- wiesz moim zdaniem Cieplix ma troche racji, no ale nad ortografia to niech popracuje :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Gadek pisze: 2002-07-10 12:29
  oj ludzisaka niektorzy to chyba tylko popatrza na tytul promocji ceny fonow i ..... jazda jaka to lipa i do dupy promocja znowu. tragedia ... Moim zdaniem promocja jest fajna i ciekawa.
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2002-07-10 12:30
  jarpol - to jest 10 min na miesiąc lub 20 SMS-ów też na miesiąc, a więc przy cyro na 2 lata jest 240 min albo 480 SMS. Ceny niektórych fonów spadły, ale zauważcie, że w porównianiu z poprz. promo (chyba "wakacje z plusem") cena N 6310i wzrosła!!! Kosztowała 699zeta a teraz o stówkę więcej. Ale nie ma co narzekać... Myślę, że na tle promocji z ostatnich miechów jest i tak ok w miarę. timeport, Jarekbis i Em przesadzacie trochę z tą krytyką. To się nazywa być malkontentem :) ...Chyba idę w końcu kupić T68i. Nara wszystkim...
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawel pisze: 2002-07-10 13:14
  Ta promocja to chyba odpowiedz Plusa na teryfy extra w erze-cos tam kombinuja. Moim zdaniem jest całekiem ciekawa tym bardziej ze po 18 miesuacach otrzymuje sie minuty z tytułu Plus Tobie i jest całkiem spoko
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-07-10 13:23
  Faktycznie duzy wybor w promocji :) ma swoje zalety: wczesniej wspomniany wybor, mozliwosc wyboru dlugosci umowy, bonusy. Nie zawsze beda Wam dawac t68i za 1zl wiec przestancie zrzedzic. Plus daje wybor w promocjach, zeby kazdy znalazl taka, ktora mu najbardziej pasuje i to jest jak najbardziej dobre posuniecie! Zejdzcie wreszcie na Ziemie i nie oczekujcie niewiadomo czego od promocji. Nie macie na co narzekac? tak Wam sie nudzi? na sloneczko wyjdzcie, to moze sie rozjasni co po niektorym.
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-07-10 13:48
  Cieplix ma racje. Wiekszosci i tak promocje nie dotycza, bo juz maja telefony, a operatorzy jak dotad nie dali takim maniakom mozliwosci wymiany telefonu co promocje :))) Wiekszosc ludzi telefon trkatuje jak zwykly przedmiot ktory przydaje sie na codzien i operator do tych wlasnie osob kieruje swoje promocje. Gdby chcial zadowolic Was to musialby juz dawno zwinac interes. Ludzie opanujcie sie to sa tylko promocje, raz lepsze raz gorsze. A ktos jezeli potrzebuje kupic to kupi a ten co to tylko gada to nic mu sie nie bedzie podobalo. I jeszcze jedno, wiekszosc tak sie tu wymadrzajacych to abonenci z najnizszym abo i rachunkiem nieprzekraczajacym 100zl. A takiemu abonentowi nikt nie da t68 za 100 zl. W promocji jest 16 telefonow do 100 zl a Wy jeszcze narzekacie, Cieplix ma racje brakuje wam mozgu :)))))))) Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  Haures pisze: 2002-07-10 15:03
  Moim zdaniem jedna z najlepszych promocji w ostatnim czasie.
  0
 • Users Avatars Mini
  Elvis pisze: 2002-07-10 16:48
  No super promo:)
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-07-10 16:57
  Nie cieszcie sie. Ja odwiedzilem salon Plusika w Poznaniu, by dowiedziec sie, ze 5510 nie ma i nie wiadomo kiedy będą. Na moją sugestię, by Pani przedzwoniła do mnie, kiedy będą, dowiedziałem się, że "my mamy tylu klientów, że nie możemy zadzwonić". cholera, kolejna firma, której klienci przeszkadzają pracować :-(
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-07-10 17:09
  jarpol, masz net, wejdz sobie do sklepu plusa na necie, zloz zamowienie i nie ma problemu. Narzekacie ze czegos nie ma a to wyjatkowo proste, kurier dostarcza wszystko do domu, i jak jest to aktywacja to nie pobieraja zadnych dodatkowych oplat. Nie szukacje problemu tam gdzie go nie ma
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-07-10 17:20
  Nie, ja akurat chciałem tę nokię jako aparacik w PWA. A problem, wydaje mi się, jest. I to raz, że brakuje w salonie terminali ( a promocje ruszają, więc chyba nie ma mowy o "wyczerpaniu zapasów"?) a dwa w podejściu do klienta ( dość nieplusowym IMHO)
  0
 • Users Avatars Mini
  Zdzisław Dyrman pisze: 2002-07-10 17:21
  Em, madzer i jeszcze kilku innych mózgowców. Właściwa dla Was promocja to możliwość wymiany telefonu po miesiącu i jego zakup za nie więcej niż 1PLN (brutto, z możliwością rozłożenia na raty) oraz dodatkami typu 1000 gratisowych min. miesięcznie i 5000 SMSów. Wasza roszczeniowość i bezwstydna bezczelność jest na miarę tego prymitywnego łobuza Leppera.
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-07-10 18:17
  jarpol: jakby tak do wszystkich mieli oddzwaniac to zamiast sprzedawac telefony tylko by dzwonili, zastanow sie. Nie ma to nic wspolnego z obsluga klietna. Mozesz wziac numer do salonu i sie dowiadywac
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-07-10 19:43
  ludzie o co Wam chodzi???to co piszecie to juz nawet nie jest smieszne!!!ciagle narzekania i tyle!!!a ta promocja jest jedna z lepszych w ostatnim czasie...przez caly okres umowy daja 10 minut lub 20 smsow a Wam malo??zalosni jestescie!!gdy ktos wybiera Czasami 10 dostaje drugie tyle minut gratis!czy to jest malo??ech szkoda gadac..ale przeciez tu odzywaja sie sami WIELCY EKSPERCI OD GSM...ciekawe gdyby Was posadzic na stolkach u opow i mielibyscie przygotowywac promocje..takie zeby firmy z torbami nie puscic...zastanowcie sie co piszecie..a najlepiej to nie odzywajcie sie w ogole tylko wydzwaniajcie sobie te astronomiczne rachunki ktore upowaznia Was do wziecia T68 za 1 zl brutto:)))))ppp
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-07-10 19:49
  jarpol: przejdz sie do innego salonu. :)
  0
 • Users Avatars Mini
  nepomucen pisze: 2002-07-10 19:50
  martom24: jeden z niewielu madrych komentarzy tutaj :) to samo kieruje do Zdzislawa Dyrmana i kilku innych. Niestety reszta czyli wiekszosc jest ponizej krytyki.
  0
 • Users Avatars Mini
  romario pisze: 2002-07-10 20:28
  I moim zdaniem ta promocja wnosi coś nowego, bo dotychczasowe opierały się tylko na niższych cenach aparatów - i nic poza tym. Teraz w ręku sprzedawców jest jakiś argument dodatkowy - 20 sms lub 10 minut do wyboru. Szkoda tylko, że zmiana taryfy jest niemożliwa przez cały okres trwania promocji - chyba, że chcemy stracić bonusy. Te głosy krytyki z Waszej strony są grubo przesadzone. Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2002-07-10 21:29
  romario: z tego co wiem taryfy nie można zmienić, ponieważ system billingowy na to nie pozwala. tzn. mozna mienic, ale tracac dodatkowe gratisy. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2002-07-10 21:31
  sorki, tzn. można zmienić...
  0
 • Users Avatars Mini
  waldus pisze: 2002-07-10 23:38
  taka sobie promocja
  0
 • Users Avatars Mini
  wally pisze: 2002-07-11 01:43
  jesli ktos czeka na promocje N6310 za 1zl to sie nie doczeka nigdy!!! a to z tego wzgledu ze placimy coraz mniejsze rachunki. operatorzy nie moga sobie pozwolic juz na tak duze dostacje do telefonikow!!! arpu (average revenue per user) czyli po polskiemu sredni dochod z usera miesiecznie w polsce wynosi ok 50zl!!! telefony wyzszej klasy beda nadal trzymaly swoje. wszystko za sprawa kryzysu gospodarczego. to samo dzieje sie w niemczech gdzie w promocjach za n6210 trzeba zaplacic ok 100euro a na poczatku 2001r mozna bylo ja dostac za 1 marke!!! jesli kogos to interesuje to zapraszam do lektury "twojej komorki" nr 07/2002 str. 38 artykul pt: "tansza sluchawka czy tansze rozmowy" a potem dopiero brac sie za dyskusje o nowych promocjach ze telefony sa drogie i ze promocja jest do bani!!! placcie wiecej a bedziecie kupowali za mniej :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-07-11 02:53
  wally - arpu w/g danych opow za zeszly rok ksztaltowalo sie na poziomie 80-120 zl...nie WIERZE w taki spadek...to byloby 50% mniej dochodu....imposible !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-07-11 02:59
  EM - mnie jak widac upal tez sie udzielił, tyle ze jak nie wiesz, błedow ortograficznych raczej na listach dyskusyjnych nie wytykamy...bo istnieje cos takiego jak netetykieta. Natomiast moje zdanie bylo i bedzie niezmienne. Jak sie komus promocja nie podoba, to niech leci na szczaw. Pasi? A co do bezmozgowych dekli, to przykro mi ze tak to potraktowales osobiscie....... :-(
  0
 • Users Avatars Mini
  AmEno pisze: 2002-07-11 03:27
  Trochę przygrzało...
  0
 • Users Avatars Mini
  kamil pisze: 2002-07-11 11:54
  tylko ile wynosi ta bonifikata ?
  0
 • Users Avatars Mini
  Michał pisze: 2002-07-11 12:16
  Cieplix: wally jak sądzę usrednił arpu w abo i w pre-paidzie w abo jest istotnie taki, jak piszesz, ale w pre-paid sporo niższy i stąd średnia. A ostatnio więcej ludzi aktywuje sie w pp niż w abo. zgadzam sie co do dwóch rzeczy: - większość komentujących to wielcy malkontenci a dwa, ze regulamin promocji jest napisany w sposób niezwykle zawiły - aż dwa czy trzy paragrafy zeby ustalić korzyśc dla klienta z promocji...
  0
 • Users Avatars Mini
  Kennys pisze: 2002-07-11 13:00
  Wally: arpu to nie tylko płacone przez klientów rachunki, ale również przychody z opłat interconnectowych.
  0
 • Users Avatars Mini
  PZ pisze: 2002-07-11 13:05
  W sumie promocja preferuje wybór niskich taryf - wartość bonusa jest większa. Osobiście widzę sens aktywacji w C15 lub NS15 (nie lubię osobno płacić za rozmowy w szczycie) i bez zmian do końca ... Traktując telefon jako dodatkowy - kilka rzeczy w Plusie mi pasuje ... (30 sek., GPRS-choć brak abonamentu na WAP tak jak w Erze ..., info o opłatach, możliwość 45 min. od Inteligo, stacja bazowa 700 m od domu, dobra bramka WWW-SMS i @-SMS!!!!). Pozdrawiam ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-07-11 14:08
  PZ - mnie tez wiele rzeczy pasuje...ot np. ze w 5+ mozna za 600 pkt wymienic na 2 bm gprsu - mam zamiar z tego regularnie korzystac :-) Michal - nikt nie liczy arpu laczac abonamentowcow z preepaidowcami bo to zwyczajnie nie ma sensu....
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-07-12 09:04
  Dla mnie zadna rewelacja, ale da sie zauwazyc ze plus coraz czaesciej, tak jak i era reklamuja kontrakt na 12 miesiecy! Czy juz naprawde tak zle im idzie, ajezeli tak to sa sobie sami winni! Jakosc promocji w plusie ostatnimi czasy stoi na bardzo niskim poziomie!
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-07-12 20:18
  Qba, widzę, że ty wybitnie nie lubisz plusa i ery! Ja pozwolę sie z Tobą nie zgodzić; 12 miesięczny kontrakt to znakomita przewaga nad konkurencją, która ze swoimi 24 m-cami zostaje w tyle. I dzięki lepszej, 12 miesięcznej ofercie, idzie im lepiej niż idei. A to fajnie, bo ja z idei nie korzystam. Pozdrawiam Cię Qba! P.S. A o innych zaletach np.plusa poczytaj sobie... choćby w komentarzach PZ i cieplixa
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-07-15 09:32
  jarpol, ale pamietaj, ze wielu ludzi patrzy na cene aparatuy przy zakupie, a na 12 miesiecy cena jest wyrzsza, wiec raczej biora na 24 miesiace, ale tu akurat era i plus nie moga jakos ostatnio przedstawic ciekawej oferty!
  0
 • Users Avatars Mini
  kibic pisze: 2002-08-28 03:22
  Dobra promocja, bo najnowsze aparaty.
  0
 • Users Avatars Mini
  LoRD pisze: 2003-03-17 00:44
  ciekawe... ja kupilem tel. w tej promocji, zmienilem taryfe po kilku mc. i mam nadal te smsy :D
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: