Promocja „Wymiana telefonu z Pakietem Minut Ekstra – 24” w sieci Era

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 29

Niniejsze warunki Oferty Promocyjnej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. dla obecnych Abonentów sieci Era określają zasady i zakres oferty „Wymiana telefonu z Pakietem Minut Ekstra – 24 cykle rozliczeniowe” zwanej dalej „Wymiana telefonu z Pakietem Minut Ekstra – 24” w okresie od 08.04.2003r. do odwania.

1. Oferta „Wymiana telefonu z Pakietem Minut Ekstra – 24” umożliwia Abonentom zakup nowego aparatu telefonicznego z określonej przez Sprzedawać puli, po preferencyjnej cenie bez aktywacji wraz z dodatkowym pakietem Minut Ekstra, który zwiększa, przez okres obowiązywania Aneksu do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych lub do momentu zawarcia kolejnego Aneksu, liczbę bezpłatnych minut przysługujących w ramach określonego planu taryfowego o liczbę określoną w tym aneksie. Minuty Ekstra będą przyznawane co miesiąc.

2. Operator zastrzega sobie prawo do określania puli dostępnych modeli aparatów w ofercie oraz uzależnienia ich dostępności i ceny w zależności od wybranej taryfy. W przypadku zakupu telefonu w ramach oferty „Wymiana telefonu – 24”, którego cena może być różna w zależności od wyboru taryfy, Klient nie może zmienić taryfy na niższą, przy której cena zakupu wybranego telefonu byłaby wyższa, przez 12 pełnych Cykli Rozliczeniowych.

3. Z oferty „Wymiana telefonu z Pakietem Minut Ekstra – 24” może skorzystać każdy Abonent sieci Era, który:

 • spełnia kryteria każdorazowo określone przez Operatora, (są one dostępne w punktach sprzedaży Operatora dokonujących wymiany telefonów oraz w Biurze Obsługi Abonenta*)

 • uregulował wszystkie wymagalne należności wobec PTC

 • podpisze przy skorzystaniu z oferty Aneks do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, przedłużający ją na następne 24 pełne Cykle rozliczeniowe licząc od daty podpisania Aneksu do Umowy

4. Przy podpisywaniu Aneksu do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych wybierze jedną z taryf Moja (Moja 25 Start, Moja 40 Medium, Moja 80 Medium, Moja 140 VIP, Moja 240 VIP) lub Biznes (Biznes 15 Start, Biznes 60 Pro, Biznes 120 Pro, Biznes 180 VIP, Biznes 240 VIP)**. 
Za wybór jednej z powyższych taryf PTC nie pobierze dodatkowej opłaty. Przy wyborze taryfy z cennika Nowa Era zmiana nastąpi na pakiet podstawowy. Zmiana usług taryfowych: Usługi Naliczania, Usługi Tanich Połączeń będzie możliwa w kolejnym cyklu rozliczeniowym

5. Sposób naliczania minut i SMS–ów zawartych w abonamencie zgodny jest z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych PTC posiadanej lub wybranej taryfy.

6. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Umową o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era, dostępnymi w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach i sklepach firmowych sieci Era lub u doradców biznesowych sieci Era.

7. Oferta skierowana przez Operatora do Abonenta w formie pisemnej, ważna jest przez 30 dni kalendarzowych licząc od daty wysyłki oferty (z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to dodatkowych przywilejów promocji). Po upływie w/w okresu oferta może ulec zmianie. Abonentowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Operator zastrzega sobie prawo do przedstawienia Abonentowi nowej oferty zachowującej ważność przez okres kolejnych 30 dni kalendarzowych.

8. W przypadku podpisania Aneksu do Umowy w ramach niniejszej oferty zgodnym zamiarem stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od daty podpisania Aneksu przy realizacji oferty „Wymiana telefonu z Pakietem Minut Ekstra – 24”

9. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba .e jedna ze stron złoży na 30 dni przed jego upływem oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy.

10. Abonent przyjmuje na siebie:

a. zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od daty podpisania Aneksu, przy realizacji oferty „Wymiana telefonu z Pakietem Minut Ekstra – 24”

b. zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z Cennikiem.

11. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania niepieniężnego, o którym mowa w pkt. 8, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie Operatora do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej w wysokości 650 zł w przypadku realizacji oferty „Wymiana telefonu z Pakietem Minut Ekstra – 24”.
Kara umowna będzie pomniejszana w stosunku miesięcznym w zależności od czasu w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru stron, o którym mowa w pkt. 8 i celu umowy, który na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu telefonu. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył równie. przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn:

 • złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy O Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem okresu jej obowiązywania,

 • rozwiązania przez PTC Umowy O Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach o których mowa w i 17 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polska Telefonię Cyfrowa,

 • utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywanie związanych z tym obowiązków określonych w pkt. 12.

12. W przypadku utraty karty SIM przed upływem 24 pełnych Cykli rozliczeniowych licząc od daty podpisania Aneksu przy realizacji oferty „Wymiana telefonu z Pakietem Minut Ekstra – 24”, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania. Abonent ma również obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

13. Warunków niniejszej oferty nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości, w zakresie każdorazowo określonym przez Operatora.

14. Oferta Minuty Ekstra dotyczy płatnych połączeń krajowych niezależnie od pory dnia, z wyłączeniem połączeń z numerami 602950000, 602951000, 602913, 604010101, 604020202 oraz Numerami premium określonymi w Cenniku

15. Minuty Ekstra są rozliczane zgodnie ze sposobem naliczania opłat za połączenia krajowe. Do pakietu Minuty Ekstra nie są wliczane przekierowania oraz połączenia typu fax i dane. Minuty Ekstra nie podlegają zamianie na SMS–y. Przechodzenie Minut Ekstra dotyczy tylko i wyłącznie oferty przy wyborze jednej z nowych taryf z cennika Nowa Era Moja lub Nowa Era Biznes i działa na takiej samej zasadzie jak Przechodzenie bezpłatnych minut opisane w tych cennikach.

16. Skorzystanie z oferty Minuty Ekstra powoduje w danym Cyklu rozliczeniowym:

 • rozliczenie bezpłatnych minut dostępnych w aktualnie posiadanej taryfie w okresie od pierwszego dnia danego Cyklu rozliczeniowego do dnia uaktywnienia Minut Ekstra, proporcjonalnie do liczby dni, w których karta SIM jest aktywna w ww. okresie,

 • rozliczenie bezpłatnych minut dostępnych w aktualnie posiadanej taryfie i Minut Ekstra łącznie w okresie od dnia uaktywnienia Minut Ekstra do ostatniego dnia Cyklu rozliczeniowego, proporcjonalnie do liczby dni, w których karta SIM jest aktywna w ww. okresie.

17. W kolejnych Cyklach rozliczeniowych Minuty Ekstra są rozliczane po wykorzystaniu bezpłatnych minut zawartych w abonamencie (z uwzględnieniem niewykorzystanych bezpłatnych minut z poprzedniego cyklu rozliczeniowego).

a. Niewykorzystane w danym cyklu rozliczeniowym Minuty Ekstra można wykorzystać w następnym cyklu rozliczeniowym.

b. Minuty Ekstra przechodzące na następny cykl rozliczeniowy są rozliczane zgodnie z Naliczaniem standardowym lub posiadana usługa Naliczania.

18. PTC zastrzega sobie prawo do udostępnienia Minut Ekstra:

a. w przypadku realizacji oferty w Salonie, Sklepie firmowym lub Autoryzowanym Punkcie Sprzedaży w terminie do 7 dni roboczych licząc od daty podpisania Aneksu do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych,

b. w przypadku realizacji oferty droga korespondencyjna, PTC zrealizuje ofertę w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania poprawnie wypełnionego przez Abonenta formularza Aneksu do Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. O realizacji oferty Operator poinformuje Klienta za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej SMS.

Opinie:

Opinie archiwalne (29):

Komentuj

Komentarze / 29

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2003-04-09 16:03
  moze i z tego skorzystam juz w tym tygodniu
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2003-04-09 16:07
  ale znowu brak info o tym jakie są aparaty i jakie sa te upusty - chyba kanał a nie informacja
  0
 • Users Avatars Mini
  Gonzales pisze: 2003-04-09 16:14
  Cóż, nie ma to jak pełna i konkretna informacja...
  0
 • Users Avatars Mini
  marek995 pisze: 2003-04-09 16:40
  Niech nam ceny pokażą!!! Daję głowę że są one inne niż przy nowych umowach.
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2003-04-09 16:59
  no i telefony pewnie bedą typu 3310 lub C55
  0
 • Users Avatars Mini
  romario pisze: 2003-04-09 17:04
  czekajcie, dzwonię się dowiedzieć o aparaty...
  0
 • Users Avatars Mini
  spiro pisze: 2003-04-09 17:10
  ciekawe czy era zrezygnuje z oplat miesiecznych za telefon po wymianie... same znaki zapytania z tej "informacji"
  0
 • Users Avatars Mini
  plutoo pisze: 2003-04-09 17:16
  era koniecznie chce wszystkich ogolić ze starych taryf - oczywiście rozłożyła sobie to w czasie - bo jesli ja mam starą moja i ryczałt na wap i chce podpisać aneks to tylko na minuty - jak mówi regulamin era premia - (era ma obowiązek przedłużyć mi umowe na starej taryfie) ale ta oferta jest uboga tu natomiast, raz że nie płaci sie za przejście na nową taryfe, 2 że są powiedzmy niezłe słuchawki, 3 że minuty extra przechodzą na następny miesiąc, itd... hehe ale nawet jak coś namieszają i w przyszłości gdy bede chciał podpisać aneks -era powie ze tylko na nową taryfę - to ja podziękuję i dalej bede korzystał z mojej starej taryfy____ERO nigdy nie oddam Ci ryczałtu na WAP !!!!!!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  romario pisze: 2003-04-09 17:33
  już wiem, od alcatela ot311 do siemensa m50 - który jest najnowszym modelem w tej propozycji, a do tego 10 minut miesięcznie... średnio ciekawie..., szczególnie słuchaweczki kiepskie!
  0
 • Users Avatars Mini
  plutoo pisze: 2003-04-09 17:38
  ciekawe jak bedą dane traktujące o klientach którzy odchodzą z sieci...za jakiś czas.
  0
 • Users Avatars Mini
  szymon_ pisze: 2003-04-09 17:40
  faktycznie telefony marne daja cos, lepiej rozwiazac umowe i podpisac nowa lepiej sie na tym wyjdzie.....;)
  0
 • Users Avatars Mini
  majkel1976 pisze: 2003-04-09 17:50
  same cienkie fonki...szukaja jeleni...i zamiast przedluzyc umowe...czekam dalej...
  0
 • Users Avatars Mini
  plutoo pisze: 2003-04-09 17:50
  to wygląda mi tak że Era ma "speców" od przeglądania takich stron jak ta i podobnych, Ci spece czytają komentarze, chodzą sobie po grupach dyskucyjnych, przekazują do działu "promocji" :) ery a tam produkuje sie kolejne promocje...tylko coś czuje że nie bardzo One (te promocje) wstrzeliwują się w nasze postrzeganie dobrej promocji PTC sp. z bardzo o.o.
  0
 • Users Avatars Mini
  katasz pisze: 2003-04-09 17:57
  no brakowalo tego wlasnie - byla albo wymiana albo minuty - dobrze ze zdecydowali sie to polaczyc... a co do sluchawek to mam nadzieje ze bedzie cos ciekawego... I pojde jutro wymienic :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Magda pisze: 2003-04-09 19:44
  Moi drodzy...gadacie gadacie a nie doczytaliście, że ta propozycja jest dla osób, które płacą b. niskie rachunki. Dla klientów pow. 50zł. miesięcznie są telefony dostępne z ogólnej promocji, czyli wszystkie .... :)
  0
 • Users Avatars Mini
  sokrates pisze: 2003-04-09 23:11
  Magda gdzie to wyczytałaś bo ja jakoś nie umiem. Raczej doszłem do tego że nie moża łączyć z innymi promocjami. A więc klapa
  0
 • Users Avatars Mini
  fiksum pisze: 2003-04-10 00:18
  lepiej uruchomić sobie nowa aktywacje przed zakończeniem starej. tylko jest jedna wada traci sie stary numer (ale przynajmniej są sensowne telefony)
  0
 • Users Avatars Mini
  Fazi pisze: 2003-04-10 02:22
  plutoo: w czerwcu mam koniec umowy, starą moją i niskie rachunki za telefon. nie korzystam z wapu bo nie mam telefonu z gprs. czy opłaca mi się przechodzić na wymienioną wyżej promocję? a może pozostać w starej moja i i tylko kupić telefon z tą funkcją?
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2003-04-10 02:35
  a jakie są teraz sensowne telefony w Era biznes 60 ???
  0
 • Users Avatars Mini
  plutoo pisze: 2003-04-10 10:40
  Fazi : myśąle że bez dwóch zdań powinieneś zostać przystarej....za 10 pln masz gprs 24h na dobe a to jest bardzo dobre, czyli ogólnie wszystko co masz na wapie - wszystkie informacje - a pojawia się ich coraz więcej i bardzo szybko plus sms zupełnie za free (ja śląc smsy przez wap over gprs miesięcznie zyskuje jakies 40 pln), plus dwustronne gadu gadu (niezawodne) wysyłąnie i odbiór majli, czaty :), forum i wiele wiele innych....Na dzieńdzisiejszy mozesz (tak mówi i-boa) podpisac aneks na starej umowie i być jej userem w dalszym ciągu i o ile się orientuję podpisujac aneks tez masz prawo do minut extra. a zayważyłem ciekawe zjawisko ze powstaje mały rynek handlu kartami sim z ryczałtem na wap, jak cos to na priv ps. a jak bys wyposazyl sie w tel z kolorowym wyświetlaczem - to bys juz napewno nie mial watpliwosci co to starej taryfy - bo bez ryczałtu na wap przeglądanie kolorowych stron jest bez sensu pozdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  theAnalize pisze: 2003-04-10 13:11
  2 czerwca konczy mi sie umowa, czy moge juz podpisac aneks, czy musze jeszcze poczekac? Z gory dziekuje za odpowiedz.
  0
 • Users Avatars Mini
  Steve pisze: 2003-04-10 13:40
  theAnalize- zadzwoń do BOA i się zapytaj. Z mojego doświadczenia wiem, że do podpisywania aneksu można podchodzić 2-3 mies. wcześniej przed upływem 24 mies. umowy. Pzdr
  0
 • Users Avatars Mini
  Steve pisze: 2003-04-10 13:46
  Co do samego news'a- jak zwykle brak jakichkolwiek konkretów w PWA Ery :-/ Jedno jest jasne- tylko nowe taryfy! :-P A ile tych minut można dostać- też qwa nie napisali!? Krętacze... Pzdr
  0
 • Users Avatars Mini
  prvmareka pisze: 2003-04-10 13:54
  informacja niepełna, poprawić się prosze
  0
 • Users Avatars Mini
  koba pisze: 2003-04-10 15:16
  ciekawe - konsultantka w sieci era nie słyszała o takiej promocji, na stronie ery również o tym nie ma... mhmmm kaczka dziennikarska? pozdrawiam Koba
  0
 • Users Avatars Mini
  trybik pisze: 2003-04-10 18:34
  Nikt nic nie wie :) Promocja widmo? Hehe :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Barth pisze: 2003-04-10 20:50
  Myśle, że byłaby to dobra oferta pod warunkiem że że Era zaproponowałaby jakieś dobre telefony, a tu można się pomylić. Przed kilkoma dniami pisałem do boa@era.pl czy mają jakieś promocje dla stałych abonentów związane z wymianą aparatów. Odpisano mi że z wielką przyjemnością mogą podarowywać mi 25 darmowych minut miesięcznie przez 2 lata, ale o aparatach nic już nie wspomnieli. Już byłem gotów zrywać umowe i zastanowić się nad zmianą operatora, ale teraz zobaczyłem tę nową promocję. Czy wie ktoś czy Era sama przysyła tą ofertę przedłużenia czy trzeba się o nią domagać np. pisząc do nich. I dlaczego nie ma tej promocji na stronie Ery?
  0
 • Users Avatars Mini
  lukebor pisze: 2003-04-10 23:10
  Barth***: bo do tej pory miałeś do wyboru : albo ileś tam minut do abo przez 24 miesiące plus jakies dodatkowe promo, albo wymiana fona...teraz na razie to chyba sami nie wiedzą , co z powyższą promo, bo dzisiaj dzwoniłem i jeszcze nie mają dla mnie przygotowanego "czegoś tam"...więc nie wiem jeszcze, co mi zaoferują...z tego co wyżej wyczytałem, to do niektórych (chyba) będą coś przysyłać, ale tak naprawdę to chyba nie wiadomo,co...zresztą mają bez sensu termin, bo "oferta ważna jest przez 30 dni licząc od dnia wysyłki"...co to za termin...
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-04-12 23:40
  No dosc ciekawe ale troche malo szczegulowy ten news.Brak najistotneijszych inf!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: