Przedłużenie promocji "Efekt Plus" w sieci Plus GSM

Newsy
Opinie: 24

REGULAMIN PROMOCJI "EFEKT PLUS IV"

1. Promocja "EFEKT PLUS IV" obejmuje osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą , które w czasie trwania Promocji zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej wraz z aktywacją.

2. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM oferowane po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

3. Promocyjna cena Zestawów wynosi odpowiednio:

Zestaw 1:
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
b) aparatu telefonicznego Nokia 3310 w cenie 1,00 zł + VAT w planie taryfowym Często 50, 100, 150 i Non Stop 50, 100, 150, 300
Zestaw 2:
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
b) aparatu telefonicznego Nokia 6210 w cenie:
49,00 zł + VAT w planie taryfowym Często 50
49,00 zł + VAT w planie taryfowym Często 100
49,00 zł + VAT w planie taryfowym Często 150
49,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 50
49,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 100
49,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 150
1,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 300

Zestaw 3:
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
b) aparatu telefonicznego Nokia 8210 w cenie:
49,00 zł + VAT w planie taryfowym Często 50
49,00 zł + VAT w planie taryfowym Często 100
49,00 zł + VAT w planie taryfowym Często 150
49,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 50
49,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 100
49,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 150
1,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 300

Zestaw 4:
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
b) aparatu telefonicznego Siemens S40 w cenie:
49,00 zł + VAT w planie taryfowym Często 50
49,00 zł + VAT w planie taryfowym Często 100
49,00 zł + VAT w planie taryfowym Często 150
49,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 50
49,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 100
49,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 150
1,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 300

Zestaw 5:
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
b) aparatu telefonicznego Siemens SL45i w cenie:
699,00 zł + VAT w planie taryfowym Często 50
649,00 zł + VAT w planie taryfowym Często 100
599,00 zł + VAT w planie taryfowym Często 150
699,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 50
649,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 100
599,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 150
499,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 300

Zestaw 6:
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
b) aparatu telefonicznego Nokia 3330 w cenie:
99,00 zł + VAT w planie taryfowym Często 50
1,00 zł + VAT w planie taryfowym Często 100
1,00 zł + VAT w planie taryfowym Często 150
99,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 50
1,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 100
1,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 150
1,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 300

Zestaw 7:
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
b) aparatu telefonicznego Nokia 6250 w cenie:
299,00 zł + VAT w planie taryfowym Często 50
249,00 zł + VAT w planie taryfowym Często 100
199,00 zł + VAT w planie taryfowym Często 150
299,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 50
249,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 100
199,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 150
49,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 300

Zestaw 8:
składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 15,00 zł + VAT
b) aparatu telefonicznego Samsung A300 w cenie:
299,00 zł + VAT w planie taryfowym Często 50
249,00 zł + VAT w planie taryfowym Często 100
199,00 zł + VAT w planie taryfowym Często 150
299,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 50
249,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 100
199,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 150
99,00 zł + VAT w planie taryfowym Non Stop 300

4. Opłata aktywacyjna płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

5. Cena wyżej wymienionych aparatów telefonicznych wraz z aktywacją, oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:

Zestaw 1: 899,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) aparatu telefonicznego Nokia 3310 w cenie 799,00 zł + VAT

Zestaw 2: 1399,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) aparatu telefonicznego Nokia 6210 w cenie 1299,00 zł + VAT

Zestaw 3: 1299,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) aparatu telefonicznego Nokia 8210 w cenie 1199,00 zł + VAT

Zestaw 4: 799,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) aparatu telefonicznego Siemens S40 w cenie 799,00 zł + VAT

Zestaw 5: 2099,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) aparatu telefonicznego Siemens SL45i w cenie 1999,00 zł + VAT

Zestaw 6: 999,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) aparatu telefonicznego Nokia 3330 w cenie 899,00 zł + VAT

Zestaw 7: 1399,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) aparatu telefonicznego Nokia 6250 w cenie 1299,00 zł + VAT

Zestaw 8: 1199,00 zł + VAT składający się z:
a) opłaty aktywacyjnej: 100,00 zł + VAT
b) aparatu telefonicznego Samsung A300 w cenie 1099,00 zł + VAT

6. Promocja "EFEKT PLUS IV" trwa od 08 lutego 2002 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 10 marca 2002 roku.

7. Do wzięcia udziału w Promocji "EFEKT PLUS IV" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "EFEKT PLUS IV":
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usługi,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

9. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać wyłącznie jedną z taryf dostępnych w pakiecie taryf Często lub Non Stop.

10. Klient, który kupił Zestaw w ramach Promocji "EFEKT PLUS IV", w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania Umowy może zmienić wybraną zgodnie z pkt. 3 taryfę tylko na wyższą w opłacie abonamentowej i wyłącznie na taryfę należącą do pakietu Często lub Non Stop.

11. Klienci, którzy dokonają zakupu zestawu w planie taryfowym Często 50, 100, 150, Non Stop 50, 100, 150 lub 300 otrzymają pakiet 100 wiadomości tekstowych wliczonych w abonament do wykorzystanie w okresie trzech miesięcy od daty podpisania umowy.

12. Klienci, którzy dokonają zakupu zestawu w planie taryfowym Często 50, 100 lub 150 mogą dodatkowo wybrać plan "Sami Swoi za 5 groszy" z obniżonymi opłatami za połączenia z wybranymi (co najwyżej 3) numerami. Z obniżonych opłat promocyjnych Klienci mogą korzystać przez okres 6 miesięcy od daty aktywacji. Opłata miesięczna za jeden numer w planie "Sami Swoi za 5gr" wynosi 2,00 zł + VAT.

13. Chęć korzystania z planu "Sami Swoi za 5 groszy" Klienci powinni zgłaszać w Dziale Obsługi Klienta, lub poprzez Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (znajdujące się w Internecie pod adresem http://www.plusgsm.pl).

14. Opłaty promocyjne w planie "Sami Swoi za 5 groszy" dotyczą połączeń krajowych i wynoszą 5groszy + VAT za minutę połączenia z wybranymi (co najwyżej 3) numerami w sieci Plus GSM w ramach usługi Sami Swoi.

15. Opłaty promocyjne w planie "Sami Swoi za 5 groszy" obejmują połączenia w godzinach szczytu oraz poza godzinami szczytu i w nocy, niezależnie od dnia tygodnia.

16. Bez względu na liczbę wybranych numerów (co najwyżej 3) , pierwszy wybór numerów do listy w planie "Sami Swoi za 5 groszy" jest bezpłatny. Za każdą modyfikację listy numerów wybranych w planie "Sami Swoi za 5 groszy" pobierana jest opłata w wysokości 50,00 zł. Przez modyfikację listy należy rozumieć: dodanie numeru, usunięcie numeru bądź zmianę któregokolwiek numeru z listy.

17. Klient może zrezygnować z korzystania z planu "Sami Swoi za 5 groszy". Wówczas opłaty za usługę Sami Swoi będą naliczane zgodnie z cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.

18. Po okresie promocyjnym, o którym mowa w pkt. 12 wybrane przez Klienta numery stają się numerami w usłudze Sami Swoi. Opłaty za usługę Sami Swoi będą zgodne z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM. Po okresie promocyjnym usługa Sami Swoi może być deaktywowana na życzenie Klienta, zgodnie z cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM.

19. W przypadku skorzystania z planu "Sami Swoi za 5 groszy" zmiana taryfy w okresie 6 miesięcy od daty aktywacji w Promocji "EFEKT PLUS IV" powoduje zaprzestanie naliczania opłat wg tego planu.

20. Jeżeli abonent dokona aktywacji w wybranej taryfie Często i jednocześnie skorzysta z planu "Sami Swoi za 5 groszy", a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut wliczonych w abonament w danym planie taryfowym, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego. W ostatnim miesiącu promocji minuty wliczone w abonament w okresie promocyjnym i po okresie promocyjnym są naliczane osobno, proporcjonalnie do liczby dni w miesiącu, w którym kończy się okres promocyjny. Oznacza to, że niewykorzystane minuty za część miesiąca, w której trwała promocja nie przechodzą na okres po promocji.

21. W Promocji "EFEKT PLUS IV" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

22. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

a) Klient ma prawo wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + VAT.
b) W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 22a, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 23 niniejszego Regulaminu.

23. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zawieszenia świadczenia usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 1000,00 zł

24. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 23 niniejszego Regulaminu rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług Polkomtel S.A. skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

25. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

26. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 48 godzin Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z aparatem telefonicznym , który ma zostać odblokowany.

27. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +VAT.

28. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 26 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

29. Promocja "EFEKT PLUS IV" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

30. Klient biorący udział w Promocji "EFEKT PLUS IV" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

31. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "EFEKT PLUS IV" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

32. Klient w przypadku zawierania Umowy na odległość, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 7 (siedmiu) dni od dnia zawarcia Umowy.

Opinie:

Opinie archiwalne (24):

Komentuj

Komentarze / 24

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  malisz pisze: 2002-02-11 20:48
  Dobra dobra dajcie jakies telefony! a nie cegly!
  0
 • Users Avatars Mini
  karolcio pisze: 2002-02-11 20:49
  Ciekawe kiedy beda przedluzenia przedluzen?
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2002-02-11 21:04
  nie jest zla promocja wreszcie kilka obnizek. 6250 i sl45i w takich cenach dla indywidualnych no i a100 to jeszcze nie bylo
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-11 21:06
  luk23 to nie jest promocja dla klientow indywidualnych
  0
 • Users Avatars Mini
  Hammer pisze: 2002-02-12 11:36
  Qba - posluchaj dresiku z popem - jak ci sie nie podoba...to spier... na madagaskar, durniu.
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-02-11 21:13
  czyli dla uzedow i im podobnych, nic dla zwyklych zjadaczy chleba buuu
  0
 • Users Avatars Mini
  milmedyk pisze: 2002-02-11 21:30
  Coś nowego się pojawiło. Tutaj popieram opinie szanownych przedmówców. Klienci indywidualni są trochę traktowani po macoszemu.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-11 22:05
  Luk, niestety, to dla biznesu :(
  0
 • Users Avatars Mini
  smarcik pisze: 2002-02-11 22:26
  qrcze, ze tez miesiac temu nie kupilem 6210. Teraz jest po 49 zl...ale dla firm. No nie. :(((( I musze sie meczyc z moja cegla, ktora trzyma 1 dzien baterie
  0
 • Users Avatars Mini
  efen pisze: 2002-02-11 22:52
  ale foniki tylko z drozszyi abonamentami
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-02-11 23:57
  Moje mazenie siemens SL45i już za 499,00 zł + VAT tyle,że dla biznesu i w planie taryfowym non stop 300,tylko pomażyć i pozazdrościć,ale jak mówią i dla nas przyjdą dobre promocje.cze.
  0
 • Users Avatars Mini
  Giewont pisze: 2002-02-11 23:58
  Matt jedych przekonuja innych nie. Kazdy op ma wlasna polityke, kazdy chce przynosic zyski poki co udaje sie to tylko plusowi. Idea najpozniej wystartowala, w ostatnim okresie ponosila najwieksze naklady na inwestycje. A Era? wystartowala rowno z plusem a zyskow jeszcze nie przynosi. Jakbys byl udzialowcem to w ktorej sieci chcialbys miec udzialy?:)))
  0
 • Users Avatars Mini
  waldus pisze: 2002-02-12 02:12
  moze lepiej cos podobnego ale z umowa na 12 m-cy?
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-02-12 02:52
  Kan, tylko kiedy przyjdą te promocje?
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2002-02-12 02:56
  hmmm rzeczywiscie dla biznesu no ale jak regulamin promocji jest taki dlugi to mozna zapomniec co sie pisalo na poczatku ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-12 10:25
  Kolejna rewelacynja promocja plusa! Chyba tylko 6210 za male pieniadze jest godna tak beznadziejnych abonamentow jakie prezentuje Plus, bo reszta odpada! ;-(
  0
 • Users Avatars Mini
  piasek pisze: 2002-02-12 12:09
  promocja ery dla biznesu wydaje mi sie bardziej atrakcyjna zwłaszcz obecny tam /// T65
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2002-02-12 12:12
  piasek: tam nie ma t65 tylko t68 a to duza roznica.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-12 12:19
  Do Hammer: Nie z POP-em, tylko z abonamentem, a na madagaskar bym chetnie sie wybaral bo tam jeszcze nie bylem!
  0
 • Users Avatars Mini
  waliza pisze: 2002-02-12 13:06
  Qba jak czytam twoje komentarze to poprostu żygać mi sie chce.Jesteś najbardziej żałosną osobą osobą za wszystkich tutaj komentujących.Do tego jeszcze najbardziej pazerną na punkty.Choć z drugiej strony jak bym miał motorolę d160 to też robił bym wiele w tym kierunku aby to zmienić ale na pewno nie w takim beznadziejnym stylu jak twój.I co żeś się uczepił tego plusa,myslisz że jak masz popa to to już jesteś nie wiadomo kim? Daj sobie na wstrzymanie i najpierw porównaj jakść usług jaka jest w idei a jaka jest w plusie i może wtedy przestaniesz pisać te bzdury.Powodzenia w zbieraniu punktów płtki chłopczyku.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-02-12 14:05
  Co wy wszyscy sie uparliscie, ze mam POP-a! Mam 2 abonamenty w Idei, jedna karte pracownicza w Idei i jedna aktywacje w Plusie!
  0
 • Users Avatars Mini
  piasek pisze: 2002-02-12 14:37
  luk23: czytałem otym w piątek i to chyba przez te ostatki mi sie 5 z 8 pomyliła ale dzięki za sprostowanie. przynajmniej ktoś został czyjny pozdro
  0
 • Users Avatars Mini
  Sliweczka pisze: 2002-02-12 17:44
  Ale GOL ma zaplon.. ranny.. przeciez Efekt IV juz dawno jest :(.. no nic.,. z mojeg punktu widzenia jest to dobre wyjscoie chociaz zadko uwazam tak keidy promocje sa przedluzane, jednak promocja na 8210 i 6210 cieszy tak duzym zainteresowaniem.. ze szkoda by bylo zmieniac na cos gorszego.. najzabawniejsze jest to, ze nie ma w tej promocji najnowszysych nokii, czyli plus nie ma zamiaru sprzedawac ten telefon taniej :)) ..
  0
 • Users Avatars Mini
  bob_gr pisze: 2002-02-16 04:13
  Tanio wychodzi Nokia 6210 ale to znowu dla biznesu?!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: