Przedłużenie promocji „MIS 2003/2004” w sieci Era

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 24

Regulamin promocji „MIS 2003/2004” w sieci Era:

I. Opis oferty

1. W okresie od dnia 1 kwietnia 2003 roku do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą ofertą promocyjną , jednak nie dłużej niż do dnia 30 kwietnia 2003 roku (włącznie) przy wyborze taryf: Biznes 240 VIP, Biznes 180 VIP, Biznes 120 Pro i Biznes 60 Pro PTC operator sieci Era oferuje:

 • od dnia aktywacji do dnia 1 sierpnia 2003 roku (włącznie) po trzeciej minucie bezpłatne krajowe połączenia głosowe z numerami sieci Era (z wyłączeniem numerów: 602 950 000, 602 951 000, 602 955 000, 602 963, 602 913, 608 955, 608 966, 604 01 01 01, 604 02 02 02, Numery Premium, Numery bezpłatne, połączeń przekierowanych), nie dłużej jednak niż do trzydziestej minuty;

 • od dnia aktywacji do dnia 1 sierpnia 2003 roku (włącznie) abonament miesięczny w cenie 1 zł netto (1,22 zł z VAT), jednocześnie w okresie tym abonament nie będzie zawierał bezpłatnych minut;

 • od 2 sierpnia 2003 roku do 1 marca 2004 roku (włącznie) opłata za abonament miesięczny będzie obniżona o 50%, jednocześnie w okresie tym w abonamencie o 50% zmniejszona będzie ilość bezpłatnych minut;

 • Aparaty telefoniczne w cenie*:

Modele telefonów Biznes 240 VIP,
Biznes 180 VIP
Biznes 120 Pro,
Biznes 60 Pro
Biznes 15 Start
ceny netto ceny brutto ceny netto ceny brutto ceny netto ceny brutto
Alcatel OT 715 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł 19,00 zł 23,18 zł
Ericsson T65 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł
Sony Ericsson T68i 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł 99,00 zł 120,78 zł
Motorola T720i 1,00 zł 1,22 zł 49,00 zł 59,78 zł 99,00 zł 120,78 zł
Motorola v70 149,00 zł 181,78 zł 349,00 zł 425,78 zł 699,00 zł 852,78 z ł
Nokia 3410 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł
Nokia 3510i 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł
Nokia 6310i 1,00 zł 1,22 zł 49,00 zł 59,78 zł 99,00 zł 120,78 zł
Nokia 6510 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł 99,00 zł 120,78 zł
Nokia 6610 1,00 zł 1,22 zł 149,00 zł 181,78 zł 699,00 zł 852,78 zł
Nokia 7650 599,00 zł 730,78 zł 799,00 zł 974,78 zł 1199,00 zł 1462,78 zł
Siemens MT50 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł
Siemens ME45 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł 1,00 zł 1,22 zł
Siemens ME45
z zestawem gł oś no mówi ą cym
1,00 zł 1,22 zł 99,00 zł 120,78 zł 299,00 zł 364,78 zł
Siemens SL45i
z zestawem gł oś no mówiącym
1,00 zł 1,22 zł 99,00 zł 120,78 zł 699,00 zł 852,78 zł
Siemens S55 49,00 zł 59,78 zł 149,00 zł 181,78 zł 699,00 zł 852,78 zł

* Podana cena nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata ta w niniejszej promocji wynosi 19,00 zł netto (23,18 zł z VAT) i jest doliczana do pierwszego rachunku.

 1. W przypadku zakupu aparatu telefonicznego, którego cena była różna w zależności od wyboru taryfy, Klient nie może zmienić taryfy na taryfę z niższym abonamentem, w którym cena tego aparatu była inna, przez 12 pełnych Cykli rozliczeniowych.

 2. W trakcie trwania promocyjnej umowy terminowej Abonent nie może zawiesić świadczenia usług.

 3. Jeżeli do dnia 1 marca 2004 roku nastąpi przejście na taryfy inne ni ż taryfy z wyższym abonamentem miesięcznym Nowa Era Biznes, Klient traci prawo do korzystania z warunków promocji na karcie na której została dokonana zmiana.

 4. W trakcie trwania promocyjnej umowy terminowej nie ma możliwości przejścia na taryfy inne ni ż Biznes 240 VIP, Biznes 180 VIP, Biznes 120 Pro, Biznes 60 Pro i Biznes 15 Start.

 5. Z oferty można skorzysta ć u Doradców Biznesowych, Autoryzowanych Doradców Biznesowych, w salonach i sklepach firmowych sieci Era, a także autoryzowanych punktach sprzeda ż y sieci Era.

 6. Z oferty może skorzystać tylko przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.1999 roku, Prawo działalności gospodarczej, który przedłoży dokumenty potrzebne do zawarcia Umowy oświadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

 7. W promocji dostępne s ą taryfy Biznes 240 VIP, Biznes 180 VIP, Biznes 120 Pro, Biznes 60 Pro i Biznes 15 Start.

II. Postanowienia ogólne

1. PTC, operator sieci Era informuje, i ż podstaw ą nabycia promocyjnych zestawów objętych niniejszą promocją u Doradcy Biznesowego lub Autoryzowanego Doradcy Biznesowego sieci Era, w salonach i sklepach firmowych sieci Era, a także w autoryzowanych punktach sprzeda ż y sieci Era jest Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą korzystaj ą c ą z promocji a PTC.

2. PTC, operator sieci Era informuje, ż e oferowane aparaty telefoniczne posiadaj ą system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z kart ą SIM sieci Era.

3. Promocyjna cena przy łączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 pełne Cykle rozliczeniowe. Cena przyłączenia do sieci w przypadkach nieobjętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99,00 z ł netto (120,78 z ł z VAT).

4. PTC, operator sieci Era informuje, że Doradcy Biznesowi, Autoryzowani Doradcy Biznesowi oraz sprzedawcy nie mają prawa do pobierania żadnych wpłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą .

5. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi u każdego Doradcy Biznesowego i Autoryzowanego Doradcy Biznesowego sieci Era, w salonach i sklepach firmowych sieci Era, a także w autoryzowanych punktach sprzedaży sieci Era.

6. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, że usługa Poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji.

7. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość limitu kredytowego w czterech pierwszych Cyklach rozliczeniowych w wysoko ś ci 200,00 z ł . W pozostałych cyklach rozliczeniowych wysokość limitu kredytowego wynosi 500,00 z ł .

8. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości, w zakresie określonym przez Operatora.

9. Klient uzgodni z PTC stosowanie urządzeń realizujących funkcje zakończenia sieci stałej (Fixed Cellular Terminal), lub działających na podobnej zasadzie, w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Era.

10. PTC ma prawo wypowiedzenia Umów zawartych w ramach niniejszej promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta ze zobowiązania określonego w pkt II ppkt 9.

III. Czas trwania umowy

1. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwa ł o co najmniej przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych, licz ą c od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem o świadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy.

2. Abonent przyjmuje na siebie:
2.1. zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych;
2.2. zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczenia opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z Cennikiem.

3. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt III ppkt 2.1, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC, do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej w wysokości 1000,00 zł . Kara umowna będzie pomniejszona w stosunku miesięcznym w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt III ppkt 1 i celu Umowy, który na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu zestawu promocyjnego i usług.

4. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożność utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn:

 • złożenia przez Abonenta w PTC o świadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem 24 pełnych Cykli rozliczeniowych okresu jej obowiązywania,

 • rozwiązania przez PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w §17 ust 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez PTC,

 • utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonania związanych z tym obowiązków określonych w pkt III ppkt 5.1.

5. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 pełnych Cykli rozliczeniowych od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
5.1. Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia utraty do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

Opinie:

Opinie archiwalne (24):

Komentuj

Komentarze / 24

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-03-31 12:21
  Kubbek***: jak to się nie zmieniło? nowa cena S55 (niestety kosztem "odjęcia" aparatu), nowa cena 6610 oraz brak 7210 i wprowadzenie na jej miejsce Motlki v70 to mało ???
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-03-31 12:21
  Kubbek***: jak to się nie zmieniło? nowa cena S55 (niestety kosztem "odjęcia" aparatu), nowa cena 6610 oraz brak 7210 i wprowadzenie na jej miejsce Motki v70 to mało ???
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-03-31 12:22
  Sorki za "klona", to nie moja wina... Proszę Admina o usunięcie zdublowanego posta (włącznie z tym).
  0
 • Users Avatars Mini
  ar2ro pisze: 2003-03-31 12:48
  GSManiac******napewno nic sie nie stało, nie denerwuj sie :) a tak swoja drogą to n 6610 za zeta hmmmm kusi nie :))))))))
  0
 • Users Avatars Mini
  tomek33 pisze: 2003-03-31 11:45
  Promocja jest w porzo, wiec dobrze ze jest przedluzona :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  ar2ro pisze: 2003-03-31 11:45
  bardzo ciekawa promocja ery ale jedynie dla biznesowców - czyli tych którzy wyłożą niezłą kasę za abonament, najbardziej podobają mi sie darmowe minuty po 3 - trafna opcja :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Kubbek pisze: 2003-03-31 11:46
  Nic sie w sumie nie zmieniło, tak mi sie wydaje
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-03-31 11:51
  Na uwagę zasługują niezwykle atrakcyjne ceny S55 (szkoda, że bez aparatu) oraz 6610 w najwyższych taryfach. Nokia 7650 oraz Motka v70 także w nie najgorszych cenach. Czy mi się wydaje, czy Era zmniejszyła opłatę aktywacyjną z 50 na 19 zł netto ??? No i wystarczy tylko jedna aktywacja... Nieźle, nieźle - bardzo mocna promocja, IMHO "policzek" dla konkurencji, która ma coraz mniej asów w rękawie (np. 6-miesięczny kapitał minut w taryfach "Lider" Plusa, ale to dopiero od 5 aktywacji wzwyż). Jedyne na co można narzekać to dość dziwna konstrukcja bonusów, zważywszy ich "temporalną niejednorodność" ;) A może właśnie na tym polega urok tej promocji ?
  0
 • Users Avatars Mini
  nitek pisze: 2003-03-31 14:45
  Szkoda że przy s55 nie ma aparatu .Nokia 7650 trzyma klase !!
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2003-03-31 14:56
  Ano kusi... Az dziwne, ze nokia tak szybko spadla z wysokiej ceny. Co do reszty to oferta swietna, tylko... wlasnie czemu nie ma aparatu do s55? to tak jak z kabelkami do s45/me45, najpierw byly, a potem niestety nie. Ale kabelek to jednak troche tansza zabawka, a o aparat troche ciezej.
  0
 • Users Avatars Mini
  marek995 pisze: 2003-03-31 15:10
  No to 6610 pójdzie mocno w dół na Allegro. Jeszcze parę dni i ma się pojawić 6610 w Ideii w podobnych cenach. Era i tak jest nie do przebicia z niektórymi cenami i choć jestem jej użytkownikiem z pięcioma aktywnymi kartami ( w firmie) to i tak nie przepadam za jej traktowaniem klientów , szczególnie przy wymianach aparatów.
  0
 • Users Avatars Mini
  LoRD pisze: 2003-03-31 15:23
  nasze opy slyna juz z tego ze ciagle jest 'przedluzenie promo..' moze cos nowego albo zmiana kadry ? bo to juz nudne staje sie takie przedluzanie w nieskonczonosc :(
  0
 • Users Avatars Mini
  martinez pisze: 2003-03-31 16:07
  Zrobilem sobie porownanie mis-a z oferta plusa dla biznesu i gdyby nie to ze minimum w plusie to 5 kart na lidera do dla 2 lat (czas podpisania umowy) na ogol zawsze taniej wychodzi Plus .w przedziale do 250 minut miesiecznie jeszcze ta roznica jest niewielka dla "wielkiej kumulacji" ale powyzej robi sie znaczna roznica. W porownaniu nie bralem pod uwage tych 27 minut extra do sieci era w kazdym polaczeniu bo srednia dlugosc trwania rozmow biznesowych wychodzi mi na 2,5 minuty (bilingi za 6 ostatnich miesiecy) dla promocji kokos roznica jest jeszcze wieksza do 230minut miesiecznie to ok 12% na korzysc dla plusa powyzej to nawet powyzej 20% taniej. Dla promocji SOHO koszt eksploatacji w plusie jest zblizony. Pozatym cwany zapis z datami czyli im pozniej kupisz to tym mniej zyskujesz w plusie zawsze masz +12 +24 itd... ale od Meritum to lepsze ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  szymon_ pisze: 2003-03-31 17:35
  no ale fajna sprawa z tym ze po 3 minucie za friko:).......
  0
 • Users Avatars Mini
  9876 pisze: 2003-03-31 18:05
  no s55 całkiem nieżle i 6610
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-04-01 16:28
  Cos im ta promocja raczej nie przynosi zyskow jak ja non stop przedluzaja!
  0
 • Users Avatars Mini
  lukebor pisze: 2003-03-31 20:45
  GSManiac***: no właśnie, wreszcie chyba wystarczy tylko jedna aktywacja... na szczęście okazało się to prawdą...oferta ciekawa ze względu na ceny, zwłaszcza s55 i N6610 (chociaz ta akurat mnie nie bardzo interesuje...). może i się skuszę? tylko numer będę musiał chyba zmienić...chyba że ktoś wie, jak zachować swój stary numer i kupić nowy aparat...?pzdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  lukebor pisze: 2003-03-31 21:09
  chociaż w pierwszym momencie, muszę się przyznać, pomyślałem, że skoro to przedłużenie promo MIS 2003/2004 to trzeba kupić znowu dwie aktywacje...ale przy poprzednim przedłużeniu wyraźnie stało, iż "...przy wyborze dwóch aktywacji..." więc niech mi teraz nie chrzanią, że trzeba dwie...słowem, ciekawa promo...pzdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  lukebor pisze: 2003-03-31 21:23
  gdyby jeszcze taryfy biznesowe były troche lepsze...to pewnie bym się nawet nie zastanawiał...ale ostatnio się dużo dzieje na rynku telekomunikacyjnym...i to jest pocieszające, bo skorzystamy na tym MY...więc nie ma co narzekać, tylko czekajmy, aż trafi się coś, na co właśnie czekamy...pozdrówki.
  0
 • Users Avatars Mini
  set68 pisze: 2003-03-31 23:56
  chyba najlepszymi w ofercie sa: 6610 oraz s555 za podane ceny.... reszta bez rewelacji... zwlaszcza taryfy juz od kilku osob slyszalem, ze biznes taryfy w + sa duzo korzystniejsze
  0
 • Users Avatars Mini
  baton pisze: 2003-04-01 00:45
  W poprzednim MISie \"wymienilem\" telefon i byl to tylko 1 numer (slownie: jeden)... ;))
  0
 • Users Avatars Mini
  polkmn pisze: 2003-04-01 13:51
  promocja moim zdaniem średnia.
  0
 • Users Avatars Mini
  nr124 pisze: 2003-04-01 14:43
  niestety nie ma aparatu w s55 a skoda wielka. A poza tym ceny są spoko
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2003-04-02 21:36
  jesli macie telefony w biznesie, to przy przedluzaniu jednej umowy mozna wziac telefon po cenie z tej promocji, ale... wtedy nie dostaje sie bonusow (czyli wlasnie po 3 gratis), do tego trzeba wziac dwa nowe telefony. tak mi przynajmniej powiedziala pewna mila pani z BOA. :)
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: