Przedłużenie promocji „MIS 2003/2004” w sieci Era

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 23

Regulamin promocji „MIS 2003/2004” w sieci Era:

I. Opis oferty

1. W okresie od dnia 1 maja 2003 roku do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą ofertą promocyjną, jednak nie dłużej niż do dnia 31 maja 2003 roku (włącznie) przy wyborze taryf: Biznes 240 VIP, Biznes 180 VIP, Biznes 120 Pro i Biznes 60 Pro PTC operator sieci Era oferuje:

 • od dnia aktywacji do dnia 1 września 2003 roku (włącznie) po trzeciej minucie bezpłatne krajowe połączenia głosowe z numerami sieci Era (z wyłączeniem numerów: 602 950 000, 602 951 000, 602 955 000, 602 963, 602 913, 608 955, 608 966, 604 01 01 01, 604 02 02 02, Numery Premium, Numery bezpłatne, połączeń przekierowanych), nie dłużej jednak niż do trzydziestej minuty;

 • od dnia aktywacji do dnia 1 września 2003 roku (włącznie) abonament miesięczny w cenie 1 zł netto (1,22 zł z VAT), jednocześnie w okresie tym abonament nie będzie zawierał bezpłatnych minut;

 • od dnia 2 września 2003 roku do 1 grudnia 2003 roku (włącznie) opłata za abonament miesięczny będzie obniżona o 50%, jednocześnie w okresie tym w abonamencie o 50% zmniejszona będzie ilość bezpłatnych minut;

 • Aparaty telefoniczne w cenie*:

  Modele telefonów Biznes 240 VIP, Biznes 180 VIP   Biznes 120 Pro, Biznes 60 Pro Biznes 15 Start 
  Alcatel OT 715 1,00 zł 1,00 zł 19,00 zł
  Ericsson T65 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
  Sony Ericsson T68i  1,00 zł 1,00 zł 99,00 zł
  Motorola T722i 1,00 zł 1,00 zł 99,00 zł
  Motorola v70 149,00 zł  349,00 zł   699,00 zł 
  Nokia 3410 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
  Nokia 3510i 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
  Nokia 6310i 1,00 zł 49,00 zł 99,00 zł
  Nokia 6510 1,00 zł 1,00 zł 99,00 zł
  Nokia 6610 1,00 zł 99,00 zł 399,00 zł
  Nokia 7650 499,00 zł 699,00 zł 1099,00 zł
  Siemens MT50 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
  Siemens ME45 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł
  Siemens ME45
  z zestawem głośno mówiącym
  1,00 zł 99,00 zł 299,00 zł
  Siemens SL45i
  z zestawem głośno mówiącym
  1,00 zł 99,00 zł 699,00 zł
  Siemens S55 1,00 zł 99,00 zł 399,00 zł

* Podana cena nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata ta w niniejszej promocji wynosi 19,00 zł netto (23,18 zł z VAT) i jest doliczana do pierwszego rachunku Podane ceny są cenami netto.

 1. W przypadku zakupu aparatu telefonicznego, którego cena była różna w zależności od wyboru taryfy, Klient nie może zmienić taryfy na taryfę z niższym abonamentem, w którym cena tego aparatu była inna, przez 12 pełnych Cykli rozliczeniowych.

 2. W trakcie trwania promocyjnej umowy terminowej Abonent nie może zawiesić świadczenia usług na własne życzenie.

 3. Cesja nie powoduje utraty promocyjnego upustu.

 4. Jeżeli do dnia 1 grudnia 2003 roku nastąpi przejście na taryfy inne niż taryfy z wyższym abonamentem miesięcznym Nowa Era Biznes, Klient traci prawo do korzystania z warunków promocji na karcie na której została dokonana zmiana.

 5. W trakcie trwania promocyjnej umowy terminowej nie ma możliwości przejścia na taryfy inne niż Biznes 240 VIP, Biznes 180 VIP, Biznes 120 Pro, Biznes 60 Pro i Biznes 15 Start.

 6. Z oferty można skorzystać u Doradców Biznesowych, Autoryzowanych Doradców Biznesowych, w salonach i sklepach firmowych sieci Era, a także autoryzowanych punktach sprzedaży sieci Era.

 7. Z oferty może skorzystać tylko przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 19.11.1999 roku, Prawo działalności gospodarczej, który przedłoży dokumenty potrzebne do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

 8. W promocji dostępne są taryfy Biznes 240 VIP, Biznes 180 VIP, Biznes 120 Pro, Biznes 60 Pro i Biznes 15 Start.

II. Postanowienia ogólne

1. PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawą nabycia promocyjnych zestawów objętych niniejszą promocją u Doradcy Biznesowego lub Autoryzowanego Doradcy Biznesowego sieci Era, w salonach i sklepach firmowych sieci Era, a także w autoryzowanych punktach sprzedaży sieci Era jest Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą korzystającą z promocji a PTC.

2. PTC, operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z kartą SIM sieci Era.

3. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 pełne Cykle rozliczeniowe. Cena przyłączenia do sieci w przypadkach nieobjętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99,00 zł netto (120,78 zł z VAT).

4. PTC, operator sieci Era informuje, że Doradcy Biznesowi, Autoryzowani Doradcy Biznesowi oraz sprzedawcy nie mają prawa do pobierania żadnych wpłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą.

5. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi u każdego Doradcy Biznesowego i Autoryzowanego Doradcy Biznesowego sieci Era, w salonach i sklepach firmowych sieci Era, a także w autoryzowanych punktach sprzedaży sieci Era.

6. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, że usługa Poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji.

7. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość limitu kredytowego w czterech pierwszych Cyklach rozliczeniowych w wysokości 200,00 zł. W pozostałych cyklach rozliczeniowych wysokość limitu kredytowego wynosi 500,00 zł.

8. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości, w zakresie określonym przez Operatora.

9. Klient uzgodni z PTC stosowanie urządzeń realizujących funkcje zakończenia sieci stałej (Fixed Cellular Terminal), lub działających na podobnej zasadzie, w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Era.

10. PTC ma prawo wypowiedzenia Umów zawartych w ramach niniejszej promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta ze zobowiązania określonego w pkt II ppkt 9.

III. Czas trwania umowy

1. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy.

2. Abonent przyjmuje na siebie:
2.1. zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 pełnych Cykli rozliczeniowych;
2.2. zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczenia opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z Cennikiem.

3. W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt III ppkt 2.1, Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC, do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej w wysokości 1000,00 zł. Kara umowna będzie pomniejszona w stosunku miesięcznym w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt III ppkt 1 i celu Umowy, który na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu zestawu promocyjnego i usług.

4. Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożność utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn:

 • złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem 24 pełnych Cykli rozliczeniowych okresu jej obowiązywania,

 • rozwiązania przez PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w §17 ust 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez PTC,

 • utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonania związanych z tym obowiązków określonych w pkt III ppkt 5.1.

5. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 pełnych Cykli rozliczeniowych od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
5.1. Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia utraty do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

Opinie:

Opinie archiwalne (23):

Komentuj

Komentarze / 23

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  lukebor pisze: 2003-05-04 17:07
  uff...to dobrze że nie czekałem na przedłużenie tej promo i kupiłem w kwietniu fonik...cena prawie taka sama za s55, a jednak promocyjny abo mam do marca 2004r...ciekawe co teraz Era wymyśli z "cywilną" ofertą...zobaczymy.
  0
 • Users Avatars Mini
  Tyski Boss pisze: 2003-05-04 17:16
  kolejna promocja Ery a Idea spi!!:P
  0
 • Users Avatars Mini
  Rurka z kremem pisze: 2003-05-04 17:48
  SL45i nadal za drogi...
  0
 • Users Avatars Mini
  Greg pisze: 2003-05-04 18:11
  Tym pozytywnym aspektem różni się ERA od beznadziejnego pod tym względem Plusa: c. Cesja nie powoduje utraty promocyjnego upustu.
  0
 • Users Avatars Mini
  WojtekX pisze: 2003-05-04 18:19
  Mam pytanie: s55 jest z aparatem? bo jeśli nie to w meritum jest taniej. brałem w m20 i zapłaciłem 250zł
  0
 • Users Avatars Mini
  daniel1810 pisze: 2003-05-04 18:29
  no tylko mieć regon i można lecieć do salonu. :))
  0
 • Users Avatars Mini
  Athlon pisze: 2003-05-04 18:50
  Kurcże szkoda że nie poczekałem - teraz mógłby mi sie do czegoś przydać mój REGON - bo ceny aparatów są bardzo konkurencyjne w porówanaiu do innych operatorów.
  0
 • Users Avatars Mini
  lukebor pisze: 2003-05-04 20:46
  WojtekX**: s55 jest bez aparatu...ale moim zdaniem i tak się opłaca...z tego co wiem, to i tak najniższe ceny s55 u naszych opów (bez aparatu oczywiście)...pzdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  marco pisze: 2003-05-04 21:27
  A kiedy SE P800 ???????????????
  0
 • Users Avatars Mini
  brozlofski pisze: 2003-05-04 23:30
  marco: mysle ze na P800 zrobia nowe promo... i jezeli tylko beda chcieli przebic meritum to szykuje sie super cena! czekajmy!
  0
 • Users Avatars Mini
  satch pisze: 2003-05-04 23:32
  Era moim zdaniem jest liderem w polsce pod wzgledem operatorow: ma najlepsze telefony w najlepszych cenach, pozatym promocje i taryfy fesh sa bardzo atrakcyjbne oby tak dalej. Czekam tylko aż bedzie siemens M55 heh kurde ponioslo mnie:D *PZDR*
  0
 • Users Avatars Mini
  WojtekX pisze: 2003-05-05 01:08
  lukebor: chyba niedokładnie przeczytałeś mój komentarz. Napisałem, że kupiłem taniej w meritum20 (250zł)
  0
 • Users Avatars Mini
  panromek pisze: 2003-05-05 02:38
  Mam pytanie........ Kiedy pojawi sie w promocji NOKIA 7250... (najlepiej ERA)??? Moze ktos jest w stanie odpowidziec na moje pytanie.............
  0
 • Users Avatars Mini
  opti pisze: 2003-05-05 10:19
  a co z ta promocja w ktorej jest rabat na abonamet 24zl... przedluza??? wie ktos cos moze na ten temat????? :)
  0
 • Users Avatars Mini
  aLive pisze: 2003-05-05 11:05
  Moze nie doczytalem ale czy ta promocja dotyczy aktywacji jednej karty sim? chociaz nie wydaje mi sie... ;( Segemnt Biznes w Erze zaczyna sie chyba od osob majacych conajmniej 3 aktywne karty na koncie... jak sie myslo to prosze poprawcie mnie.
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-05-05 12:15
  Cena S55 faktycznie bardzo atrakcyjna, szkoda jednak, że bez aparatu. Natomiast te dwa zapisy, że "od dnia aktywacji do dnia 1 września 2003 roku (włącznie) abonament miesięczny w cenie 1 zł netto (1,22 zł z VAT), jednocześnie w okresie tym abonament nie będzie zawierał bezpłatnych minut" ORAZ "od dnia 2 września 2003 roku do 1 grudnia 2003 roku (włącznie) opłata za abonament miesięczny będzie obniżona o 50%, jednocześnie w okresie tym w abonamencie o 50% zmniejszona będzie ilość bezpłatnych minut", jakkolwiek zrozumiałe dla mnie, wydają się całkowicie chybione z punktu widzenia potrzeb użytkownika. No bo skoro wybieram dany plan taryfowy z określoną ilością minut, to dlaczego pełną pulę tych "przedpłaconych" minut mam do wykorzystania dopiero po 1 grudnia?? Że niby bonusy? IMHO Powinny być I bonusy I pełna pula darmowych minut, tak jak w "normalnych" promocjach..
  0
 • Users Avatars Mini
  raV pisze: 2003-05-05 12:37
  czy ta promocja dotyczy zakupu 2 aktywacji czy takze obowiazuje tylko dla jednej?
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-05-05 13:24
  raV***: od jednej wzwyż :)
  0
 • Users Avatars Mini
  titq pisze: 2003-05-05 13:44
  Greg: jakos sobie nie przypominam cesji ktora bym robil i klient stracilby promocyjne upusty
  0
 • Users Avatars Mini
  marek995 pisze: 2003-05-05 15:35
  Kolejna przedłużka. kiedy będzie 6100???
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2003-05-06 09:55
  marek995 : będzie 10 maja o 14:15 :P
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-05-11 21:45
  Nop i znowu bezsensowne przedluzanie promocji ktora nei odniesie sukcesu!
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-05-11 21:46
  raV minimum 2!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: