Przedłużenie promocji MOTOROLA V50L w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: www.plus.gsm.g.pl
Opinie: 16

Regulamin promocji "MOTOROLA V50L II"

1. Promocja "Motorola V50L II" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 15,00 zł + 22% VAT.

3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.

5. Promocyjna cena w zł aparatów telefonicznych wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio:

Model aparatu telefonicznego Cena w zł przy zawarciu umowy i wyborze jednej z taryf: Czasami 10, Czasami30, Często 15, Non Stop 15 Cena w zł przy zawarciu umowy i wyborze jednej z taryf: Czasami 150, Często 50, Często 100, Często 150, Non Stop 50, Non Stop 100, Non Stop 150, Non Stop 300
Motorola V50L 49.00+ 22% VAT 1.00+ 22% VAT


6. Promocja "Motorola V50L II" trwa od 9 września 2002 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 29 września 2002 roku.

7. Do wzięcia udziału w Promocji "Motorola V50L II" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Motorola V50L II":
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia,
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

9. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często, Non Stop.

10. W Promocji "Motorola V50L II" otrzymuje do wyboru bonifikatę na wykonywane połączenia lub wysyłane SMS.

11. Klient dokonuje wyboru preferowanej formy bonifikaty (na wykonywane połączenia lub wysyłane SMS) w momencie podpisania umowy. W okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy nie ma możliwości zmiany formy bonifikaty.

12. Wysokość bonifikaty równa jest iloczynowi wymienionej w pkt. 14 liczby minut lub iloczynowi wymienionej w pkt. 15. liczby SMS oraz wysokości opłaty za jedną minutę rozmowy w momencie realizacji połączenia lub jednego wysłanego SMS.

13. Bonifikata, o której mowa w pkt. 10 i 11, pomniejszająca rachunek telefoniczny, udzielana będzie przez pełne 24 okresy rozliczeniowe, z tym że pierwszy okres rozliczeniowy będzie trwał od dnia aktywacji karty SIM do końca pierwszego pełnego okresu rozliczeniowego. Bonifikata nie wykorzystana w danym okresie rozliczeniowym nie jest przenoszona do następnego okresu rozliczeniowego, ani też nie jest zwracana.

14. W przypadku wyboru bonifikaty na wykonywane połączenia w Promocji "Motorola V50L II" podstawą do obliczenia jej wysokości jest 10 minut w okresie rozliczeniowym, we wszystkich taryfach.

15. W przypadku wyboru bonifikaty na wysyłane SMS w Promocji "Motorola V50L II" podstawą do obliczenia jej wysokości jest 20 SMS w okresie rozliczeniowym, we wszystkich taryfach.

16. Zgodnie z konstrukcją planów taryfowych, bonifikata na wykonywane połączenia dotyczy :
a) w przypadku planów taryfowych Często i Non Stop połączeń wykonywanych w godzinach szczytu, poza godzinami szczytu i w nocy.
b) w przypadku planu taryfowego Czasami połączeń wykonywanych poza godzinami szczytu, w weekendy i w nocy.

17. Udzielona bonifikata dotyczy:
a) w przypadku bonifikaty na wykonywane połączenia: pierwszych płatnych krajowych połączeń głosowych wykonanych po wykorzystaniu pakietu minut zawartych w abonamencie. Bonifikata nie dotyczy połączeń na numery specjalne w sieci Plus GSM, w szczególności w ramach usług System Plus, Numer Ulgowy połączeń z numerami typu 0700XXXXXX, połączeń z poczta głosową oraz połączeń przekazywanych.
b) W przypadku bonifikaty na wysyłane wiadomości SMS: pierwszych płatnych wiadomości SMS (w przypadku taryf dostępnych w planach taryfowych Często i Non Stop)., natomiast w przypadku taryf dostępnych w planie taryfowym Czasami - pierwszych płatnych wiadomości SMS po wykorzystaniu pakietu SMS zawartych w abonamencie. Bonifikata nie dotyczy wiadomości SMS Premium tj. wiadomości wysłanych na numery z zakresu 7000 - 8099.

18. Zmiana taryfy w okresie 24 miesięcy od daty aktywacji w Promocji "Motorola V50L II" powoduje zaprzestanie naliczania bonifikaty, o której mowa w pkt.10.

19. Klient, który kupił Zestaw w Promocji "Motorola V50L II", nie może w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania Umowy zmienić planu cenowego na plan o niższej opłacie abonamentowej.

20. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w wybranym planie taryfowym, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut i SMS wliczonych w abonament, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.

21. W Promocji "Motorola V50L II" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + 22% VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

22. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia jej zawarcia, Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.

23. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + 22% VAT.

24. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 23, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 25 niniejszego Regulaminu.

25. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.

26. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 25 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

27. Polkomtel S.A. informuje, że oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

28. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

29. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +22% VAT.

30. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 28 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

31. Promocja "Motorola V50L II" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

32. Klient biorący udział w Promocji "Motorola V50L II" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

33. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Motorola V50L II" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

34. Cena wymienionego w pkt. 5 aparatu telefonicznego, oferowanego na zasadach ogólnych wynosi 1199,00+ 22% VAT.

35. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + 22% VAT.

36. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

37. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Private Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji, z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

38. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania kart SIM, działających w sieci Plus GSM, wyłącznie w celu realizacji połączeń zainicjowanych z tych kart.


39. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

40. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 36-39, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 25.

Opinie:

Opinie archiwalne (16):

Komentuj

Komentarze / 16

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-09-05 02:14
  **thinki** jesli im się promo opłaca to niech sobie przedłużają (mi to wisi) ale śmieszą mnie promocje z pojedyńczymi fonami :P
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-09-05 02:20
  **thinki** zaraz ma wejść promo "4miliony" o której GOL jeszcze nie napisał. Nowe promo ------ NIC CIEKAWEGO
  0
 • Users Avatars Mini
  jkac pisze: 2002-09-05 02:57
  No coz, nie ma lekko. Zawsze by sie chcialo nowe promocje, ale z drugiej strony lepiej takie niz zadne.
  0
 • Users Avatars Mini
  rhat pisze: 2002-09-05 03:01
  Cisco co to za promocja? wiesz coś więcej?
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-09-05 03:34
  Plus GSM przygotował nowe promocje. Od 6 września dostępna będzie promocja "4 miliony", a w niej telefony: Nokia 6310i z zestawem słuchawkowym - 599,00 zł netto Nokia 5510 - 39,00 zł Nokia 3410 z zestawem słuchawkowym - 49,00 zł netto Nokia 3310 z zestawem słuchawkowym - 1,00 zł netto Dodatkowo można w promocji aktywować usługę "Sami Swoi za 5 groszy" z obniżonymi opłatami za połączenia z wybranymi (co najwyżej 3) numerami w sieci Plus GSM. Promocyjne stawki naliczane będą przez okres 3 miesięcy od chwili jej uruchomienia
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-09-05 10:37
  Plus szykuje sie do Oskara za promocje dluzsza, i bardziej dramatyczna niz "Przeminelo z Wiatrem" i ma wielka szanse na otrzymanie nagrody!
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-09-05 12:01
  Nic dziwnego-aparat badziewny to i promocje przedluzaja-malo kto bierze ten stary model, i to z wyrokiem na dwa lata...
  0
 • Users Avatars Mini
  rhat pisze: 2002-09-05 12:42
  ***CISCO przecież to następna śmieszna promocja. Ja przyznam się szczerze, że czekam na nową promocję Plusa, bo słyszałem coś o nowych taryfach i taktowaniu 15 sekundowym, a kończy mi się umowa. Nie wiesz może czegoś więcej na temat promocji związanych z połączeniami? Bo ceny telefonów to mnie trochę mniej interesują, choć oczywiście także. Jeśli oni niczego sensownego nie wstawią, to pstrykam do Idei, bo jeśli chodzi o ofertę, to moim zdaniem biją wszystkich. A Polkomtelem jestem tak totalnie zawiedziony, że już bardziej się chyba nie da.
  0
 • Users Avatars Mini
  marek pisze: 2002-09-05 16:25
  nie no teraz to juz an serio w tym miesiacu plus zyska tytul"Przedluzacza miesiaca":)
  0
 • Users Avatars Mini
  byku pisze: 2002-09-05 17:39
  ***rhat*** a jakie promocje twoim zdaniem nie sa śmieszne . Chyba takie gdzie przez dwa lata poł sa za darmo , i Nokia 9210i za 1zł. Zastanów sie co piszesz, chyba że masz na myśli Caritas
  0
 • Users Avatars Mini
  rhat pisze: 2002-09-05 17:48
  ***byku mój najdroższy. Nie zrozumiałeś mnie być może, lub to ja nie wyraziłem się jasno. Nie interesują mnie niskie ceny telefonów w promocjach, choć to też nie do końca prawda. Generalnie woałbym wyższe ceny telefonów przy jednocześnie niższych cenach za połączenia (zobacz Czechy, Węgry). Jestem osobnikiem, któremu bardziej zależy na tańszych połączeniach, niż tzw. wypasionych telefonach. Promocja jest o tyle dla mnie śmieszna, że wygląda na to, iż niczym nie będzie się różnić od poprzednich (mam nadzieję, że się mylę) może jedynie poza nazwą. Ale wracając do głównego wątku - w którym miejscu wyczytałeś, że skarżę się na ceny telefonów? Do twierdzenia, że "przez dwa lata pół są za darmo" niestety nie mogę się odnieść, bo uważam, że jest niejasne. Po zastanowieniu stwierdzam, że nie mam na myśli Caritas.
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-09-05 19:45
  **rhat** a co ja Ci poradzę że ta promocja Plusa jest kiepawa. A co do taktowania co 15 sekund to niestetu musze was zozczarować --- taki zabieg nie jest planowany :P
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-09-06 10:17
  _CISCO_ jak wiadomo od dawien dawna, chyba we wszystkich sieciach (przynajmniej w Idei) dla bardzo tlustego biznesu, taktowanie odbywa sie co 1 sek!
  0
 • Users Avatars Mini
  _CISCO_ pisze: 2002-09-08 01:59
  **Qba** nim ja zostanę tłustym "biznesmenem" i załapie się sia na takie taktowanie (co 1 sek) to bedziemy juz 3 Japonią :P
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2002-09-08 22:40
  No i znowu cos przedluzaja!Ale cena za V-ke dosc wygurowana w taryfach Czasami!
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-09-09 10:00
  _CISCO_, a co masz zamiarz zaczac import ladnych, gotowych na wszystko gejsz!?????????
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: