Przedłużenie promocji "Sielska" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 44

Regulamin promocji "Sielska 2" w sieci Plus GSM:

1. Promocja "Sielska 2" obejmuje osoby, które w trakcie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową") stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej. 

2. Promocja "Sielska 2" trwa od 19 marca 2003 r. i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów , jednakże nie później niż do 31 maja 2003 r.

3. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 50,00 zł +22% VAT.

4. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.3 płatana jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

5. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji "Sielska 2".

6. Promocyjna cena netto w zł aparatów telefonicznych oferowanych w promocji Sielska 2 wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio:
a) telefon Siemens A35 wchodzący w skład Zestawu wynosi 1 zł +22% VAT
b) telefon Nokia 3310 wchodzący w skład Zestawu wynosi 1 zł +22% VAT

7. Do wzięcia udziału w Promocji "Sielska 2" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Sielska 2":
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.
d) Klient nie dokonać zmiany taryfy określonej w pkt. 9

9. Klient nabywający Zestaw promocyjny w Promocji "Sielska 2" może dokonać aktywacji tylko w taryfie Czasami 10. W ramach Promocji "Sielska 2" Klient ma możliwość dokonania aktywacji usługi Strefa Plus na preferencyjnych warunkach określonych w pkt. 10 Regulaminu Promocji "Sielska 2". Aktywacja usługi Strefa Plus, na warunkach określonych w Regulaminie Promocji "Sielska 2" następuje przez wysłanie przez Klienta wiadomości SMS zgodnie z instrukcją zawartą w Regulaminie Promocji "Strefa Plus". Opłata aktywacyjna usługi Strefa Plus wynosi 5,00 zł + 22 % VAT. Opłata za deaktywację usługi Strefa Plus wynosi 2,00 zł + 22 % VAT.

10. W Promocji "Sielska 2" opłata abonamentowa za taryfę Czasami 10 wynosi 19 zł +22%VAT a opłata miesięczna za usługę Strefa Plus wynosi 1 zł + 22%VAT. Pozostałe opłaty naliczane są zgodnie z taryfą Czasami 10, przy czym oferowana w ramach Promocji "Sielska 2" taryfa Czasami 10 nie zawiera: określonej liczby minut ani SMS'ów wliczonych w abonament określonych w Cenniku Usług POLKOMTEL S.A. . 

11. Regulamin Promocji "Strefa Plus" znajduje się na stronie internetowej: http://www.plusgsm.pl.

12. Po 24 miesiącach od dnia aktywacji karty SIM następuje automatyczna zmiana sposobu naliczania opłat za usługę Strefa Plus zgodnie z regulaminem promocji "Strefa Plus" oraz zostaje zmieniony sposób naliczania opłat na zgodny z taryfą Czasami 10 określoną w Cenniku Usług POLKOMTEL S.A.

13. W Promocji "Sielska 2" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku, gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + 22% VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

14. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej Promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient powinien powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

15. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + 22% VAT. 

16. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 15, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 17 niniejszego Regulaminu.

17. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.

18. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 17 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

19. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

20. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

21. W przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji karty SIM w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +22% VAT.

22. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 20 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

23. Promocja "Sielska 2" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

24. Klient biorący udział w Promocji "Sielska 2" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

25. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Sielska 2" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

26. Cena wymienionych w pkt. 6 aparatów telefonicznych , oferowanych na zasadach ogólnych wynosi odpowiednio:
a) Siemens A35 wynosi 699,00 zł + 22% VAT.
b) Nokia 3310 wynosi 699,00 zł + 22% VAT.

27. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + 22% VAT.

28. Klient zobowiązuje się do nie aktywowania usługi Strefa Plus na kartach SIM zainstalowanych w urządzeniach typu FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub też central PBX) lub mających podobne zastosowanie.

29. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM. 

30. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Privet Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci), wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

31. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM, ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

32. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 28 - 31, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt.17 Regulaminu Promocji "Sielska 2"

Opinie:

Opinie archiwalne (44):

Komentuj

Komentarze / 44

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  ataeb pisze: 2003-03-19 16:56
  co to za promocja,chyba się komuś coś pomyliło(lub ja czegoś nie zrozumiałem)
  0
 • Users Avatars Mini
  boro pisze: 2003-03-19 16:57
  Co tu jest sielskiego???? A gdzie jest promocja??? Jak się czyta takie blubry, to się własnie traci sielski nastrój i to wszystko co ma związek z sielskością.....
  0
 • Users Avatars Mini
  nitek pisze: 2003-03-19 17:07
  Dla mnie to tez nie promocja !! Coraz czesciej PLUS GSM wyraznie odstaje od reszty czyli Ery i Idei
  0
 • Users Avatars Mini
  set68 pisze: 2003-03-19 17:11
  W promocji Sielska 2 wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio: a) telefon Siemens A35 wchodzący w skład Zestawu wynosi 1 zł +22% VAT b) telefon Nokia 3310 wchodzący w skład Zestawu wynosi 1 zł +22% VAT BOMBA!!!!! Ludzie rewelacja!! Jestem od wrazeniem promoocji
  0
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-03-19 17:14
  To to już nie promocja.
  0
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-03-19 17:18
  To ja już wolałbym kupić sobie w pre-piadzie.
  0
 • Users Avatars Mini
  axell pisze: 2003-03-19 17:20
  Super promocja na strefe plusa, wlasnie bylem w salonie i zalatwilem sobie te aktywke. Szkoda ze nie mieli N3310, ale w sumie ten siemens tez jest niezly (tylko bateria slaba). Wogole fajny ten plus, kobieta w salonie powiedziala ze w promocji za to ze nie maja noki (ponoc strasznie dresiarskiego telefonu) to jak tylko dowioza swieczki do "promocji z jajem" to dostanem je za free ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  Cisco pisze: 2003-03-19 17:21
  Fantastiko promocja :P
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2003-03-19 17:26
  ...Czyli rozumiem, że zgodnie z pkt.10 Regulaminu opłata za "Strefę Plus" jest niezmienna i wynosi przez cały okres umowy (24 mies.) 1 zł netto/mies.. tak ??? A dla tych, którzy nie widzą w tym promocji... Dostajesz taryfę Czasami 10 (tyle, że bez 10 darmowych minut i 20 wliczonych sms'ów - wiec jaki jest sens utrzymywania tej nazwy?), poza tym są te nieszczęsne 2 słuchawki - 3310 i A35, no i obnizony (bo i za co płacić 25 zł skoro nie ma minut ani sms) abonament w wys. 19 zł netto przez całe 24 miesiace... Faktycznie promocja z tej promocji prawie żadna ;), ale dla dzwoniacych sporo na stacjonarne i nie posiadających stacjonarki, moze i jest jakimś tam pomysłem. Z tym, że z tymi telefonami, to wątpię, że znajdzie wielu nabywców...
  0
 • Users Avatars Mini
  axell pisze: 2003-03-19 17:38
  Nie wiecie czy po 18 miesiecy przyznaja 5min jak w zwyklej Czasmi10. Fajnie by miec jeszcze gratisowe minutki ;)
  0
 • Users Avatars Mini
  bodopl pisze: 2003-03-19 17:43
  to niedługo bedzie w plusie "Rolnik 17"
  0
 • Users Avatars Mini
  Pawcio pisze: 2003-03-19 17:48
  czy ja wiem czy nie znajdzie?z tego co wiem 90% spoleczenstwa nadal uwaza ze 3310 jest najlepszym telefonem ever.Hm i chociaz promo ta nie jest dla mnie to napewno znajdzie swoja grupe odbiorców.Widac ze jednak plus robi cos z glowa.Mam nadzieje ze ta promocja nie przekresla moich nadzieji na nowe taryfy od kwietnia.
  0
 • Users Avatars Mini
  Mattle pisze: 2003-03-19 18:17
  Plusie! Co to za promo.... bój sie Boga!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  korbel pisze: 2003-03-19 18:21
  bardzo marnie ale to bardzo, ta swoja strefa to moga...
  0
 • Users Avatars Mini
  gADEK pisze: 2003-03-19 18:30
  to chyba nici z nowych taryf ...
  0
 • Users Avatars Mini
  Greg pisze: 2003-03-19 18:31
  Słabo. W sumie plus ruszyl z ta strefa, ale jakos tak trudno uwierzyc, ze jest to jakas rewelacja. Jezeli czyta to jakis marketingowiec z Plusa to przekaz prosze kolegom i kolezankom, ze wiekszosc uzytkownikow widzi, ze jestescie BEZNADZIEJNI w porownaniu z ERA, a nawet idea. Nawet laik po przyjsciu do salonu ERY stwierdzi, ze ta siec potrafi sie zaprezentowac. A Plus... te skomplikowane regulaminy i przedpotopowa, antyklientowska uwaga "Klient nie dokonać zmiany taryfy określonej w pkt. 9" Chce dzwonic i placic wiecej i co, mam byc za to byc karany????? ERA w promocjach, gdzie sa wyzsze taryfy i tansze telefony stwierdza po prostu "Nie ma mozliwosci zmiany taryfy na Nowa Moja 25". Oczywiste i proste. MARKETING I INFORMACJA KLIENTA TO BEZNADZIEJA. Z-M-I-E-N-C-I-E TO, bo za dlugo to juz trwa!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Greg pisze: 2003-03-19 18:32
  Aha, zeby bylo jasne. Osobiscie nie jestem zwolennikiem ery, jednak ich reklama jest najlepsza.
  0
 • Users Avatars Mini
  LoRD pisze: 2003-03-19 19:04
  porazka ! moze cos nowego, bardziej przemyslanego ? bo narazie to plus upada na minus :(
  0
 • Users Avatars Mini
  nr124 pisze: 2003-03-19 19:42
  bardzo kiepska promocja chyba chcą sie pozbyć starych fonów!!
  0
 • Users Avatars Mini
  pafnucy pisze: 2003-03-19 19:42
  Ale fony, padam na twarz;) A tak na poważnie - w końcu nie o fony chodzi, a o usługi. Wielu osobom nie przeszkadza stary fon jak będą mogli tanio dzwonić. Strefa plus jest dobrym pomysłem (zwłaszcza jak się go skonfrontuje z planem sekundowym TP dom). Ale jeśli w Erze za 20 zł + vat (przez 12 mies.) możesz mieć najnowszy fon za dobrą cenę, 25min./100 sms-ow i 1-sek. naliczanie po pierwszej minucie to chyba więcej klentów zgarnie Era. No i kampania promocyjna - ja o sielskiej dowiedziałem się z tylko z gol-a :)
  0
 • Users Avatars Mini
  dev pisze: 2003-03-19 19:58
  25/100... wygadasz 5 minut i nie masz 20 smsów... paranoja, w standartowych taryfach Plusa masz osobno minutki i osobno smsy...
  0
 • Users Avatars Mini
  WojtekX pisze: 2003-03-19 19:58
  axell: "ten siemens nie jest zły" To jaki telefon jest zły wg Ciebie??? Toż to złom jakich mało!!! 3310 bije go funkcjami na głowe!!! Musiałbym (bez u razy) na głowe upaśc żeby wziąść a35 z cyro!!!! Już mogli dać c35, albo nawet c45!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  jarecki III wielki pisze: 2003-03-19 20:59
  co to ma być ,,ktoś se chyba \" w kuliki se poleciał\"!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  ah pisze: 2003-03-19 21:15
  trochę przesadzili
  0
 • Users Avatars Mini
  ah pisze: 2003-03-19 21:24
  czy mają nas za wariatów, to mają być promocje
  0
 • Users Avatars Mini
  lookanio pisze: 2003-03-19 21:25
  ludzie,promocja jest skierowana do mieszkancow tych obszarow gdzie nie ma telefonii stacjonarnej(czyli wsie,wioski itd).ludzie stamtad potrzebuja telefonu w sytuacjach awaryjnych,nikomu tam gprs czy wap nie jest potrzebny,nikt nie bedzie sie dzwonkami polifonicznymi podniecal.pomyslcie sobie-mieszkajac na takim terenie naprawde posiadanie szpanerskiego aparatu byloby dla was wazniejsze nic swiadomosc ze mozecie sie porozumiem z praktycznie calym swiatem???
  0
 • Users Avatars Mini
  Marr pisze: 2003-03-19 21:25
  A po co komu lepsze słuchawki niż n3310? Przecież ta promocja jest skierowana do tych, którzy chcą używać telefonów głównie w domu, zamiast zwykłych aparatów na kablu...
  0
 • Users Avatars Mini
  axell pisze: 2003-03-19 22:23
  WojtekX: oczywiscie ze ten A35 to najwieksze goowno jakie moze byc. Kiedys mialem c35i ktory w porownaniu do A35 to wymiatacz. Te promocje + to straszna zenada :(, a czytajac kilka postow nizej o "promocji z jajem" to juz w ogole sie usmialem :))) Jeszcze kilka miesiecy temu mozna bylo sie czuc dumym ze jest sie w +, a teraz ....
  0
 • Users Avatars Mini
  Greg pisze: 2003-03-19 22:39
  Jesli Plus sponsoruje gola to go chyba czasem czyta. No tak mi sie chyba zdaje. Na miejscu szefostwa Plusa to bym sie POWAZNIE zastanowil nad zmiana firmy zajmujacej sie reklama uslug abonamentowych dla klientow indywidualnych.
  0
 • Users Avatars Mini
  Abi pisze: 2003-03-19 23:13
  Ciekawe co Plus wymysli w PWA bo wlasnie przeczytalem ze "Informujemy - zgodnie z sugestiami naszych Klientów - że prezentowana oferta obowiązuje do 24 marca 2003 roku." ...zmieni sie na gorsze czy na lepsze?pozdro
  0
 • Users Avatars Mini
  Wicherek pisze: 2003-03-20 09:54
  Abi: Biorąc pod uwagę ostatnie posunięcia Plusa to raczej na gorsze. Choć z drugiej strony, z pewnością dostali masę maili i odebrali jeszcze większą ilość telefonów od rozczarowanych klientów, więc może będzie wreszcie "in Plus".
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2003-03-20 11:00
  Axell: wyjasnij mi na jakiej podstawie duma z tego, ze jestes w plusie opiera sie na aktualnych promocjach? Dumnym mozna byc, ze bezplatna bramka chodzi b. ladnie jak zwykle, ze darmowa bramka email2sms jest fajna, ze transmisja danych dziala lepiej niz u konkurencji, że ze znajmomymi można sobie pogadac taniutko (30 gr/minutę) itp. Ale atrakcyjnosc promocji wazna jest chyba co najwyzej dla nowowstępujących?
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-03-20 14:01
  GSManiac - w Tepsie płacisz 35 złotych za nic i nie narzekasz?
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-03-20 14:05
  Tak Plusie - zastanów się co robisz, bo stracisz swojego najlepszego klienta... Grega ;-)))
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-03-20 14:09
  Abi, Wicherek, czyli telefony za darmo będą dawać? jarpol - to nie wiesz, że przeciętny użytkownik GOL-a co miesiąc, kiedy pojawi się nowy model telefonu, podpisuje nową umowę?
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2003-03-20 14:14
  BTW - dumnym to można być z dzieci... Jeśli ktoś mói, że jest dumny z faktu korzystania z usług jednego czy drugiego operatora, to tak, jakby mówił, że jest dumny z tego, że kupuje cukier w Championie a nie w Biedronce... Ludzie!!! Przecież to tylko usługodawca!!! Jeśli komuś nie pasuje, niech nie podpisuje umów na dwa lata - można podpisać umoe bez tej klauzuli... Albo w ogóle nie korzystajcie - już i jak na razie mamy wolność w tym kraju!!! Jedyne co trzeba robić to jeździć prawą stroną drogi, i płacić podatki...
  0
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-03-20 15:06
  nie uważam żeby to była "sielska" promocja.
  0
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-03-20 15:13
  Niech Plus zobaczy sobie jakie ceny ma Era i sobie porówna.
  0
 • Users Avatars Mini
  maciek603 pisze: 2003-03-20 15:15
  A idea również w tyle z aparatami.
  0
 • Users Avatars Mini
  lang pisze: 2003-03-21 17:46
  jakas w sumie niespecjalna ta promocja
  0
 • Users Avatars Mini
  wilcek pisze: 2003-03-24 17:35
  a ja uwazam ze plus to najgorszy operator w polsce
  0
 • Users Avatars Mini
  mj pisze: 2003-03-25 14:20
  Promocja jest dobra - ale tylko dla wybanj grupy klientow. Jezeli ktos mieszka na terenie malo zurbanizowanym to za 20 zł otrzyma stary ale nienajgorszy teminal (n3310) i polączenie na poziomie tpsa w obrebie prawie calej gminy - max 100 hektarow. Dla userow jest topromocja do d... poniewaz wiekszosc z was mieszka w miatach, gdzie btsy sa rozmieszczone doslownie co kilkaset metrow - wiec w tym wypadu strefa+ okazuje sie doba ale nienajlepsza. pzdr mj
  0
 • Users Avatars Mini
  polkmn pisze: 2003-03-26 13:25
  wilceknajgorszym jest era
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2003-03-30 22:00
  Kolejna kiepska promocja ktora plus przedluzo.Ale to juz bylo my chcemy czegos nowego!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: